Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…

… UMoya wePentekoste uya kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe kwaye ummangaliso omkhulu uya kufumana ingqalelo yoluntu lonke. Oku kuyakuba sisiphumo sobabalo lwedangatye lothando… enguYesu Krestu uqobo… into enje ayikhange yenzeke oko iLizwi laba yinyama. Ubumfama bukaSathana buthetha uloyiso lwendalo yentliziyo yam, ukukhululwa kwemiphefumlo, kunye nokuvulwa kwendlela yosindiso ukuya kuthi ga ngoku. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61, 38, 61; 233; kwidayari kaElizabethe Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput

Konke oku kuvakala kungaqhelekanga, epochal enyanisweni. Kuyakuba njalo, kuba oko uThixo azakukwenza, ekugqibeleni, kuzalisekisa amazwi ebesithandaza iminyaka engama-2000:

Ubukumkani bakho mabufike, Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. (Mat 6:10)

Xa uYesu esithi oku kuya kuvula “Indlela esa elusindisweni ngomlinganiselo opheleleyo,” Uthetha ukuba lubabalo olutsha oluzayo, olokugqibela “isipho”ECaweni ukuze ingcwaliswe kwaye ilungiselelwe njengoMtshakazi Ukuza kokugqibela koMyeni ekupheleni kwexesha. Yintoni lento isipho? BuBukumkani bokuthanda kukaThixo okanyeIsipho sokuhlala kwintando kaThixo. "

Ukhe wabona ukuba yintoni intando yam?… Kukonwabela, ngeli lixa usemhlabeni, zonke iimpawu zobuthixo… Ngobungcwele abukaziwa, endiza kuthi ndazise, ​​obuya kuthi bubeke umhombiso wokugqibela, eyona intle kwaye inobukhazikhazi phakathi kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele, kwaye eso iya kuba sisithsaba kunye nokugqitywa kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele. -UMkhonzi kaThixo Luisa Picarretta, Isipho sokuPhila ngentando kaThixo, Mfu Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A

Njengoko ndibhalile Ubunyani bokwenyani, oku kungaphezulu kokulula ukwenza Ukuthanda kukaThixo, kodwa okunene ukumanya kuyo kwaye Unayo Yinto enye ukuthanda omnye, Ukufumana kwakhona amalungelo okuba ngunyana kaThixo awalahlekayo eMyezweni wase-Eden. Oku kubandakanya izipho "zangaphambili" ezazikhe zananditshwa nguAdam noEva. 

“Amabango afanelekileyo” abazali bethu bokuqala… aquka, kodwa awanamida kwizipho ezingafakwanga zendalo zokungafi, ezifakela ulwazi, ukukhuselwa kukuziphatha kakubi ngokwesini kunye nolawulo lwayo kuyo yonke indalo. Ewe kunjalo, emva kwesono santlandlolo, uAdam noEva abonwabela amabango afanelekileyo obukumkani kunye nobukumkanikazi kwindalo yonke, baphulukana neli bango lilungileyo, apho indalo yajika yabajikela. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, isazi ngezenkolo, Intombikazi enguMariya kuKumkani weNtando kaThixo, umbhalo osemazantsi n. 33 ngaphakathi Incwadi yokuthandaza yokuthanda kukaThixo, p. 105

Kwimiqulu engama-36 eyalelwa nguYesu noMama wethu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta,[2]ukubona NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe Bacacisa kaninzi indlela yokubuyiselwa kweNtando kaThixo emntwini iya kuba yincopho yembali yosindiso. U-Yesu usecaleni kwakhe ngokulindela esi sithsaba sokugqibela, eluzuko lokuLangazelela kwakhe.

Kwindalo, injongo yam yayikukudala ubukumkani bentando yam emphefumlweni wesidalwa sam. Injongo yam ephambili yayikukwenza indoda nganye ibe ngumfanekiso kaBathathu Emnye ngenxa yokuzaliseka koMyolelo wam kuye. Kodwa ngokurhoxa komntu kwiNtando yam, ndilahlekelwe buBukumkani bam kuye, kwaye iminyaka engama-6000 kuye kwafuneka ndilwe. -Kusuka kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XIV, Novemba 6, 1922; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop wase Trani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 35

Ke ngoku siza kuyo: Ukungqubana kwezikumkani kuyaqhuba. Kodwa kobu bumnyama, uThixo usinike iNkwenkwezi ukuba siyilandele: UMariya, lowo usibonisa ngokoqobo indlela emasiyihambe ukuze silungiselele ukwehla kobu Bukumkani. 

Kukuye njengoMama noMzekelo apho iCawa kufuneka ijonge khona ukuze iqonde ngokupheleleyo intsingiselo yenjongo yayo.  —UAPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-37

 

ZINKOSI ZETHU, ISITSITSI

Kwizibuko zikaMama wethu kwihlabathi liphela, uhlala ezibhengeza phantsi kwesihloko esithi: "Inenekazi lethu eliKumkanikazi loXolo," "Isimilo esingaManga" okanye "uMama wethu Wosizi", Oku akunjalo kukuqhayisa okanye inkcazo nje: ziziprofeto ezibonisa ukuba ngubani kunye nokuba yiCawe ngokwayo ngaphakathi kwemida yexesha.

Phakathi kwawo onke amakholwa ufana "nesipili" ekubonakala kuso eyona ndlela inzulu nengagungqiyo "yemisebenzi kaThixo."  —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-25

Xa kuthethwa ngaye [uMariya okanye iCawa], intsingiselo inokuqondwa zombini, phantse ngaphandle kwesiqinisekiso. -Usikelelwe uIsake waseStella, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Umqu. Mna, iphe. 252

Yiyo loo nto icawe izakuba msulwa;[3]cf. ISityhi 19:8 naye uza kuba ngumama woxolo kwindalo iphela; kwaye ke, nalo iBandla kufuneka lidlule ngendlela usizi Ukuze sikuqonde oku kuza Uvuko. Ngapha koko, oku kuhlambuluka yinto eyandulelayo eyimfuneko ukuze uBukumkani boButhixo buhle kwaye uYesu alawule Ngaphakathi oko kukuthi, ngaphakathi kweCawa ngendlela entsha (cf.ISityhi. 20: 6). 

Ngumphefumlo ococekileyo kuphela onokuthi ngenkalipho: “Mabufike ubukumkani bakho.” Lowo uvile uPaulos esithi, "Masingasilawuli ke isono emizimbeni yenu enokufa," kwaye azihlambulule ngokusebenza, ukucinga kunye nelizwi aya kuthi kuThixo: "Mabufike ubukumkani bakho!"-Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2819

Inenekazi lethu lacacisela uLuisa ukuba wakhulelwa njani ngaphandle kwesono, kodwa kwakusafuneka ebomini bakhe bonke ukuba andise uBukumkani boButhixo ngaphakathi entliziyweni yakhe ukulungiselela ukuzalwa kukaYesu esibelekweni sakhe.[4]cf. Uvavanyo Ngapha koko, kuxa u-Annunciation athe waqonda ngesiCwangciso esiNgcwele, ngaloo ndlela emnika ngokupheleleyofiat”Ngelo xesha.

Ngokuphila ngokuthanda kukaThixo, ndenza amazulu kunye noBukumkani bukaThixo ngaphakathi emphefumlweni wam. Ukuba andenzanga obu Bukumkani ngaphakathi kwam, iLizwi ngelingazange lehle ezulwini lize emhlabeni. Esona sizathu sokuhla kwakhe yayikukuba wayenokuhla aye kubukumkani bakhe, obabusekwe yiNtando kaThixo ngaphakathi kwam… Ngokwenene, iLizwi lalingasokuze lehle liye kubukumkani bamanye amazwe - hayi. Ngesi sizathu waqala wafuna ukwenza uBukumkani bakhe ngaphakathi kwam, emva koko wehla kubo njengophumeleleyo. -Intombikazi enguMariya kuKumkani weNtando kaThixo, Usuku 18

Kukho i isitshixo ukuqonda into ekufuneka yenziwe ndim nawe kwiintsuku ezizayo ukulungiselela ukuza kukaKrestu ukuze asilawule ngaphakathi kwethuubungcwele obutsha nobungcwele." Kuya kufuneka siyeke ukunika ubomi kwintando yethu yoluntu kwaye samkele ukuthanda kukaThixo ezintweni zonke. Ngenxa yoko, uMama wethu uba ngu “Umqondiso” ovele kule mihla yethu, “Umfazi owambethe ilanga” leNtando kaThixo onako ukuyiphepha inamba. Ukuba ke siza koyisa uSathana ngeli lixa lokreqo (elona nyathelo lilambathayo lentando yomntu), ke kufuneka simxelise lo mfazi ngayo yonke into esiyenzayo.

Ngaba uyazi ukuba yintoni esenza ukuba singafani? Yintando yakho ephanga ubutsha benceba, ubuhle obugcina uMdali wakho, amandla oyisa kwaye anyamezele yonke into kunye nothando oluchaphazela yonke into. Ngamagama, intando yakho ayisiyiyo intando kaMama wasezulwini. Ndayazi intando yam yomntu kuphela ukuyigcina ibingelelwe kuzukiswa uMdali wam. -INenekazi lethu eLuisa, eIbid. Usuku 1

Ukuba nathi sigcina ukuzincama kwethu, ngelixa sicela yonke imihla kuThixo ukuba asinike isipho sokuphila ngentando yobuthixo, siyakuthi ke siqale kancinci ukubona ukungaboni ngasonye, ​​ukungazoli, ixhala, uloyiko kunye nesifo segama. , ziphumo wentando yomntu-qala ukunyibilika phambi kokuphuma kwelanga ngaphakathi. Ndingakuxelela ukuba okoko ndathi "ewe" kwiNkosazana Yethu kwisithuba esingaphezulu konyaka esidlulileyo ukuba siphile ngokuthanda kukaThixo,[5]ukubona Iimpawu zothando Uyityumzile phantsi kwesithende sakhe kakhulu kum ebambe uxolo-nangona bendisesekuqaleni kolu hambo lutsha. Undizalise ngethemba elininzi. Ithemba eliyinyani alizibethi kwimeko yokucinga, kodwa uzalwa xa umntu esenza umthambo ukholo ekuguqukeni nje kuphela kodwa ukwenza oko uThixo akufunayo kuye. Njengoko uMama wethu watsho kuLuisa… 

Ukukhanya kwelanga leNtando kaThixo endigubungeleyo kwakukukhulu kangangokuba, ukuhombisa kunye nokutyala ubuntu bam, kwaqhubeka ukuvelisa iintyatyambo zezulu emphefumlweni wam. Ndiva amazulu ezantsi kum njengoko umhlaba wobuntu bam uvela ngaphakathi kuwo. Ke [kum] izulu nomhlaba zangana, zaxolelaniswa kwaye zatshintshana ngolwango loxolo nothando. —Ibhidi. Usuku lwe-18

 

UXOLO LOKWENYANISO

Ngenxa yoko, umntu unokuqonda ngcono ngoku isiseko seXesha loXolo: ukuhlangana kwakhona kwentando yomntu kunye nokuthanda kukaThixo, kude kuse naseziphelweni zomhlaba. Kule Ukuthanda omnyeiziqhamo ze ubulungisa noxolo ziya kubonakaliswa ngendlela engummangaliso kangangokuba zingazange zilingane nabo ukususela ekuZalweni nasekuVukeni kukaYesu ngokwakhe. 

Apha kwaxelwa kwangaphambili ukuba ubukumkani bakhe abuyi kuba nemida, kwaye buya kutyetyiswa ngobulungisa noxolo: “Ngemihla yakhe kuya kuhluma ubulungisa, kubekho noxolo oluninzi… Uya kulawula, ethabathela elwandle ase elwandle, ethabathela kuwo uMlambo ase elwandle, iziphelo zomhlaba ”… Xa abantu besazi ukuba babodwa kwaye babonwa ngabantu, ukuba uKrestu uyiKumkani, uluntu luya kuthi ekugqibeleni lufumane iintsikelelo zenkululeko yokwenene, uqeqesho olucwangciswe kakuhle, uxolo nemvisiswano… ubukumkani bendalo iphela bobukumkani bukaKrestu abantu baya kuya beyazi ngakumbi ikhonkco elibabophelela kunye, kwaye ngenxa yoko ukungqubana okuninzi kuya kuthintelwa ngokupheleleyo okanye ubuncinci ubukrakra babo buya kuncitshiswa. —I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 8, 19; Ngomhla we-11, 1925

Elo "khonkco" kukuthanda kukaThixo. 

Uxolo asikokungabikho nje kwemfazwe… Uxolo “kukuzola kocwangco.” Uxolo ngumsebenzi wobulungisa kunye nefuthe lothando.-I-CCC, n. I-2304

… KuKrestu ke kufezekiswa ulungelelwaniso olufanelekileyo lwezinto zonke, umanyano lwamazulu nomhlaba, njengoko wayeThixo uYise kwasekuqalekeni. Kukuthobela kukaThixo uNyana ukuba azalwe ngokutsha, abuyise, ubudlelane bomntu noThixo kunye, ke ngenxa yoko, uxolo emhlabeni. Ukuthobela kwakhe kudibanisa izinto zonke kwakhona, 'izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni.' -Khadinali Raymond Burke, intetho eRoma; Ngomhla we-18, 2018; lungeloxs.com

“Yonke indalo,” watsho uPaul uPaul, "uyancwina kwaye usebenza kude kube ngoku," silindele imizamo kaKrestu yokukhulula ubudlelane phakathi koThixo nendalo yakhe. Kodwa isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Intlawulelo iya kufezekiswa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe… —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa kunye noxolo, oluya kuphinda lumisele imvisiswano yendalo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Abaphulaphuli, Novemba 6, 2002, iZenit

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukulungiselela uLawulo

Isipho

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

Iipopu, kunye neXesha lokuKhanya

Ukuza okuPhakathi

Uvuko lweCawa

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

Ubunyani bokwenyani

Umnqweno omnye

Isitshixo kuMfazi

 

Enkosi kuye wonke umntu ophendule kwisibheno sethu.
Sisikelelwe kakhulu nguwe

amazwi anobubele, imithandazo kunye nesisa! 

 

 

 

Ndijoyine ngoku kwi-MeWe:

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35
2 ukubona NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe
3 cf. ISityhi 19:8
4 cf. Uvavanyo
5 ukubona Iimpawu zothando
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , , .