Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

 

KUKHO hayi yonke imihla ubizwa ngokuba ngumqhekeki.

Kodwa kuyenzeka ukuba amadoda amathathu acebise nje loo nto. Ndiye ndathula malunga nayo kule minyaka mibini idlulileyo, ngokuzolileyo ndiziphikisa izityholo zabo ngemibhalo emininzi. Kodwa amabini kula madoda-uStephen Walford no-Emmett O'Regan- khange bahlasele nje imibhalo yam njengeyonyani kwibhlog yabo, ezincwadini, okanye kwiiforamu, kodwa kutshanje ndibhalele ubishophu wam ngenjongo yokuba ndisuswe ebufundisini ( Khange ayikhathalele, endaweni yoko, undinike i Ileta yokuncoma.) UDesmond Birch, umhlomli kwi-EWTN, naye uthathe u-Facebook emva kwexesha ukubhengeza ukuba ndikhuthaza "imfundiso yobuxoki." Ngoba? Bobathathu aba bantu banento abafana ngayo: babhale iincwadi ezichaza oko zabo ukutolikwa "kwamaxesha okuphela" yeyona ichanekileyo.

Umsebenzi wethu njengamaKristu kukunceda uKristu asindise imiphefumlo; ukuphikisana malunga nethiyori eqikelelwayo ayisiyiyo, yiyo loo nto ndingakhange ndikhathazeke kakhulu malunga nezichaso zabo kude kube ngoku. Ndikufumanisa kuyinto elusizi ukuba, ngelixa ilizwe livala iCawa kwaye uninzi lusahlulwa ngupapa, ukuba sijongane. 

Ndiziva ndinyanzelekile ukuphendula ngezona zityholo zinzima esidlangalaleni, nangona uninzi lwenu kusenokwenzeka ukuba anizazi- okwangoku. Ingcebiso enobulumko ka-St. Francis de Sales ukuba, xa "igama lethu elilungileyo" licukunyiswa ngabanye, kufuneka sithule kwaye sinyamezele ngokuthobeka. Kodwa uyongeza, "Ngaphandle kwabantu abathile abaxhomekeke kudumo lokwakhiwa kwabanye abaninzi kuxhomekeke" kwaye ngenxa "yehlazo lingaphembelela."  

Ngokuphathelene noko, eli lithuba elifanelekileyo lokufundisa. Kukho amakhulu emibhalo apha ebandakanya umxholo "wamaxesha okuphela" endiya kuthi ngoku ndibambe umbhalo omnye. Ke ndiza kuziphendula ngokuthe ngqo kwizityholo zala madoda. (Kuba oku kuyakuthatha ixesha elide kunamanqaku am esiqhelo, andizukubhala enye into kwiveki ezayo ukunika abafundi ithuba lokuyifunda le nto.)  

 

UKUCINGA NGAMAXESHA OKUPHELA

Ngaphandle kweziqinisekiso ezimbalwa zekhonkrithi zamaxesha okugqibela, iBandla alinanto ingako yokuthetha malunga neenkcukacha. Kungenxa yokuba u-Yesu usinike umbono oxineneyo onokuthi okanye ungadluli kwiinkulungwane. I-St John's Apocalypse yincwadi enigmatic ebonakala ngathi iqala ngaphezulu njengoko iphela. Iileta zabapostile, nangona zivuza umdla wokubuya kweNkosi, zilindele kwangaphambili. Kwaye abaprofeti beTestamente eNdala bathetha ngolwimi olungacacanga, amagama abo ephethe intsingiselo. 

