KwiMedjugorje

 

Kule veki, bendicinga kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo ukusukela oko uMama wethu aqala ukubonakala eMedjugorje. Bendihleli ndicinga ngentshutshiso engakholelekiyo kunye nobungozi ababunyamezeleyo ababonayo, ndingazi ntsuku zonke ukuba amaKomanisi angabathumela njengoko urhulumente waseYugoslavia wayesaziwa ngokwenza "nabachasi" (kuba iimboni ezintandathu zazingayi kuthi, phantsi kwesoyikiso, zithi ukuba imibonakalo ibiyinyani). Ndicinga abawexuki abaninzi endakha ndadibana nabo kuhambo lwam, amadoda nabafazi abafumene ukuguquka kwabo betsalela kulaa ntaba… ingakumbi ababingeleli endidibene nabo uMama Wethu awababiza ukuba baye kuhambo apho. Ndicinga futhi ukuba, kungekudala, umhlaba wonke uzakutsalwa ungene "eMedjugorje njengoko oko kuthiwe" ziimfihlelo "ezigcinwe ngokuthembekileyo ziimboni (khange baxoxe ngazo nabanye, gcina ngenxa yesiqhelo kubo bonke - "ummangaliso" osisigxina oya kusala ngasemva kwiNduli yeApparition.)

Ndicinga nabo baxhathisa ubabalo olungenakubalwa kunye neziqhamo zale ndawo zihlala zifunda njengeZenzo zabaPostile kwi-steroids. Ayisiyondawo yam ukuxela ukuba iMedjugorje iyinyani okanye ayiyonyani — yinto iVatican eqhubeka nokuyiqonda. Kodwa ke nam andiyityesheli le nto, ndicenga inkcaso exhaphakileyo ethi “Sisityhilelo sabucala, ngoko ke akufuneki ndiyikholelwe” —ngokungathi into ethethwa nguThixo ngaphandle kweCatechism okanye iBhayibhile ayibalulekanga. Oko uThixo akuthethileyo ngoYesu kwiSityhilelo sikaRhulumente kuyafuneka usindiso; kodwa into ethethwa nguThixo kuthi ngesityhilelo esiprofetayo iyafuneka ngamanye amaxesha ukuze siqhubeke ukungcwaliswa. Kwaye ke, ndinqwenela ukuvuthela ixilongo-emngciphekweni wokubizwa ngawo onke amagama aqhelekileyo abo bandichasayo-kwinto ebonakala icace gca: ukuba uMariya, uMama kaYesu, ebeze kule ndawo ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu ukuza silungiselele uloyiso lwaKhe — osiphelo sakhe sibonakala sisondela ngokukhawuleza. Ke, kuba ndinabafundi abaninzi abasandula ukufika, ndinqwenela ukuphinda ndiphinde ndipapashe oku kulandelayo: nangona ndibhalile kancinci ngeMedjugorje kule minyaka idlulileyo, akukho nto indinika uvuyo olungaphaya… kutheni le nto?

 
 

IN Imibhalo engaphezu kwewaka kule webhusayithi, ndiye ndakhankanya iMedjugorje amaxesha ambalwa. Khange ndiyityeshele, njengoko abanye bendinqwenela njalo, ngenxa yenyani yokuba ndiza kube ndenza ngokuchaseneyo neZibhalo ezingcwele imiyalelo Asikudeli, kodwa kuvavanya isiprofetho. [1]cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 20 Ngaloo ndlela, emva kweminyaka engama-33, iRoma yangenelela ngamaxesha amaninzi ukukhusela le ndawo kuthiwa ivaliwe ukuba ivalwe, ide ifike ekuthatheni igunya lobunyani kude nobhishophu wendawo nasezandleni zeVatican kunye nekhomishini yakhe, kwaye ekugqibeleni nguPopu ngokwakhe. Izimvo zikaBhishophu waseMostar ezomeleleyo ngokungaqhelekanga ngombono, iVatican iye yema ngakwicala lokuyihambisa nje…

… Ukubonakaliswa kokuqiniseka kuka-Bhishophu wase-Mostar anelungelo lokulichaza njengesiqhelo lendawo, kodwa yona kwaye ihlala ingumbono wakhe. -Ngoko ngokufihlakeleyo kwiBandla leMfundiso yeNkolo, u-Archbishop Tarcisio Bertone, ileta kaMeyi 26th, 1998

Akukho namnye onokuthi angahoyi, ngaphandle kokunganyaniseki okuqinisekileyo, iingxelo ezininzi ezivela kungekuphela nje kweekhadinali kunye noobhishophu, kodwa nakuSt.John Paul II ngokwakhe ababenethemba, ukuba ayingombhiyozo ngqo wale ndawo ingekho sikweni yaseMarian (jonga IMedjugorje: Iinyani nje Ma'am. UPapa uFrancis kusafuneka enze isibhengezo esidlangalaleni, kodwa uyaziwa ukuba uvumele iimboni zaseMedjugorje ukuba zithethe kulawulo lwakhe ngelixa wayenguKhadinali.)

