Ku-Eva woVukelo


Revolution: "Uthando" ngasemva

 

UKUSUSELA Ukuqala kobuKristu, nanini na gu qulelo iqhekeza ngokuchasene nayo, ibisoloko ifika njengesela ebusuku.

 

UTSHINTSHO LOKUQALA

Nangona bekukho imiqondiso elumkisayo macala onke, abaPostile bothuka kwaye bamangaliswa xa kwaqhambuka inguquko yobudemon eGadini yaseGetsemane. INkosi yayibaxwayisile “Jongani nithandaze,” ukanti, baqhubeka belele. 

Wabuya waya kubafundi bakhe, wathi kubo, Lalani ngoku, niphumle; Yabonani, lisondele ilixa lokuba uNyana woMntu anikelwe kuboni. Vukani sihambe. Yabonani, lowo undinikelayo usondele. Uthe esathetha, kwathi gqi uYuda, omnye wabalishumi elinababini, ehamba nesinkumbi esikhulu sabantu, sinamakrele neentonga… (Mat 26: 45-47)

Ewe, kwaqhambuka uguquko “esathetha.” Oko kukuthi, ihlala iza xa abantu bephakathi kweeprojekthi zabo, phakathi kwezicwangciso zabo, amathemba abo namaphupha abo. Kuthatha abaninzi bengalindelanga kuba bengacingi ukuba ubomi buya kuze butshintshe; iipateni abaziqhelileyo, ulwakhiwo abathembele kulo, kunye noncedo abasoloko benalo, luya kuhlala lukhona. Kodwa ngequbuliso, njengesela ebusuku, olu khuseleko luyashukunyiswa kwaye ubusuku bohlaziyo buwela ngomsindo onobundlobongela.

Bamshiya bonke abafundi, babaleka. UMateyu 26:56

Yiloo nto eyenzekayo xa inguquko ithatha amaKristu ngokungalindelanga, xa ivusa kabuhlungu abo balele ubuthongo besono kunye nokuzithemba kokuthuthuzela. Sifikelwa bubuthongo xa ubumnandi behlabathi, ulonwabo, kunye namaxhala obomi aminxa kwaye athulisa ilizwi likaThixo.

"Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singabukhathalele ububi."… Isimo esinjalo sikhokelela kwi "Ukungakhathali komphefumlo kumandla obubi." UPope wayezimisele ukugxininisa ukuba ukukhalimela kukaKristu kubapostile bakhe abebedumbe- "hlalani niphaphile kwaye nihleli niphaphile" - kusebenza kuyo yonke imbali yeCawe. Umyalezo kaYesu, uPapa wathi, ngu “Umyalezo osisigxina wexesha lonke kuba ukozela kwabafundi akuyongxaki yalowo mzuzu, endaweni yembali yonke, 'ubuthongo' bobethu, bethu abo bangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye andifuni kungena kuThando lwaKhe. ” —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011

 

UTSHINTSHO LWESIBINI

Kule veki iphelileyo kufundo lweMisa, sibonakalisile kwiCawe yokuqala kwangoko emva kokuNyukela kukaYesu ezulwini. Akuzange kuthathe xesha lide ukuba uguquko luvuseleleke kwakhona, kodwa ngoku ngokuchasene ne umzimba kaKristu, ukuqala ngoStefano.

Baxhokonxa abantu, namadoda amakhulu, nababhali, bamangalela, bambamba, bamsa phambi kweSanhedrin… (Izenzo 6:12)

NjengoYesu, iqiniso wafakwa enkundleni. Kodwa endaweni yokubangela abaphulaphuli bakhe baqiqe kwaye bacamngce, inyani yabacaphukisa. Njengoko watshoyo uYesu,

… Esi sisigwebo, sokuba ukukhanya kufike emhlabeni, kodwa abantu bakhetha ubumnyama kunokukhanya, kuba imisebenzi yabo yayingendawo. Kuba bonke abenza izinto ezimbi bayaluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni, ukuze imisebenzi yabo ingabonakaliswa. (UYohane 3: 19-20)

Ngokufanayo, noStefano, "Abakwazanga ukumelana nobulumko nomoya awayethetha ngawo." [1]IZenzo 6: 10 Ukukhanya kobomi bakhe kunye nobungqina kwakukhanya kakhulu ukuba izazela zabo zingabuthwali, kwaye ke, bamxuluba ngamatye. Yayisisiqalo solunye uguquko.

