Ngomhla kaEva

 

 

Omnye wemisebenzi ephambili yolu bhalo lobupostile kukubonisa indlela iNenekazi Lethu kunye neCawa ezizipili eziyinyani ngayo enye-oko kukuthi, indlela eyiyo ebizwa ngokuba "sisityhilelo sangasese" esilinganisa ilizwi lesiprofetho leCawa, ngakumbi elo loopopu. Ngapha koko, kuye kwandivula amehlo kakhulu ukubona indlela oopopu, ngaphezulu kwekhulu leminyaka, bebefana ngayo nomyalezo kaMama osikelelweyo kangangokuba izilumkiso zakhe ezizezona zibaluleke kakhulu "lelinye icala lengqekembe" leziko izilumkiso zeCawe. Oku kubonakala kakhulu ekubhaleni kwam Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

Kwincwadi yam yokugqibela Nyusa iiseyile zakho, Ndibalise ngendlela iNenekazi lethu ebelisilumkisa ngayo “ngobusuku bokugqibela bonyaka”. Ewe, naye uPope Benedict wenza intetho engalibalekiyo ngo-2010 phambi kokuphela koNyaka oMtsha. Ibaluleke ngakumbi, isondele ngakumbi kunanini na ngaphambili, njengoko izizwe ziqala ukulungiselela uMlo weHlabathi weSithathu. Oku kukuzaliseka kweTywina lesiBini leSityhilelo xa umkhweli wehashe elibomvu eyiyo “Banikwe igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane.” [1]Rev 6: 3-4 Esi yayisisilumkiso eFatima, kwaye ngoku ukuba oopopu bethu njengokuwohloka kokuziphatha kwindalo iphela akunakukhokelela ekwahlukaneni kwentlalo.

Kwaye okwangoku, zonke ezi zinto ndiye ndanyanzeleka ukuba ndilumkise ngazo ngaphezulu kweshumi leminyaka- kwaye nayo iyathuthuzela. Kuthetha ukuba akukho nto ilapha kwaye izayo ithatha iNkosi ngokungalindelanga. Kwaye akufuneki nawe, ukuba "ubukele uthandaze":

Ke nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela. Kuba nina nonke ningoonyana bokukhanya, nenzala yemini. Asingobobusuku okanye ubumnyama. (1 Ezi 5: 4-5)

Yiyo loo nto uThixo wasungula olu kreqo, ukunceda ukuba uhlale "njengabantwana bemini." Ngombulelo, uninzi lwenu luzilungiselele njengokuba simi “phambi” kolu tshintsho lukhulu kwiCawe nakwihlabathi. Ke ngoko, nikela ingqalelo ngokukodwa esiphelweni sokubhalwa kweli candelo "UkuKhanya kwethemba". Inenekazi lethu likaFatima lathi Intliziyo yakhe engagungqiyo iya kuba yindawo yethu yokusabela. Ngelixa eyona ndawo yokusabela kokomoya, iya kuba yindawo yokuhlala yabantu abaninzi njengoko bephila ukuze babone amazwi eNdumiso 91 ezaliseka ebomini babo nakumakhaya abo. 

Okokugqibela, ndinibhalela ndisemfihlakalweni njengomfazi wam kwaye ndibhiyozela iminyaka engama-25 sitshatile. UThixo usinike abantwana abasibhozo abahle, abakhwenyana ababini abathembekileyo, nomzukulwana. Sinombulelo omkhulu ukubona abantwana bethu belandela uYesu kwaye bembeka embindini weentliziyo neentsapho zabo. Ziyinxalenye yesizukulwana esiya kuhlala ixesha elitsha. Lininzi ithemba… yiyo loo nto ulwimi "lwentlungu" lusetyenziswe nguYesu noSt Banamandla: bathetha ngosizi kunye nokuzalwa, kosizi novuyo. Ke ngoko, zilungiseni ezenu ngaphaya kweli lixa lobumnyama elisemhlabeni wethu, kwaye nibabeke kusisa sethemba elizayo… Mna noLea siyanithandazela nonke. 