Ngelixa ndabelana ngamava am eMedjugorje ngaphambili (jonga Loo Medjugorje) kunye nokudibana okunamandla kweNceba kaThixo apho (jonga Ummangaliso weNceba), namhlanje ndiza kuthetha nabo bafuna ukubona iMedjugorje ivaliwe kwaye inemidlaliso.

Ingaba ucinga ntoni?

 

IZIQHAMO EZIFUNEKAYO?

Ndibuza lo mbuzo ngentlonipho, kuba ndiyazi amaKatolika alungileyo kwaye azinikeleyo nokholelwa ukuba iMedjugorje yintsomi. Ke manditsho ngqo: ukholo lwam aluxhomekekanga ekubeni iVatican iyayivuma okanye ayiyamkeli iMedjugorje. Nantoni na egqitywa nguBawo oyiNgcwele, ndiyakuhlala. Ngapha koko, nokholo lwam alusekelwanga kwi kuvunywe Izibuko zikaFatima, okanye uLourdes, okanye uGuadalupe okanye nasiphi na esinye "isityhilelo sesiprofeto." Ukholo lwam nobomi bam busekelwe kuYesu Krestu kunye neLizwi laKhe elingenakuphikiswa, nelingaguqukiyo njengoko lityhilwe kuthi ngaBapostile nabahlali namhlanje ngokuzeleyo kwiCawa yamaKatolika (kodwa, eneneni, ixhaswe zizityhilelo zesiprofeto). Yiyo leyo iliwa yokholo lwam. [2]cf. Isiseko Sokholo

Kodwa yintoni injongo yolu kholo bazalwana? Yintoni injongo yesi Sityhilelo sasinikwa thina kwiminyaka engama-2000 kamva? Kuku niye kuzenza abafundi iintlanga. Kuku sindisa imiphefumlo ukusuka ekugwetyweni okungunaphakade.

Kwiminyaka esibhozo, bendinomsebenzi odla ngokuba buhlungu wokuma kwinqaba ndibukele isaqhwithi esisondelayo sinqumla kumhlaba wokomoya omileyo nongumqwebedu. Ndiye ndangena emlonyeni wobubi kunye namaqhinga abo ukuya kwindawo apho, kuphela ngobabalo lukaThixo, ndingazange ndiphelelwe lithemba. Kulendawo, ndibenenyhweba yokuhlangana neentsika zobabalo-amadoda nabafazi abathi, ngaphandle kowexuko olubangqongileyo, bahlala bethembekile ebomini babo, kwimitshato yabo, kwiinkonzo zabo, nakubapostile.

Kwaye kukho le oasis inkulu, enokuthelekiswa ngokobungakanani kuyo nayiphi na enye, ebizwa ngokuba yiMedjugorje. Kule ndawo isinye kuphela kuza izigidi zabahambi ngezonqulo minyaka le. Kwaye kule ndawo inye kuye kwavela amawaka ngamawaka eenguqu, ukuphiliswa okubhaliweyo komzimba, kunye nobizo oluninzi. Naphi na apho ndiya khona, nokuba kuseCanada, e-US, okanye phesheya, ndihlala ndihlangana nabantu abanabo Iinkonzo zakhawulwa eMedjugorje. Abanye babapristi abathanjisiweyo, abathembekileyo nabathobekileyo endibaziyo baye bavuma ngokuzolileyo kum ukuba balufumene ubizo lwabo eMedjugorje. UKhadinali Schönborn waya kuvuma ukuba uya kuphulukana nesiqingatha sezifundo zakhe ukuba ibingengoMedjugorje. [3]cf. Udliwanondlebe noMax Domej, Medjugorje.netNge-7, 2012

Ezi zizinto esizibiza ngokuba “ziziqhamo” eCaweni. Kuba uYesu wathi,

Yithini umthi ulungile neziqhamo zawo zilungile, okanye xelani umthi ubolile neziqhamo zawo zibolile, kuba umthi waziwa ngesiqhamo sawo. (Mat. 12:23)

Kwaye okwangoku, ndiva amaKatolika ephinda loo nto, ngandlela thile, esi Sibhalo asisebenzi eMedjugorje. Kwaye ndishiywe umlomo ndixhonywe, ndithe cwaka ndibuza umbuzo: Ingaba ucinga ntoni?

