Ukususa isithintelo

 

THE Inyanga edlulileyo ibiyenye yosizi olubonakalayo xa iNkosi iqhubeka ilumkisa ukuba ikhona Ixesha elincinane lasekhohlo. Amaxesha alusizi kuba uluntu luza kuvuna oko uThixo asibongoze ukuba singakuhlwayeli. Kubuhlungu kuba imiphefumlo emininzi ayiqondi ukuba isemngciphekweni wokwahlulwa ngonaphakade kuye. Kubuhlungu kuba ilixa lokuthanda kweCawa lifikile xa uYuda eya kuvukela. [1]cf. Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo VI Kubuhlungu kuba u Yesu akakhathalelwanga kwaye ulibalekile kwihlabathi liphela, kodwa uyaphathwa gadalala kwaye ahlekiswe kwakhona. Yiyo loo nto Ixesha lamaxesha Kufike xa konke ukuchas 'umthetho kuya, kwaye kusenzeka, kwihlabathi lonke.

Ngaphambi kokuba ndiqhubeke, camngca okomzuzwana amagama azaliswe yinyani kasanta:

Musa ukoyika into enokwenzeka ngomso. Lo Bawo unothando ukukhathaleleyo namhlanje uyakukhathalela ngomso nangemihla ngemihla. Mhlawumbi uya kukukhusela ekubandezelekeni okanye Uya kukunika amandla angapheliyo ukuba uyithwale. Yibani seluxolweni emva koko ubeke bucala zonke iingcinga kunye neembono. —St. UFrancis de Sales, ubishophu wenkulungwane ye-17

Ewe, le bhlog ayizelanga kukothusa okanye yoyikise, koko kukuqinisekisa kwaye ukukulungiselela ukuze, njengeentombi ezintlanu ezizilumko, ukukhanya kokholo lwakho kungacinywa, kodwa kuya kukhanya kukhanya ngakumbi xa ukukhanya kukaThixo emhlabeni Kufiphele ngokupheleleyo, kwaye ubumnyama abuthintelwa ngokupheleleyo. [2]cf. Mat 25: 1-13

Hlalani niphaphile, kuba anazi umhla nelixa. (Mat 25:13)

 

UMLAWULI…

Ngo-2005, ndabhala kuyo Isibambiso (phantsi kwenkuthazo kabishophu waseCanada) indlela endandiqhuba ngayo ndedwa eBritish Columbia, eCanada, ndisiya kwikhonsathi yam elandelayo, ndonwabela ubuhle bendalo, ndikhukuliswa yingcinga, ndathi ngesiquphe ndeva entliziyweni yam la mazwi:

Ndiphakamise I restrainer.

Ndeva into emoyeni wam kunzima ukuyichaza. Kwakungathi kuthuka umhlaba — ngokungathi kunjalo into ethile kwindawo yokomoya wayekhululwe.

Ngobo busuku kwigumbi lam le-motel, ndabuza eNkosini ukuba ingaba le nto ndiyivileyo ibiseZibhalweni kusini na, kuba igama elithi "restrainer" lalingaziwa kum. Ndithathe ibhayibhile yam evule ngqo ku-2 Tesalonika 2: 3. Ndiqale ukufunda:

… [Ningagungqi] ezingqondweni zenu ngesiquphe, okanye… nokothuswa nokuba “ngumoya,” okanye ngentetho yomlomo, okanye ngeleta ekuthiwa ivela kuthi yokuba imini yeNkosi isondele. Makungabikho namnye unikhohlisayo nangayiphi na indlela. Ngaphandle kokuba uwexuko iza kuqala kwaye ongenamthetho ityhiliwe…

Oko kukuthi, "uwexuko" (imvukelo) kunye "nomchasi-mthetho" (Umchasi-Kristu) ngokungenisa "imini yeNkosi," utsho uSt. Paul, umhla wokuthethelelwa nobulungisa [3]cf. Ukuthethelelwa kobulumko (Imini yeNkosi ayiyoxesha leeyure ezingama-24, kodwa yinto ekunokuthiwa lelokugqibela ngaphambi kokuphela kwehlabathi. Iintsuku ezimbini ezingakumbi). Akanakukhumbula njani okwangoku amazwi othusayo oopopu malunga noku?

Uwexuko, Ukuphulukana nokholo kusasazeka kwihlabathi liphela nakwizinga eliphezulu ngaphakathi kweCawa. -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977

Ngapha koko, uPopu Pius X — kwincwadi eneencwadi, nangaphandle — wacebisa ukuba bobabini bawexuko kwaye Umchasi-Kristu usenokuba sele ekhona:

Ngubani onokusilela ukubona ukuba uluntu ngeli xesha langoku, ngaphezu kwalo naliphi na ixesha elidlulileyo, liphethwe sisifo esoyikekayo nesinzulu ethi yona ikhule yonke imihla, idle kweyona nto ingaphakathi kuyo, iyirhuqele entshabalalweni? Uyaqonda, Bazalwane abaHloniphekileyo, ukuba siyintoni esi sifo—uwexuko isuka kuThixo… Xa konke oku kuthathelwa ingqalelo kukho isizathu esihle soloyiko hleze obu bubi bungangathi bungangcamli, kwaye mhlawumbi nokuqala kobubi obugcinelwe imihla yokugqibela; nokuba kungade kubekho umhlaba "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. -E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni kwezinto zonke kuKristu, n. 3, 5; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903

Kodwa ikho into ethile "Ukuthintela" ukubonakala kwalo Mchasi-Kristu. Kuba, ndivule kakhulu imihlathi ngobo busuku, ndaqhubeka ndifunda:

Kwaye uyazi ukuba yintoni ukuthintela ukuze abonakalaliswe ngexesha lakhe. Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; kuphela yena ngoku uyabamba Uya kuyenza de aphume endleleni. Uya kwandula ke umchasi-mthetho atyhileke…

Ngoku, ngo-Epreli ka-2012 [ngeyoKwindla ka-2014], ndiva amagama amatsha endikhe ndacingisisa ngawo kangangeeveki, ndiwathetha kaninzi nomlawuli wam wokomoya, kwaye ndibhala ngoku ngokuthobela: susa umbambi ngokupheleleyo.

 

YINTONI UMLAWULI?

Izazi ngezakwalizwi zahlulelene malunga nentsingiselo yala mazwi angaqondakaliyo ka-St. "Intoni”Kukuthintela oko? Kwaye Ngubani Ngubani na lo uzibambayo?" Abaseki beCawa yasekuqaleni babedla ngokuthintela lo mlawuli yayinguBukhosi baseRoma, obabusekelwe kuDaniyeli 7:24:

Kobu bukumkani kuya kusuka kume ookumkani abalishumi, kuvele omnye emva kwabo; Uya kwahluka kwabo bangaphambili, akubeka phantsi ookumkani abathathu. (Dan 7:24)

Ngoku ke eli gunya lithintelayo livunywa njengobukhosi baseRoma… andiyiniki into yokuba ubukhosi baseRoma bumkile. Kude lee: ubukhosi baseRoma buhleli unanamhla.  -Ikhadinali ebusisiweyo uJohn Henry Newman (1801-1890), Iintshumayelo ezizayo malunga noMchasi-Kristu, INtshumayelo I

Kwaye okwangoku, iSt. Paul ikwabhekisa “he othintelayo, ”emntwini okanye kwiingelosi. Ukusuka kwinkcazo yebhayibhile yaseNavarre:

Nangona kungacacanga konke okuthethwa nguSt. indlela yokuphepha ukwenza ububi (ububi ukuba "yimfihlelo yokuchas 'umthetho"). Nangona kunjalo, kunzima ukutsho ngokuchanekileyo ukuba yintoni le mfihlelo yokuchasana nomthetho okanye ngubani oyithintelayo.

Abanye abahlalutyi bacinga ukuba imfihlelo yolwaphulo-mthetho ngumsebenzi womchasi-mthetho, othintelwa yimithetho engqongqo enyanzeliswa bubukhosi baseRoma. Abanye bacebisa ukuba iSt. Michael ngulo ubambe ukungabinamthetho (cf. ISityhi 12: 1; Isityh 12: 7-9; 20: 1-3, 7)… ezibonisa ukuba ulwa noSathana, umnqanda okanye umvumela ukuba akhululeke. … Abanye bacinga ukuba ukuthintelwa komchasi-mthetho bubukho obusebenzayo bamaKristu ehlabathini, abathi ngelizwi nangomzekelo bazise imfundiso nobabalo lukaKristu kwabaninzi. Ukuba amaKristu avumela inzondelelo yawo ibande (le nkcazo ithi), ukuthintela ububi kuya kuyeka ukusebenza kwaye imvukelo iya kulandela. -IBhayibhile yesiNararre amagqabantshintshi nge-2 Tes 2: 6-7, AbaseTesalonika kunye neencwadi zabafundisi, p. 69-70

Ubukhosi baseRoma basekuqaleni bawa, nangona kungenjalo abanye ababhali-mbali baphikisana, ngokukodwa ngenxa ukonakala kwezopolitiko kunye nokuziphatha. Ethetha neCuria yaseRoma, uPopu Benedict XVI wathi:

Ukwahlulwa kwemithetho-siseko ephambili yezomthetho kunye nemo yokuziphatha esisiseko esiyixhasayo yawavula amadama kude kube lelo xesha ayekhusela ukuhlalisana ngoxolo phakathi kwabantu. Ilanga lalitshona kwihlabathi liphela. Rhoqo iintlekele zendalo ziyonyusa ngakumbi le meko yokungazithembi. Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla. Eyona nto yayinyanzeliswa, yayikukucela amandla kaThixo: isicelo sokuba aze kukhusela abantu bakhe kuzo zonke ezi zisongelo.. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi kwiRomania yaseRoma, nge-20 kaDisemba ka-2010

Ndiyakholelwa ukuba bambalwa abayiqondayo intsingiselo yesiprofetho yamazwi kaPapa Benedict akhethwe ngononophelo ngobusuku wobusika besuku — obona bumnyama ngosuku yonyaka kwi-hemisphere esemantla. [4]cf. Ngomhla kaEva Wayethelekisa ukuhla kweRoma nesizukulwana sethu. Wayekrwelela indlela "imigaqo-siseko yomthetho kunye neendlela zokuziphatha ezisisiseko ezixhasa" yethu uluntu, ziqala ukuwa:

… Umhlaba wethu kwangaxeshanye ukhathazwa yinto yokuba ukuvumelana kokuziphatha kuyawa, imvumelwano engenakho ukusebenza ngezomthetho nakwezopolitiko ... kuphela ukuba kukho ukuvumelana okunjalo kwimigaqo-siseko nokusebenza komthetho. Esi sivumelwano sisisiseko esivela kwilifa lobuKristu sisemngciphekweni… Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu benentando elungileyo. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni. —Ibhidi.

Ngokusisiseko, ilizwe lisemaphethelweni ukuchas 'umthetho. Ngoku, oku akuthethi ukuba ungabinamithetho, kodwa koko wamkele, udibanise, kwaye ukhuthaze ubuxoki ngokungathi ziyinyaniso. Ukulahla inyani yeenjongo, ethi ibhinqe imigaqo yomthetho wobulungisa, kukuvumela ulwakhiwo luphele.

Kungoko athe, besezinkanukweni zeentliziyo zabo, uThixo wabanikela ekungcoleni, ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. Bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela basikhonza isidalwa, begqitha kuMdali, ongowokubongwa kuse kuwo amaphakade. (KwabaseRoma 1: 24-25)

Ilizwi lenyaniso elibathintelayo abantu kwiinkanuko zabo ngokubabizela enguqukweni kwaye babuyele kwindlela elungileyo, liphathisiwe iBandla…

 

IBANDLA LIYALAWULA

UYesu wathembisa abaPostile “xa athe weza, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. " [5]cf. Yohane 16:13 Kodwa babengamele bayifihle le nyaniso phantsi kwengobozi; Endaweni yokuba bathunyelwe:

Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, ... nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. (Mat 28: 19-20)

… Umntu onesono ufuna ubabalo kunye nokutyhilwa ukuze iinyani zokuziphatha kunye nezenkolo zaziwe "ngumntu wonke onendawo efanelekileyo, oqinisekileyo ngokungaxoli." Umthetho wendalo ubonelela ngomthetho kunye nobabalo olutyhiliweyo ngesiseko esilungiswe nguThixo nangokuhambelana nomsebenzi kaMoya. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-1960

NgoQhushululu lwaseFrance, [6]Ngo-1789-99 AD iyantlukwano phakathi kweCawa norhulumente yahlelwa kwaye amalungelo oluntu aqala ukuchazwa, engasekho ngumthetho wendalo kunye nokuziphatha, kodwa ngu Lumente. Ukususela ngoku, igunya lokuziphatha kweCawa liye lahlulwa, kangangokuba namhlanje:

… Ukholo lwamaKrestu alusavumelekanga ukuba luzichaze ngokubonakalayo… egameni lonyamezelo, unyamezelo luyapheliswa. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko noPeter Seewald, p. 52-53

Ingcamango engekho ngqiqweni “unyamezelo"U [7]umz. http://radio.foxnews.com/ Ngelixa kudala ukukhohlisa "inkululeko", kukhokelele ekugatyweni kwenyaniso ephefumlelweyo ngaloo ndlela ekhokelela uluntu kuhlobo olutsha lobukhoboka:

Icawe imema amagunya ezopolitiko ukuba alinganise izigwebo kunye nezigqibo zabo ngokuchasene nale nyaniso iphefumlelweyo malunga noThixo nomntu: Imibutho engayamkeliyo le mbono okanye ukuyikhanyela egameni lokuzimela kwayo kuThixo izisiwe ukuba ifune iikhrayitheriya kunye neenjongo zazo okanye zibaboleke. kwezinye iingcinga. Kuba bengavumi ukuba umntu unokukhusela umgaqo wokulungileyo nokubi, bayazigwagwisa ngokuchaza ngokucacileyo okanye ngokungangqinelaniyo. Uzwilakhe amandla phezu komntu kunye nokuphela kwakhe, njengoko imbali ibonisa. —UPOPE JOHN PAUL II, ICentesimus annus, n. I-45, 46

Kanjalo…

Ngeziphumo ezibi, inkqubo ende yembali ifikelela kutshintsho. Inkqubo ethe yakhokelela ekufumaneni umbono of “amalungelo oluntu” —amalungelo afunyanwa emntwini wonke naphambi kwawo nawuphi na umthetho-siseko noMthetho kaRhulumente-namhlanje uphawulwe ngokuchasana okumangalisayo… kanye ilungelo lobomi liyaliwa okanye linyathelwe… ilungelo lobomi eliyintsusa nelingenakuphikiswa liyabuzwa okanye iyaliwe ngokwesiseko sevoti yasepalamente okanye ngentando yelinye icala labantu-nokuba sesona sininzi. Esi sisiphumo esibi sobunyani obulawula ngaphandle kokuphikiswa: "ilungelo" liyayeka ukuba njalo, kuba alisasekelwanga ngokuqinileyo kwisidima somntu esingaphephekiyo, kodwa lenziwa ukuba lihambelane nentando yelungu elinamandla. Ngale ndlela idemokhrasi, iphikisana nemithetho-siseko yayo, ishukunyiswa ngendlela efanelekileyo ulawulo olupheleleyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, IVangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. I-18, 20

Ubuzwilakhe ngoku jikelele kwindalo, enkosi kulwaziso lwehlabathi. Yongeza kule minxeba iphindaphindwayo yemali yehlabathi kunye "nolungelelwaniso olutsha lwehlabathi", [8]cf. Umbhalo eludongeni njengoqoqosho lwehlabathi njengoko sisazi ukuba luyaqhubeka ukonakala. [9]cf. Ukuwa kweBhabheli Kodwa ayisiyonto yozwilakhe yezoqoqosho okanye yezopolitiko, kodwa zonqulo ilawulwa "ngabo banamandla" okudala "uluvo kwaye banyanzelise abanye." [10]UPOPU JOHN PAUL II, eCherry Creek State Park eHomily, eDenver, eColorado, ngo-1993

… Inkolo engeyiyo, engeyiyo yenziwe kumgangatho wobuzwilakhe ekufuneka wonke umntu awulandele. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 52

Ulungelelwaniso lwehlabathi elitsha ngokwalo asilulo olubi; kodwa ukuba inyaniso iyaliweNeCawa evakalayo.ekugqibeleni iyakukhokelela ekwamkelweni kwalowo uYesu ambiza ngokuba "ulixoki noyise wabo ubuxoki". [11]cf. Yohane 8:44 Ye…

… Ngaphandle kwesikhokelo sothando lwenene, lo mbutho wehlabathi ungadala umonakalo ongazange ubonwe kwaye udale iyantlukwano entsha kusapho loluntu… ubuntu buqhuba imingcipheko emitsha yobukhoboka nokuphathwa kakubi… -IiCaritas ezikwiVenisa, n. 33, 26

… Ubukhoboka kulowo athi "umlawuli" anike amandla akhe: uYudas, [12]cf. Yohane 13:27 ongenamthetho, "unyana wentshabalalo", umchasi-Kristu okanye irhamncwa:

Inamba yanika eyayo amandla kunye netrone, ndawonye negunya elikhulu. (ISityhi. 13: 2)

Ungena emandleni xa loo nto "imthintelayo" isuswe.

 

ILIZA NOMLAWULI

Xa wayesengumkhadinali, uPopu Benedict XVI wabhala:

UAbraham, utata wokholo, kungokholo lwakhe iliwa elibambe isiphithiphithi, isikhukhula esinyanzelayo sokuqala intshabalalo, kwaye ngaloo ndlela sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma uYesu njengoKrestu… ngoku iba ngenxa yokholo luka-Abraham, oluhlaziyiweyo kuKristu, iliwa elimelene nomsinga wokungakholwa kunye nokutshatyalaliswa komntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukubizwa kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, UAdrian Walker, Tr., Iphe. 55-56

UPapa, owangena ezihlangwini zikaSimon Peter, ngenxa yesikhundla sakhe sobuThixo "njengelitye" kunye nomgcini "wezitshixo zobukumkani", [13]cf. Mat 16: 18-19 ubambe “imfihlelo yokuchas 'umthetho” ngokupheleleyo. UPopu, nangona kunjalo, akayedwa; kukho "amatye aphilayo" [14]cf. 1 Pet 2: 5 eyakhelwe ndawonye phezu kwakhe, ithi uKristu, ilitye lembombo, [15]cf. 1 Kor 3:11 okhokela ibandla liphela kuyo yonke inyaniso ngoMoya wakhe.

Umzimba wonke wabanyanisekileyo… awunakuphutha kwimicimbi yenkolelo. Olu phawu luboniswa kukuxabisa okungaphezulu kwendalo kokholo (Iselfusi fidei) kubo bonke abantu, xa, ukusuka koobhishophu ukuya kwabokugqibela abathembekileyo, babonisa ukuvumelana kwindalo iphela kwimicimbi yokholo nokuziphatha. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-92

Ke, umzimba uphela kaKristu ubandakanyeka kulungiselelo lwePetrine kude kube kunjalo bahlala kubudlelane naye. Ke ngoko, ngaba oko kuthintela ukungalawulwa komthetho-ngokwenene, Umchasi-Kristu—ubungqina bokuziphatha nelizwi leCawe, ngokunxibelelene noBawo oyiNgcwele?

Icawe ihlala icelwa ukuba yenze oko kufunwa nguThixo ku-Abraham, okukuqinisekisa ukuba kukho amadoda amalungisa aneleyo okuphelisa ububi kunye nentshabalalo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 166

Xa amaKristu eyeka ukukhanya [16]cf. Ilitye lokuKhanya kwaKhe, okanye xa olo khanyiso luthomalalisiwe sisono nokonakala, ela “lizwi” linegunya liphelelwa ngamandla nokuziphatha. Emva koko ikamva alimiselwanga ngokunyaniseka, kodwa koko uPopu Benedict akubiza ngokuba “sisinyanzelo sobunyani”….

… Eshiya njengowona mgangatho wokugqibela kuphela komntu kunye neminqweno… -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Singaqonda ngcono, ngoko, kutheni, ngeli lixa, i isithinteli siyasuswa, ngakumbi ekukhanyeni kwehlazo lokwabelana ngesondo kububingeleli. Malunga nezi zono, uPopu Benedict khange acace:

Ngenxa yoko, ukholo olunjalo alukholeleki, kwaye iBandla alinako ukuzibonakalisa ngokwalo njengomvakalisi weNkosi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 25

Nkqu noMichael Ingelosi enkulu, njengomkhuseli weCawa, naye ubotshelelwe yinkululeko yokuzikhethela yamalungu ayo ukuba akhetha ukuwexuka.

 

UBUKUMKANI BASEROMA

UBukumkani bamaRomaKuthekani ngoBukhosi baseRoma? Impucuko yaseNtshona yakhiwe ngenxalenye yemigaqo yoBukhosi baseRoma, ngakumbi imigaqo-nkqubo yamaJuda neyobuKrestu eyamkelayo. Phantsi koMlawuli uConstantine, iRoma yaba yeyobuKrestu kwaye ukusuka apho, ubuKatolika basasazeka kulo lonke elase Yurophu nakwezinye iindawo. Ukuwa koBukhosi baseRoma, kungoko, kunokuqondwa, ngokuyinxenye, njengokuwohloka kwendlela yokuziphatha yamaKristu eyayixhasa oko. 

le kuvukela [uwexuko], okanye ukuwa, iyaqondwa ngokubanzi, ngoobawo bakudala, a kuvukela ukusuka kubukhosi baseRoma, obabuza kutshatyalaliswa okokuqala, ngaphambi kokufika kuka-Antichrist. Inokuthi, mhlawumbi, iqondwe kwakhona nge kuvukela Iintlanga ezininzi ezivela kwiCawe yamaKatolika esele zenzekile, ngenxalenye kaMahomet, uLuther, njl.njl kwaye kunokucingelwa, ziya kuba zibanzi ngemihla yomchasi-Kristu. —Umbhalo wama-2 kwabaseTesalonika 2: 3, IBHAYIBHILE EINGCWELE, IBaronius Press Limited, 2003; iphe. 235

Namhlanje, uBukhosi baseRoma kukholelwa ukuba buhlala ngandlela thile kwi-European Union, eyamkela i- Isivumelwano saseRoma ekwakheni umanyano lwezoqoqosho. I-Melika, ndinokongeza, ifumana iingcambu zayo kubantu base-Yuropu, kwaye ngembali ehlala ihleli yemfazwe, yakhe ubukhosi beentlobo kuMbindi Mpuma nangaphaya. Abanye bakholelwa kumRoma Ubukhosi abukayi kuphakama kwifom yokugqibela ngaphambi kokuba iwele ngokulungileyo. Inqaku, nangona kunjalo, yile: Impucuko yaseNtshona iyadilika, utsho uPopu Benedict.

UThixo uyanyamalala kubude boluntu, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luyaphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

Idama lokuchas 'umthetho sele liza kuvuleka kwihlabathi elinekamva lakhe, walumkisa, "lisemngciphekweni." 

 

Wayeza kuthini?

Ukuba uPopu Pius X ebephila namhlanje… ehamba kwiindawo zethu ezinkulu ngeCawa, eqaphela iicawa zethu ezingenanto nezivalekileyo, [17]Qaphela. kukho iindawo, ezifana neAfrika kunye neendawo zaseIndiya apho iCawa ichuma khona; Ndithetha apha kwilizwe laseNtshona, ubukhulu becala, elilawula ikamva lezepolitiki nezoqoqosho lomhlaba, nokuba kubhetele okanye kubi… ukubukela isampulu yeendawo zokuhlala zangokuhlwa kunye nemiboniso bhanyabhanya yaseHollywood, ukuchitha usuku ukhangela kwi-intanethi, ukumamela iijoksi zethu zeradiyo, ukubukela imikhosi yobuhedeni, ukuthelekisa abantu baseMntla Melika abatyebileyo kubantu baseAfrika abalambayo, kunye nokubala inani labantwana abangekazalwa abatshabalalayo esibelekweni amawakawaka yonke imihla… ndiqinisekile ukuba siza kumva ekhwaza… [18]cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

… Kusenokubakho emhlabeni "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. -E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni kwezinto zonke kuKristu, n. 5; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903

 -------

Kwindlela yethu yokuqiqa, nasebusweni bokunyuka kwamandla oozwilakhe, uThixo usibonisa ukuthobeka kukaMama, obonakala ebantwaneni abancinci kwaye athethe nabo ngezinto eziyimfuneko: ukholo, ithemba, uthando, ukuzisola. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko noPeter Seewald, p. 164

Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi. -INkosikazi yethu yaseFatima kubantwana abathathu basePortugal; Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 27th, 2012.

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

 


 

BUKELA IVIDIYO: Icawa noRhulumente?

noMarko MALLETT apha: YamkelaHope.tv

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

Iividiyo ezinxulumene noko:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo VI
2 cf. Mat 25: 1-13
3 cf. Ukuthethelelwa kobulumko
4 cf. Ngomhla kaEva
5 cf. Yohane 16:13
6 Ngo-1789-99 AD
7 umz. http://radio.foxnews.com/
8 cf. Umbhalo eludongeni
9 cf. Ukuwa kweBhabheli
10 UPOPU JOHN PAUL II, eCherry Creek State Park eHomily, eDenver, eColorado, ngo-1993
11 cf. Yohane 8:44
12 cf. Yohane 13:27
13 cf. Mat 16: 18-19
14 cf. 1 Pet 2: 5
15 cf. 1 Kor 3:11
16 cf. Ilitye lokuKhanya kwaKhe
17 Qaphela. kukho iindawo, ezifana neAfrika kunye neendawo zaseIndiya apho iCawa ichuma khona; Ndithetha apha kwilizwe laseNtshona, ubukhulu becala, elilawula ikamva lezepolitiki nezoqoqosho lomhlaba, nokuba kubhetele okanye kubi…
18 cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.