 

Oku kulandelayo kwapapashwa ngoDisemba 31, 2010: 

 

NTATHU kwiminyaka eyadlulayo ukuza kuthi ga kulo mhla, ndeva ke, ngobusuku bomsitho woMama kaThixo (nangoSuku loNyaka oMtsha), la mazwi:

Lo ngunyaka wokuTyhilwa (jonga Apha).

Kwiinyanga ezintlanu kamva, xa kusondela ixesha lentwasahlobo, ubukhulu lala magama eze kwenye intsebezo entliziyweni yam:

Ngokukhawuleza ngoku…. Uqoqosho, emva koko intlalo, emva koko ucwangco kwezopolitiko. Elinye liya kuwela kwelinye njengeedomino…  (jonga Apha).

Emva koko, Ukuqala kwaqala. Ngo-Okthobha ka-2008, uqoqosho lwehlabathi lwaqala ukuwohloka. Inkohliso yamazwe “asisityebi” asentshona aqala ukudilika ukutyhila ukuba ityala, hayi impumelelo yangempela, liboleke kakhulu indlela yokuphila yamazwe "okuqala". Oko kudilika, kude nokugqitywa, sele kuqalile ukurhuqa ucwangco kwezentlalo kwiindawo ezinesiphithiphithi kwiindawo ezimbalwa, ezinje ngeGrisi kunye namazwe asakhasayo apho amaxabiso okutya ahlasele isibhakabhaka njengoko ndibhalayo. Uloyiko olulandelayo lukhokelele iinkokheli ezininzi zehlabathi ukuba zifune ngokuphandle "imali yelizwe jikelele" kwaye zivakalise "inkqubo entsha yehlabathi" (jonga Apha). Ngumcimbi nje wexesha ngaphambi kokuba izidubedube zisasazeke kwihlabathi liphela-into elityazisiweyo kukushicilelwa kwemali kunye nobambiso lobukhosi kwiibhanki zehlabathi.

Emva koko, ndiye ndabelana nawe kule-kaNovemba idlulileyo amagama angxamisekileyo malunga noku kuvela:

Kushiyeke ixesha elincinane kakhulu. Utshintsho olukhulu luza phezu kobuso bomhlaba. Abantu abalungiselelwanga… (jonga Apha).

Okwangoku, njengesiqhelo, bazalwana noodade, andinakulindela ukuba nithembele kumagama nam endingaxhomekekanga kuwo. Oko kukuthi, ndizamile ngentliziyo nangengqondo nangomphefumlo wam wonke ukukrwelela yonke into ethethwa apha no-Yehova qiniseka Amagama okholo lwethu lwamaKatolika njengoko afunyanwa kuBaseki beCawa bokuqala, ooPopu banamhlanje kunye nabasemva kwexesha langoku, kunye nezo zibuko zikaMama wethu osikelelweyo ezigxininiswe ngemvume esemthethweni. Ndiyamangaliswa yindlela, amaxesha ngamaxesha, amazwi am angafuneki ebusweni begunya elinzima labelusi bethu abathetha ngokucacileyo nangokungathandabuzekiyo.

Ngobu busuku, asimi kuphela kungokuhlwa konyaka omtsha, kodwa kwi Ngaphambi kokuphela kwexesha lethu. Kwaye le ngxelo inesibindi, oku kubonakala ngathi kukungaboni, kubuya kwakhona kungabikho ngaphantsi kwelizwi likaPeter.

 

UPAPA BENEDICT — UMPROFETI KUMAXESHA ETHU

Ngaphambi kweKrisimesi, ndandicaphula kwidilesi uBawo Oyingcwele awayenza kwiRuria Curia. Apho, wenza uthelekiso olothusayo nolukrwada lweCawe namhlanje kumfazi oqaqadekileyo nohlazekileyo (yabona Imore yeKrisimesi). Kwangelo xesha, uPopu Benedict wayichaza imeko yelizwe lethu kunye nekamva layo ngamazwi afuna utoliko oluncinci. Nalapha kwakhona, njengoko benditshilo Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? uBawo Oyingcwele uthetha ngokucacileyo "ngemiqondiso yamaxesha" nangamagama apocalyptic, hayi kancinci.

Xa esenza uthelekiso lwamaxesha ethu nokwehla kunye nokuwa koBukhosi baseRoma, wakhumbula amazwi eenkonzo ezazisenokwenzeka ngelo xesha: Excita, Domine, potentiam tuam, et veni ("Vusa amandla akho, Nkosi, uze"). Kwa esi sicelo sinye siyenyuka ngoku, u-Benedict ucebisile, njengoko sijonga amaxesha wethu obunzima kunye namava abonakalayo ngathi "kukungabikho kukaThixo".

Ukwahlulwa kwemithetho-siseko ephambili yezomthetho kunye nemo yokuziphatha esisiseko esiyixhasayo yawavula amadama kude kube lelo xesha ayekhusela ukuhlalisana ngoxolo phakathi kwabantu. Ilanga lalitshona kwihlabathi liphela. Rhoqo iintlekele zendalo ziyonyusa ngakumbi le meko yokungazithembi. Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla. Eyona nto yayinyanzeliswa, yayikukucela amandla kaThixo: isicelo sokuba aze kukhusela abantu bakhe kuzo zonke ezi zisongelo.. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwi-Roman Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010; www.yiyinim.at

UBenedict emva koko waqaqambisa unobangela kunye nesiphumo esithile sokwehla okwangoku yethu amaxesha:

Kuwo onke amathemba amatsha kunye nezinto ezinokwenzeka, umhlaba wethu kwangaxeshanye ukhathazwa yingqondo yokuba ukuvumelana kokuziphatha kuyawa, ukuvumelana ngaphandle kwezomthetho nezopolitiko ezingenakho ukusebenza. Ngenxa yoko imikhosi ehlanganiselwe ukhuseleko lwale mibutho ibonakala ngathi iza kusilela. —Ibhidi.

Isiseko soxolo lobukho bexesha elizayo "yimvumelwano yokuziphatha." Oko kukuthi, isivumelwano phakathi kwabantu kwi umthetho wendalo wokuziphathaUmthetho obhalwe nguThixo entliziyweni yayo yonke indoda kunye nabasetyhini "ogqitha amahlelo":

Kuphela kuxa kukho ukuvumelana okunje ngezinto eziyimfuneko apho imigaqo-nkqubo kunye nokusebenza komthetho. Esi sivumelwano sisisiseko esivela kwilifa lobuKristu sisemngciphekweni… Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu bokuthanda okuhle. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni. —Ibhidi.

Ngaba kwenzeka ngengozi ukuba uBawo oyiNgcwele, ngobusuku bangaphambi kwenyanga ukusithwa kwelanga okwenze inyanga yabomvu krwe ebusika, wenza le ngxelo? “Ukufiphala kwengqiqo” kula maxesha ethu kubeke “ikamva lehlabathi” esichengeni. Kwaye isiphelo, utsho uBawo Oyingcwele, iya kuba kukuwa "kwezomthetho nezopolitiko."

Ngokukhawuleza ngoku…. Uqoqosho, emva koko intlalo, emva koko ucwangco kwezopolitiko.

 

UKUTSHABALALISWA OKUQHUBEKAYO

Amagama kaBawo Oyingcwele akhomba kwinkqubela phambili ephazamisayo engenakuphela kokuwa okupheleleyo komyalelo wangoku. Uthethe kaninzi ngaphambili malunga nokusithwa yinyani kwenyani, 'Ukukhanya kokukhanya kukaThixo. ' [2]cf. Ikhandlela elitshisayo  Nangona kunjalo, amaziko abantu kunye neentliziyo ezizezinye, ngobunzima, zinokukhokelwa kukukhanya kwe sizathu ukukhetha indlela "elungileyo" ekhokelela kwinkululeko yokwenene yoluntu. Kodwa xa "ukuqonda" kukodwa kugqityiwe, ke obona bubi bunobuqhophololo bunokwamkelwa njengobulungileyo. Kunokuqiqisiswa, njengoko sibonile kabuhlungu kwixa elidlulileyo, ukuba zonke iinxalenye zoluntu zithathwa njengezingabalulekanga kwaye ke ngoko “zincitshiswe zathengiswa” okanye zisuswe ngokupheleleyo. Oko bekusisiqhamo soorhulumente abangakholelwayo kubukho bukaThixo njengakwinkulungwane yethu yokugqibela (okanye kula maxesha ethu, “ukucocwa ngokobuhlanga”, ukuqhomfa, ukhenketho lwesini, kunye nemifanekiso engamanyala yabantwana). Kukulahleka kwesidima kunye nobuhle bomntu, ingakumbi kwabona bamsulwa kubo bonke — abantwana — athe uPopu Benedict wabiza…

...olona phawu loyikisayo lwamaxesha… [okwangoku] akukho nto injengokuba ingendawo ngokwalo okanye ilungile ngokwayo. Kukho "okungcono kunokuba" kunye "nokubi ngaphezu". Akukho nto intle okanye embi ngokwayo. Yonke into ixhomekeke kwiimeko nasekupheleni kokujonga. —Ibhidi.

Ukukhumbula iNcwadi yeSityhilelo kunye "nezono ezinkulu zeBhabheli", [3]cf. Imfihlelo iBhabhiloni U-Benedict ukutolika oku "njengophawu lwezixeko ezikhulu ezingenanto yakwenza nenkolo" (ezithi "zidilike," ngokombono ka-St John [cf. ISityhi. 18: 2-24]). Kwintetho yakhe, uPopu Benedict uthi iBhabheli ithengisa 'ngemiphefumlo yabantu' (18: 3).

… Ubuzwilakhe be-mamon […] bujikisa uluntu. Alukho ulonwabo olwaneleyo, kwaye ukugqithisa kokukhohlisa ukunxila kuya kuba bubundlobongela obuqhekeza yonke imimandla-kwaye konke oku egameni lokungaqondi kakuhle kwenkululeko eyijongela phantsi inkululeko yomntu kwaye ekugqibeleni iyitshabalalise.  —Ibhidi.

 

NCEDA NDIXOLELE

Singathini thina njengamaKatolika, ukuba simamele uMmeli kaKristu, sisilele ekuqondeni ukubaluleka kwamaxesha ethu? Ngaba imiphefumlo ingaxolelwa ngokujonga imihla yethu ngokukhanya kwezi Zibhalo zithetha "ngamaxesha okuphela"? Nanku uBawo oyiNgcwele kwakhona ukuthelekisa amaxesha ethu nalawo achazwe apha Incwadi yeSityhilelo. Ngapha koko, ulilinganisile ixesha lethu kunye nele UBukumkani bamaRoma eyayithinjwe “ziintlekele zemvelo ezenzeka rhoqo” “nemvakalelo yokunganqabiseki” eyandayo. Kodwa ubukhosi baseRoma bube nokubaluleka okukhulu kunesifundo nje sembali.

UPopu Benedict ukhankanya uKhadinali osikelelweyo uJohn Henry Newman kwi idilesi yakhe. Yayiyintsikelelo kaNewman owathi, xa eshwankathela iimfundiso zaBaseki beCawa, wathiumgcini" [4]cf. Ukususa isithintelo ebamba "ongenamthetho"U [5]cf. Iphupha lalowo ungenamthetho "Umchasi-Kristu," enyanisweni uBukhosi baseRoma:

Ngoku ke eli gunya lithintelayo livunywa njengobukhosi baseRoma… andiyiniki into yokuba ubukhosi baseRoma bumkile. Kude lee: ubukhosi baseRoma buhleli unanamhla.  -Wasikeleleka uJohn Henry Newman (1801-1890), Iintshumayelo ezizayo malunga noMchasi-Kristu, iNtshumayelo I