 

INKOHLISO?

Njengomvangeli eCaweni phantse iminyaka engama-20 ngoku, ndithandazile kwaye ndibongoza iNkosi ukuba izise inguquko nenguquko naphi na apho indithuma khona. Ndime malunga neecawe ezingenanto ndishumayela iVangeli kumarhamente asebenza ngenkxaso yobomi. Ndidlulile kwigumbi labo lokuvuma izono-bajika-ngumtshayelo-ndaza ndema ngasemva njengoko uninzi lwamabandla anenwele ezimhlophe edibanisa indlela yabo nge-Liturgy ekubonakala ukuba ayisasebenzi kubantu abalingana nam. Ewe, ndikwiminyaka yamashumi amane, kwaye isizukulwana sam siye sanyamalala phantse kuwo onke amakhulukhulu eeparish endizindwendwileyo kwihlabathi liphela.

… Kwaye ndibona kulungelelwaniso lwabadala nabancinci eMedjugorje ukuya ekuvumeni. Ngaphezulu okuxineneyo okwenzekayo ngeyure imini yonke. Abahambi ngezinyawo benyuka iintaba benganxibanga zihlangu, benyuka ngeenyembezi, bahlala behla ngoxolo novuyo. Kwaye ndiyazibuza, “Thixo wam, ayisiyiyo le nto siyiyo thandaza kuba, ithemba kuba, elide kuba kweyethu siqu amarhamente? ” Siphila kwixesha apho uqhekeko sele luphantse ukuyitshabalalisa iCawe eNtshona, apho izifundo zobufundisi eziphosakeleyo kunye nenkolo kwiindawo ezininzi ziqhubeka zisasazeka njengomhlaza, kwaye ukuyekethisa (egameni "lokunyamezelana") kuye kwabanjwa njengekhadinali elungileyo … Kwaye emva koko ndimamela abantu abenza umkhankaso ngokuchasene neMedjugorje, kwaye ndiyazibuza kwakhona: Bacinga ntoni? Bajonge ngantoni kanye kanye ukuba ayizizo iziqhamo zaseMedjugorje? "Yinkohliso," batsho. Ewe kunjalo, kufuneka silinde kwaye sibone ukuba iRoma ithini ngayo (nangona emva kweminyaka engama-33, kuyacaca ukuba iVatican ibingangxamanga). Kodwa ukuba yinkohliso, into endinokuyithetha kukuba ndiyathemba ukuba uMtyholi uyeza aze ayiqale kwiparadesi yam! Vumela iRoma ithathe ixesha layo. Vumela "inkohliso" iqhubeke isasazeka.

Ewe kunjalo, ndibonakala kancinci. Kodwa ndiyakholelwa ukuba yile nto kanye yayithethwa nguSt. Paul xa wayesithi, “Musani ukukucekisa ukuprofeta. Vavanya yonke into; gcina okuhle." [4]cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 20

Ndicinga ngoku ngomhlobo, umvangeli onamandla uFr. UDon Calloway. Njengomntu oselula, waqhotsa ubuchopho bakhe kwiziyobisi. Wakhokelwa ngaphandle kweJapan ngokoqobo ngemixokelelwane. Wayengabuqondi kwaphela ubuKatolika. Ke ngobunye ubusuku wathabatha incwadi yemiyalezo kaMedjugorje. Njengoko wayezifunda, kukho into eyaqala ukumtshintsha. Wabuqonda ubukho boMama wethu, waphiliswa ngokwasemzimbeni (kwaye waguqulwa emzimbeni) kwaye wafakwa ekuqondeni iinyani zamaKatolika kwiMisa yokuqala awayeye kuyo. Ngoku, ndithetha oku kuba ndivile impikiswano yokuba, ukuba iMedjugorje yinkohliso-yokuba ukuba iVictoria ilawula ngokuchasene nayo-izigidi ziya kurhuqelwa ekuwexukeni.

Inkunkuma.

Esona siqhamo siqaphelekayo nesona sinomtsalane eMedjugorje yindlela imiphefumlo ebuyele ngayo eluthandweni kwaye ikhule ngokuthembeka kumaKatolika ayo. ilifa, kubandakanya nokuthobela okutsha kukaBawo oyiNgcwele. IMedjugorje, enyanisweni, yi iyeza uwexuko. Njengoko uFr. UDon uthe, kwenzeke ntoni kuye - kodwa uya kubambelela nakweyiphi na iVatican. Kuya kuhlala kukhona abo, ewe, abaya kuvukela iVatican kwimeko enjalo. Kusenokubakho abambalwa “abayishiyayo iCawe”, kanye ecaleni “kwamasiko esintu” kunye nabanye abathi ngamanye amaxesha basilele ukuthobeka kunye nokuthembela ekumeleni kwizigqibo ezinzima ngamanye amaxesha zolawulo oluphezulu, nangona kunjalo, ekufuneka zithotyelwe. Kwimeko apho abantu bewexuka ngokwenyani, nangona kunjalo, andizukubeka tyala kwiCawe okanye eMedjugorje, kodwa ukuyilwa kwalomntu.

 

UKUQINISEKISWA

Ndibukele udliwanondlebe kutshanje olwatyhola uMedjugorje kwinto ekuthiwa kukuhleba, uhlaselo lwezinto ezingenamsebenzi kunye namabango angaqinisekiswanga. [5]"Mic'd Up" noMichael Voris kunye noE. Michael Jones. Jonga uvavanyo lukaDaniel O'Connors apha: dsdoconnor.com Qaphela: Rhoqo, abagxeki bezwi abakhange baye eMedjugorje, kodwa benze izivakalisi ezintle. Njengoko ndibhalile Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo, abantu bahlala behlasela ubugqi ngenxa yokuba bengayiqondi. Balindele ukuba iimboni zigqibelele, izifundo zabo zobuthixo zingenakusoleka, indawo ebonakalayo engenakufikeleleka. Kodwa ayilindelwe kangako nkqu nakwabangcwele abangcwele:

Ukuhambelana nobulumko kunye nokuchaneka okungcwele, abantu abanakho ukujongana nezityhilelo zabucala ngokungathi ziincwadi ezingcwele okanye imimiselo ye-Holy See… Umzekelo, ngubani onokuqinisekisa ngokupheleleyo yonke imibono ka-Catherine Emmerich kunye ne-St Brigitte, ebonisa ukungangqinelani okubonakalayo? —St. Hannibal, kwileta eya ku-Fr. Peter Bergamaschi owayepapashe yonke imibhalo engacwangciswanga ye
UBenedictine oyintsomi, uSt. M. Cecilia; Newsletter, Abathunywa beZiqu zintathu eziNgcwele, ngoJanuwari-Meyi 2014

Abanye bathi, "Yisekisi apho, zonke iivenkile ezincinci, iivenkile zokutyela, iihotele ezintsha, njl." Wakha waya eVatican mva nje? Awungekhe ufike eSt. Peter's Square ngaphandle kokudlula ngentambo kwiivenkile zezikhumbuzo, abangqibi, amagcisa aqwengayo, kunye nenqwelomoya emva kweenqwelo ezingenanto "ezingcwele". Ukuba lowo ngumgangatho wethu wokugweba ubunyani besiza, iSt.Peter sisisihlalo somchasi-Kristu ngenene. Kodwa ke, impendulo efanelekileyo kukuqonda ukuba, naphi na apho izihlwele zihlangana khona rhoqo, iinkonzo ziyafuneka, kwaye abahambi ngokwabo ngabo ababasa ishishini lesikhumbuzo. Injalo imeko eFatima naseLourdes ngokunjalo.

Njengoko benditshilo kutshanje kwi Ukudideka okukhulu, Umyalezo ophambili waseMedjugorje ubusoloko uhambelana nemfundiso yeCawa. [6]cf. cf. amanqaku amahlanu ekugqibeleni Uloyiso-Icandelo III; bona Amatye amahlanu agudileyo Kwaye iimboni ezisolwayo ziye zashumayela ngokuthobela nangokungaguquguqukiyo: Umthandazo, iZibhalo, ukuvuma izono, ukuzila ukutya, kunye noMthendeleko yimixholo ephindaphindayo engathethwayo kuphela, kodwa yangqina apho.

Kodwa kukho omnye umyalezo ophume eMedjugorje, kwaye yinyani. Lixesha lokuba kubaliswe eli bali.

Ekuhambeni kwam, ndadibana nentatheli eyaziwayo (eyacela ukuhlala ingaziwa) eyabelana nam nolwazi lwam lokuqala lweziganeko ezenzeka phakathi kwiminyaka yoo-1990. Isigidigidi saseMelika esivela eCalifornia, esasimazi ngokobuqu, saqala iphulo elinamandla lokuhlazisa uMedjugorje kunye nezinye izityholo zikaMarian kuba umfazi wakhe, owayezinikele kulonto, wayemshiyile (ngenxa yokuxhatshazwa engqondweni). Wathembisa ukumtshabalalisa uMedjugorje ukuba akazukubuya, nangona ebekho amaxesha amaninzi kwaye wayekholelwa. Uchithe izigidi esenza loo nto-eqesha abasebenzi bekhamera abavela eNgilane ukwenza amaxwebhu angcolisa iMedjugorje, ethumela amashumi amawaka eeleta (kwiindawo ezinje I-Wanderer), nditsho nokungena kwiofisi kaKhadinali Ratzinger! Wasasaza zonke iintlobo zenkunkuma — izinto ozivayo ngoku waphinda waziphinda… izinto ezibonakala zinempembelelo kuBhishophu waseMostar (kwisithili sakhe iMedjugorje). Usozigidigidi wenze umonakalo omninzi phambi kokuba aphelelwe yimali aze azifumanele icala elingafanelekanga lomthetho… Ezantsi, intatheli ibalisile, le ndoda, ekusenokwenzeka ukuba yayigula ngengqondo okanye yayinayo, yenza umsebenzi obalaseleyo ichaphazela abanye ngokuchasene neMedjugorje. Uqikelele ngokukhululekileyo ukuba iipesenti ezingama-90 zezinto ezichasene neMedjugorje phaya ziye zavela ngenxa yalo mphefumlo uphazamisekileyo.

 

INKOHLISO YENENE?

Ukuba bendinayo nayiphi na inkxalabo malunga "nenkohliso yaseMedjugorje", iyakuba yindlela amandla obumnyama anokuzama ngayo ukulinganisa imbonakalo yetekhnoloji. Ewe, ndeva umhlala-phantsi wase-US ngokuthatha umhlala-phantsi kutshanje evuma ukuba itekhnoloji ikhona projektha imifanekiso emikhulu esibhakabhakeni. Eyona nto iphazamisayo, nangona kunjalo, ngamazwi kaBenjamine Creme ngubani ikhuthaza u "Lord Matreya," indoda ebanga ukuba 'inguKristu ubuyile… uMesiya ekudala elindelwe.' [7]cf. share-international.org UCreme uthi, phakathi kwemiqondiso evela kuMataya nakwiminyaka emitsha yeMasters…

Udale izigidi zeziganeko, imimangaliso, ethi ngoku ibengezelele bonke abo badibana nabo. Imibono yaseMadonna, umzekelo ebonakala kubantwana baseMedjugorje rhoqo ngokuhlwa kwaye ubanika iimfihlo, imibono efanayo eyenzekileyo kumazwe amaninzi, naphina apho kukho amaqela obuKristu kwihlabathi liphela. Imizobo elila iinyembezi kunye negazi lokwenyani. Imifanekiso eqingqiweyo evula amehlo abo iphinde ivale kwakhona. -share-international.org

USathana nguMlingisi oMkhulu. Akanguye umchasi-Kristu ngengqiqo yokuchasana kodwa nokugqwetha okanye ikopi enesiphene yenyani. Apha, amazwi kaYesu athi qatha engqondweni:

Kuya kuvela ooMesiya bobuxoki nabaprofeti ababuxoki, kwaye baya kwenza imiqondiso nemimangaliso emikhulu kangangokuba balahlekise, ukuba bekunokwenzeka, nabanyuliweyo. (Mat. 24:24)

Ukuba eneneni iMedjugorje yindawo yokwenyani yokwenyani, andikholelwa ukuba izakuba kudala ngaphambi kokuba Hwethu waseMedjugorje uphezu kwethu — xa iimfihlo ezityholwa ukuba iimboni bezithule yonke le minyaka zityhilwa emhlabeni. Abaninzi abakholelwa ukuba iNenekazi lethu liza kuqhubeka linika imiyalezo yanyanga zonke emhlabeni ... kodwa xa ndijonga emhlabeni, andikholelwa ukuba ngekhe.

Ke, ngaba ndibhengeza iMedjugorje ukuba yinyani yokwenyani? Ndinegunya elininzi lokuyibhengeza njengeyinyani njengabagxeki bayo ukuyenza ukuba ibubuxoki. Kukho ukusilela okumangalisayo kokuthobeka malunga noku, kubonakala ngathi. Ukuba iVatican isavulekile ukuba yenzeke, ndingubani ukuba ndingathintela isigwebo sabo emva kweminyaka yophando, amalinge enzululwazi, udliwanondlebe kunye nobungqina? Ndicinga ukuba ngumdlalo olungileyo ukuba nabani na anike umbono wakhe wokuba lo okanye loo mthi uvelisa iziqhamo ezilungileyo okanye ezibolileyo. Kodwa ukuthobeka okuthile kuyadingeka nokuba kuyiphi na indlela xa kufikwa kwinto yesi siqendu ekugwebeni ingcambu yomthi:

Ukuba lo msebenzi okanye lo msebenzi uvela ebantwini, uya kuzitshabalalisa. Ukuba ke ivela kuThixo, akunako ukuyonakalisa; Ungazifumana ulwa noThixo. (IZenzo 5: 38-39)

Ngaba uYesu wathembisa ukuba amasango esihogo awasayi koyisa IMedjugorje? Hayi, Watsho ngokuchasene naKhe Icawe. Kwaye ke ngelixa ndibhiyozela kwaye ndiyabulela Izulu ngesipho esikhulu sika imiphefumlo esindisiweyo Ukuqhubeka nokusasaza ngaphandle kweMedjugorje, ndiyayiqonda indlela ekungalunganga ngayo kunye nokuwa kwabantu. Ewe, yonke imbonakalo inabantu bayo, njengayo yonke enye intshukumo kunye nombutho eCaweni. Abantu ngabantu. Kodwa xa siphila kwixesha apho iinkokeli zingenakukwazi ukugcina amaqela emithandazo kunye, amaqela olutsha ayaphalaza, iipariti ziyaguga (ngaphandle kwabaphambukeli abazixhasayo) kwaye uwexuko luye lwasasazeka kuyo yonke indawo… Ndizokubulela uThixo loo miqondiso yethemba ekhoyo kwaye izisa inguquko yokwenyani, endaweni yokufumana iindlela zokuyigxeka kwaye uyidilize ngenxa yokuba ayihambelani "nobumoya bam" okanye "ubukrelekrele."

Lixesha lokuba amaKatolika ayeke ukothuka ngenxa yesiprofeto kunye nabaprofeti bawo kwaye aqole kubomi bawo bokuthandaza. Emva koko baya kudinga ukuxhomekeka kancinci nangaphantsi kwizinto zangaphandle, kwaye ngokufanayo, bafunde ukuyifumana ngenxa yesipho. Kwaye is isipho esisifunayo namhlanje kunakuqala…

Phuthumani uthando, kodwa zilangazelelani iziphiwo zokomoya, ngaphezu kwayo yonke into yokuba niprofete… Kuba ninako ukuprofeta ngabanye ngabanye, ukuze bonke bafunde, bavuselelwe bonke. (1 Kor. 14: 1, 31)

… Isiprofetho ngokwendlela yebhayibhile asithethi ukuxela kwangaphambili ikamva kodwa kukuchaza ukuthanda kukaThixo okwangoku, kwaye ke sibonisa indlela elungileyo ekufuneka siyithathile kwikamva. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Umyalezo weFatima, iNkcazo yeTheology, www.v Vatican.va

 

 
 


 

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

Ukwamkela The Ngoku iLizwi,
Ukucamngca kukaMarko kufundo lweMisa,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

Joyina uMarko kuFacebook nakuTwitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 20
2 cf. Isiseko Sokholo
3 cf. Udliwanondlebe noMax Domej, Medjugorje.netNge-7, 2012
4 cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 20
5 "Mic'd Up" noMichael Voris kunye noE. Michael Jones. Jonga uvavanyo lukaDaniel O'Connors apha: dsdoconnor.com Qaphela: Rhoqo, abagxeki bezwi abakhange baye eMedjugorje, kodwa benze izivakalisi ezintle.
6 cf. cf. amanqaku amahlanu ekugqibeleni Uloyiso-Icandelo III; bona Amatye amahlanu agudileyo
7 cf. share-international.org
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO.