Ukuhlengahlengiswa, kunye nokufa kweMfihlakalo

 

NINI omnye usondela kwinkungu mgama, kunokubonakala ngathi uza kungena kwinkungu eshinyeneyo. Kodwa xa "ufika phaya," kwaye ujonge emva kwakho, ngequbuliso uyaqonda ukuba ubukuyo yonke loo nto. Inkungu ikuyo yonke indawo.

Kunjalo ke nangomoya ulwazelelelo—Ukucinga ngexesha lethu elixhonywe njengenkungu egqugqisileyo. Ukuqiqa kubambelele kweso sizathu nolwazi kufuneka lukhokele isenzo kunye nezimvo zethu, ngokuchasene nokungaphatheki okanye imvakalelo, ngakumbi iinkolelo zonqulo. Ukuhlengahlengiswa yimveliso yexesha elibizwa ngokuba lixesha lokuKhanya, xa "utata wobuxoki" waqala ukuhlwayela enye "ism”Emva kwesinye kwisithuba seenkulungwane ezine — i-deism, inzululwazi, iDarwinism, iMarxism, ubukomanisi, ubufazi obunamandla, ukuthembela kubukho babantu, njl. Njl.

Kodwa naseCaweni, iingcambu ezinetyhefu ziye zabamba. Ngokukodwa kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo, ndibone le mindset ikrazuka kumqukumbelo we imfihlakalo, ukuzisa zonke izinto ngokungummangaliso, ngaphezulu kwendalo, kunye nokudlula phantsi kokukhanya okungathandabuzekiyo. Isiqhamo esinetyhefu salo mthi ukhohlisayo sosulela abefundisi abaninzi, abafundisi bezakwalizwi, kwaye ekugqibeleni balala abantu, kangangokuba i-Liturgy ngokwayo yayixutywe imiqondiso kunye neempawu ezazalatha ngaphaya. Kwezinye iindawo, iindonga zecawa zazihlanjwa ngokoqobo ezimhlophe, kuqhekezwa imifanekiso eqingqiweyo, kucinywe amakhandlela, kucinywa isiqhumiso, nemifanekiso yonqamlezo, iminqamlezo nezinto ezingcwele zangasese zivalwe.

Okubi kakhulu, okubi kakhulu, ibikukungathathi cala kokholo olufana nolomntwana kwiindawo ezininzi zeCawe kangangokuba, ngokufuthi namhlanje, nabani na obonisa naluphi na uhlobo lwenzondelelo yokwenene okanye uthando lukaKrestu kwiicawa zabo, ophume ecaleni ngoku, gxotha njengomrhanelwa (ukuba awukhutshelwa ebumnyameni). Kwezinye iindawo, iiparishi zethu zisukile kwiZenzo zaBapostile zaya kungena kwabaSebenzi babawexuki — siqhwalela, sidikidiki, kwaye asinamfihlo… sinokholo olufana nolomntwana.

Owu Thixo, sisindise kuthi! Sihlangule kumoya wokuqiqa!

 

IISEMINA… OKANYE IILABHORARI?

Abefundisi bandibalisele ngendlela engaphaya kwesinye seminari yokholo lwakhe olwaphulwe yinqanawa kwiseminari, apho amaxesha ngamaxesha, iZibhalo zazichithwa njengempuku yelebhu, zichitha igazi lobomi yeLizwi eliPhilayo ngokungathi yincwadi nje yokufunda. Imeko yokomoya yabangcwele yagxothwa njengokuhamba nje ngokweemvakalelo; Imimangaliso kaKristu njengeentsomi; ukuzinikela kuMariya njengeenkolelo; kunye nothando loMoya oyiNgcwele njengobungqongqo.

Ke, namhlanje, bakhona abanye oobhishophu abajongela nabani na kubulungiseleli ngaphandle kweMasters of Divinity, abefundisi ababethelela nantoni na eyimfihlakalo, kunye nabantu abahlekisa ngevangeli. Siye, ngakumbi eNtshona, njengelo qela labafundi elalikhalimela abantwana xa bezama ukubamba uYesu. Kodwa u Yehova wayenento afuna ukuyithetha malunga noku:

Bayekeni abantwana beze kum, ningabaleli; kuba ubukumkani bukaThixo bobabo banjalo. Inene, ndithi kuni, Othe akabamkela ubukumkani bukaThixo njengomntwana akasayi kukha angene kubo. (ULuka 18: 16-17)

Namhlanje, iimfihlakalo zoBukumkani ziyatyhilwa, hayi kakhulu kubaphengululi abafihlwe kwikratshi lobuhlakani, kodwa kwabo bancinci bafundisayo baguqe ngamadolo. Ndibona ndisiva uThixo ethetha kubarhwebi, oomama abasebenza ezindlwini, abantu abadala abancinci, nabefundisi abathe cwaka noonongendi bephethe iBhayibhile ngesandla esinye nerosari kwelinye.

Sibhaptiziwe kwinkungu yengqondo, ngokokuba asisayi kuphinda sibone umbono wokwenyani kwesi sizukulwana. Kubonakala ngathi asikwazi ukufumana izipho zikaThixo ezingaphaya kwendalo, ezinje ngemiphefumlo efumana ibala, okanye imibono, ukubonwa, okanye ukubonwa. Asiziboni njengemiqondiso nonxibelelwano oluvela ezulwini, kodwa njengeziphazamiso ezingathandekiyo kwiinkqubo zethu zokulunga. Kwaye kubonakala ngathi sithathela ingqalelo amandla omoya oyingcwele, kuncinci njengendlela yokwakha iBandla, kwaye ngakumbi ukubonakaliswa kokungazinzi kwengqondo.

Owu Thixo, sisindise kuthi! Sihlangule kumoya wokuqiqa!

Imizekelo embalwa ethi qatha engqondweni…

 

ULAWULO OLUQHELEKILEYO NGELI HORA

IMedjugorje

Njengoko ndibhalile KwiMedjugorje, Ngokuchanekileyo, sinendawo enye yokubonakala komnye wemithombo yokuguquka eCaweni ukususela ngePentekoste; amakhulu emimangaliso ebhaliweyo, amawaka ababingeleli ubizo, kunye nolungiselelo oluninzi kwihlabathi liphela ezi ngqo Iziphumo zeLady yethu "ekuthiwa" yavela apho. Kutshanje, kwagqitywa esidlangalaleni ukuba iKhomishini yeVatican ibonakala yamkele izibhengezo, ubuncinci kubo amanqanaba okuqala. Kwaye okwangoku, abaninzi bayaqhubeka nokuyicekisa le nto icacileyo isipho kwaye ufefe "njengomsebenzi womtyholi." Ukuba uYesu watsho niya kuwazi umthi ngeziqhamo zawo, Andikwazi ukucinga ngengxelo engenangqondo ngakumbi. NjengoMartin Luther wakudala, nathi kubonakala ngathi siyazityeshela iZibhalo ezingahambelaniyo "nengqiqo" yethu yezenkolo-ngaphandle kobungqina.

Ezi ziqhamo ziyabonakala, ziyabonakala. Kwidayosisi yethu nakwezinye iindawo ezininzi, ndiyazigcina iziyolo zenguquko, ubabalo lobomi bokholo olungaphaya kwendalo, lobizo, lokuphilisa, lokufumanisa kwakhona iisakramente, zokuvuma izono. Zonke ezi zinto azilahlekisi. Esi sesona sizathu sokuba ndinokuthi kuphela zezi ziqhamo ezivumela mna, njengobhishophu, ukuba ndiphumeze isigwebo sokuziphatha. Kwaye ukuba njengoko watshoyo uYesu, kufuneka sigwebe umthi ngeziqhamo zawo, ndinyanzelekile ukuba nditsho ukuba umthi ulungile. -Ukhadinali Schönborn,  IMedjugorje Gebetsakion, # 50; UStella Maris, # 343, iphepha 19, 20

Umntu othile undibhalele namhlanje esithi, "Akukho luvo lwenene luya kwenzeka yonke imihla phantse iminyaka engama-40. Kwaye imiyalezo ayicacanga, akukho nto inzulu. ” Oku kubonakala kum ukuphakama kwendlela yokuqiqa ngokwenkolo-uhlobo olunye lwebhongo awayenalo uFaro njengoko wayegxeka imimangaliso kaMoses; amathandabuzo afanayo aluchithayo uvuko; kwa le ndlela yokucinga iphosakeleyo ikhokelele abaninzi ababona imimangaliso kaYesu ukuba babhengeze:

Uyithathaphi lendoda yonke lento? Luhlobo luni lobulumko anikwe lona? Hayi indlela ezisebenza ngayo izandla zakhe! Akanguye na umchweli, unyana kaMariya, nomntakwabo Yakobi noYose noJudas noSimon?… Ke ngoko akazange akwazi ukwenza senzo sikhulu apho. (Mat 6: 2-5)

Ewe, kunzima kuThixo ukwenza imisebenzi yamandla ezintliziyweni ezingafaniyo nezomntwana.

Kwaye kukho uFr. UDon Calloway. Unyana wendoda yasemkhosini, wayelikhoboka leziyobisi kwaye evukela, wakhokelela ngaphandle kweJapan ngemixokelelwane kuyo yonke ingxaki awayeyenza. Ngenye imini, wathabatha incwadi yemiyalezo "engacacanga kwaye engenziwanga" yeMedjugorje ebizwa Ukumkanikazi Woxolo Utyelela eMedjugorje. Njengokuba wayewafunda ngobo busuku, woyiswa yinto angazange wayibona ngaphambili.

Nangona ndandiphelelwe lithemba ngobomi bam, ngoku ndifunda le ncwadi, ndaziva ingathi intliziyo yam iyanyibilika. Ndixhome kwigama ngalinye ngokungathi belidlulisa ubomi ngqo kum… zange ndakhe ndeva into emangalisa kangaka nekholisayo kwaye iyimfuneko ebomini bam. —Ubungqina, obuvela Iimpawu zobuPhathiswa

Ngentsasa elandelayo, wabaleka waya eMisa, kwaye wafakwa kukuqonda kunye nokholo kwinto awayeyibona isenzeka ngexesha lokungcwaliswa. Kamva ngala mini, waqala ukuthandaza, kwaye njengoko wayesenza, iinyembezi zazehlela kuye. Waliva ilizwi leNkosikazi yethu kwaye wayenamava anzulu kwinto awayeyibiza ngokuba "luthando lomama olumsulwa" [1]cf. Iimpawu zobuPhathiswa Emva koko, wajika kubomi bakhe bakudala, wazalisa ngokoqobo iingxowa zenkunkuma ezingama-30 ezazigcwele ziimanyala kunye nomculo onesingqi esinamandla. Nkqu nenkangeleko yakhe yakhawuleza yatshintsha. Wangena kububingeleli kunye neBandla likaMariya Ootata be-Immaculate Conception yeNtombikazi kaMariya. Iincwadi zakhe zamva nje ziifowuni ezinamandla kumkhosi weNkosikazi yethu ukuba yoyise uSathana, njenge Iintshatsheli zeRosari

Ukuba iMedjugorje yinkohliso, ke umtyholi akayazi into ayenzayo.

Ukuba ke uSathana ukhupha uSathana, wahlulelene yedwa; buya kuma njani ke ubukumkani bakhe? (Mat. 12:26)

Umntu kufuneka abuze: ukuba ngaba kuphela ukubonakala kwasekuqaleni kuthathwa njengokunyaniseka, kuthekani malunga neminyaka engama-32 edlulileyo? Ngaba isivuno esikhulu seenguqu, ubizo, kunye nokuphilisa; imimangaliso eqhubekayo kunye nemiqondiso nezimanga esibhakabhakeni nasezindulini… isiphumo saboni abathandathu abadibana noMninimzi Wethu ngenene… kodwa ngoku bakhohlisayo iBandla — kwaye bavelisa iziqhamo ezifanayo? Ewe, ukuba yinkohliso, masithandaze ukuba umtyholi aqhubeke nokuyandisa, ukuba ayizisi kuwo onke amarhamente ase Katolika emhlabeni.

Abaninzi abakholelwa ukuba iNenekazi lethu liza kuqhubeka nokuhambisa imiyalezo yenyanga okanye ukuqhubekeka ukuvela… Andikholelwa ukuba ngekhe. Nguwuphi uMama onokumshiya umntwana wakhe omncinci xa edlala elunxwemeni lweliwa?

