Ubudlelwane bobuqu noYesu

Ulwalamano lomntu
Umfoti akafikanga

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 5, 2006. 

 

NA Imibhalo yam yokugqibela ngoPopu, iCawa yamaKatolika, uMama osikelelweyo, kunye nokuqonda kwendlela yobuthixo obuhamba ngayo, ingekuko ngokuchazwa komntu, kodwa ngegunya lokufundisa likaYesu, ndafumana ii-imeyile ezilindelekileyo kunye nokugxekwa kwabangengomaKatolika ( okanye mandithi, ababengamaKatolika). Batolike ukuzithethelela kwam kulawulo oluphezulu, olwasekwa nguKrestu buqu, kuthetha ukuba andinabudlelane noYesu; ukuba ngandlela thile ndiyakholelwa ukuba ndisindisiwe, hayi nguYesu, kodwa nguPopu okanye ubishophu; ukuba andizaliswanga nguMoya, kodwa "ngumoya" weziko ondishiye ndingaboni kwaye ndiswele usindiso.

Ndiphantse ndashiya inkolo yamaKatolika ngokwam kwiminyaka emininzi eyadlulayo (jonga Ubungqina bam okanye ufunde Ubungqina bam buqu), Ndiyasiqonda isiseko sokungaqondani kunye nokukhetha ngokuchasene neCawa yamaKatolika. Ndiyabuqonda ubunzima babo bokwamkela iBandla, kwilizwe laseNtshona, eliphantse lafa kwiindawo ezininzi. Ngapha koko-kwaye njengamaKatolika, kufuneka sijongane nale nyaniso ibuhlungu-amahlazo ezesondo kububingeleli ayikushiye ukuthembeka kwethu.

Ngenxa yoko, ukholo olunjalo alukholeleki, kwaye iBandla alinako ukuzibonakalisa ngokwalo njengomvakalisi weNkosi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, uPapa, iCawa, kunye neMiqondiso yamaXesha: Incoko noPeter Seewald, iphe. 25

Kwenza kube nzima ngakumbi kuthi njengamaKatolika, kodwa kungenzeki-akukho nto ingenakwenzeka kuThixo. Akuzange kubekho elinye ixesha elimangalisayo lokuba ngcwele kunangoku. Kwaye yimiphefumlo nje leyo ukukhanya kukaYesu okuyogqobhozela kuyo nabuphi na ubumnyama, nakuphi na ukuthandabuza, nakuphi na ukukhohlisa-nokuba ngabatshutshisi bethu. Kwaye, njengoko uPopu John Paul II wabhala wabhala kumbongo, 

Ukuba igama alikaguquki, iya kuba ligazi eliguqukayo.  -UPOPU JOHN PAUL II, ophuma kumbongo, "Stanislaw"

Kodwa, mandiqale ngegama ...

 

UKUFUMANA ISISHWANKATHELO 

Njengoko ndibhalile kwixa elidlulileyo kwi Iintaba, Iintaba, namathafa, Ingqungquthela yeCawa nguYesu. Le Ngqungquthela sisiseko soBomi bobuKrestu. 

Kwiminyaka yam yokuqala esikolweni, sasingenalo iqela lolutsha lwamaKatolika. Ngoko ke abazali bam, ababengamaKatolika azinikeleyo athandana noYesu, basithumela kwiqela labapentekoste. Apho, senza ubuhlobo namanye amaKristu ayenomdla kuYesu, elithanda iLizwi likaThixo, kwaye enqwenela ukunikela ubungqina kwabanye. Inye into ababehlala bethetha ngayo yayisidingo sobudlelwane "noYesu". Ngapha koko, kwiminyaka eyadlulayo, ndikhumbula ndinikwa incwadi ehlekisayo kwisifundo sebhayibhile esingqongileyo esasibalisa ibali lothando lukaThixo, elibonakaliswe ngokuzincama koNyana Wakhe. Kwakukho umthandazo omncinci ekugqibeleni wokumema uYesu ukuba abe yiNkosi noMsindisi wam. Ke, kwindlela yam encinci emithandathu, ndamema uYesu entliziyweni yam. Ndiyazi ukuba undivile. Akazange ashiye…