Kodwa ngaba ngokwenene asinayo ikhampasi? Ukuba umntu uthathela ingqalelo, hayi enye okanye ezimbini zeengcwele okanye kuphela abaSeki beCawa, kodwa lonke Umzimba weNkcubeko eNgcwele, umfanekiso omangalisayo uvela udala ukuvumelana kwamathemba ethembeni. Nangona kunjalo, ixesha elide, iCawa yeziko ibingathandi ukuxoxa ngale micimbi nangobunzulu, ngaloo ndlela ibashiyele kubaqikeleli abazikhukhumalisayo. Kude kakhulu, uloyiko, umkhethe, kunye nezopolitiko ziye zajika zathi zaqiqa nokukhula kwezenkolo kwi-eschaton. Ixesha elide, ulungelelwaniso kunye nokudelela into eyimfihlakalo zithintele ukuvuleka kweenkqubela phambili zesiprofeto. Ke ngoko, ubukhulu becala ibingumsasazi woonomathotholo noomabonwakude abazalisa isikhewu esishiya umbono ohluphekileyo wamaKatolika ngoyiso olukhulu lukaKristu.

Ukuthandabuza okuxhaphakileyo kwicala labanye abacinga ngamaKatolika ukuba bangene kuvavanyo olunzulu lwezinto ezingabalulekanga ebomini, ndiyakholelwa, yinxalenye yengxaki abafuna ukuyiphepha. Ukuba ukucinga kwe-apocalyptic kushiywe ubukhulu becala kwabo baye baxhotyiswa okanye abaye baba ngamaxhoba othuselo lwe-cosmic, ke uluntu lwamaKristu, ngokwenene uluntu luphela, luhlwempuzeke kakhulu. Kwaye loo nto inokulinganiswa ngokubhekisele kwimiphefumlo yabantu elahlekileyo. Umbhali, uMichael O'Brien, Ngaba siphila kumaxesha eApocalyptic?

Mhlawumbi ngenxa yeziganeko zehlabathi, lixesha lokuba iBandla licingisise kwakhona "ngamaxesha okuphela." Mna, nabanye abakwiphepha elinye, ndiyathemba ukuba ndiza kuba negalelo kwinto exabisekileyo kule ngxoxo. 

 

ISICELO SEPAPA

Ngokuqinisekileyo, oopopu bale nkulungwane idlulileyo khange bawahoye la maxesha siphila kuwo. Akunjalo. Omnye umntu wakhe wandibuza, "Ukuba kungenzeka ukuba siphila 'kumaxesha okuphela,' kutheni ke oopopu bengazukukhwaza apha phezu kophahla?" Ukuphendula, ndibhale Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? Ngokucacileyo, bebenjalo. 

Ke, ngo-2002 xa wayethetha nolutsha, uSt. John Paul II wabuza into eyothusayo:

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

“Ukuza kukaKristu ovukileyo!” Akumangalisi ukuba awubize ngokuba "ngumsebenzi omangalisayo":

Abaselula bazibonakalisile ukuba bangabaseRoma naseCaweni sisipho esikhethekileyo soMoya kaThixo… Khange ndithandabuze ukubacela ukuba benze ukhetho olungqongqo lokholo nobomi kwaye ndibanike umsebenzi omkhulu: ukuba babe “kusasa abalindi ”ekuqaleni kwewaka leminyaka elitsha. —UPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9, Jan. 6, 2001

Emva kwexesha, wanika umbono obalulekileyo. "Ukuza kukaKrestu ovukileyo" asikokuphela kokufika kwehlabathi okanye ukuza kukaYesu enyameni yakhe ezukisiweyo, kodwa kukuza kwexesha elitsha. in UKristu: 

Ndingathanda ukuvuselela kuwe isibheno endisenzileyo kubo bonke abantu abatsha… yamkele ukuzibophelela kwabo abalindi basekuseni ekuzeni kusa kwewaka leminyaka elitsha. Oku kukuzinikela okuphambili, okugcina ukunyaniseka kunye nokungxamiseka kwethu njengoko siqala le nkulungwane ngamafu amnyama obundlobongela kunye noloyiko oluhlanganayo. Namhlanje, kunanini na ngaphambili, sidinga abantu abaphila ubomi obungcwele, abalindi abavakalisa umhlaba ukukhanya okutsha kwethemba, ubuzalwana noxolo. —IPOPA ST. UJOHN PAUL II, "Umyalezo kaJohn Paul II kuMbutho woLutsha waseGuannelli", nge-20 ka-Epreli 2002; IVatican.va

