Ukutya okwenyani, ubukho boqobo

 

IF sifuna uYesu, Oyintanda, kufuneka simfune apho akhoyo. Kwaye apho akhoyo, ulapho, kwizibingelelo zeCawa yaKhe. Kutheni le nto engazungezwanga ngamawaka amakholwa yonke imihla kwiiMisa ezithethwayo kwihlabathi liphela? Kungenxa yokuba nathi AmaKatolika awasakholelwa ukuba uMzimba waKhe kukutya okwenene kunye neGazi laKhe, ubukho boNene?

Yayiyeyona nto iphikisayo awakha wayithetha ngexesha lobulungiseleli bakhe beminyaka emithathu. Inempikiswano kangangokuba, nanamhlanje, kukho izigidi zamaKristu kwihlabathi liphela abathi, nangona besithi nguNkosi, abayamkeli imfundiso yakhe kwi-Ekaristi. Kwaye ke, ndiza kubeka amazwi aKhe apha, ngokucacileyo, kwaye emva koko ndigqibe ngokubonisa ukuba into awayeyifundisa yayikukukholwa nakukuvuma kwamaKristu okuqala, oko kwahanjiswa yiCawe yokuqala, nento eqhubekayo kwiCawa yamaKatolika. ukufundisa iminyaka engama-2000 kamva. 

Ndiyakukhuthaza, nokuba ungumKatolika othembekileyo, umProtestanti, okanye nabani na, ukuba uthathe olu hambo lincinci kunye nam ukuya kuphelisa uthando lwakho, okanye ufumane uYesu okokuqala apho akhoyo. Kungenxa yokuba ekupheleni koku, akukho sigqibo sinye ekufuneka sibe naso… UnguKutya okwenene, uBukho boqobo phakathi kwethu. 

 

UYESU: UKUTYA KWENENE

Kwincwadi yeVangeli kaYohane, kusuku olulandelayo emva kokuba uYesu ondle amawaka ngokuphindaphindana kwezonka kwaye emva koko ehamba phezu kwamanzi, wayeza kubanika ukunganyamezeli. 

Musani ukusebenzela ukudla okutshabalalayo; sebenzelani ukudla okuhlala kuse ebomini obungunaphakade, aya kunipha kona uNyana woMntu… (Yohane 6:27)

Kwaye ke wathi:

… Isonka sikaThixo sesi sehla sivela ezulwini, siphile emhlabeni. ” Bathi ke ngoko kuye, Nkosi, sinike eso sonka ngamaxa onke. UYesu wathi kubo, “Ndim isonka sobomi…” (UYohane 6: 32-34)

Hayi, mzekeliso othandekayo, onjani wona umqondiso obalaseleyo! Ubuncinci yayinjalo-de uYesu wazothusa iingqondo zabo ngoku kulandelayo magama. 

Isonka endiya kusinikela yinyama yam, ndenzele ubomi behlabathi. (iv. 51)

Linda umzuzu. "Angasinika njani lo mntu inyama yakhe siyidle?", Babuza bodwa. Ingaba uYesu wayethetha ukuba inkolo entsha… yokutya abantu? Hayi, wayengekho. Kodwa amazwi aKhe alandelayo akazange abenze bakhululeke. 

Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, unobomi obungunaphakade; ndaye mna ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela. (iv. 54)

Igama lesiGrike elisetyenziswe apha, τρώγων (trogo), lithetha “ukuhlafuna okanye ukuhlafuna” ngokoqobo. Kwaye ukuba loo nto ibingonelanga ukubenza babone ukuba baKhe ngokoqobo iinjongo, Waqhubeka:

Kuba inyama yam ikukutya kokwenene, negazi lam lisisiselo sokwenene. (indima 55)

Funda kwakhona. Inyama yakhe yi-ἀληθῶς, okanye "ngokwenyani" ukutya; Igazi lakhe yi-ἀληθῶς, okanye isiselo “sokwenene”. Waqhubeka ke…

… Lowo undidlayo uya kuba nobomi ngenxa yam. (iv. 57)

τρώγων okanye trogon-ngokoqobo “uyondla.” Akumangalisi ukuba abapostile baKhe ekugqibeleni bathi “Eli lizwi nzima. ” Abanye, hayi kwisangqa saKhe esingaphakathi, khange balinde mpendulo. 

