Hlalani kum

 

Yapapashwa okokuqala ngoMeyi 8, 2015...

 

IF awuxolanga, zibuze imibuzo emithathu: Ngaba ndikwintando kaThixo? Ngaba ndiyamthemba? Ngaba ndiyamthanda uThixo nommelwane ngalo mzuzu? Ngokulula, ndinguye uthembekile, ukuthemba, yaye onothando?[1]ukubona Ukwakha iNdlu yoXolo Nanini na xa uphulukana noxolo, yiya kule mibuzo njengoluhlu, kwaye emva koko uhlengahlengise inkalo enye okanye ngaphezulu yendlela ocinga ngayo kunye nokuziphatha ngalo mzuzu, usithi, "Ah, Nkosi, ndiyaxolisa, ndiyekile ukuhlala kuwe. Ndixolele kwaye undincede ndiqale kwakhona.” Ngale ndlela, uya kwakha ngokuthe ngcembe a Indlu yoXolo, nditsho naphakathi kwezilingo.

Le mibuzo mithathu mincinci ishwankathela bonke ubomi bobuKristu kwaye imisela isiqhamo okanye ukusilela kwabo. UYesu wayibeka ngolu hlobo:

hlalani kum, mna ndihleli kuni. Njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo, lingahlalanga emdiliyeni, ngokunjalo aninako nani, ukuba anihlalanga kum. Umdiliya ndim, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye, wothwala isiqhamo esininzi; ngokuba, ningekum, aninakwenza nto. ( Yohane 15:4-5 )

Ngamafutshane, ukuthembeka, ukuthembela nokuthanda ngokweLizwi likaThixo ubuhlobo naye. Nguwuphi “uthixo” kuzo zonke iinkonzo zehlabathi onqwenela ukuba nolwalamano olusondeleyo nendalo Yakhe njengeNkosi yethu uYesu, okuphela koThixo oyinyaniso? Njengoko esitsho kwiVangeli yanamhlanje:

Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze konke endinimisela khona mna.

Yonke into ehlabathini ibonakala iguquka—yaye iyenzeka ngokukhawuleza okukhulu. Ndikhumbula umfanekiso iNkosi eyawubethelela ngamandla kum intliziyo a ngqutyana: okukhona usondela kwiliso lesiphango, kokukhona imimoya ikhawulezayo kwaye inamandla ngakumbi. Ngokunjalo, okukhona sisondela iliso lale Nkanyamba yangoku, [2]cf. Iliso leSiphango ngokukhawuleza ngakumbi iziganeko kunye nobubi buza kufumba emva naphezu kwenye. [3]cf. AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo 

Phezolo njengoko bendicamngca ngokumangazayo ngenani kunye nobunzulu botshintsho olukhulu olwenzeka kwihlabathi liphela, ndiye ndabona iNkosi ilumkisa ukuba oku isaqhwithi Iya kuba kakhulu ukuba umntu angathwala ngaphandle kobabalo. Ukuba kuqhambuka imfazwe apha, kuya kuqhambuka izibetho khona; ngelixa ukunqongophala kokutya kusenzeka apha, kuya kuqhambuka isiphithiphithi soluntu; ngelixa intshutshiso iqalisa apha, iinyikima ziya kunyikimisa abantu phaya, njalo njalo…. Yingakho ndikholelwa ukuba sifikelela kwinqanaba apho ukufunda izihloko zeendaba kufuneka kwenziwe ngononophelo olukhulu, ukuba kukho konke: kukho inkohliso eninzi, ubundlobongela, kunye nobubi obugqabhuka emhlabeni wonke ukuba umntu usengozini yokuwela ekudimazekeni kwaye nkqu. ukuphelelwa lithemba. Ngoba? Ngokuba...

… Umzabalazo wethu awungowenyama negazi kodwa ngowokuzilawula, namagunya, nabalawuli behlabathi bobu bumnyama, kunye noomoya abakhohlakeleyo emazulwini. (Efese 6:12)

Ngaba uyafuna ukwazi into uYesu afuna ukuyenza ngomhlambi wakhe othembekileyo ebudeni bayo yonke le nto? Basikelele. Basikelele ngesidlo sokomoya esinencasa. Ukuba oku kuvakala kungenangqondo, mamela oko umdumisi akutshoyo ngoMalusi Olungileyo:

Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela. Undilungisela isithebe phambi kweentshaba zam; Intloko yam uyithambisa ngeoli; Indebe yam iyaphalala… (INdumiso 23:4-5)

Kuphakathi kwesi sithethe sokufa, esazulwini sokufa kokugqibela kweli xesha, apho uYesu afuna ukunika ubabalo olutsha kubantu bakhe. kanye phambi kwamehlo otshaba lwethu. Indlela yokuwafumana ke intlantlu-ntathu: thembeka, themba, nothando-ngelizwi, hlalani kuye. Susa amehlo akho kwiNkanyamba kwaye uwabeke kuYesu ngalo mzuzu.

Ngaba nabani na kuni ngokuxhalaba ongeze umzuzwana kubomi bakhe? Ukuba ke nezona zincinane zingaphezu kwamandla enu, yini na ukuba nizixhalele ezinye? ( Luka 12:25-26 )

Okokugqibela, kwaye ngokuqinisekileyo okungancinci, ukuba uza kuthwala isiqhamo, ngoko ke incindi kaMoya oyiNgcwele kufuneka iqukuqele entliziyweni yakho. Zimbini iindlela ekwenzeka ngazo oku: iSakramente nomthandazo. IiSakramente ziingcambu zoMdiliya. Kwaye kunjalo umthandazo wentliziyo ukuba itsala zonke izondlo kunye neSap kwisebe lentliziyo yakho. Umthandazo sisenzo nje sokujonga ngothando iNkosi, enoba ngamazwi okanye akunjalo. Olu hlobo lomthandazo, lo mthandazo weNkosi intliziyo, yiloo nto itsala ubabalo ukuze thina unako thembeka, themba, kwaye uthande. Yiyo loo nto uYesu ebubiza ngokuba bubuhlobo: ukuhlala kuye kukutshintshana kwentliziyo yaKhe ngenxa yethu, kwaye ngokubhidana. Oku kuza ngomthandazo. Beka enye indlela, izitena kunye nodaka lweNdlu yoXolo ngumthandazo.

Akukho Vangeli intsha—nakula “maxesha okuphela”. Bendicamngca mva nje ngamazwi alula awathi uYesu siwathandazele kula maxesha, njengoko zisiwe eSt. Faustina:

Ndithembele kuwe Yesu.

Khawucinge ngaloo nto. Watyhila kuSt. Faustina ukuba umyalezo weNceba eNgcwele wawuya kulungiselela ihlabathi ukuza kwakhe:

Ndeva la mazwi ethethwa ngokucacileyo nangokunyanzela emphefumlweni wam, Uya kulungiselela ihlabathi ukuza kwam kokugqibela. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 429

Unokucinga ukuba uYesu usinike ukuzinikela okude, okanye umthandazo omde wokukhupha iidemon, okanye inkqubo entsha yokomoya ukuze singene ngokomoya. idabi lale mihla. Endaweni yoko, Usinike amagama amahlanu:

Ndithembele kuwe Yesu.

Vumela la magama mahlanu ahlale emilebeni yakho yonke imini, udibanisa njengenaliti kwaye udibanise izenzo ezintathu zokuthembeka, ukuthembela, kunye nothando. Emva kwayo yonke loo nto, nokuba iStorm iba mbi kangakanani na, iSibhalo ngokwaso sabonakala sixela kwangaphambili ukubalasela kwala magama mancinci mahlanu:

Ilanga liya kusuka libe mnyama, nenyanga ibe ligazi, phambi kokuba ifike imini enkulu neqaqambileyo yeNkosi, bonke abasukuba belinqula igama leNkosi bosindiswa. (IZenzo 2: 20-21)

Ngokwenene, into esibizelwe kuyo kukuxelisa “uMfazi owambethe ilanga”:

Ubomi bakho kufuneka bufane nobam: buzolile kwaye bufihliwe, ekumanyeni okungayekiyo noThixo, ukubongoza uluntu kunye nokulungiselela ihlabathi ukubuya kwesibini kukaThixo. -Umama osikelelekileyo kwiSt. Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, idayarin. I-625

Hayi, andinanto ingako endinokuthi uyibeke phi imali yakho, ingakanani na ukutya onokuyigcina, okanye nokuba kufuneka ulibaleke ilizwe lakho… kodwa ukuba uhlala kuYesu, awucingi ukuba uyakukukhokela?

Ndifuna ukwabelana nawe ngale ngoma ndiyibhalileyo. Yenye yezinto endizithandayo. Mhlawumbi ingangumthandazo wakho ngobu busuku...

 

 

OKUFUNDILEYO FUNDA

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.