Ke ngo-2006, ndayiva iNkosi indimemela kulomsebenzi ngendlela eyiyo (jonga Apha). Ngaloo nto, kwaye phantsi kolwalathiso lomoya wombingeleli olungileyo, ndathatha indawo yam kwindledlana ethi "ndibukele ndithandaze."

Ndiza kuma endaweni yam yokulinda, ndize ndime phezu kwenqaba; Ndiza kuhlala ndibukele ukuze ndibone ukuba uya kundixelela ntoni na. ”UNdikhoyo ke waphendula wathi:“ Bhala umbono lowo; yenze icace kumacwecwe, ukuze lowo uyifundayo abaleke. Kuba umbono lo ulingqina ngexesha elimisiweyo, ubungqina ke bokugqibela. ayizukuphoxeka. Ukuba iyalibala, yilinde, iyakufika, ayiyi kufika mva. (Habhakuki 2: 1-3)

Ngaphambi kokuba ndiqhubele phambili kwinto esele ndiyenzile "icace phezu kwamacwecwe" (kunye nee-iPads, iilaptops kunye nee-smartphones), kufuneka ndicacelwe malunga nento ethile. Abanye ngempazamo bacinge ukuba xa ndibhala ukuba "Ndiyayiva iNkosi isithi" okanye "Ndiyive entliziyweni yam" le okanye leya, njl.njl "ndingumboni" okanye "indawo yokuhlala" ubona or ngokuzwakalayo Yiva iNkosi. Endaweni yoko, le yindlela yokwenza lectio DivinaKukucamngca ngeLizwi likaThixo, ukumamela ilizwi loMalusi Olungileyo. Le yayilisiko ukusuka kumaxesha okuqala phakathi koobawo beDesert ababevelisa izithethe zethu zeemonki. E-Rashiya, le yayiyinto yesiqhelo se "poustiniks" ezaziza kuthi zodwa zivele "ngegama" elivela eNkosini. ENtshona, sisiqhamo somthandazo wangaphakathi kunye nokucamngca. Injalo yonke into efanayo: ingxoxo ekhokelela kubudlelane.

Uya kubona izinto ezithile; nika ingxelo wento oyibonayo noyivayo. Uyakuphefumlelwa kwimithandazo yakho; Nika ingxelo endikuxelela yona nento oyakuyiqonda emithandazweni yakho. —INkosazana yethu eSt. Catherine yaseLabouré, Umbhalo wesandla, NgoFebruwari 7, 1856, Dirvin, Saint Catherine Labouré, Oovimba abagcina iintombi zaseCharity, eParis, eFrance; p. 84

 

LUYIPHI INJONGO YOKUPHELA KOMBALI WOSINDISO?

Yintoni injongo kaThixo ngabantu baKhe, iBandla — umtshakazi kaKrestu oyimfihlakalo? Okulusizi kukuba, kukho uhlobo oluthile lwe- “eschatology of ukuphelelwa lithemba ”kuxhaphakile kumaxesha ethu. Uluvo oluphambili lwabanye kukuba izinto ziqhubeka zisiba mbi, zigqibe ngokubonakala komchasi-Kristu, emva koko uYesu, emva koko isiphelo sehlabathi. Abanye bongeza isohlwayo esifutshane seCawe apho ikhula kwakhona kumandla angaphandle emva "kohlwaywa".

