Uxolo kubunzima

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoMeyi 16, 2017
Ngolwesibini weveki yesihlanu yePasika

Imibhalo yeLigugu Apha

 

SAINT USeraphim waseSarov wakhe wathi, "Zuza umoya woxolo, kwaye ngeenxa zonke kuwe, amawaka aza kusindiswa." Mhlawumbi esi sesinye sezizathu zokuba umhlaba ungashukumi ngamaKristu namhlanje: nathi asizoli, asisekho, soyika, okanye asonwabanga. Kodwa kufundo lweMisa lwanamhlanje, uYesu noSt. Paul banikezela isitshixo ekubeni ngamadoda nabafazi abanoxolo lokwenene.

Emva koko kubonakala ngathi kukuxulutywa ngamatye okubulalayo, uSt.

Babomeleza umoya wabafundi, bababongoza ukuba bazingise elukholweni, besithi, Simelwe kukuthi sityhutyhe iimbandezelo ezininzi, ukuze singene ebukumkanini bukaThixo. (Ufundo lokuqala lwanamhlanje)

Kodwa kukho okungakumbi kula mazwi kunokuba sikubona, kuba ubunzima bubodwa abanelanga ukungena eBukumkanini. Abahedeni namaKristu ngokufanayo na? Isitshixo, njengoko uPawulos wazekelisa ngokuphawulekayo, sikwisimo sentliziyo kuThixo. Yayinkulu kakhulu intembeko yakhe eNkosini, kangangokuba Waqhubeka eshumayela iVangeli engazi ukuba ukuxutywa okulandelayo kwakukufutshane na. Lukholo olo.

Ukanti, zingaphi izihlandlo esiye sivumele kwanezilingo ezincinane zigungqise ukholo lwethu kuThixo? Kumzekeliso womhlwayeli, uYesu uchaza imiphefumlo elolo hlobo njengabo bantliziyo zifana nomhlaba onamatye, apho iingcambu zokholo zinzulu.

kwakufika imbandezelo nokuba yintshutshiso ngenxa yelizwi, woyisakala kwaoko. ( Mateyu 13:21 )

Ke ngaphambi kokuba anyukele ezulwini, uYesu wanika abalandeli bakhe amazwi abalulekileyo:

Ndishiya uxolo kuni; ndininika uxolo lwam. Andininiki njengokunika kwehlabathi. Intliziyo yenu mayingakhathazeki okanye yoyike… Andisayi kuphinda ndithethe kakhulu nani… (IiVangeli zanamhlanje)

Andisayi kuphinda ndithethe kakhulu nani. Oko kukuthi, iNkosi ayizukukunika imiyalelo ecacileyo ngalo lonke ixesha isilingo sifika. “Ndiyemka yaye ndiya kubuyela kuni,” Uthe. Oko kukuthi, ngoku uya kukukhokela ngaKhe Uxolo ngokungafaniyo nantoni na enokunikelwa lihlabathi. Luxolo lwamandla angaphezu kwendalo olufumaneka entliziyweni, kude ngezantsi kwamaza agqumayo wamazwi neemvakalelo… ukuba sithi kodwa sikhangele, kwaye silinde, ngaphambi kokuba siqhube ngale ndlela okanye ngaleya ndlela.

Kodwa ukuze uyifumane, uthi, “Intliziyo yenu mayingakhathazeki okanye ibe noloyiko. . . kuba kuyimfuneko ukungena ebukumkanini bukaThixo ngenxa yeengxaki ezininzi. Oko kukuthi, zinikele kuye—ngokupheleleyo, ngokupheleleyo. Nikela kwintando yaKhe—ngokupheleleyo, ngaphandle kokuzibambisa. Lindela kuYe—ngokululama, ukuthembela, nokulinda uthe cwaka.

Vumela uSathana agibisele amatye akhe… kodwa wena, thembela ngoYehova.

UYesu uqukumbela iVangeli yanamhlanje ngokuthi,

Ngokufanayo, ihlabathi kufuneka liyazi loo nto wena nam  sithande uBawo nokuba senze kanye njengoko uBawo ayaleleyo—enoba oko kukuxhathisa isilingo sokwenza isono, ukukholosa ngobunzima bemali, ukwamkela imeko enkenenkene yempilo, ukunyamezela ukungaqeshwa, ukupha de kube buhlungu kwabo basweleyo, nokukhonza abanye xa akukho bani usisebenzelayo—yaye konke oku sikwenza ngomoya wokulahlwa noxolo. Yenza oku, yaye okungqongileyo, abaninzi baya kutsaleleka “kwimilambo yamanzi aphilileyo” aqukuqelayo evela ngaphakathi kuwe[1]cf. Yohane 7:38uMoya woxolo owadanduluka kubo ngobungqina bakho, esithi:Nawe, musani ukuba nexhala; NoYesu akakushiyanga. Yizani kuye nonke nina nibulalekayo, nidiniweyo, niswele uxolo, woniphumza.”

Bazisa izihlobo zakho, Yehova, ubuqaqawuli obuhle bobukumkani bakho. (Impendulo yeNdumiso yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukwakha iNdlu yoXolo

  
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

   

UKUDLULELA NGOKUSIHLUNGU KUNYE KRISTU
NGOMEYI 17, 2017

Ubusuku obukhethekileyo benkonzo noMark
kwabo baphulukene namaqabane.

Ngo-7 ngokuhlwa kulandelwa isidlo sangokuhlwa.

Icawa yamaKatolika iSt
Ubunye, SK, Canada
201-5th Ave. eNtshona

Nxibelelana no-Yvonne kwi-306.228.7435

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Yohane 7:38
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UMOYA, BONKE.