 

IKATOLIKI NAYE UYESU

AmaKristu amaninzi eVangeli okanye amaProtestanti ayayilahla iCawa yamaKatolika kuba bakhokelwe ukuba bakholelwe ukuba asishumayeli ngesidingo sokuba "nolwalamano" noYesu. Bajonge iicawa zethu ezihonjiswe ngemifanekiso, amakhandlela, imifanekiso eqingqiweyo, kunye nokupeyinta, nokutolika kakubi imiqondiso engcwele "yokunqula izithixo" Babona amasiko ethu, izithethe, izambatho kunye nemisitho yokomoya kwaye bayithatha "njengemisebenzi efileyo," engenalo ukholo, ubomi kunye nenkululeko eze noKrestu. 

Kwelinye icala, kufuneka siyamkele inyani kule. AmaKatolika amaninzi "abonisa" ukuya kwiMisa ngaphandle kwesibophelelo, bethandaza ngokungathandabuzekiyo, kunokuba babe kulwalamano lwenene kunye nokuphila noThixo. Kodwa oku akuthethi ukuba iNkolo yamaKatolika ifile okanye ayinanto, nangona zininzi iintliziyo zomntu. Ewe, uYesu wathi ugwebe umthi ngesiqhamo sawo. Yenye into ukusika umthi ngokupheleleyo. Nkqu nabagxeki bakaSt. Paul babonisa ukuthobeka ngakumbi kunabanye babo bangoku. [1]cf. KwiZenzo 5: 38-39

Sekunjalo, iCawa yamaKatolika kumasebe ayo amaninzi iye yasilela; sityeshele ngamanye amaxesha ukushumayela ngoYesu Krestu, wabethelelwa emnqamlezweni, wafa, wavuka, wathululwa njengedini lezono zethu, ukuze simazi, naLowo wamthumayo, ukuze sibe nobomi obungunaphakade. Olu lukholo lwethu! Luvuyo lwethu! Isizathu sokuphila kwethu… kwaye sisilele “ukusikhwaza sisophahleni” njengoko uPopu John Paul II wasibongozayo, ngakumbi kwiicawe zamazwe afumileyo. Khange siphumelele ekuphakamiseni amazwi ethu ngaphezulu kwengxolo kunye nengxolo yala maxesha, sibhengeza ngelizwi elicacileyo nelingacacanga: UYesu Kristu uyiNkosi!

… Akukho ndlela ilula yokuyithetha. Icawe eMelika iwenzile umsebenzi ombi wokudala ukholo kunye nesazela samaKatolika ngaphezulu kweminyaka engama-40. Kwaye ngoku sivuna iziphumo-kwindawo kawonke-wonke, kwiintsapho zethu nakwisiphithiphithi sobomi bethu.  -UBhishophu omkhulu uCharles J. Chaput, OFM Cap., Ukunikezela kuKesare: Umsebenzi wezopolitiko wamaKatolika, nge-23 kaFebruwari, 2009, eToronto, eCanada.

Kodwa oku kusilela akulwenzi ukuba lutshitshise inkolo yamaKatolika, iinyaniso zayo, igunya layo, iKomishini enkulu. Ayiziphuthisi izithethe "zomlomo nezibhaliweyo" athe uKristu nabapostile basinika zona. Kunoko, kunjalo umqondiso wamaxesha.

Ukucaca ngokucacileyo: ubudlelwane bobuntu, obuhleliyo noYesu Krestu, ngokwenene uBathathu Emnye oyiNgcwele, kusembindini wenkolo yethu yamaKatolika. Ngapha koko, ukuba akunjalo, iCawa yamaKatolika ayiyiyo eyamaKristu. Ukusuka kwiimfundiso zethu ezisemthethweni kwiCatechism:

"Imfihlelo yokholo inkulu!" Icawa iyayichaza le mfihlakalo kwiNkolelo yabaPostile kwaye iyibhiyozela kwimfundiso yomthendeleko, ukuze ubomi babathembekileyo bufaniswe noKristu kuMoya oyiNgcwele kuzukiswe uThixo uYise. Le mfihlakalo ke ifuna ukuba abathembekileyo bakholelwe kuyo, bayibhiyozele, kwaye baphile kuyo kubudlelwane obubalulekileyo nobobuqu noThixo ophilileyo noyinyaniso. -Catechism yeCawa yamaKatolika (CCC), 2558

 

OOPOPA NOLWALAMANO LWABO  

Ngokuchasene nabaprofeti bobuxoki abafuna ukujongela phantsi ubuKatolika njengokukhathalela nje ukugcina iziko, imfuneko yokuhambisa ivangeli kunye nokuphinda uvange kwaba yeyona nto iphambili kuPopu John Paul II. Yayinguye owangenisa isigama seCawa esasikho ngelo xesha igama kunye nokungxamiseka “kovangelo olutsha”, kunye nemfuno yokuqonda okutsha ngemishini yeCawa:

Umsebenzi olindelwe nguwe-uvangelo olutsha-lufuna ukuba ubonise, ngentumekelelo entsha kunye neendlela ezintsha, umxholo ongaguquguqukiyo welifa lenkolo yobuKristu. Njengoko usazi kakuhle ayingombandela wokudlulisa nje imfundiso, kodwa yintlanganiso yobuqu kunye nenzulu noMsindisi.   —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuyalela iiNtsapho, iNeo-Catechumenal Way. 1991.

Uthe oku kuvangela, kuqala ngeziqu zethu.

Ngamanye amaxesha amaKatolika aphulukene okanye akaze abe nethuba lokuzibonela u-Kristu ngokobuqu: hayi u-Kristu njenge 'paradigm' okanye 'ixabiso', kodwa njengeNkosi ephilayo, 'indlela, nenyaniso, nobomi'. —UPOPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano (uHlelo lwesiNgesi lweVatican Newspaper), Matshi 24, 1993, iphe. 3.

Esifundisa njengelizwi leCawa, umlandeli kaPeter, kunye nomalusi oyintloko womhlambi emva kukaKrestu, upopu ongasekhoyo wathi obu budlelwane EHJeslrgiqala ngokukhetha:

Uguquko lithetha ukwamkela, ngesigqibo sobuqu, inkululeko esindisayo kaKristu nokuba ngumfundi wakhe.  —Ibhidi., Ileta Encyclical: Umsebenzi woMhlanguli (1990) 46.

UPopu Benedict akakhange abe nethamsanqa. Ngapha koko, kwisifundiswa sezakwalizwi esidumileyo, unendlela elula yokuchaza amagama, ethi iphindaphinde isikhombe kwimfuno yokuhlangana noKrestu ngokobuqu. Le yayingumxholo wencwadana yakhe yokuqala:

Ukuba ngumKristu akusosiphumo sokhetho lokuziphatha okanye umbono ophakamileyo, kodwa kukuhlangana nomnyhadala, umntu, onika ubomi umbono omtsha kunye nesikhokelo esigqibeleleyo. —UPOPE BENEDICT XVI; Incwadi Encyclical: Deus Caritas Est, "UThixo Uluthando"; 1.

Kwakhona, lo Pope ukwajongana nemilinganiselo yokwenyani kunye nemvelaphi yokholo.

Ukholo ngohlobo lwalo oluthile kukuhlangana noThixo ophilayo. -Ibid. 28.

Olu kholo, ukuba luyinyani, kufuneka lubonakalise sa: imisebenzi yenceba, ubulungisa noxolo. Njengoko uPopu uFrancis watshoyo kwisikhuthazo sakhe sabaPostile, ubudlelwane bethu noYesu kufuneka buqhubele phambili ngaphaya kwethu ukuze sisebenzisane noKristu ekuqhubeleni phambili uBukumkani bukaThixo. 

Ndimema onke amaKrestu, naphina, ngalo mzuzu, kukudibana kwakhona noYesu Krestu, okanye ubuncwane bokumvumela ahlangane nawo; Ndiyanicela nonke ukuba nikwenze oku ngokungagungqiyo yonke imihla… Ukufunda iZibhalo kuyayicacisa into yokuba iVangeli ayisiyiyo nje kuphela ulwalamano lwethu noThixo… Ukuya kuthi ga kwinqanaba alawula kuthi, ubomi boluntu buya kuba sisiseko ubuzalwana, ubulungisa, uxolo kunye nesidima. Ukushumayela kobuKristu nobomi, ke, kwenzelwe ukuba kube nefuthe eluntwini… Umsebenzi kaYesu kukumisela ubukumkani bukaYise; Uyalela abafundi bakhe ukuba bashumayele iindaba ezilungileyo zokuba “ubukumkani bamazulu busondele” (Mt 10: 7). -IPOPE FRANCIS, IVangelii Gaudium, 3, 180

Yiyo loo nto umvangeli kufuneka kuqala ngokwakhe kushunyayelwa ivangeli.

Umsebenzi owenziwayo uya kuhlala ungonelanga, ngaphandle kokuba ubonakalisa ngokucacileyo uthando lomntu, uthando olondliweyo kukuhlangana noKrestu. -UPAPA BENEDICT XVI; Incwadi Encyclical: Deus Caritas Est, "UThixo Uluthando"; 34.

... Singaba ngamangqina kuphela ukuba siyamazi uKristu kuqala, kwaye kungekuko kuphela kwabanye abantu - kubomi bethu, ekudibaneni kwethu noKrestu. Ukumfumana ngokwenene kubomi bethu bokholo, siba ngamangqina kwaye sinokuba negalelo kwinto entsha yehlabathi, kubomi obungunaphakade. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiSixeko saseVatican, nge-20 kaJanuwari ka-2010, Zenit

 

UYESU WOMNTU: UKUNXIBELELANA NENTLOKO…

AmaKrestu amaninzi aneenjongo ezintle ayekile ukushiya iCawe yamaKhatholika kuba engaziva iindaba ezimnandi zishunyayelwa kubo de batyelele enye iicawa ezantsi esitratweni, okanye bamamela umvangeli kumabonakude, okanye baya kwisifundo sebhayibhile… Ewe, utshilo uSt. UPawulos,

Bangakholwa njani bengevanga ngaye? Bangeva njani kungekho mntu ushumayelayo? (KwabaseRoma 10: 14)

Iintliziyo zabo zatshiswa ngomlilo, iZibhalo zaphila, kwaye amehlo abo avulwa ukuze babone izinto ezintsha. Baye baba novuyo olunzulu kubo olubonakala luchasene kakhulu nokuxubana kwabantu abaninzi beparishi yabo yamaKatolika. Kodwa xa la makholwa ahlaziyiweyo emkayo, ashiya ngasemva ezinye izimvu ezazilangazelela ukuva oko zikuvileyo! Mhlawumbi mandundu, basuka kwelona Qula lomthombo lobabalo, iBandla likaMama, elincancisa abantwana bakhe ngalo Iisakramente.

NgcweleEucharistYesusAkazange na uYesu asiyalele ukuba sitye emzimbeni wakhe sisele igazi lakhe? Yintoni ke, wena MProtestanti othandekayo, uyatya? Ngaba iSibhalo asisixeleli ukuba masizivume izono zethu omnye komnye? Uvuma bani? Ngaba uthetha ngeelwimi? Nam ke. Ngaba uyayifunda ibhayibhile yakho? Nam ndenza njalo. Kodwa mzalwana wam, ngaba umntu angatya kwelinye icala lesitya xa iNkosi yethu buqu ibonelela ngokutya okutyebileyo nokugcweleyo kwiSidlo saKhe? 

Inyama yam ikukutya kokwenene, negazi lam sisiselo sokwenene. (UJohn 6: 55)

Ngaba unobuhlobo bobuqu noYesu? Nam ndinjalo. Kodwa ndinezinye! (kwaye akukho mfuneko yam). Imihla ngemihla, ndibheka kuYe ngokungafaniyo nesonka newayini. Yonke imihla, ndiyolula isandla kuye ndimchukumise kwi-Eucharist eNgcwele, othi ke andolule andichukumise kubunzulu bomzimba nomphefumlo wam. Kuba yayingenguye upopu, okanye ingcwele, okanye ugqirha weCawa, kodwa nguKrestu ngokwakhe owabhengeza ukuba:

Ndim isonka esiphilileyo, esi sehlayo emazulwini. Lowo usidlayo esi sonka, uya kuphila ngonaphakade. ke isonka endiya kumnika sona mna, siyinyama yam, endiya kuyidla ubomi behlabathi. (UJohn 6: 51)

Kodwa andisibambi esi sipho kum. Kungenxa yakho. Olona lwalamano lukhulu sinokuba nalo, kwaye iNkosi yethu inqwenela ukusinika, ngu ubudlelwane bomzimba, womphefumlo, kunye nomoya.  

Ngenxa yoko ke, umntu womshiya uyise nonina, anamathele emfazini wakhe, baze abo babini babe nyama-nye. Le mfihlakalo inzulu, kwaye nditsho ukuba ibhekisa kuKristu nakwibandla. (Kwabase-Efese 5: 31-32)

 

… NOMZIMBA

Obu budlelwane, obu budlelwane buqu, abenzeki bodwa, kuba uThixo usinike usapho lwamakholwa esikunye nawo. Asibashumayezi abantu kwingcinga yomxholo, kodwa yindawo yokuhlala. Icawa inamalungu amaninzi, kodwa yona “ingumzimba omnye.” AmaKristu "akholelwa kwibhayibhile" awalahli amaKatolika ngenxa yokuba sishumayela ukuba usindiso luza ngeCawa. Kodwa, ayisiyiyo le nto ithethwa yiBhayibhile?

Okokuqala, iCawa yingcamango kaKristu; Okwesibini, Akayakhi ngokwamava okomoya, kodwa ebantwini, eqala ngoPeter:

Kwaye ke ndithi kuwe, unguPeter, kwaye phezu kolu lwalwa ndiya kulakha ibandla lam… ndiya kukunika izitshixo zobukumkani bamazulu. Nantoni na oyibophayo emhlabeni iyakubotshwa ezulwini; kuthi othe wakukhulula emhlabeni, kukhululeke emazulwini. (Mat. 24:18)

Eli gunya uYesu waphinda walidlulisela, hayi kwizihlwele, kodwa kuphela kwabanye abapostile abalishumi elinanye; Igunya lendlalifa lokushumayela nokufundisa kunye nokulawula oko amaKatolika ekugqibeleni athi "ziSakramente" zoBhaptizo, uMthendeleko, ukuvuma izono, nokuthambisa abagulayo, phakathi kwezinye izinto:

… Ningabemi kunye nabangcwele kunye namalungu endlu kaThixo, eyakhelwe kwisiseko sabapostile kunye nabaprofeti, kunye noYesu Krestu ngokwakhe ilitye lembombo. ... ubhaptiza egameni likaYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele, ebafundisa ukuba bagcine konke endikuyalele kona. JPII uxoleloIzono ozixolelayo zixolelwe, nezono ozigcinileyo zigcinwa… Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Yenza oku, ngamaxesha onke xa usela, ukundikhumbula… Ingaba kukho mntu ugulayo phakathi kwenu? Ufanele bizani abongameli becawe, kwaye kufanele wathandaza kuye, umthambise ngeoli egameni leNkosi… Ngoko ke, bazalwana, yimani, bambelela nkqi kumasiko nokuba wafundiswa, nokuba yingxelo yomlomo okanye ileta yethu… [Ukwenzela] ibandla uThixo ophilileyo nguYehova intsika nesiseko senyaniso... Thobela iinkokheli zakho kwaye uzenze, kuba bahlala bekujongile kwaye kuya kufuneka baphendule, ukuze bawuzalisekise umsebenzi wabo ngovuyo hayi ngentlungu, kuba oko akunakukunceda. (Kwabase-Efese 2: 19-20; Mat. 28:19; Yohane 20:23; 1 Kor 11:25; 1 Tim 3:15; Heb 13:17)

KuCawa yamaKatolika kuphela apho sifumana ukuzaliseka "kwediphozithi yokholo," i Igunya ukuzalisekisa le miyalelo uKristu wayishiya kwaye wacela kuthi ukuba siqhubele phambili kwihlabathi eGameni laKhe. Yiyo loo nto ukuzigcina uhlulahlulwe "ngcwele, umKatolika," [2]Igama "ikatolika" lithetha "jikelele". Ke, omnye uya kuva, umzekelo, ama-Anglican athandaza isiVumo Sokholo sisebenzisa le ndlela. kunye neCawe yabapostile ”iya kufana nomntwana okhuliswe ngumzali okhulisa umntwana onika umntwana izinto ezininzi zokuphila, kodwa hayi ilifa elipheleleyo lobuzibulo. Nceda uqonde, esi ayisosigwebo sokholo olungelolwamaKatolika okanye usindiso. Endaweni yoko, sisicatshulwa esineenjongo esekwe kwiLizwi likaThixo kunye neminyaka engama-2000 yenkolo ephilayo kunye neNkcubeko eyiyo. 

Sifuna ubudlelwane bobuqu noYesu, iNtloko. Kodwa sikwafuna ubudlelwane noMzimba waKhe, iBandla. Kuba "ilitye lembombo" kunye "nesiseko" ahlukaniseki:

Ngokobabalo lukaThixo endilunikiweyo, njengomakhi onobulumko ndibeke isiseko, omnye ke wakha phezu kwaso. Kodwa elowo makakhathalele ukuba wakha njani phezu kwaso; kuba akukho namnye unako ukubeka isiseko simbi, ngaphandle kwaso sikhona, esinguYesu Krestu. Udonga lomzi luneziseko ezilishumi elinambini zamatye; amagama alishumi elinambini abapostile abalishumi elinambini beMvana. (1 Kor. 3: 9; ISityhi. 21:14)

Okokugqibela, kuba uMariya "sisipili" seCawe, indima yakhe kunye nomnqweno wakhe kukusizisa kolona lwalamano lusondeleyo noYesu, uNyana wakhe. Kuba ngaphandle kukaYesu, oyiNkosi noMsindisi wabo bonke, naye ngekhe asindiswe…

Ngelixa ukuva ngoKrestu ngeBhayibhile okanye abanye abantu kungazisa umntu kwinkolo yobuKrestu, “Kuya kufuneka ke nathi sibe ngoobani ababandakanyeka kubudlelwane obusondeleyo kunye noYesu.”—UPOPE BENEDICT XVI, kwiNdaba yeeNdaba zamaKatolika, ngo-Oktobha 4, 2006

Umntu, ngokwakhe odalwe “ngokomfanekiselo kaThixo” [ubizelwe] kulwalamano lobuqu noThixo… mthandazo ubudlelwane obuphilayo babantwana bakaThixo kunye noTata wabo… -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-299, 2565

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

 

Umfanekiso ongentla kukaYesu wolule iingalo
yapeyintwa ngumfazi kaMark, kwaye iyafumaneka njengoprinta ngemagnethi
Apha: www.markmallett.com

Cofa apha ukuze Rhuma kule Journal.

Enkosi ngokunika amalizo kubapostile bethu.

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. KwiZenzo 5: 38-39
2 Igama "ikatolika" lithetha "jikelele". Ke, omnye uya kuva, umzekelo, ama-Anglican athandaza isiVumo Sokholo sisebenzisa le ndlela.
exhonyiweyo EKHAYA, KUTHENI UNKATHOLIKI? noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.