Kodwa kukho omnye umbono owahluke mpela apho impucuko entsha yothando ivela "ngamaxesha okuphela" njengoyise inkcubeko yokufa. Ngokuqinisekileyo yayingumbono kaPopu St. John XXIII:

Ngamanye amaxesha kufuneka simamele, sizisole kakhulu, kumazwi abantu abathi, nangona betshisa ngenzondelelo, baswele ukuqonda kunye nomlinganiso. Kweli xesha langoku akukho nto banokuyibona ngaphandle kokuthintela kunye nokonakalisa… Siva ukuba masingavumelani nabo baprofeti bentshabalalo abasoloko bexela intlekele, ngokungathi isiphelo sehlabathi sisondele. Kumaxesha ethu, ubonelelo lukaThixo lusikhokelela kulungelelwaniso olutsha lobudlelwane boluntu oluthi, ngomzamo womntu nangaphaya kwako konke okulindelweyo, lujolise ekuzalisekiseni uyilo oluphezulu nolungachazekiyo lukaThixo, apho yonke into, kwanemiqobo yabantu, ikhokelela okulunge ngakumbi kweCawa. —IPOPA ST. UJOHN XXIII, Idilesi yokuVulwa kweBhunga lesiBini laseVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962 

UKhadinali Ratzinger wayenombono ofanayo apho, nangona iCawe yayiza kuncitshiswa kwaye ihluthwe impahla, wayeza kuba likhaya kwakhona kwilizwe elaphukileyo. 

… Xa ukulingwa koku kuhluzwa kudlulile, amandla amakhulu aya kuphuma kwiCawe yokomoya neyenziwe lula. Amadoda kwihlabathi elicwangciswe ngokupheleleyo ayakuzifumana elilolo elingenakuthethwa… [iBandla] liyakonwabela ukudubula okutsha libonwe njengekhaya lomntu, apho azakufumana ubomi nethemba ngaphaya kokufa. -Ukhadinali uJoseph Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Ukholo neKamva, Ignatius Press, 2009

Xa waba ngupopu, wabongoza ulutsha ukuba lubhengeze eli xesha litsha lizayo:

Sinikwe amandla nguMoya, kwaye sisebenzisa umbono otyebileyo wokholo, isizukulwana esitsha samaKristu siyabizwa ukuba sincedise ekwakheni umhlaba apho isipho sikaThixo sobomi samkelwa, sihlonitshwe kwaye sigcinwa… Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona, ukungakhathali, kunye nokuzifunxa ngokwakho okubulala imiphefumlo yethu kunye nokonakalisa ubudlelwane bethu. INkosi ifuna ukuba nibe njalo Abaprofeti Yeli xesha litsha… -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Uphononongo olucokisekileyo lukaSt. Oko bakubonayo ngaphambi komdlalo "wokugqibela ikhethini ”kwimbali yabantu laliqinisekile ukuphelela Oko uThixo wayeza kukufeza eBandleni laKhe. Hayi a final imeko yemfezeko, eya kuzalisekiswa ezulwini kuphela, kodwa ubungcwele nobungcwele obuya kuthi, ngenene, bumenze uMtshakazi ofanelekileyo.

Ndingumlungiseleli ngokwegunya endilinikwe nguThixo, ukuze ndilizalisekise kuni ilizwi likaThixo, eliyimfihlelo efihlakeleyo kwasephakadeni, nakwizizukulwana ngezizukulwana… (Kwikol 1: 25,29)

Ngapha koko, lo yayingumthandazo kaYesu kanye, umbingeleli wethu omkhulu:

… Ukuze bonke babe banye, njengokuba wena, Bawo, ukum, mna ndikuwe, ukuze nabo babenathi… ukuze baziswe ukuphelela ukuze liqonde ihlabathi ukuba wena undithumile, wabathanda, njengokuba wandithandayo nam. (UYohane 17: 21-23)

UPaul uPaul walubona olu hambo luyimfihlakalo njengokuthile “kokuvuthwa” komzimba kaKristu ube “yindoda” yokomoya.

