Usuku 6: Uxolelo kwiNkululeko

LETHU siqala olu suku lutsha, ezi ziqalo zitsha: Egameni loYise, neloNyana, neloMoya oyiNgcwele, amen.

Bawo waseZulwini, enkosi ngothando lwakho olungagungqiyo, oluthe kratya kum xa ndilufanele. Enkosi ngokundinika ubomi boNyana wakho ukuze ndiphile ngenene. Yiza ngoku Moya oyiNgcwele, kwaye ungene kwezona kona zimnyama zentliziyo yam apho kusekho iinkumbulo ezibuhlungu, ubukrakra, kunye nokungaxoleli. Khanyisa ukukhanya kwenyaniso ukuze ndikubone ngokwenene; thetha amazwi enyaniso ukuze ndive ngenene, kwaye ndikhululwe kumatyathanga angaphambili. Ndikucela oku egameni likaYesu Krestu, amen.Qhubekeka ukufunda

Usuku 4: Ngokuzithanda

MANJE ukuba uzimisele ukuyigqiba le ngxolo kwaye unganikezeli… UThixo unenye yezona zinto zibalulekileyo zokuphiliswa akugcinele zona… ukuphiliswa komfanekiso wakho. Uninzi lwethu alunangxaki yokuthanda abanye… kodwa xa kuziwa kuthi?Qhubekeka ukufunda

Usuku 1 - Kutheni Ndilapha?

WAMKELEKILE ukuba I-Now Word Healing Retreat! Akukho ndleko, akukho ntlawulo, ukuzibophelela kwakho kuphela. Kwaye ke, siqala ngabafundi abavela kwihlabathi liphela abaye bafumana ukuphiliswa kunye nokuhlaziywa. Ukuba awufundanga Amalungiselelo Okuphilisa, Nceda uthathe umzuzwana uphonononge olo lwazi lubalulekileyo lokuba ungayifumana njani impumelelo nentsikelelo yokurhoxa, emva koko ubuyele apha.Qhubekeka ukufunda

Amalungiselelo Okuphilisa

PHA zizinto ezimbalwa ekufuneka siziqwalaselwe phambi kokuba siqale olu gqatso (luya kuqala ngeCawa, nge-14 kaMeyi, 2023 kwaye luphele ngeCawa yePentekosti, nge-28 kaMeyi) - izinto ezinjengendawo yokufumana izindlu zokuhlambela, amaxesha okutya, njalo njalo. Kulungile, ndiyadlala. Olu luhambo lwe-intanethi. Ndizakushiyela kuwe ukufumana iindawo zokuhlamba kwaye ucwangcise ukutya kwakho. Kodwa kukho izinto ezimbalwa ezibalulekileyo ukuba eli iya kuba lixesha elisikelelekileyo kuwe.Qhubekeka ukufunda

UkuPhumela UkuPhilisa

NDINE Ndizamile ukubhala ngezinye izinto kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ngakumbi ezo zinto zenza iSitshingitshane esiPhezulu ngoku. Kodwa xa ndenze njalo, ndizoba into engenanto ngokupheleleyo. Ndade ndaxakwa yiNkosi kuba ixesha liyimpahla mva nje. Kodwa ndiyakholelwa ukuba zimbini izizathu zale “bhloko yombhali”…

Qhubekeka ukufunda