Ihlala, nangona kunjalo, ngendlela eyahlukileyo. Le fom yexesha elizayo yile nto aBaseki beCawa bathi "lirhamncwa" elikwiSityhilelo (IsiTy. 13: 1). Intoni is kuyafana namhlanje njengobo bukhosi bamandulo yile 'ndlela yokungazithembi' ekhula ixhaphake ngakumbi ngeyure. Kwaye uNewman walatha koku kungazithembi, okubonakaliswe njengokuxhomekeka kakhulu kwi imeko, njenge-harbinger yamaxesha e-apocalyptic:

Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke ekukhuselekeni kuyo, kwaye sinikezele inkululeko yethu kunye namandla ethu, Uya kwandula ke aqumbe kuthi ngomsindo, ade amvumele uThixo. Emva koko uBukhosi baseRoma bungaqhekeka, kwaye uMchasi-Kristu avele njengomtshutshisi, kwaye izizwe ezinoburharha zijikeleze. -Ubhalwe nguJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

Yiyo loo nto uPope Benedict, kwincwadi yakhe yeencwadi IiCaritas ezikwiVenisa, idibanisa ngqo "inkqubo entsha yehlabathi", ilumkisa ukuba…

… Ngaphandle kwesikhokelo sothando lwenene, lo mbutho wehlabathi ungadala umonakalo ongazange ubonwe kwaye udale iyantlukwano entsha kusapho loluntu… ubuntu buqhuba imingcipheko emitsha yobukhoboka nokuphathwa kakubi… -IiCaritas ezikwiVenisa, n. 33, 26

Luthini uluvo lukaPopu ngalo "mkhosi wehlabathi" ukusukela kolo luhlu? Kwakhona,

… Imvumelwano yokuziphatha iyawa… Ngenxa yoko imikhosi ehlanganiselwe ukhuseleko lwale mibutho ibonakala ingaphumeleli. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

UBenedict uphawula ukuba, ngeempawu zoBukhosi baseRoma ngeloxesha, “Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla.”Oku kuvakalisa amazwi ombono walowo wangena ezihlangwini zakhe, uJohn Paul II… Unyulo lwamva nje e-United States (2012) luphawu oluphambili lokuba ulwalathiso“ lwentando yesininzi ”luchasene ngqo neCawe (kwaye kutsha nje, ngo-2016 , Sibona indlela umlambo olwa namaKatolika oqhubeka ngayo ukuveza intloko yawo kwizomthetho nakwezopolitiko). Oko kukuthi, "intshatsheli yenkululeko", eMelika, ngoku iba sisixhobo sokupheliswa kwayo (yabona Imfihlelo iBhabhiloni ukuqonda indima yaseMelika engalindelekanga kumaxesha ethu).

 

NGOKUTSHA KWETHEMBA

Ukubukela ukutshona kwelanga ngeli xesha, uPopu John Paul II wathi:

Imiceli mngeni emikhulu ejongene nehlabathi ekuqaleni kwale Millennium intsha isikhokelela ekucingeni ukuba kuphela ngongenelelo oluvela phezulu, olunakho ukukhokela iintliziyo zabo bahlala kwiimeko zongquzulwano kunye nabo balawula ukupheliswa kweentlanga, abanokunika isizathu sethemba ngekamva eliqaqambileyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, 40

Bazalwane noodade, njengoko simi kwakhona kwakhona phambi komthendeleko omkhulu kaMariya, uMama kaThixo (nge-1 kaJanuwari), nditsho naphambi kwako konke abakuthethileyo oobawo abangcwele, ndizaliswe lithemba elinamandla. Kuba njengokuba urhatya luphela ngamaxesha ethu nasezinzulwini zobusuku, thina ubone phezu koluntu olukhanyayo inkwenkwezi yokusa, UMaris Stella, ukukhanya kweNtombi Enyulu enguMariya kukhanya “njengomfazi owambethe ilanga.” Nguye owaxelwa kwangaphambili nguGenesis njengomfazi owayeza kutyumza intloko yenyoka (Gen 3:15). Nguye inamba yeSityhilelo engenakoyisa (12:16). Nguye ozise uloyiso eCaweni amaxesha ngamaxesha.

Ngamaxesha apho ubuKrestu ngokwabo babubonakala busengozini, ukuhlangulwa kwabo kwakubangelwa ngamandla alo mthandazo [weRosari], yaye iNkosazana Yethu yeRosari yayidunyiswa njengalowo ukuthethelelwa kwabo kuzisa usindiso.  —UAPOPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, 39

Nguye, kunye nokuboniswa eCaweni, [6]cf. Isitshixo kuMfazi owenza "idabi lokuphela kwexesha", okuyiyona nto "inkcubeko yobomi" ngokuchasene "nenkcubeko yokufa."

Lo mzabalazo uhambelana nomlo ongaphefumlelwanga ochazwe ku [Rev 11: 19-12: 1-6, 10 kwidabi phakathi "komfazi owambethe ilanga" kunye "nenamba"]. Ukulwa amadabi okuBulala uBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzinyanzelisa kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokugqibeleleyo.  -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Usisixhobo esikhethiweyo sikaThixo kumaxesha ethu, kabani Yimagnificat iyakuculwa kwakhona kwihlabathi liphela njengokuba iBandla-isithende sayo-licula ingoma yoloyiso eqinisekileyo ukuba izakuza.

Kule nqanaba lehlabathi, ukuba uloyiso luza kuza noMariya. U-Kristu uza koyisa ngaye kuba ufuna uloyiso lweCawe ngoku nakwixesha elizayo luxhumeke kuyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuwela uMda weThemba, iphe. 221

Kwaye uloyiso aluceba ukuzisa kukulinganisa ezo ntaba neentlambo (ezo "mikhosi zehlabathi") ezime endleleni yomyalezo osindisayo woNyana wakhe, uYesu Krestu-umyalezo oza kuba yeyona nto iphambili kule nto. newaka leminyaka. Kuba ebesithi,

Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela, njengobungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke ukufika ukuphela. (Mat 24:14)

Ekugqibeleni, ukuphilisa kunokuvela kuphela kukholo olunzulu kuthando lukaThixo lokuxolelanisa. Ukomeleza olu kholo, ukulondla nokulenza ukuba likhanye ngumsebenzi ophambili weCawe kule yure… Ndibeka ezi mthandazo kulamlo lweNtombi Enyulu, uMama woMkhululi. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi kwiRomania yaseRoma, nge-20 kaDisemba ka-2010

Ke ndiyanikhuthaza, bazalwana kunye nodadewethu abadiniweyo, ukuba niphinde nithathe iiRosari zenu, nihlaziye uthando lwenu ngoYesu, kwaye nilungiselele ukulwela uKumkani wenu. Kuba lukufuphi nolona tshintsho lukhulu lakha laziwa lihlabathi…

 

Umthandazo ovela kwizimangaliso zikaMama wethu weZizwe zonke, 
ngemvume yeVatican:

Nkosi Yesu Kristu, Nyana kaYise,
Thumela uMoya wakho phezu komhlaba.
Vumela uMoya oyiNgcwele aphile ezintliziyweni
Zonke izizwe, ukuze zigcinwe
ukusuka ekonakaleni, kwintlekele nakwimfazwe.

Ngamana uMama weZizwe zonke,
iNtombikazi enguMariya,
yiba nguMthetheleli wethu. Amen.

 

Qaphela abafundi: Xa ukhangela le webhusayithi, chwetheza amagama akho okukhangela kwibhokisi yokukhangela, kwaye ulinde izihloko eziza kubonakala zihambelana kakhulu nophando lwakho (okt. Ukucofa iqhosha lokuKhangela akuyomfuneko). Ukusebenzisa inqaku lokuKhangela eliqhelekileyo, kuya kufuneka ukhangele kwicandelo leDaily Journal. Cofa kolo luhlu, emva koko uchwetheze amagama akho ophando, hit hit, kwaye uluhlu lwezithuba ezinamagama ophando ziya kuvela kwizithuba ezifanelekileyo.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

 

Cofa apha ukuze Bhlisa kule Journal.

Nceda uqwalasele isishumi kwisikrelemnqa esisigxina.
Enkosi kakhulu.

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.