Ngalo mini, kwaqhambuka intshutshiso eqatha ecaweni… uSawule… wayezama ukutshabalalisa ibandla; engena kwizindlu ngezindlu, erhola amadoda kwanabafazi, wabanikela ukuba baphoswe entolongweni. (IZenzo 8: 3)

 

ULAWULO LOKUGQIBELA LELI XESHA

Ngoku, ndizibiza ezi ntshutshiso nxamnye noYesu kunye neCawa yokuqala "iimvukelo" kuba ngokwenene yayililinge lokubhukuqa imfundiso yobuKrestu, eyathi ngokwayo, yayisungula inkqubo entsha (bona iZenzo 2: 42-47). Kukudilizwa kwale-odolo kaThixo-oko kuhlala kuyinjongo kaSathana, kwaye bekusoloko kususela kumyezo wase-Eden kunye nolo lawulo lokuqala. Kwintliziyo yayo yayiyeyona sophistry:

… Niya kuba njengoothixo. (IGenesis 3: 5)

Isiseko salo lonke uguquko lobuhedeni kuhlala bubuxoki esinokuthi sibenze ngaphandle komyalelo kaThixo, ngaphandle kwemida yomthetho kaThixo, inyaniso nokuziphatha-ubuncinci, imithetho, iinyani kunye nokuziphatha okumiselwe nguThixo buqu. Kunjalo nanamhlanje:

Inkqubela phambili kunye nesayensi zisinike amandla okulawula amandla endalo, ukuguqula iimeko, ukuvelisa izinto eziphilayo, phantse ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuvelisa abantu ngokwabo. Kule meko, ukuthandaza kuThixo kubonakala kuphelelwe lixesha, kungenantsingiselo, kuba sinokwakha kwaye senze nantoni na esiyifunayo. Asiqondi ukuba siphila amava afanayo neBhabheli. —UPOPE BENEDICT XVI, ngePentekoste Homily, ngoMeyi 27, 2102

Ewe, njengokuba iKhanada kunye nezinye izizwe ziqala ukumisela ukuba ngubani oza kuphila kwaye ngubani oza kufa ngenxa ye-euthanasia, ukuqhomfa, kunye nezinto ezibizwa ngokuba yimithetho yezempilo, siyakhe ngokutsha ngokucacileyo iNqaba eNtsha yaseBhabheli. [2]cf. INqaba eNtsha yaseBhabheli

Le [nkcubeko yokufa] ikhuthazwa ngamandla yinkcubeko, uqoqosho kunye nezopolitiko ezikhuthaza uluvo loluntu oluxhalabileyo ngokugqibeleleyo ngokusebenza kakuhle. Ukujonga imeko ngolu hlobo, kunokwenzeka ukuba uthethe ngendlela ethile yemfazwe yabanamandla ngokuchasene nababuthathaka: ubomi obuya kuthi Lwwan_XNUMX.jpgkufuna ukwamkelwa okukhulu, uthando kunye nenkathalo ithathwa njengengenamsebenzi, okanye ibanjwe njengomthwalo onganyamezelekiyo, kwaye ke iyaliwa ngandlela thile. Umntu othi, ngenxa yokugula, ubulwelwe okanye, ngokulula nje, ngokukhoyo, abeke esichengeni impilo-ntle okanye indlela yokuphila yabo bathandwayo, uthambekele ekujongeni njengotshaba ekumele alwe naye okanye apheliswe. Ngale ndlela kukhutshwa uhlobo "lwenceba ngokuchasene nobomi". Eli yelenqe alibandakanyi kuphela abantu kubudlelwane babo, usapho okanye ubudlelwane beqela, kodwa lidlulela ngaphaya, ukuya kwinqanaba lokonakalisa kunye nokugqwetha, kwinqanaba lehlabathi, ubudlelwane phakathi kwabantu kunye namazwe. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. 12

Apha, iSt John Paul II iye yafumana kwakhona
igutyungelwe ukuba le nguqulelo yangoku ikho jikelele kwindalo, efuna ukushukumisa lonke ucwangco lweentlanga. Yile nto kanye eyabonwa nguPopu Pius IX: 

Uyazi ngenene, ukuba injongo yeli cebo lobugwenxa kukuqhubela abantu ekubhukuqeni lonke ucwangco lwemicimbi yoluntu nokubasondeza kwiingcamango ezingendawo zobu Socialism nobuKomanisi… -POPE PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Akumangalisi ke ngoko, ukubona abagqatswa bezopolitiko bezopolitiko befumana amandla, njengabonyulwa beDemokhrasi eMelika, okanye iNkulumbuso yaseCanada. Kude ekubeni ithiyori "yelenqe", la madoda nabafazi basebenzisana nje namagunya okufihla ekudala ekhuthaza Uhlaziyo lwehlabathi.

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bangamandla atshabalalisayo, amandla asongela umhlaba. -UPOPE BENEDICT XVI, Umbono emva kokufundwa kwe-ofisi yeYure yesiThathu ngale ntsasa kwi-Sinodi Aula, e-Vatican City, nge-11 ka-Okthobha ka-2010.