Owu Thixo, sisindise kuthi! Sihlangule kumoya wokuqiqa!

 

Uhlaziyo

Okulandelayo kukugxothwa okuqhubekayo koHlaziyo oluNtsingiselo. Le yintshukumo kaMoya oyiNgcwele eyamkelwe ngokucacileyo ngoopopu abane bokugqibela. Nangona kunjalo, siyaqhubeka ukuva ababingeleli-ababingeleli abalungileyo ngokwabo-Thetha ngokungazi ngokuchasene nale ntshukumo ngokungathi, nayo, ngumsebenzi kamtyholi. Isimanga kukuba aba "bagcini-masango bemfundiso esisiseko" baphikisana ngokuthe ngqo ne-Vicars of Christ.

Kwenzeka njani ukuba oku 'kuhlaziywa ngokomoya' kungabi lithuba kwiCawe nakwihlabathi? Kwaye, kule meko, ayinakwenzeka njani into yokuba angathathi zonke iindlela zokuqinisekisa ukuba kuhlala kunjalo…? —UPOPU PAUL VI, iNkomfa yaMazwe ngaMazwe yokuHlaziya ubuNtu bamaKatolika, ngoMeyi 19, 1975, IRoma, i-Itali, www.ewtn.com

Ndiqinisekile ukuba le ntshukumo yinto ebaluleke kakhulu ekuhlaziyweni kweCawe iyonke, kolu hlaziyo lwasemoyeni lweCawe. —UPOPE JOHN PAUL II, abaphulaphuli abakhethekileyo kunye noKhadinali Suenens kunye naMalungu eBhunga eOfisi yeHlabathi yokuHlaziya iCharismatic, nge-11 kaDisemba, 1979, http://www.archdpdx.org/ccr/popes.html

Ukuvela koVuselelo emva kweBhunga lesiBini leVatican yayisisipho esithile soMoya oyiNgcwele eCaweni…. Ekupheleni kwale Millennium yesiBini, iBandla lidinga ngaphezulu kunanini na ngaphambili ukuba lithembele kuMoya oyiNgcwele ngokuzithemba… -UPOPE JOHN PAUL II, kwiNtetho yakhe eya kwiBhunga le-Ofisi yamaHlabathi yamaKhatholika yokuHlaziya ubuNtu, ngoMeyi 14, 1992

Kwintetho engashiyi kungacaci ukuba uHlaziyo lwenzelwe ukuba nenxaxheba phakathi kwe lonke Church, upopu ongasekhoyo wathi:

Iinkalo zeziko kunye ne-charismatic ziyimfuneko ngokubaluleka njengoko kwakunjalo kumgaqo-siseko weCawa. Banegalelo, nangona ngokwahlukileyo, ebomini, ekuvuseleleni nasekungcwaliseni abantu bakaThixo. -Intetho kwiNgqungquthela yeHlabathi yezeNtshukumo zaMacandelo kunye noluntu olutsha, www.v Vatican.va

Ngelixa wayesenguKhadinali, uPapa Benedict wathi:

Ndingumhlobo wokwenyani-uCommione e Liberazione, Focolare, kunye nohlengahlengiso lweCharismatic. Ndicinga ukuba olu luphawu lwexesha leNtwasahlobo kunye nobukho boMoya oyiNgcwele. -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Udliwanondlebe noRaymond Arroyo, EWTN, Ehlabathini LonkeNgoSeptemba 5th, 2003

Kodwa kwakhona, ingqondo e-uber-rational kumhla wethu iyikhanyele imimoya kaMoya Oyingcwele kuba inokuba, inyani, ibe mbi-nokuba are kuthethwe ngayo kwiCatechism.

Nokuba siphi na isimilo sabo-ngamanye amaxesha siyamangalisa, njengesipho semimangaliso okanye iilwimi-iitshomi zijolise kubabalo olungcwalisayo kwaye zenzelwe ukulunga kweCawa. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2003

Nangona kunjalo, abo baqiqayo abahlangabezana nokubonakaliswa koMoya (kwaye amaxesha amaninzi iimvakalelo ezi zivusa) bahlala bezigxotha njengesiqhamo sehypes, ukungazinzi… okanye ukunxila.

Bazaliswa ke bonke nguMoya oyiNgcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko uMoya wayebanika ukuba babhengeze… Bothuka bonke, bathi nqa omnye komnye, Yintoni na le uyithethayo? Babesithi abanye, Basele iwayini entsha, banxila. (IZenzo 2: 4, 12)

Alithandabuzeki elokuba abantu abathile abakwintshukumo enesidima benze umonakalo omkhulu ngokuzimisela okungakhokelwanga, ukwaliwa kwegunya lecawa, okanye ikratshi. Kodwa kwelinye icala lokubonwa, ngokunjalo, ekuhambeni ukubuyela kwiLatin Rite yeMisa, ndiye ndadibana namadoda ngenzondelelo engakhokelwanga abalahle upopu igunya, kwaye ukwenze oko ngekratshi. Kodwa nakweyiphi na imeko akukho mbinana yabantu ekufuneka isibangele ukuba siyigxothe ngokupheleleyo intshukumo yokudumisa okanye yokuhlonela uThixo. Ukuba unamava amabi noHlaziyo-okanye nomntu obizwa ngokuba "ngumdabu" -empendulo echanekileyo kukuxolela, jonga ngaphaya kobuthathaka bomntu, kwaye uqhubeke nokufuna imithombo yobabalo uThixo afuna ukusinika yona inkitha yeendlela, ewe, zibandakanya iidemon zikaMoya oyiNgcwele kunye nobuhle beMisa yeLatin.

Ndibhalile a amacandelo asixhenxe kuHlaziyo lweCharismatic-hayi kuba ndisisithethi sayo, kodwa ngenxa yokuba ndingumRoma Katolika, kwaye oku kuyinxalenye yesiko lethu lamaKatolika. [2]ukubona Ngobukrakra? Kodwa inqaku lokugqibela, esi Sibhalo ngokwaso siyenza. UYesu wathi uYise “akasiniki isipho sakhe soMoya." [3]John 3: 34 Kwaye emva koko sifunda oku kwiZenzo Zabapostile:

Bathandaza, kwashukuma indawo ababehlanganisene kuyo, bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele, baqhubeka belithetha ilizwi likaThixo ngokungafihlisiyo. (IZenzo 4:31)

Le nto usandul 'ukuyifunda ibingeyoPentekoste — beziziqendu ezibini ngaphambilana. Into esiyibonayo apha kukuba uThixo akawubeki uMoya wakhe; Abapostile, kwaye thina, inokugcwaliswa iphindaphindwe. Yinjongo yentshukumo yokuhlaziya.

Owu Thixo, sisindise kuthi! Sihlangule kumoya wokuqiqa!

 

Umanyano LobuKristu

UYesu wathandaza kwaye wayenqwenela ukuba amaKristu kuyo yonke indawo amanyane njengomhlambi omnye. [4]UJohn 17: 20-21 Oku, utshilo uPopu Leo XIII, yiyo ke le njongo yoopopu:

Sizamile kwaye siqhubekile siqhuba ngexesha lobupapa obude bujonge kwinjongo ezimbini eziphambili: kwasekuqaleni, ekubuyiseleni, kubalawuli nakubantu, imigaqo-siseko yobomi bobuKrestu kuluntu kunye nasekhaya, kuba akukho bomi benene kuba abantu, bakuKristu; Okwesibini, kukukhuthaza ukuhlangana kwakhona kwabo baphambukileyo kwiCawe yamaKatolika nokuba kukreqo okanye kukwahlukana, kuba ngokungathandabuzekiyo kuyintando kaKristu ukuba bonke bamanyane babe mhlambi mnye phantsi koMalusi omnye. -I-Divinum Illud Munus, n. I-10

Nangona kunjalo, kwakhona, inkolo yexesha lethu, kuba ihlala ivaliwe kwimisebenzi engaphaya kwendalo kaThixo, ayinakuyibona iNkosi isebenza ngaphandle kwemida yeCawa yamaKatolika.

… Izinto ezininzi zokungcwaliswa nenyaniso ”zifumaneka ngaphandle kwemida yeCawe yamaKhatholika:“ iLizwi likaThixo elibhaliweyo; ubomi bobabalo; ukholo, ithemba kunye nothando, kunye nezinye izipho zangaphakathi zoMoya oyiNgcwele, kunye nezinto ezibonakalayo. ” UMoya kaKristu usebenzisa ezi Cawe kunye noluntu lweecawa njengendlela yosindiso, amandla alo avela ekuzalisekeni kobabalo nenyaniso athe uKristu wayiphathisa iCawe yamaKatolika. Zonke ezi ntsikelelo zivela kuKristu kwaye zikhokelela kuye, kwaye zona ngokwazo zibiza "ubunye bamaKatolika."  -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-818

Ndicinga ukuba abaninzi bazokothuka ngenye imini xa bebona “abo bakwaMoya” bedanisa bejikeleza i Umnquba njengoDavide wenza malunga neTyeya.okanye babengamaSilamsi beprofeta kwizihlalo. Okanye amaOthodoki ajika abahloli bethu. Ewe, "iPentekoste entsha" iyeza, kwaye xa ithe yafika, iyakushiya iingcinga behleli edamini lokuthula ngokwasengqondweni emva kokungaphaya kwendalo. Apha, andicebisi enye "i-ism" -yokuzimela-kodwa ubunye bokwenene bomzimba kaKristu oyakuba ngumsebenzi kaMoya oyiNgcwele.

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… —I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, I-12-11, n. Ngomhla we-1925, ngoDisemba 24, 14; cf. Mat XNUMX:XNUMX

U-Yesu akazange asithumele kuphela “uMoya wenyaniso” —ngokungathi umsebenzi weCawe uncitshisiwe wasetyenziswa kulwazi lokugcina ukholo. Ngokwenene, abo banqwenela ukulinganisela uMoya “kumniki-mithetho” baye basoloko bethabathe inyathelo kwiNkosi athe wazama ukuyinika iCawe kunye nehlabathi. Hayi, usithumelela noMoya “amandla, "U[5]cf. ULuka 4:14; 24:49 Uguqula, adale, kwaye ahlaziye kuko konke ukungalindeleki kwaKhe okumangalisayo.

Kukho kuphela Nye, ingcwele, ikatolika, kunye necawe yabapostile. Kodwa uThixo mkhulu kakhulu kuneCawa, uyasebenza nkqu phandle kuye ukuze azitsalele kuye zonke izinto. [6]I-Eph 4: 11-13

Waphendula Waphendula uYohane wathi, Nkosi, sabona othile ekhupha iidemon egameni lakho; sazama ukumnqanda, kuba akakho phakathi kwethu. Athi uYesu kuye, Musani ukumalela; kuba ongachasene nathi, ungecala lakho. (UYohane 9: 49-50)

Masithandaze ke, kungabikho namnye kuthi, ngokungazi okanye ngokuzingca ngokomoya, abe ngumqobo kubabalo, nokuba asikuqondi ngokupheleleyo ukusebenza kwalo. Hlala umanyene noPapa, ngaphandle kweempazamo okanye ukusilela kwakhe; hlala uthembekile ku zonke iimfundiso zeCawa; Hlala kufutshane noMama wethu osikelelweyo; kwaye thandaza, thandaza, thandaza. Ngaphezu kwako konke, yiba nokholo olungenakoyiswa nakuthemba kuYesu. Ngale ndlela, mna nawe singancipha ukuze yena, ukukhanya kwehlabathi, kwandise kuthi, asuse inkungu yokuthandabuza kunye nokuqiqa okukhoyo okuhlala kugqitha esi sizukulwana sihlwempuzekileyo ngokomoya kwaye sitshabalalise imfihlakalo.

Owu Thixo, sisindise kuthi! Sihlangule kumoya wokuqiqa!

 

KUFUNDWA NGOKUBA

KwiMedjugorje

IMedjugorje— ”Iinyani, Ma'am”

Xa Amatye Adanduluka

Ngobukrakra?

Ubunyani obuqinisekileyo

Ukuqala kwe-Ecumenism

Ukuphela kobuNkokheli


Ndikusikelele kwaye ndiyabulela.

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Iimpawu zobuPhathiswa
2 ukubona Ngobukrakra?
3 John 3: 34
4 UJohn 17: 20-21
5 cf. ULuka 4:14; 24:49
6 I-Eph 4: 11-13
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, BONKE.