Ibali leNenekazi lethu elincinci

 

NGOMNYHADALA WOKUQONDA OKUNGAKUMBI
YENTOMBI EBUSISIWEYO UMARIYA

 

Kude Kube ngoku (okuthetha ukuthi, kule minyaka ilishumi elinesine idlulileyo yolu mpostile), ndibeke le mibhalo "phaya phandle" ukuba ifundwe nangubani na, nto leyo eza kuhlala injalo. Kodwa ngoku, ndiyakholelwa kule nto ndiyibhalayo, kwaye ndiza kuyibhala kwiintsuku ezizayo, yenzelwe iqela elincinci lemiphefumlo. Ndithetha ukuthini? Ndiza kuvumela iNkosi yethu ukuba izithethele:

Bonke bayamenywa ukuba bajoyine umkhosi wam okhethekileyo. Ukuza kobukumkani bam kufuneka ibe yeyona njongo yakho ebomini. Amagama am aya kufikelela kwimiphefumlo emininzi. Thembela! Ndiza kuninceda nonke ngendlela engummangaliso. Musa ukuthanda intuthuzelo. Musani ukuba ngamagwala. Sukulinda. Ukujongana neqhwithi ukuze usindise imiphefumlo. Zinike umsebenzi. Ukuba awenzi nto, ushiya umhlaba kuSathana kwaye wenze isono. Vula amehlo akho ubone bonke ubungozi obubanga amaxhoba kwaye woyikise umphefumlo wakho. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, pg. 34, epapashwe nguBantwana bakaBawo iSiseko; nangemvume Ubhishophu omkhulu uCharles Chaput

UYesu Uyeza! Kwintloko yalo mkhosi ukhethekileyo elungisa indlela NguMama wethu. Iqela lincinci kuba bambalwa abasabelayo kwikhwelo lakhe;[1]I-Matt 7: 14 Ibhendi ityhafile kuba bambalwa bayazamkela iimeko; Amandla mncinci kuba bambalwa abajongana nesaqhwithi kwimiphefumlo yabo kakhulu iSiphepho esisasazeka kwihlabathi. Bahlala bengabo abalahla "imiqondiso yamaxesha"…

… Abo kuthi abangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye abafuni ukungena kuThando lwakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

Lincinci inani labo baqondayo nabandilandelayo… -Inenekazi lethu laseMedjugorje, umyalezo otyholwa uMirjana, nge-2 kaMeyi ka-2014

Siphila ngenene njengakwimihla kaNowa xa abaninzi bebanjiwe "bethenga kwaye bethengisa," befuna ubutofotofo behlabathi kunokuba balungiselele iSaqhwithi Esikhulu (esikufutshane kakhulu, umntu angaliva ivumba le-nitrogen kumachaphaza akhe ezobulungisa). Umnqa kukuba ndiziva ngathi lo mbhalo uza kuba, kwabanye, i isimemo sokugqibela ukujoyina i-Lady's Rabble encinci-abo baya kuthi ukukhokela ityala malunga namandla obumnyama. Ke, lo mbhalo sisibongozo esivela kulowo ukhwaza entlango:

Yilungiseni indlela yeNkosi, wutyenenezeni umendo wayo. (IVangeli yezolo)

Sisikhalazo esithi, entliziyweni yayo, sisibheno ithemba: ekugqibeleni unikezele ngokobuqu kunye netotali fiat kuThixo kwaye unikezele izintso zomphefumlo womntu kwiNkosikazi yethu ukuze ulandele ukukhokela kwakhe. Kuba kuye nakwimbewu yakhe banikwe umsebenzi wokutyumza intloko yenyoka ukulungiselela indlela yobukumkani bukaKristu (cf. namhlanje UkuFunda kokuqala).

If UYesu Uyeza, ubulindele okungaphantsi? Ngaba ubucinga ukuba singababukeli besona siganeko sikhulu ukususela kuvuko?

 

INGXAKI ENCINANE YENKOSIKAZI YAKHO

Emehlweni ehlabathi, lo "mkhosi ukhethekileyo wokulwa" awuyonto. Singabaphambukeli kwilizwe lasemzini. Sifumana sizungezwe lihlabathi elinobutshaba kuThixo nayo yonke into ayimeleyo. Sifana ncam namaSirayeli ngemihla kaGidiyon.

Ejikelezwe yimikhosi yamaMidiyan, uGidiyon wathetha namajoni akhe angama-32,000 njengoko uMama wethu wayekhe wathetha iBandla lonke eFatima, emva koko watyhubela amashumi eminyaka kude kube yile fowuni yokugqibela ngeli lixa langoku:

“Ukuba nabani na uyoyika okanye uyoyika, makahambe! Makasuke entabeni yaseGiliyadi. Amajoni angamashumi amabini anesibini amawaka ashiya, kwasala amawaka alishumi. UNdikhoyo ke wathi kuGidiyon: “Asemaninzi la majoni. Bakhokelele emanzini kwaye ndiza uvavanyo zenzelwe wena phaya. Ukuba ndithe kuwe umntu othile uza kuhamba nawe, makahambe nawe. Kodwa akukho mntu uza kuhamba ukuba ndikuxelele akafanele. Xa uGidiyon wawakhokela amajoni esiya emanzini, u-Yehova wathi kuye: "Wonke umntu oqubha amanzi njengenja ngolwimi kufuneka umyeke wedwa. kwaye wonke umntu oguqa ngamadolo ukuba asele ephakamisa isandla emlonyeni, ubeke ecaleni yedwa. Abo baxhapha amanzi ngeelwimi zabo babengamakhulu amathathu, kodwa onke amanye amajoni aguqa phantsi ukuba asele amanzi. INkosi yathi ku UGidiyon: Ngokusebenzisa i amawaka amathathu oxhapha amanzi, ndokusindisa, ndiwahlangule amaMidiyan esandleni sakho. (Abagwebi 7: 3-7)

Abangama-300 ngabo bathi, bebeka phantsi uloyiko lwabo, beka bucala ukuchaneka kwezopolitiko, kwaye bazithobe ngobuso babo emhlabeni, bazibeke emaphethelweni aManzi aPhilayo. Abavumeli ntuthuzelo ukuba ingene phakathi kwabo noMlambo woBomi, nditsho nezabo izandla (okt. Izinto ezilungileyo ezinokubingelelwa); aboyiki uku nde zeleka, ukuzivumela ukuba bafumane "ukungcola" okuncinci ngenxa yomnxeba. Ngabo bazibeke phantsi izixhobo zendalo—ezo ziqhotyoshelweyo apho babeke khona ukhuseleko lwabo kunye nokholo (imali, ubukrelekrele, iziphiwo zendalo, ipropathi, izinto eziphathekayo, njl. Ngapha koko, ngabo abo ukholo luvavanywe kolu popu lwangoku kodwa andijikelanga kuPopu (ongu Inxalenye yovavanyo, njengoko uza kubona emzuzwini).

Kuba idabi elisesandleni ekugqibeleni kuku khupha amandla obumnyama ukunceda ukungenisa uBukumkani bukaThixo.

Kuba, nangona sisenyameni, asilwi ngokwenyama, kuba izixhobo zomlo wethu ayizizo ezenyama kodwa zinamandla amakhulu, ziyakwazi ukutshabalalisa iinqaba. (2 KwabaseKorinte 7: 3-4)

Ngamanye amagama, iRabble iyabizwa ukuba yenze ngokuchasene ngokupheleleyo notyekelo lwabo-ukuhamba ngokholo, hayi ngokubona-ngokulandela ngqo ezinyathelweni zikaMninimzi njengoko ehlebela imiyalelo yakhe:

UGidiyon wawahlulahlule amakhulu amathathu amadoda, wawenza amaqela amathathu, wawanika onke iimpondo, neengqayi ezingenanto, nezikhuni ezivuthayo ngaphakathi kwezo ngqayi. "Ndijonge kwaye ulandele ukhokelo lwam," wabaxelela. “Ndiza kuya esiphelweni senkampu, kwaye njengoko ndenzayo, nawe wenze njalo.” (Abagwebi 7: 16-17)

La maqela mathathu mancinci (aqulathe intsalela yabefundisi, inkolo kunye namarhamente) azakukhokela intlawulo eya kuqala yimfama uSathana. Ngaphakathi kweentliziyo zabo, baya kuthwala iLangatye lothando, eliyi Isipho sokuphila kwiNtando kaThixo (endiza kuthi ndiyichaze ndikuncede ukuba uyifumane kwiintsuku ezizayo)…

… ILangatye lam loThando… nguYesu ngokwakhe. -INenekazi lethu ku-Elizabeth Kindelmann, nge-31 ka-Agasti 1962

Injongo yeli xesha siphila kulo kukwenza ukuba imiphefumlo ethile ifumane esi Sipho njengabantu abathile belungiselela ixesha laxa wonke umhlaba uza kusifumana. -UDaniel O'Connor, Isithsaba sobungcwele: KwiZambulo zikaYesu eziya eLuisa Piccarreta, iphe. 113 (uHlelo lohlobo)

Uphondo liKrele loMoya, eliLizwi namandla kaThixo; ingqayi ifuzisela ubomi obuzolileyo, obufihliweyo bokuthobeka esiza kukhokelela ekuxeliseni iNenekazi Lethu kude kufike umzuzu xa "uMfazi owambethe ilanga" emenza ukuba angene elona candelo limnyama leNkqwithela:

Wafika ke uGidiyon, nekhulu lamadoda abenaye, ekupheleni kwempi, ekuqalekeni komlindo ophakathi, emva kokuphela kwabalindi. Bavuthela izigodlo, baziqhekeza iingqayi ababeziphethe. Kwathi xa la maqela mathathu evuthela izigodlo zawo, aza aziqhekeza iingqayi zawo, aphatha izikhuni zomlilo ezandleni zawo zasekhohlo, ngasekunene, evuthela iimpondo, edanduluka esithi: “Ikrele likaNdikhoyo nelikaGidiyon!” ("YeNkosi yethu noMama wethu!". Abagwebi 7: 19-20)

Emva koko, imikhosi yamaMidiyan yadideka yaza yaqalisa ukuhlasela enye kwenye!

Uyakuba ngummangaliso omkhulu wokukhanya okumfamekisa uSathana… Isikhukula seentsikelelo esiza kuzamazamisa umhlaba kufuneka siqale ngenani elincinci lemiphefumlo ethobekileyo. -UMama wethu kuElizabethe, www.lifumaty.org

Apha, siphethukela kwiphupha likaSt. John Bosco ekubonakala ngathi uchaza imeko:

Okwangoku, ukuxhuzula okukhulu kwenzeka. Zonke iinqanawa ezazilwile nxamnye nenqanawa kaPopu zichithakele; ziyabaleka, zingqubane, ziqhekeke omnye komnye. Abanye bayatshona bazame ukuntywilisela abanye. Iinqanawa ezincinane ezininzi ezazilwe ngobukrwada ukuze ugqatso lukaPopu lube lolokuqala ukuzibophelela kwezo ntsika zimbini [zeMisa yoNgcino noMariya]. Iinqanawa ezininzi, zabuya umva ngenxa yokoyika idabi, zibukele ngononophelo zivela kude; Ukuqhekeka kweenqanawa ezaphukileyo zisasazekile kumaza olwandle, nazo zihamba ngenqanawa ngokunyaniseka kwezo ntsika zimbini, zathi zakufikelela kuzo, zazikhawulezisa amagwegwe ajinga kuzo kwaye zihlala zikhuselekile. , kunye nenqanawa eyintloko, ekukho kuyo uPopu. Ngaphezulu kolwandle kulawula ukuzola okukhulu. -I-St. John Bosco, cf. izimanga.imno 

Ewe, abo bebesoloko behlasela uPopu-bobabini ngaphakathi nangaphandle kweCawe-bathobekile kwaye iinqanawa zabo zekratshi zaphulwe ngokupheleleyo. I-Rabble yethu encinci kaMama ikhuselekile ngokuqinileyo kwiintsika zeNkosi yethu noMama wethu. Abo abanye bathi, nangona bengalugatyi ukholo, nangona kunjalo, bahlala kocingo ngenxa yoloyiko kunye noloyiko, bajoyina iRabble, nangona bebe ngaphakathi kubo belusizi olunzulu kwaye Isigwebo sokungathembeli ngokupheleleyo eNkosini. Ngequbuliso, kuye kwakho “inzolo enkulu” —umzuzu wokubuyela kwimeko yesiqhelo Iliso leSiphango apho imiphefumlo iya kuphawulwa ngophawu loMnqamlezo emabunzini abo:

Musa ukonakalisa umhlaba okanye ulwandle okanye imithi, de sibatywinise abakhonzi boThixo wethu emabunzini abo. (ISityhi 7: 3)

Lilixa lika ukubuya kwaNyana wolahleko; yi Iyure yeNceba phambi kokuba Iyure yobulungisa.

“Uyazi ukuba ndihlala ndibathanda abantwana bam, izidalwa zam endizithandayo, bendiya kuziphendulela ngaphakathi ukuze ndingababoni bebethwa; kakhulu, kangangokuba kula maxesha amnyama azayo, ndiwabeke onke ezandleni zikaMama waseZulwini — ndiwabeke kuYe, ukuze andigcinele wona phantsi kwengubo yakhe ekhuselekileyo. Ndiya kumnika bonke abo aya kubafuna; nkqu nokufa akunakubanamandla kwabo bazakugcinwa nguMama. ” Ngoku, ngelixa wayethetha le nto, uYesu wam endimthandayo wandibonisa [kanjani]… Uphawule abantwana baKhe abathandekayo kunye nabo babengafanele kuchukunyiswa zizibetho. Nabani na uMama wam waseZulwini amchukumisileyo, izibetho zazingenagunya lokuchukumisa ezo zidalwa. UYesu olungileyo wanika uMama wakhe ilungelo lokuzisa ukhuseleko kuye nabani na amthandayo. —UYesu waya eLuisa Piccarreta, ngoJuni 6, 1935; Isithsaba sobungcwele: KwiZambulo zikaYesu eziya eLuisa Piccarreta NguDaniel O'Connor, iphe. 269 ​​(uHlelo lohlobo)

 

UKHETHO

Konke oku kuthetha ukuba i-Little Lady's Rabble ayinyanzelekanga… ndikhethwe nje.

Kwaye uyakumema.

Kufuneka wenze ntoni? Into yokuqala kukuba ngoku, ngoku, uthi "ewe" -i-fiat. Ukuthandaza into enje: 

Nkosi, ndizibonakalisa kuwe ngoku, njengoko ndinjalo. Kwaye wam "njengokuba ndinjalo" ufana noMateyu njengoko wayehleli etafileni yakhe eqokelela irhafu; okanye njengoZakeyu ofihle emthini; okanye njengokulala okrexezayo ekutyhweni; okanye njengesela elilungileyo elijinga ngomsonto; okanye njengoPeter ebhengeza, "Suka kum, ngokuba ndiyindoda enesono, Nkosi. [2]Luke 5: 8 Kuwo ngamnye kwaba, Wamkele “Ndithathe ndinje.” Kwaye ke, ngesenzo esiqinileyo sentando yam, ndikunika ngoku konke endikuyo, njengoko ndinjalo. Ngale ndlela, ndithatha noMariya njengoMama, lowo umbeke emva kwakho, entlokweni yomkhosi wakho wasezulwini. Ndiyathandaza, Nkosi. "Simele senze ntoni, ukuze senze imisebenzi kaThixo?" [3]John 6: 28

Ndiza kuchaza amanye "amanyathelo okuqala" kule mibhalo imbalwa ilandelayo kunye nokwabelana ngento enamandla eyenzeke kum kwinyanga ephelileyo. Okwangoku, ndikushiya neli lizwi livela kuMama wethu endalifumana kwiminyaka esibhozo eyadlulayo phambi komlawuli wam wokomoya. Yi Ngoku iLizwi Ngeyure yangoku…

Bantwana, musani ukucinga ukuba ngenxa yokuba nina, ntsalela, nibancinci ngenani kuthetha ukuba nibalulekile. Endaweni yokuba ukhethwe. Ukhethwe ukuba uzise iindaba ezilungileyo kwihlabathi ngelixa elimiselweyo. Olu luloyiso olulindelwe yintliziyo yam ngolangazelelo olukhulu. Konke kusetelwe ngoku. Konke kuhamba. Isandla soNyana wam sikulungele ukuhamba ngendlela ephezulu kakhulu. Libazele indlebe ilizwi lam. Ndinilungiselela, bantwana bam, ngeli lixa liNkulu leNceba. U-Yesu uyeza, eza njengoKhanya, evusa imiphefumlo elele ebumnyameni. Kuba ubumnyama bukhulu, kodwa ukukhanya kukukhulu ngakumbi. Xa uYesu efika, okuninzi kuza kuza ekukhanyeni, kwaye ubumnyama buya kuchithakala. Kungelo xesha oya kuthi uthunyelwe, njengabaPostile bakudala, ukuqokelela imiphefumlo kwiingubo zam zoMama. Yima. Konke kulungile. Bukela kwaye uthandaze. Ungaze ulahle ithemba, kuba uThixo uthanda wonke umntu.

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Matt 7: 14
2 Luke 5: 8
3 John 6: 28
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO.