Ukudinwa Kwesiprofeto

 

ZI uziva wonganyelwe “yimiqondiso yamaxesha”? Ngaba udiniwe kukufunda iziprofeto ezithetha ngeziganeko ezimanyumnyezi? Ngaba uziva uphoxa ngayo yonke into, njengalo mfundi?

Ndiyazi ukuba iCawa yamaKatolika kunye ne-Ekaristi yinyaniso. Kwaye ndiyazi ukuba izityhilelo zabucala-ezinje ngokuBala kwakho kwindawo yoBukumkani-ziyinyani kwaye zibalulekile. Kuyadimaza kakhulu ukulungiselela ezi ziprofeto, ukuqokelela ukutya kunye nezixhobo, kwaye ke azizaliseki. Kubonakala ngathi uThixo uyabayeka abangamashumi asithoba anesithoba barhaxwe ngoxa elindele ukuba elinye libuye. Iingcamango zakho zixatyiswe.

Omnye umfundi uphawule ngombono wam wokugqibela: Indalo ethi "Ndiyakuthanda" waza wagqabaza, “Eli linqaku lokuqala elingekho mbi esilifumene kwixesha ELIDE. Enjani yona intsikelelo ehlaziyayo!” Ndikhe ndeva abahlobo kunye namalungu osapho ethetha ngabantu ababaziyo besithi “abakwazi ukufunda ezi zinto” kwaye kufuneka “baphile ubomi babo.”

 

ibhalansi

Ewe, ndiyayifumana. Nam, ndithathe ezi nyanga zimbalwa zidlulileyo kunye nethuba lokufudusela usapho lwethu kwelinye iphondo ukuba ndihlehle kuyo yonke into ukuya kwinqanaba elithile. Ndandisandula ukuchitha iminyaka emibini edlulileyo ndibeka amawaka eeyure zophando, umbhalo kunye nokuvelisa iiwebcasts kunye a obungamaxwebhu kwenye yezona zinto zibangela iyantlukwano nezonakalisayo kwisizukulwana sethu. Kwangaxeshanye, saqalisa Ukubuyela eBukumkanini (CTTK) apho ngequbuliso bendinoxanduva, ngokuyinxenye, ngokuthumela imiyalezo evela kwihlabathi liphela evela kwiNkosi yethu kunye neNenekazi Lethu. Ezo ndaba zazimnyama yaye zizaliswe bubuxoki; maxa wambi izigidimi zasezulwini zaziyintlekele. Kwakunzima nakum, ukuba ndingayivumeli "ifike entlokweni yam." Noko ke, iyeza endalifumanayo lalingayicimi. Andikwazanga. Kunoko, impendulo yaba umthandazo - umthandazo wemihla ngemihla, omiliselwe kwiLizwi likaThixo, nokuthanda nje iNkosi nokuMvumela ukuba andithande. Kum, umthandazo "lulungiselelo olukhulu" olubuyisela ubudlelwane bam kunye nemvisiswano neNkosi. 

Nangona kunjalo, lathi lakufika eli hlobo lidlulileyo, ndazifumana ndingafuni ukujonga izihloko zeendaba okanye ndifune ukufunda iziprofeto ezininzi oogxa bam abaqhubeka bezithumela kwi-Countdown. Bendifuna eli hlotyeni ukuba ndithomalalise, ndiphinde ndidibanise nendalo (ndithathe ifoto esekhohlo ndimi emlanjeni kufutshane nefama yethu; bendilila bendivuya kakhulu ekugqibeleni ndiphila kwindalo kwakhona), ukusebenzisana nobuso obungatyhilekanga. , ukuya kuhlala kwindawo yokutyela okokuqala kwiminyaka emibini, ukudlala umdlalo wegalufa kunye noonyana bam, ukuhlala elunxwemeni kwaye nje phefumla. 

Kutshanje ndithumele kwakhona kwi-CTTK inqaku elibalulekileyo elibizwa ngokuba Isiprofeto ekujongeniKukufunda okubalulekileyo ngenene kwindlela yokufikelela kwisiprofeto, indlela yokusabela kuso, kunye nokuba zithini na izibophelelo zethu. Kukho amawaka emiyalezo evela kwiimboni ezivela kwihlabathi liphela. Ngubani owayenokuzifunda zonke? Ngaba sifanele sizifunde zonke? Impendulo ithi hayi. Yintoni iSt. uPawulos asiyalela yona “Musani ukubadela amazwi esiprofeto.” [1]I-1 Thess 5: 20 Ngamanye amazwi, ukuba umntu unyanzelekile ukuba afunde izityhilelo ezingokwesiprofeto ke kwenze oko ngomoya womthandazo nokuqonda njengoko iNkosi ikukhokele. Kodwa ngaba kufuneka ujonge i-CTTK ngeyure nganye ngeyure? Akunjalongo noko. Enyanisweni, ukuba ukufunda loo webhusayithi kukwenza uxhalabe, ndincoma ukuba uthathe ikhefu, uhambe, uhombe intyatyambo, uhambe ngomhla, uhambe ngokuloba, ubukele ifilimu ekhuthazayo, ufunde incwadi, kwaye ngaphezu kwakho konke, thandaza. Yinto elungeleleneyo, kwanezo zinto zingcwele, xa zingabekwanga ngokufanelekileyo, azingcwele kuni.   

 

Iimpawu zeXesha lethu

Oko kutshiwo, ndifuna ukuphendulela amagqabaza omfundi wam wokuba udimazekile kukuba iziprofeto azifundileyo “azizalisekanga.” Ndicela ukwahluka, nakwimihlakulo. Siqhubeka nomsebenzi onzima nonzima wokubhala "imiqondiso yamaxesha" kwiqela lam le-MeWe elibizwa ngokuba "Ilizwi ngoku - Iimpawu" Apha. Umncedisi womphandi wam, uWayne Labelle, wenza umsebenzi oncomekayo nonzima kakhulu eskena izihloko kunye nam. Enyanisweni, sobabini siyamangaliswa kukubona inkqubela yemihla ngemihla esiyibonayo. Ukuvulwa okubonakalayo kwamatywina eSityhilelo kwenzeka phambi kwamehlo ethu; kukutyhileka Uqhwithela olukhulu Ndibhale malunga neminyaka. Hayi, hayi ngaxeshanye, kodwa andizange ndibone izinto zihamba ngokukhawuleza kwaye zonke iziqwenga "zesaqhwithi esigqibeleleyo" sidibana.

Ngaba sifanele siwenze lo msebenzi? Kwinqanaba lomntu, kum, ewe (bona Ingoma Yomlindi kwaye Bawo Oyingcwele ... Uyeza!). Kodwa kuthekani ngokuseleyo wena? Namhlanje nje, ndithumele i umyalezo kuthiwa usuka kwiNenekazi lethu ukuya eGisella Cardia apho athi:

Akukho mntu, okanye abantu abambalwa, abayibonayo yonke into eyenzekayo emhlabeni; izulu likuthumela imiqondiso ukuba uthandaze ngakumbi, kodwa abaninzi baqhubeka ebumfama. —inikwe ngoAgasti 20, 2022

Kwaye ukusuka ngo-2006:
Bantwana bam, anizazi na iimpawu zala maxesha? Ngaba awuthethi ngazo? —Aprili 2, 2006, ocatshulwe ku Intliziyo yam iyaphumelela nguMirjana Soldo, imboni yaseMedjugorje, iphe. 299
Nantsi ke nantsi into yokuba—ukuba niza kulandela imiqondiso yamaxesha—ukuba nani nimelwe kukuba nibe ngumntu mthandazo kwaye kwinkqubo ye ukuguqulwa:
Kungokulahla ngaphakathi kuphela apho uya kuthi ulwamkele uthando lukaThixo kunye neempawu zexesha ohlala kulo. Niya kuba ngamangqina ale miqondiso kwaye niya kuqala ukuthetha ngayo. - Matshi 18, 2006, Ibid.

Konke oku kuthetha ukuba iNkosi yethu kunye neNenekazi lethu bafuna ukuba siphaphe.[2]cf. Uyabiza ngelixa Silala Kuko konke. Awunyanzelekanga ukuba ufunde zonke iintloko kunye neendaba; awufuni. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uyathandaza kwaye unokuqonda; ngale ndlela, uya kwenza ubone ngomphefumlo wakho into engenakubonwa ngamehlo.

 

Iintlungu zabasebenzi

Ke, kuthekani ngombono womfundi wam wokuba isiprofeto asifezeki (kwaye ayinguye yedwa othethe oku kum)?

Xa umama okhulelweyo eqalisa iintlungu zokubeleka kunye nenkqubo yokubeleka, ufumanisa ngokukhawuleza ukuba ukufinyela akuqhubeki kodwa kuyahlukana. Kodwa ngenxa yokuba iintlungu zokubeleka ziphelile okomzuzwana akuthethi ukuba ukuzala kuphelile! Ke, nathi, siye safumana intlungu enkulu yokubeleka nge-COVID-19. Iiyantlukwano kunye nomonakalo kwintlalontle nezoqoqosho lwezizwe zinzulu kwaye zihlala zihleli. Yintoni eyenziwa ngulo “bhubhani” kumiselwe iziseko zoncedo zokubeka iliso kwihlabathi jikelele Ngelixa, kwangaxeshanye, ukujongana nokufa kuqoqosho, kuqalwa "i-psychosis enkulu",[3]cf. Ukulahleka okunamandla kunye nokuqinisekisa ngempumelelo abaphathi beCawe ukuba basebenzisane nobuchwepheshe obutsha bezempilo. Lumanyano lweMasonic ukuba lwakha lwabakho.[4]cf. Isitshixo seCaduceus; Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi; Xa ubuKomanisi babuya Kodwa ngoku, siye saba nokuzola kancinci kweli hlobo lidlulileyo. Oku akuthethi ukuba isiprofeto asiphumelelanga, nakanye. Kuthetha ukuba sinikwe eli thuba lokuphumla, ukubamba umoya wethu, kwaye lungiselela ukufinyezwa okulandelayo, iintlungu zokubeleka ezilandelayo, apho yonke imiqondiso isixelela ukuba isondela ngokukhawuleza. 

Ngaloo ndlela, iSibhalo sithi qatha engqondweni:

INkosi ayisilibazisi isithembiso sayo, njengoko abanye bathi "ukulibaziseka," kodwa unomonde kuni, engathandi ukuba kutshabalale nabani na kodwa bonke bafikelele enguqukweni. (2 Petros 3: 9)

Ke, ukuba uziva udinwe kancinci ngazo zombini iindaba kunye nesiprofeto, impendulo elungeleleneyo ayikuko ukuzihoya; singenzi ngathi oku kungasebenzi kakuhle kwihlabathi lethu kuya kuzilungisa kwaye ubomi buya kuqhubeka njengoko sisazi. Ayiseyiyo. Kunoko, kukuqhubeka uphila kulo mzuzu wangoku, usebenza, udlala, kwaye ukuthandaza ngelixa ucamngca ngokuzolileyo kwaye umamele iNkosi ithetha nentliziyo yakho. Kwaye Unguye. Kodwa bambalwa kangakanani abamamelayo ngoku…[5]cf. Isizathu sokuba umhlaba uqhubeke Ubuhlungu

Ndiyazi ukuba udiniwe, kodwa unganikezeli. Nyamezela.

Kugqaleni kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nihlangabezana nezilingo ngezilingo, nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza unyamezelo; Umonde ke mawube ngabazalisekileyo, ukuze nibe ngabazalisekileyo, abagqibeleleyo, ningaswele nto. ( Yakobi 1:2-4 )

Akuyomfuneko ukuba ube yingcaphephe ekuprofeteni, koko ube yingcaphephe eluthandweni. Ngale nto, uya kugwetywa. Kwaye ukuba niyamthanda uYehova, wokuphulaphula kwakhona ngabaprofeti bakhe, akunjalo? 

Ibhalansi. Ukulinganisela kusikelelwe. 

Guqukani niyikhonze iNkosi ngovuyo.
Umvuzo wakho uvela kuYehova.
Thembeka kwiVangeli kaYesu wam
nakwiMagisterium yenyani yeBandla laKhe.
Uluntu luya kusela indebe ekrakra yentlungu
ngokuba abantu batyekile kuyo inyaniso.
Ndiyakucela ukuba uligcine ilangatye lokholo lwakho livutha
nokuzama ukuxelisa uNyana wam uYesu kuyo yonke into.
Musa ukulibala: kuko kobu bomi kungekhona kwenye
ukuba ufanele ukungqina ngokholo lwakho.
Zinike inxalenye yexesha lakho emthandazweni.
Kuphela ngamandla omthandazo onokulufumana uloyiso.
Phambili ngaphandle koloyiko! 

-Inenekazi lethu kuPedro Regis, nge-20 ka-Agasti, ngo-2022

 
UkuFunda okudibeneyo

Iintlungu Zomsebenzi Ziyinyani

Utshintsho olukhulu

Amaxhoba

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA, IIMPAWU.