Ukuchaneka kwezopolitiko kunye noKreqo olukhulu

 

Isiphithiphithi esikhulu siya kusasazeka kwaye abaninzi baya kuhamba njengemfama ekhokela imfama.
Hlala noYesu. Ityhefu yeemfundiso ezingeyonyani iya kungcolisa uninzi lwabantwana baM abahluphekileyo…

-
UMama wethu utyholwa ukuba nguPedro Regis, nge-24 kaSeptemba 2019

 

Kuqala ukupapashwa ngoFebruwari 28, 2017…

 

EZOPOLITIKO Ukuchaneka kuye kwamiliselwa, kugqame kakhulu, kwandile kakhulu kumaxesha ethu kangangokuba amadoda nabafazi abasabonakali bengakwazi ukuzicingela. Xa uthiwe thaca kwimibandela yokulungileyo nokungalunganga, umnqweno "wokungakhubekisi" ukogqitha le yinyaniso, ubulungisa kunye nengqiqo, kangangokuba neyona minqweno yomeleleyo iyawa phantsi koloyiko lokukhutshelwa ngaphandle okanye ukugculelwa. Ukuchaneka kwezopolitiko kufana nenkungu apho inqanawa idlula khona ingakhange isebenze nekhampasi phakathi kwamatye ayingozi. Kufana nesibhakabhaka esigubungele iingubo zize zikhuphe ilanga kangangokuba umhambi aphulukane nalo lonke ulwalathiso emini. Kufana nokungxama kwezilwanyana zasendle ezibaleka zisiya engxondorheni ngokungazi ziziphanzisa zitshabalalise.

Ukuchaneka kwezopolitiko yindawo yokuhlwayela uwexuko. Kwaye xa ithe yanwenwa ngokubanzi, ngumhlaba ochumileyo wase Uwexuko olukhulu.

 

UMNQOPHISO WOKWENYANISO

UPopu Paul VI wathi:

… Umsi kaSathana ungena ungene kwiCawe kaThixo ngeentanda ezisezindongeni. —UPOPU PAUL VI, kuqala Homily ngexesha leMisa yeSt. UPeter noPawulos, UJuni 29, 1972

Impazamo noqhekeko, oko kukuthi, ubutshanje, kutyalwe ebhedini yolwazi lwezenkolo kwinkulungwane edlulileyo, idubule namhlanje ngendlela inceba yobuxoki. Kwaye le nceba yobuxoki sele isontsiwe kuyo yonke indawo eBandleni, nkqu ukuya encotsheni yayo.

Umsila womtyholi usebenza ekuphelisweni kwehlabathi lamaKatolika. Ubumnyama bukaSathana bangene buze banwenwela kwiCawe yamaKhatholika yade yafikelela encotsheni yayo. Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa. -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977; uxelwe kwiphepha lase-Italiya 'Corriere della Sera', kwiphepha le-7, Okthobha 14, 1977

"Ukuphulukana nokholo" apha ayisiyiyo ilahleko yokholo kuKrestu wasembalini, okanye nasekulahlekelweni lukholo lokuba usaphila. Endaweni yoko, kukuphulukana nokholo kuYe umsebenzi, ichazwe ngokucacileyo kwiZibhalo nakwiNkcubeko eNgcwele:

Uzakumthiya igama elinguYesu, kuba uya kubahlangula abantu bakhe ezonweni zabo. (Mat 1: 21)

Injongo yokushumayela kukaYesu, imimangaliso, uthando, ukufa kunye novuko yayikukukhulula uluntu kumandla esono nokufa. Ukusukela ekuqaleni, nangona kunjalo, wayenza yacaca into yokuba le nkululeko yayiyi ngamnye ukhetho, enye ukuba yonke indoda, umfazi kunye nomntwana oneminyaka yobudala besizathu bayamenywa ukuba bazenzele buqu kwimpendulo yasimahla.

Lowo ukholwayo kuNyana, unobomi obungunaphakade; ke lowo ungamviyo uNyana, akayi kubona bomi; ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe. (UYohane 3:36)

NgokukaMateyu, kwaigama lokuqala elashunyayelwa nguYesu “Guquka." [1]cf. Mat 3:2 Ngenene, wazingcikiva iidolophu apho wayethanda, efundisa khona, kwaye esenza imimangaliso “Ekubeni khange baguqukile. ” (Mat 11: 20) Uthando lwakhe olungenamiqathango luhlala luhleli waqinisekisa umoni ngenceba yakhe: “Nam andikugwebi,” Waxelela umfazi okrexezayo. Kodwa inceba yakhe yaqinisekisa nomoni ukuba Uthando lufuna inkululeko yabo: “Yiya, ungabi saphinda wenze isono,” [2]cf. Yohane 8:11 kuba Wonke umntu owenza isono ulikhoboka lesono. ” [3]cf. Yohane 8:34 Yiyo ke loo nto, kucacile ukuba uYesu akazelanga kubuyisa ukuzithemba kwabantu, kodwa imago dei: umfanekiso kaThixo apho sidalwe khona. Kwaye oku kuthetha-hayi zifunwa kubulungisa nenyaniso-ukuba izenzo zethu zibonisa loo Mfanekiso: Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam;" [4]cf. Yohane 15:10 Kungenxa yokuba ukuba "uThixo uluthando," kwaye sibuyiselwa kumfanekiselo waKhe "oluthando" -ngoko ke intlangano Naye, ngoku nasemva kokufa, kuxhomekeke ekubeni siyamthanda na: Nguwo lo umthetho wam: thandanani, njengoko ndinithandayo nina. [5]John 15: 12 Umthendeleko, oko kukuthi, ubuhlobo noThixo-kwaye, ekugqibeleni, ukusindiswa kwethu-kuxhomekeke ngokupheleleyo koku.

Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze konke endinimisela khona mna. Andisatsho ukuthi ningamakhoboka… ”(uYohane 15: 14-15)

Yiyo loo nto ingcwele, uPawulosi yathi, “Singafa thina, thina safa sisono na? [6]I-Rom 6: 2

Yimani ngoko enkululekweni, athe uKristu wasikhululela kuyo; yima uqinile kwaye ungabuyeli kwakhona kwidyokhwe yobukhoboka. (Gal 5: 1)

Ukuhlala ke esonweni ngabom, ufundise uSt. John, lukhetho lokuhlala ngabom phandle yomnxeba wenceba kwaye uhleli Ngaphakathi ukubamba ubulungisa.

Uyazi ukuba wabonakaliswa ukuze asuse izono… Umntu owenza ubulungisa ulilungisa, njengokuba yena elilungisa. Lowo usenzayo isono ngokaMtyholi; ngokuba uMtyholi wone kwasekuqalekeni. Inene, uNyana kaThixo watyhilwa ukuba ayitshabalalise imisebenzi kaMtyholi. Akukho namnye uzelweyo nguThixo owenza isono… Ngale ndlela abantwana bakaThixo nabantwana bakaMtyholi bayacaciswa; Akukho namnye ongaphumeleliyo ekwenzeni ubulungisa ongokaThixo, nalowo ungamthandiyo umzalwana wakhe. (1 Yohane 3: 5-10)

Kukho ikhonkco elingaphakathi, ke ngoko, phakathi kwenguquko nosindiso, phakathi kokholo nemisebenzi, phakathi kwenyaniso nobomi obungunaphakade. U-Yesu watyhilwa ukuba ayitshabalalise imisebenzi kaMtyholi kuwo wonke umphefumlo-imisebenzi ethi, ukuba ayishiywanga ingaguqukanga, iyakumkhuphela ngaphandle loo mntu kubomi obungunaphakade.

Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama: Ukuziphatha okubi, ukungcola, uburheletyo, ukukhonza izithixo, ukukhafula, intiyo, usukuzwano, ubukhwele, ukuvutha komsindo, izenzo zokuzingca, iimbambano, amaqela omona, izihlandlo zomona, iindywala, iindywala, nezinto ezinjengezo. Ndiyakulumkisa, njengoko ndakuxelelayo ngaphambili, ukuba abo benza izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. (Gal 5: 19-21)

Kwaye ke, uYesu walumkisa iicawa zasemva kwePentekoste kwincwadi yeSityhilelo ukuba "Qiniseka, ke ngoko, uguquke… hlala uthembekile kude kube sekufeni, kwaye ndiza kukunika isithsaba sobomi." [7]ISityhi. 3:19, 2:10

 

INCEBA YOBUXOKI

Kodwa a inceba yobuxoki utyatyambile kule yure, umntu ophulula imo yomoni ngothando nothando lukaThixo, kodwa ngaphandle kokumkhuthaza umoni kwinkululeko ayithengelwe ngegazi likaKristu. Oko kukuthi, yinceba engenanceba.

Upopu uFrancis uqhubele phambili kangangoko kunokwenzeka kwisigidimi senceba kaKristu, esazi ukuba siphila "kwixesha lenceba" ngeke iphele kungekudala. [8]cf. Ukuvula Banzi iiMinyango zeNceba Ndabhala uthotho oluneenxalenye ezintathu olunesihloko esithi, "Umgca omncinci phakathi kwenceba noqhekeko" Oko kuchaza indlela edla ngokuchazwa gwenxa ngoYesu athe uFrancis wazama nokuyisebenzisa (kwaye nembali iyakugweba impumelelo yakhe). Kodwa uFrancis walumkisa kwi-Sinodi enempikiswano kusapho, kungekuphela nje kubagcini bezomthetho abanenzondelelo kwaye "bengqongqo", kodwa walumkisa nangokuthi ...

Isilingo sotyekelo olonakalisayo lokulunga, oluthi egameni lenceba ekhohlisayo lubophe amanxeba ngaphandle kokuwaphilisa kuqala kwaye uwaphathe; ephatha iimpawu hayi izizathu kunye neengcambu. Sisilingo “sabenzi bokulungileyo,” esoyikekayo, kunye nabo babizwa ngokuba "ngabanenkqubela phambili kunye nenkululeko." -I-Catholic News AgencyNge-18 ka-Okthobha ka-2014

Ngamanye amagama, ukunyaniseka kwezopolitiko, okukhuthazwa ziingcuka ezambethe ufele lwegusha, ezingasadanisiyo kwingoma yeNtando kaThixo kodwa endaweni yengoma ukufa. Kuba uYesu watsho njalo “Umvuzo wesono kukufa.” Ukanti, siva abefundisi noobhishophu bevela namhlanje bekhuthaza umbono wokuba amazwi kaYesu avumelekile ukuba atolikwe; ukuba iCawe ayifundisi nyani ipheleleyo, kodwa inokutshintsha xa isenza "imfundiso."[9]cf. LifeSiteNews Ubunkunkqele bobuxoki bucekeceke, ke agudileyo, ukuba ukumelana nayo kubonakala kungqongqo, kuyinyanzelo, kwaye kuvaliwe kuMoya oyiNgcwele. Kodwa “kwisifungo sakhe nxamnye nokutshintsha kwezinto zanamhlanje,” uPopu St. Pius X wakuphikisa oko.

Ndiyayikhaba ngaw 'omane imbono engeyiyo yokuba iimfundiso ziguquka kwaye zitshintshe ukusuka kwenye intsingiselo ziye kwenye eyahlukileyo kuleya ibibanjwe yiCawa ngaphambili. —Septemba 1, 1910; imvucube.it

Yimbono yobuqhetseba yokuba "isityhilelo esivela kuThixo asifezekanga, kwaye ke sinokuqhubeka ngokuqhubekayo nangokungapheliyo, okuhambelana nenkqubela phambili yokuqiqa komntu." [10]UPopu Pius IX, UPascendi Dominici Gregis, n. I-28; IVatican.va Uluvo, umzekelo, lokuba umntu abe kwimeko yesono esibulalayo, ngaphandle kwenjongo yokuguquka, kwaye afumane i-Ekaristi. Yi inoveli uluvo olungaveli kwiZibhalo nakwiNkcubeko eNgcwele okanye "ukukhula kwemfundiso."

Kumbhalo osemazantsi kwi Amoris Laetitia, uPope Francis angakhumbuli ukuba kongeziwe, [11]cf. inflight udliwanondlebe, I-Catholic News Agency, Epreli 16th, 2016 ithi:

… UMthendeleko “ayingomvuzo wabo bagqibeleleyo, kodwa iyeza elinamandla kunye nesondlo kwababuthathaka.” -Amoris Laetitia, umbhalo osemazantsi # 351; IVatican.va

Ithathiwe ngokwayo, le ngxelo iyinyani. Umntu angaba “kwimeko yobabalo” kodwa abe engagqibelelanga, kuba nesono semvubu “asiwaphuli umnqophiso noThixo… asihluthanga umoni ubabalo lokungcwalisa, ubuhlobo noThixo, uthando, kwaye ngenxa yoko ulonwabo lwanaphakade.” [12]IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-1863 Kodwa kuthathwe kwimeko apho umntu anokuthi ngokuzithandela aqhubeke kwimeko yesono sokufa-okt. hayi ube kwimeko yobabalo-ukanti ufumane i-Ekaristi, yiyo kanye le nto uSt Paul alumkisa ngayo:

Nabani na odla aze asele engawukhathalelanga umzimba, uzidlela aziselele ukugwetywa. Kungenxa yoko le nto abaninzi phakathi kwenu begula kwaye beyimilwelwe, kwaye uninzi lwabo lusifa. (1 Kor. 11: 29-30)

Umntu angawufumana njani uMthendeleko ukuba unjalo hayi kubudlelane noThixo, kodwa kwimvukelo evulekileyo? Yiyo ke loo nto "uthando lwenyaniso" olunikwe yiCawa ngoMoya oyiNgcwele, lwagcinwa kwiNkcubeko yabaPostile, iyayikhaba imbono yokuba ...

… Iimfundiso zisenokulungelelaniswa ngokoko kubonakala kungcono kwaye kufaneleke ngakumbi kwinkcubeko yeminyaka nganye; Endaweni yokuba inyaniso engagungqiyo nengaguqukiyo eshunyayelwe ngabapostile kwasekuqaleni ingaze ikholelwe ukuba yahlukile, ayinakuze iqondwe ngenye indlela. —UPOPI PIUS X, Isifungo sokuchasa ubutshanje, Septemba 1, 1910; imvucube.it

 

UMGCA WOKUHLUKANA

Kwaye ke, siza Icandelo Elikhulu kumaxesha ethu, uvuthondaba lokuKreqa okukhulu awathi uSt Pius X wayesele ekhuthaza inkulungwane eyadlulayo, [13]cf. E Supremi, Encyclical on the Restoration of All Things in Christ, n. 3, 5; Oktobha 4, 1903; Yabona Kutheni le nto abangaPopu bekhwaza kwaye uPope Francis uchaza njengesiseko "sokukrexeza" -ukwaphula umthetho komthendeleko kunye nomnqophiso ikholwa ngalinye elingena kuwo ekubhaptizweni. “Kukuthanda ihlabathi” ukuba…

… Kungasikhokelela ekubeni siziyeke izithethe zethu kwaye sixoxe ngokunyaniseka kwethu kuThixo osoloko ethembekile. Oku… kubizwa uwexuko, olu… luhlobo "lokukrexeza" olwenzekayo xa sithetha-thethana ngobume bobukho bethu: ukunyaniseka eNkosini. —UPOPA UFRANCISI osuka kwikhaya, iVatican Radio, nge-18 kaNovemba ngo-2013

Yimozulu yangoku ye ukuchaneka kwezopolitiko ezisa isiqhamo se-fetid se-modernism kwintyatyambo epheleleyo: umntu ozimeleyo, obubukhulu besazela ngaphezu kwesityhilelo negunya elingokobuthixo. Ingathi uthi, “Ndiyakholelwa kuwe Yesu, kodwa hayi kwiCawe yakho; Ndiyakholelwa kuwe Yesu, kodwa hayi ukutolikwa kweLizwi lakho; Ndiyakholelwa kuwe Yesu, kodwa hayi kwimithetho yakho; Ndiyakholelwa kuwe Yesu — kodwa ndiyakholelwa nakum ngakumbi. ”

UPopu Pius X unikezela ngokuchaseneyo ngokuchaneka ngokuchaseneyo kwezopolitiko ezichanekileyo zekhulu lama-21:

Vumela igunya libakhalimele kangangoko kuthanda-banezazela zabo kwicala labo kunye namava asondeleyo ebaxelela ngokuqinisekileyo ukuba oko bakufaneleyo ayikusolwa kodwa kukudumisa. Emva koko babonakalisa ukuba, ngapha koko, akukho nkqubela phambili ngaphandle kwedabi kwaye akukho mfazwe ngaphandle kwexhoba, kwaye amaxhoba azimisele ukufana nabaprofeti kunye noKrestu buqu… Ke ngoko bayahamba, bekhalimela kunye nokugweba, ubugqwetha obumangalisayo phantsi kwembonakalo yokuhlekisa yokuthobeka. —UPOPI PIUS X, UPascendi Dominici Gregis, NgoSeptemba 8, 1907; n. 28; IVatican.va

Ngaba oku akubonakaliswanga ngokupheleleyo eMelika apho, okomzuzwana, imbonakalo yolungiso lwezopolitiko ichithakele, ibhenca ubunzulu bokonakala okukhoyo "phantsi kwembonakalo yentlekisa"? Obo buxhakaxhaka bufike ngokukhawuleza baba ngumsindo, inzondo, ukunganyamezelani, ikratshi, kunye noko uFrancis akubiza ngokuba "ngumoya wokuqhubela phambili kwinqanaba lokufikisa." [14]cf. Zenit.org

Kuba bonke abenza izinto ezimbi bayaluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni, ukuze imisebenzi yabo ingabonakaliswa. (UYohane 3:20)

Ukuba oku kuvakala kungqwabalala, kungenxa yokuba ukupheliswa komtshato, usapho, kunye nesidima somntu asiyonto incinci. Ngokwenyani, yeyona ndawo iphambili yokulwa kula "maxesha okuphela":

… Umlo wokugqibela phakathi kweNkosi nolawulo lukaSathana uya kuba ngomtshato nosapho… Nabani na osebenzela ubungcwele bomtshato kunye nosapho uya kuhlala ephikiswa kwaye ephikiswa ngazo zonke iindlela, kuba ngumba othatha isigqibo, nangona kunjalo, uMama wethu sele eyityumzile intloko. —ISk. Lucia, imboni kaFatima, kudliwanondlebe noKhadinali Carlo Caffara, u-Archbishop wase-Bologna, ovela kwiphephancwadi Ilizwi likaPadre Pio, Matshi 2008; cf. nguyen-beligsb.com

Lo mzabalazo uhambelana nokulwa kwe-apocalyptic kuchazwe ku [ISityhi. 11: 19–12: 1, 6, 10 kumlo ophakathi 'komfazi owambethe ilanga' kunye "nenamba". Ukufa kulwa nobomi: "inkcubeko yokufa" izame ukuzibophelela kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokupheleleyo ... Amacandelo oluntu adidekile malunga nokuba yintoni elungileyo nengalunganga, kwaye bafumana inceba yabo Amandla okwenza "izimvo" kwaye azinyanzele abanye. -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Yiyo kanye le nto yokuchasana nokobuqu eyachazwa nguSt. Paul as “umthetho.

… Ochasayo oziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguthixo, neento zonqulo, ukuze azihlalele etempileni kaThixo, esithi unguthixo. (2 Tes. 2: 4)

Bonke abasenzayo isono benza okuchasene nomthetho; kuba isono sikukuchasana nomthetho. (1 Yohane 3: 4)

Imeko yokuchas 'umthetho, ke, ayisiyiyo nje isiphithiphithi sangaphandle-nangona, eso sisiphelo esifanelekileyo. Endaweni yoko, yimeko yangaphakathi yemvukelo apho u "I" ephakanyiswe ngaphezu "kwethu". Kwaye "ngenkohliso enamandla" [15]cf. 2 KwabaseTesalonika 2: 11 Ukuchaneka kwezopolitiko, ukuzukiswa kuka "Ndi" kuyaqhubeka: ukunyanzelisa ukuba yeyona nto ilungele "thina"

Bazalwane noodade, kufuneka ngesibindi "Thandaza ulwe noku [ukuthanda] izinto eziphathekayo, ubutshanje kunye nokuzingca." [16]UMongameli wethu waseMedjugorje, nge-25 kaJanuwari, ngo-2017, otyholwa nguMarija Kwaye kufuneka silwe ngokuchasene nesakramente yenceba yobuxoki, ethi ukukhulula ngaphandle kokuphilisa kwaye "ubopha amanxeba ngaphandle kokuwaphilisa kuqala." Endaweni yoko, sonke masibe ngabapostile benceba yobungcwele abathanda kwaye bahambisane nabona banesono-kodwa yonke indlela eya kwinkululeko yenene.

Kuya kufuneka uthethe kwihlabathi ngenceba yakhe enkulu kwaye ulungiselele umhlaba ukuBuya kweSibini kwaLowo uzayo, hayi njengoMsindisi onenceba, kodwa njengoMgwebi olungileyo. Owu, hayi indlela olubi ngayo olo suku! Imiselwe umhla womgwebo, umhla wengqumbo kaThixo. Iingelosi ziyangcangcazela phambi kwawo. Thetha kwimiphefumlo ngale nceba inkulu ngelixa ilixesha lokunikwa kwenceba. -Umfazi olungileyo uMary uthetha noSt Faustina Idayari yaseSt. Faustina, n. I-635

 

 

 KUFUNDWA NGOKUBA

Ulwaphulo-mthetho

Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

Kwabo Bakwisono Sokufa…

Ilixa lokuchas 'umthetho

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Isivumelwano: Uwexuko olukhulu

Olona Nyango lukhulu

Iinqanawa eziMnyama eziMnyama - Icandelo I kwaye Icandelo II

Umanyano Lobuxoki - Icandelo I kwaye Icandelo II

Unogumbe Wabaprofeti Bobuxoki - Icandelo I kwaye Icandelo II

Okungakumbi kubaprofeti bobuxoki

 

  
Usikelele kwaye enkosi ngamalizo akho.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Mat 3:2
2 cf. Yohane 8:11
3 cf. Yohane 8:34
4 cf. Yohane 15:10
5 John 15: 12
6 I-Rom 6: 2
7 ISityhi. 3:19, 2:10
8 cf. Ukuvula Banzi iiMinyango zeNceba
9 cf. LifeSiteNews
10 UPopu Pius IX, UPascendi Dominici Gregis, n. I-28; IVatican.va
11 cf. inflight udliwanondlebe, I-Catholic News Agency, Epreli 16th, 2016
12 IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-1863
13 cf. E Supremi, Encyclical on the Restoration of All Things in Christ, n. 3, 5; Oktobha 4, 1903; Yabona Kutheni le nto abangaPopu bekhwaza
14 cf. Zenit.org
15 cf. 2 KwabaseTesalonika 2: 11
16 UMongameli wethu waseMedjugorje, nge-25 kaJanuwari, ngo-2017, otyholwa nguMarija
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.