… Eyona njongo yazo iphambili iyazinyanzela ukuba zijongwe-oko kukuthi, ukubhukuqwa ngokupheleleyo kwayo yonke inkolo kunye nezopolitiko zehlabathi eziveliswe yimfundiso yobuKrestu, kunye nokutshintshwa kwemeko entsha yezinto ngokuhambelana nezimvo zabo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthathwa kwindalo nje. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Baza kuzifikelela njani iinjongo zabo? Ewe, sele kunjalo njengoko "inkcubeko yokufa" iqinisa ukubamba kwayo ngokuchasene nomthetho kwiiNkundla eziPhakamileyo eziqhutywa ziingcinga. [3]cf. Ilixa lokuchas 'umthetho Ngapha koko, ukudodobala koqoqosho njengoko sikwaziyo ngokutshatyalaliswa okulawulwayo kwe- “petro-dollar” kuqhubeka. I-Ordo ab chaos—“Ucwangco kwisiphithiphithi” —esona sisaci sama-Freemason angama-33 abathi oopopu kudala banxulumana nokuncedisa ukwenza “ulungelelwaniso olutsha lwehlabathi.”

 

UVA LOKUQHUBA

Njengoko bendilungiselela ukubhala lo mfanekiso, njengoko kuhlala kusenzeka, i-imeyile ngequbuliso yafika nesiqinisekiso esivela kuThixo sohlobo. Ngeli xesha, yavela kumfundi wezakwalizwi eFrance, owathi:

Andazi ukuba izinto zenzeka kanjani eCanada ngoku, kodwa nantsi into yexesha le-surreal. Ewe, iFrance isekwisimo sobuchwephesha kwimeko kaxakeka, kodwa uninzi lwabantu lusekwimo 'yeshishini njengesiqhelo' kangangokuba ukoyikeka kohlaselo lukaNovemba akuzange kuphelise. Umhlobo wam ongcwele ongcwele ongum-Anglican ongumhlobo wam kutshanje uthelekise imeko yangoku kunye 'neMfazwe yeNkohliso' eNtshona Yurophu ngo-1939-40 ngeenyanga apho ubundlobongela babhengezwe ngokusemthethweni (kwaye iPoland yabulawa, ngokungafani neSyria namhlanje) kodwa akukho nto yabonakala eyenzekayo. Yathi yakufika iBlitzkrieg ngo-1940 yabamba iFrance ingakulungelanga kwaphela… -Ileta, ka-Epreli 15, 2016

Ewe, kakuhle "iBlitzkrieg" yeentlobo iyakha ngokuchasene neCawa njengoko sithetha. Ikhuthazwa ngoorhulumente bobuhedeni abakhululekileyo, abagwebi beNkundla ePhakamileyo, abantu abangakholelwa kubukho bukaThixo, "abafundisi" bezesondo, kwaye ngoku, kwanoobhishophu kunye neekhadinali ngaphakathi kweCawa abamba ukungaqondakali kukaPopu kwimfundiso ye-pastoral, bebeka ukongama komntu "Isazela" kunokuba yinyaniso eyiyo.

… Niya kuba njengoothixo. (IGenesis 3: 5)

Andithandi ukuthi, 'le yinguqulelo', kuba inguquko iyavakala njengokuncama okanye ukutshabalalisa into ngogonyamelo, ngelixa [isibongozo sikaPopu, UAmoris LaetitiaUkuhlaziywa kunye nokuhlaziywa kombono wokuqala wamaKatolika. -Ikhadinali Walter Kasper, Ngaphakathi eVatican, Ngomhla we-14 ku-Epreli-2016; okokugqibela.it

Nasi ke isilumkiso endiziva ndinyanzelekile ukuba ndisinike: njengotshintsho lokuqala nolwesibini, kwaye uninzi lwabo bonke phakathi, olu Hlaziyo lweHlabathi luza kubothusa abaninzi, njengesela ebusuku. Ngo-Epreli, ngo-2008, iSanta yaseFrance, u-Thérèse de Lisieux, yavela ephupheni kumfundisi waseMelika endimaziyo obona imiphefumlo kwindawo yentlambululo-miphefumlo phantse ubusuku ngabunye. Enxibe ilokhwe yoMthendeleko wakhe wokuqala, wamsa ecaweni. Nangona kunjalo, wathi akufika emnyango, wavalwa ukuba angene. Wajika wajonga kuye wathi:

Kanye njengokuba ilizwe lam [iFrance], eyayiyintombazana endala yeCawa, yabulala ababingeleli bayo kunye nabathembekileyo, kuya kuba njalo nokutshutshiswa kweCawe kwilizwe lakho. Ngexesha nje elifutshane, abefundisi baya kuya ekuthinjweni kwaye bangakwazi ukungena ezicaweni ngokuvulekileyo. Baza kulungiselela abathembekileyo kwiindawo ezifihlakeleyo. Abathembekileyo baya kuncitshiswa “ngokwanga kukaYesu” [[uMthendeleko oNgcwele]. Amadoda amakhulu azisa kuYesu kubo ngaphandle kwababingeleli.

Esi silumkiso siphindaphindwe ngokuvakalayo kuye ngelixa wayethetha iMisa.

Ewe, amakrele abhengeziwe, izibane zikhanyisiwe, kwaye ihlokondiba liyaqamba. Nabani na onamehlo unokubona ngokucacileyo oku. Isenokungafiki namhlanje, ize ngomso ibonakale “njengesiqhelo njengesiqhelo.” Kodwa iNguqulelo iyeza. Ke ngoko,

Bukela kwaye uthandaze ukuze ungabikho kuvavanyo. Umoya uyavuma, kodwa inyama ibuthathaka. (Mat 26: 41)

 

 KUFUNDWA NGOKUBA

Njengesela Ebusuku

Njengesela

Uhlaziyo!

Uhlaziyo olukhulu

Uhlaziyo lwehlabathi!

Uhlaziyo ngoku!

Intliziyo yoHlaziyo oluNtsha

Ibhedi yeMbewu yolu Hlaziyo

AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo

I-Counter-Revolution

Imfihlelo iBhabhiloni

Ukuwa kweMfihlakalo yaseBhabheli

Ngomhla kaEva

Ngomhla woTshintsho

Irhamncwa elingenakuthelekiswa nanto

2014 kunye nerhamncwa eliKhulayo

 

 

Ngaba ukhe wafunda Imbonakalo yokuGqibela nguMarko?
Umfanekiso we FCElahla intelekelelo ecaleni, uMarko ubeka amaxesha esiphila kuwo ngokombono waBaseki beCawa kunye nooPopu kwimeko "yempikiswano enkulu yembali" uluntu oluye lwadlula… kwaye amanqanaba okugqibela esiwangenayo ngoku phambi Uloyiso lukaKristu kunye neCawe yakhe.

 

 

Ungalunceda olu mpostile ngokusisigxina ngeendlela ezine:
1. Sithandazele
2. Isishumi kwiimfuno zethu
3.Sasaza imiyalezo kwabanye!
4. Thenga umculo kaMarko kunye nencwadi

 

Yiya e: www.markmallett.com

 

Nikela $ 75 okanye ngaphezulu, kwaye Fumana i-50% isaphulelo of
Incwadi kaMark kunye nawo wonke umculo wakhe

kwi ivenkile ekhuselekileyo kwi-intanethi.

 

OKUTHETHWA NGABANTU:


Iziphumo zokugqibela zaba lithemba novuyo! … Isikhokelo esicacileyo nenkcazo yamaxesha esiphila kuwo kunye nala sijonge kuwo ngokukhawuleza.
-UJohn LaBriola, Ngaphambili iSolder Solder

… Incwadi ebalaseleyo.
—UJoan Tardif, Ingqondo yamaKatolika

Imbonakalo yokuGqibela Sisipho sobabalo eCaweni.
-UMichael D. O'Brien, umbhali we Utata uEliya

UMark Mallett ubhale incwadi ekufuneka ayifundile, ebaluleke kakhulu yiva mecum Ngamaxesha okuthatha isigqibo, kunye nesikhokelo esiphila kakuhle kwimiceli mngeni ezayo kwiCawe, isizwe sethu, kunye nehlabathi…. ngenkalipho, ukukhanya kunye nobabalo siqinisekile ukuba idabi kwaye ngakumbi eli dabi lokugqibela lelikaYehova.
-Ngasekhoyo uFr. UJoseph Langford, uMC, uMseki-mbumbulu, Abavangeli beCharity Fathers, Umbhali we Umama Teresa: Kwisithunzi soMama wethu, kwaye Umlilo kaMama Teresa oyimfihlo

Kule mihla yesiphithiphithi nobuqhophololo, isikhumbuzo sikaKrestu sokuba sibukele siphinda sibonakalise ngamandla kwiintliziyo zabo bamthandayo… Le ncwadi intsha ibalulekileyo kaMark Mallett ingakunceda ukuba ubukele kwaye uthandaze ngokungxamisekileyo njengoko kusenzeka iziganeko ezothusayo. Sisikhumbuzo esinamandla sokuba, nokuba zinobumnyama kangakanani na kwaye zinzima kangakanani na izinto, “Lowo ukuni mkhulu kunalowo usehlabathini.
—UPatrick Madrid, umbhali we Uphando no ku sindisa kwaye UPapa Fiction

 

Iyafumaneka kwi

www.markmallett.com

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.