Ngenxa yoku, abafundi [bakhe] abaninzi babuyela kwindlela ababephila ngayo ngaphambili, baza kuyeka ukuhamba naye. (Yohane 6:66)

Kodwa emhlabeni abalandeli bakhe 'babenokutya' kwaye "batye" njani kuye?  

 

UYESU: UKUNCAMA NGENENE

Impendulo yeza ngobusuku awangcatshwa ngabo. Kwigumbi eliphezulu, uYesu wajonga emehlweni abaPostile baKhe wathi, 

Ndikunqwenele ukuyitya kunye nawe le pasika ngaphambi kokuba ndibandezeleke… (Luka 22:15)

Lawo yayingamagama alayishiwe. Kuba siyazi ukuba ngePasika kwiTestamente eNdala, amaSirayeli itye imvana kunye nemigubasi yabo bayiphawule ngayo igazi. Ngale ndlela, bahlangulwa kwingelosi yokufa, uMtshabalalisi "owela" amaJiphethe. Kodwa yayingeyiyo nayiphi na itakane… 

… Yimvana engenasiphako, eyindoda… (Eksodus 12: 5)

Ngoku, kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela, uYesu uthatha indawo yegusha, ngaloo ndlela ezalisekisa isiprofeto sesibhengezo sikaYohane umBhaptizi kwiminyaka emithathu ngaphambili…

Yabonani, iMvana kaThixo, ethwala isuse isono sehlabathi. (UYohane 1:29)

… IMvana eya kusindisa abantu ngonaphakade ukufa-an engenasiphako Inyama yegusha: 

Kuba asinambingeleli mkhulu ungenako ukuvelana nezilwelwe zethu; ke, sinowahendwayo ngeento zonke, kodwa engenasono. ( Hebhere 4:15 )

Iyifanele iMvana eyaxhelwayo. (ISityhi. 5:12)

Ngoku, ngokukodwa, amaSirayeli ayemelwe ukukhumbula le Pasika kunye Umthendeleko wezonka ezingenagwele. UMoses wayibiza ngokuba ngu zikrôwn okanye "isikhumbuzo" [1]cf. IEksodus 12:14. Kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela, uYesu…

… Wathabatha isonka, wathi intsikelelo, wasiqhekeza, wabanika, esithi, Ngumzimba wam lo, onikelwa kuni; yenza oku kwi inkumbulo yam. ” (Luka 22:19)

IMvana ngoku iyazinikela kwiintlobo zezonka ezingenagwele. Kodwa sisikhumbuzo santoni? 

Wathabatha nendebe, wabulela, wabanika, esithi, Selani kuyo nonke; kuba ligazi lam eli lomnqophiso. ezophalazwa egameni labaninzi uxolelo lwezono. ” (Mat 26: 27-28)

Apha, siyabona ukuba isidlo sangokuhlwa seMvana sidibene noMnqamlezo. Sisikhumbuzo senkanuko yakhe, ukufa nokuvuka kwakhe.

Kwimvana yethu yepasika, uKrestu, ubingelelwe… wangena kwaba kanye engcweleni, kungengalo igazi leebhokhwe nelamathole, kodwa ngelakhe igazi, ngaloo ndlela ezuza inkululeko engunaphakade. (1 Kor 5: 7; Heb 9:12)

USt. Cyprian wabiza uMthendeleko “yiSakramente leDini leNkosi.” Kungoko, nanini na xa “sikhumbula” idini likaKrestu ngendlela awasifundisa ngayo—“Oku kwenzeleni ukundikhumbula”-Senza kwakhona ngendlela engenagazi iDini legazi likaKristu emnqamlezweni owafa kube kanye.

kuba rhoqo Njengokuba usitya esi sonka, uyisela nendebe, ukwazisa ukufa kweNkosi ide ifike. (1 kwabaseKorinte 11:26)

Njengoko uBawo weCawa u-Aphraates wase-Persian Sage (c. 280 - 345 AD) wabhala wathi:

Emva kokuba iwathethile la mazwi [“Lo ngumzimba wam… Ligazi lam eli” kwindawo awayeza kubanjwa kuyo. Kodwa wadla owakhe uMzimba kwaye wasela elakhe igazi, ngelixa wayecinga ngabafileyo. Izandla zayo iNkosi yawunikela owayo umzimba ukuba utyiwe, naphambi kokuba ibethelelwe emnqamlezweni yanika igazi layo ukuba lisele. -Unyango 12:6

AmaSirayeli abiza isonka esingenagwele ngePasika “Isonka seentsizi.” [2]Dut 16: 3 Kodwa, phantsi koMnqophiso oMtsha, uYesu uyaWubiza “Isonka sobomi.” Isizathu yile: Ngokuthanda kwakhe, ukusweleka, kunye noVuko-ngoKhe inkxwaleko-Igazi likaYesu lenza intlawulelo yezono zehlabathi — Uzisa ngokoqobo ubomi. Oku kwafuziselwa phantsi koMthetho Omdala xa iNkosi yaxelela uMoses…

… Kuba ubomi benyama busegazini… Ndiyinikele kuwe ukuba kucanyagushelwe esibingelelweni ezi zinto nizicamagushele, kuba igazi eli ngomphefumlo. (Levitikus 17:11)

Ke, ama-Israyeli ayebingelela ngezilwanyana emva koko afefe ngegazi labo ukuze "azihlambulule" esonweni; kodwa oku kuhlanjululwa yayiluhlobo nje lokuma ngaphakathi, "intlawulelo"; ayizicocanga izazela okanye ubuyisele ku coceka zazo Umoya, wonakaliswe sisono. Ibinokwenzeka njani? Inkqubo ye- Umoya yinto yokomoya! Ke ngoko, abantu babedalelwe ukwahlulwa ngonaphakade kuThixo emva kokufa kwabo, kuba uThixo wayengenakubamanya imimoya yabo Kwakhe: Wayengenako ukujoyina into engengcwele kubungcwele baKhe. INkosi yabathembisa ke, oko kukuthi, yenze umnqophiso nabo:

Ndoninika intliziyo entsha, ndibeke umoya omtsha ngaphakathi kwenu; ndibeka uMoya wam ngaphakathi kwenu. (Hezekile 36: 26-27)

Ke onke amadini ezilwanyana, isonka esingenagwele, imvana yePasika… yayizifuziselo nezithunzi zokwenene Inguquko eza kuza ngeGazi likaYesu-"igazi likaThixo "-nguye yedwa onokususa isono kunye neziphumo zomoya. 

… Kuba umthetho unesithunzi sezinto ezilungileyo eziza kubakho endaweni yokwenene kwezi zinto zinene, awunakuze, ngawo la madini ahlala enikelwa unyaka nonyaka, enze abagqibeleleyo basondele. (Heb 10: 1)

Igazi lesilwanyana alinakundinyanga umphefumlo. Kodwa ngoku, ngeGazi likaYesu, kukho i…

...indlela entsha nephilayo awasivulela yona ngomkhusane, oko kukuthi, ngenyama yakhe ... igazi likaKristu, owazisondeza ngoMoya ongunaphakade, engenasiphako kuye uThixo, Hlambulula isazela sakho kwimisebenzi efileyo yokukhonza uThixo ophilileyo. Kungoko engumlamleli womnqophiso omtsha, ukuze abo babiziweyo bafumane ilifa lelifa elingunaphakade elithenjisiweyo. (Heb 10:20; 9: 13-15)

Silifumana njani eli lifa likanaphakade? UYesu wayecacile:

Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, unobomi obungunaphakade; ndaye mna ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela. (UYohane 6:54)

Umbuzo ke ngulo uyatya usele esi Sipho sikaThixo?

 

UYESU: UBUKHO BOKWENENE

Ukuphindaphinda: UYesu wathi “usisonka sobomi”; ukuba esi Sonka "yinyama" yaKhe; ukuba inyama yaKhe “ikukutya kokwenene”; ukuba kufuneka "siyithathe siyidle"; Kwaye kufuneka sikwenze oku "ngokumkhumbula". Kunjalo nangeGazi laKhe elixabisekileyo. Kananjalo oku bekungayi kuba sisiganeko esinye, kodwa isiganeko esenzeka rhoqo kubomi beCawe—“Ngamaxesha onke enisukuba nisitya esi sonka, niyisela indebe”, utshilo uSt. 

Kuba ndiyifumene eNkosini into Nam ndinikezele kuwe, eyathi ngayo iNkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo, yathabatha isonka; yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza, yathi, Ngumzimba wam lo, owaphulelwa nina; Oku kwenzeleni ukundikhumbula.”Kwangokunjalo nayo indebe wayithabatha, emva kokuba kudliwe, isithi, Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam; Yenza oku, ngamaxesha onke xa usela, ukundikhumbula."(1 Kor. 11: 23-25)

Ke, ngalo lonke ixesha siphinda isenzo sikaKrestu eMthendelekweni, uYesu ubakho ngokupheleleyo kuthi, "Umzimba, Igazi, umphefumlo nobuthixo" phantsi kohlobo lwesonka sewayini. [3]“Kuba uKrestu uMkhululi wethu wathi yayingumzimba wakhe ngokwenyani awunikela phantsi kohlobo lwesonka, bekusoloko kuyinyani kwiCawe kaThixo, kwaye eli Bhunga lingcwele ngoku liyaphinda liyatsho, ukuba ngokungcwaliswa kwesonka iwayini apho itshintsha yonke into yesonka iye kumzimba kaKrestu iNkosi yethu nakuko konke ukuvelisa iwayini kwinto yegazi lakhe. Olu tshintsho lubizwa ngokufanelekileyo nangendlela efanelekileyo iCawa yamaKatolika. ” -Ibhunga laseTrent, 1551; CCC n. 1376 Ngale ndlela, uMnqophiso omtsha uhlala uhlaziywa ngaphakathi kuthi, singaboni, kuba unguye ngempela ekhoyo kwi-Ekaristi. Njengoko uSt. Paul watsho ngaphandle kokuxolisa:

Indebe yentsikelelo le siyisikelelayo, asikokuthatha inxaxheba kwegazi likaKristu na? Isonka esiqhekezayo, asikokuthatha inxaxheba emzimbeni kaKristu? (1 Okwe-10: 16)

Kwasekuqalekeni kobomi bukaKristu, umnqweno waKhe wokuzinikela kuthi ngendlela yobuqu, yokwenyani nesondeleyo wabonakaliswa kwasekuzalweni kwakhe. KwiTestamente eNdala, ngaphandle kweMithetho Elishumi kunye nentonga ka-Aron, iTyeya yomnqophiso yayiqulathe ingqayi "yemana", "isonka esivela ezulwini" apho uThixo wondla amaSirayeli entlango. KwiTestamente eNtsha, uMariya “yiTyeya ka Umnqophiso Omtsha ”.

UMariya, ehleli kuye iNkosi buqu, uyintombi yaseZiyon ngobuqu, ityeya yomnqophiso, indawo apho kuhlala khona ubuqaqawuli beNkosi. 'Yindawo kaThixo yokuhlala namadoda.' -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2676

Wayephethe ngaphakathi kwakhe ILogos, iLizwi likaThixo; uKumkani oya kuthi “Zilawule iintlanga ngentonga yentsimbi”;[4]cf.ISityhi.19: 15 kunye Lowo wayeza kuba ngu “Isonka sobomi.” Ewe, wayeza kuzalelwa eBhetelehem, okuthetha ukuthi "iNdlu yeSonka."

Ubomi bonke buka Yesu yayikukuzinikela ngenxa yethu emnqamlezweni ukuxolelwa kwezono zethu nokubuyiselwa kweentliziyo zethu. Kodwa emva koko, yayikukwenza umnikelo kunye neDini likho ngapha nangaphaya kwakhona kude kube sekupheleni kwexesha. Kuba njengoko wathembisayo, 

Yabonani ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwehlabathi .. (Mat 28: 20)

Ubukho boqobo buqulethwe kwi-Ekaristi kwizibingelelo nakwiiTabernakele zehlabathi. 

… Wayefuna ukushiya iqabane lakhe alithandayo iCawe njengedini elibonakalayo (njengoko uhlobo lomntu lunyanzela) ngalo umbingelelo wegazi awayeza kuwufezekisa kube kanye emnqamlezweni uzakunikwa kwakhona, inkumbulo yawo iqhubekeka kude kube sekupheleni Lelizwe, kunye namandla alo aseluthutho asetyenziselwa ukuxolelwa kwezono esizenzayo mihla le. -Ibhunga laseTrent, n. 1562

Into yokuba ubukho bukaYesu kuthi buyinyani kwi-Eucharist ayisiyompopu othile okanye iingcinga zebhunga elinxaxhileyo. Ngamazwi eNkosi yethu uqobo. Kwaye ke, kufanelekile ukuba kuthiwe…

UMthendeleko “ngumthombo nengqungquthela yobomi bobuKristu.” “Ezinye iisakramente, kwaye ngokwenene zonke iinkonzo zecawa kunye nemisebenzi yabawexuki, zihlangene ne-Ekaristi kwaye zijolise kuyo. Kuba kwi-Ekaristi ebusisiweyo iqulethwe konke ukulunga kweCawa, oko kukuthi uKristu ngokwakhe, iPasch yethu. ” -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-1324

Kodwa ngenjongo yokubonisa oko le ngcaciso yeVangeli yile nto iCawe ibisoloko ikholelwa kwaye ifundiswa, kwaye ichanekile, ndibandakanya apha ngezantsi ezinye zeengxelo zokuqala zaBaseki beCawa malunga noku. Kuba njengoko watshoyo uSt.

Ndiyakudumisa kuba undikhumbula kuyo yonke into kwaye bambelela nkqi kumasiko, kanye njengoko ndibanikele kuwe. (1 kwabaseKorinte 11: 2)

 

NEMVELI YOKWENENE

 

St. Ignatius wakwa-Antiyokwe (c. 110 AD)

Andikuthandi ukutya okonakalayo kunye neziyolo zobu bomi. Ndinqwenela isonka sikaThixo, esiyinyama kaYesu Krestu… -Ileta eya kwabaseRoma, 7:3

Bona [okt i-Gnostics] bayayeka kwi-Eucharist nasemthandazweni, kuba abavumi ukuba uMthendeleko yinyama yoMsindisi wethu uYesu Krestu, inyama eyabandezeleka ngenxa yezono zethu kwaye uBawo, ngokulunga kwakhe, wavusa kwakhona. -Ileta eya eSmirnians, 7:1

 

USt. Justin Martyr (c. 100-165 AD)

… Njengoko sifundisiwe, ukutya okwenziwe kwi-Ekaristi ngumthandazo we-Ekaristi obekwe nguYe, nangotshintsho lwegazi lethu nenyama yethu esondliwa ngalo, iyinyama negazi lalo Yesu uzelwe engumzimba. -Ukuxolisa kuqala, 66


U-St. Irenaeus waseLyons (c. 140 - 202 AD)

Uvakalise indebe, eyinxalenye yendalo, ukuba iliGazi laKhe, aphuma kulo igazi lethu; kwaye isonka, esiyinxalenye yendalo, usisungule njengoMzimba waKhe, athi kuwo anyuse imizimba yethu… uMthendeleko, onguMzimba neGazi likaKristu. -Ngokuchasene noqhekeko, 5: 2: 2-3

UOrigen (malunga no-185 ukuya ku-254 AD)

Uyabona indlela izibingelelo ezingasatshizwa ngegazi leenkomo, kodwa zingcwaliswa ngeGazi elixabisekileyo likaKristu. -Amakhaya kuYoshuwa, 2:1

… Ngoku, kodwa, ekuboneni ngokupheleleyo, kukho ukutya okuyinyani, inyama yeLizwi likaThixo, njengoko esitsho ngokwakhe: “Inyama yam ikukutya kokwenene, negazi lam liluselo ngenene. -Oomama kwiNumeri, 7:2

 

ISt. Cyprian yaseCarthage (c. 200 - 258 AD) 

Uyasilumkisa, esithi, Ukuba anithanga niyidle inyama yoNyana woMntu, nilisele igazi lakhe, aninabo ubomi kuni. Kungoko sicela ukuba isonka sethu, esinguKrestu, sinikwe thina yonke imihla, ukuze thina sihlala sihleli kuKristu singarhoxeki ebungcwaliseni baKhe nakuMzimba wakhe. -Umthandazo weNkosi, 18

 

ESt. Ephraim (c. 306 - 373 AD)

INkosi yethu uYesu yathatha ezandleni zayo yintoni ekuqaleni yayisisonka sodwa; Wawusikelela… Isonka eso wasibiza ngokuthi nguMzimba wakhe ophilileyo, wasizalisa ngesiqu sakhe, nangaye uMoya.… notsikuthathi njengotya endikunike kona; kodwa ke thabatha isonka sobomi, ungazichithachithi iimvuthuluka. kuba oko ndikubize ngokuba nguMzimba wam, kunjalo. Isuntswana elinye kwiimvuthuluka zalo liyakwazi ukungcwalisa amawaka kunye namawaka, kwaye lanele ukubonelela ngobomi kwabo balityayo. Thatha, utye, uzonwabise ngokungathandabuzekiyo kokholo, kuba eli liMzimba wam, kwaye nabani na olitya ngokukholelwa utya kulo uMlilo noMoya. Kodwa ukuba nabani na ongathandabuzekiyo uyatya, kuya kuba sisonka kuphela kuye. Lowo usidlayo isonka isonka esingcwaliswe egameni lam, ukuba umsulwa, uya kugcinwa engumsulwa; kwaye ukuba ungumoni, uya kuxolelwa. ” Kodwa ukuba nabani na uyayicekisa okanye uyayala okanye uyiphatha ngehlazo, inokuthathwa njenge uqinisekile ukuba uphatha ngokunganyaniseki uNyana, owambizayo kwaye wakwenza ukuba ube nguMzimba wakhe. -Abahlali, 4: 4; 4: 6

“Njengokuba undibonile ndisenza, yenzani njalo nani kwinkumbulo yam. Xa sukuba nihlangene egameni lam ezinkonzweni naphi na, yenzani le nto ndiyenzileyo, niya kundikhumbula. Yitya umzimba wam, usele igazi lamumnqophiso omtsha nomdala. ” -Ibid., 4:6

 

St. Athanasius (c. 295 - 373 AD)

Esi sonka nale wayini, ukuba nje imithandazo kunye nezibongozo azenzekanga, hlala unjalo. Kodwa emva kokuba kuthunyelwe imithandazo emikhulu kunye nezikhungo ezingcwele, iLizwi liza ezantsi kwisonka newayini-kwaye ke kungoMzimba waKhe uxinanisiwe. -INtshumayelo eya kuBasanda kubhaptizwa, ukusuka kwii-Eutyches

 

Ukufunda ngakumbi amazwi aBaseki beCawa kwi-Ekaristi ngexesha leenkulungwane ezintlanu zokuqala, yabona ukuyinako.org.

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

UYesu ulapha!

UMthendeleko, kunye neYure yokugqibela yeNceba

Ukudibana ubuso ngobuso Icandelo I kwaye Icandelo II

Izixhobo zonxibelelwano zokuqala: myclanga

 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. IEksodus 12:14
2 Dut 16: 3
3 “Kuba uKrestu uMkhululi wethu wathi yayingumzimba wakhe ngokwenyani awunikela phantsi kohlobo lwesonka, bekusoloko kuyinyani kwiCawe kaThixo, kwaye eli Bhunga lingcwele ngoku liyaphinda liyatsho, ukuba ngokungcwaliswa kwesonka iwayini apho itshintsha yonke into yesonka iye kumzimba kaKrestu iNkosi yethu nakuko konke ukuvelisa iwayini kwinto yegazi lakhe. Olu tshintsho lubizwa ngokufanelekileyo nangendlela efanelekileyo iCawa yamaKatolika. ” -Ibhunga laseTrent, 1551; CCC n. 1376
4 cf.ISityhi.19: 15
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, BONKE.