Bantwana bam, endibuye ndasebenzela ukuba ade uKristu abunjwe kuni… side sonke sifikelele kubunye bokholo nakulwazi loNyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, ebulungiseni obupheleleyo bukaKristu. (Gal 4:19; Efe 4:13)

Injani loo nto? Ngena UMariya. 

 

UMASTERPLAN

… Ungoyena mfanekiso ugqibeleleyo wenkululeko kunye nenkululeko yoluntu kunye neyendalo iphela. Kukuye njengoMama noMzekelo apho iCawe kufuneka ijonge khona ukuze iqonde ngokupheleleyo intsingiselo yenjongo yayo.  —UAPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-37

Njengokuba uBenedict XVI watsho, uMama Obusisiweyo “waba ngumfanekiso weCawa ezayo.”[1]Thetha uSalvi, n. 50 UMama wethu ngokaThixo Icebo Elikhulu, itemplate yeCawa. Xa sifana naye, uya kuthi ke umsebenzi weNtlawulelo ugqibe kuthi. 

Kuba iimfihlakalo zikaYesu azikagqitywa ngokupheleleyo kwaye azalisekiswa. Aphelele, eneneni, ayibubuntu bukaYesu, kodwa hayi kuthi, abangamalungu akhe, okanye eCaweni, umzimba wakhe ongaqondakaliyo. —St. U-John Elies, phatha "kubukumkani bukaYesu", Ubungakanani bamaxesha eeyure, VV IV, iphe. 559

Yintoni ezakuzisa “iimfihlakalo zikaYesu” kuthi? 

… Ngokutyhilwa kwemfihlakalo egcinwe iyimfihlo kangangexesha elide kodwa ngoku ibonakalalisiwe ngemibhalo yesiprofeto kwaye, ngokomyalelo kaThixo ongunaphakade, wazisiwe kuzo zonke iintlanga ukuzisa intobelo yokholo, kuThixo olumke yedwa, ngaye uYesu Kristu, malubekho uzuko ngonaphakade kanaphakade. Amen. (KwabaseRoma 16: 25-26)

Kuxa iBandla liphila kwakhona Kwintando kaThixo njengoko uThixo wayezimisele, nanjengoko u-Adam no-Eva benzayo, loo Ntlawulelo iya kugqitywa. Kungoko, iNkosi yethu yasifundisa ukuba sithandaze: "Mabufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho nasemhlabeni, njengasezulwini."

Yiyo loo nto kulandela ukuba ukubuyisela zonke izinto kuKristu kunye nokubuyisela abantu emva ukuzithoba kuThixo yinjongo enye kunye. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremin. I-8

Indalo ayingcoli ngenxa yokuphela komhlaba! Endaweni yoko, iyancwina Ukubuyiselwa kwentando kaThixo koonyana neentombi zoPhezukonke eziya kubuyisa ubudlelwane bethu obulungileyo noThixo kunye nendalo yakhe:

Indalo ilindele ngolangazelelo olukhulu ukutyhilwa kwabantwana bakaThixo… (KwabaseRoma 8:19)

Indalo sisiseko “sawo onke amacebo kaThixo okusindisa”… uThixo wayecinga ngobuqaqawuli bendalo entsha kuKristu. -I-CCC, 280 

Ngaloo ndlela, uYesu akazange eze kuphela ugcine thina, kodwa uku bu yisela thina nayo yonke indalo kwisicwangciso sikaThixo santlandlolo:

… KuKrestu ke kufezekiswa ulungelelwaniso olufanelekileyo lwezinto zonke, umanyano lwamazulu nomhlaba, njengoko wayeThixo uYise kwasekuqalekeni. Kukuthobela kukaThixo uNyana ukuba azalwe ngokutsha, abuyise, ubudlelane bomntu noThixo kunye, ke ngenxa yoko, uxolo emhlabeni. Ukuthobela kwakhe kudibanisa izinto zonke kwakhona, 'izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni.' -Khadinali Raymond Burke, intetho e-Roma; Ngomhla we-18, 2018, lungeloxs.com

Kodwa njengoko bekutshiwo, eli cebo lobuthixo, ngelixa lizalisekisiwe ngokupheleleyo kuYesu Krestu, alikagqitywa ngokupheleleyo kuMzimba wakhe oyimfihlakalo. Kwaye ke, naloo "xesha loxolo" alifikanga oopopu abaninzi balindele ngokwesiprofetho

“Yonke indalo,” watsho uPaul uPaul, "uyancwina kwaye usebenza kude kube ngoku," silindele imizamo kaKrestu yokukhulula ubudlelane phakathi koThixo nendalo yakhe. Kodwa isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Intlawulelo iya kufezekiswa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe… —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

Yiyo loo nto, yayiyeNkosikazi yethu fiat oko kwaqala oku kuhlaziywa, oku uvuko Kwintando kaThixo kuBantu bakaThixo:

Ngaloo ndlela uqala indalo entsha. —IPOPA ST. UJOHN PAUL II, "Amandla kaMariya kuSathana ayephelele"; Abaphulaphuli ngokubanzi, nge-29 kaMeyi, 1996; yetn.com

Kwimibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, efumene isixa esithile sokwamkelwa kwicawe ukuza kuthi ga ngoku, uYesu uthi:

Kwindalo, injongo yam yayikukudala ubukumkani bentando yam emphefumlweni wesidalwa sam. Injongo yam ephambili yayikukwenza indoda nganye ibe ngumfanekiso kaBathathu Emnye ngenxa yokuzaliseka koMyolelo wam kuye. Kodwa ngokurhoxa komntu kwiNtando yam, ndilahlekelwe buBukumkani bam kuye, kwaye iminyaka engama-6000 kuye kwafuneka ndilwe. -UYesu esiya kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, osuka kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XIV, Novemba 6, 1922; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini; iphe. 35; Ishicilelwe ngemvume ka-Archbishop wase Trani, Giovan Battista Pichierri

Kodwa ngoku, utsho uSanta uJohn Paul II, uThixo uza kubuyisela zonke izinto kuKristu:

Ke ngoku isenzo esipheleleyo sesicwangciso sokuqala soMdali sichaziwe: indalo apho uThixo nendoda, indoda nebhinqa, ubuntu nendalo ziyahambelana, kwincoko, kubudlelwane. Esi sicwangciso, sicaphukiswe sisono, senziwa ngendlela emangalisa ngakumbi nguKristu, Owenza ngaphandle kokuyimfihlo kodwa ngokusebenzayo kwinyani yangoku, ngolindelo lokulufezekisa…  —UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

 

UBUKUMKANI BUZA

Igama "ubukumkani" ngu isitshixo ukuqonda "amaxesha okuphela." Kuba eyona nto sithetha ngayo, ngokombono ka-St. John kwi-Apocalypse, kukulawula kukaKristu ngendlela entsha indlela yokuziphatha ngaphakathi kweBandla laKhe.[2]cf. ISityhi 20:106 

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa kunye noxolo, oluya kuphinda lumisele imvisiswano yendalo. —ST. UPOPU JOHN PAUL II, abaphulaphuli ngokubanzi, nge-6 kaNovemba, 2002, iZenit

Le yinto ekuthethwa ngayo xa sithetha ngo “Ukoyisa Kwentliziyo Emsulwa KaMariya”Ukuza koBukumkani "boxolo, ubulungisa nokuzola," hayi isiphelo sehlabathi.

Ndithe "uloyiso" luza kusondela [kule minyaka isixhenxe izayo]. Oku kuyalingana nentsingiselo yokuthandazela ukuza koBukumkani bukaThixo. -Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald (Ignatius Press)

UKristu iNkosi sele elawula ngeCawe, kodwa zonke izinto zeli hlabathi azikabekwa phantsi kwakhe ... Ubukumkani bufike ngobuntu bukaKristu kwaye bukhula ngokumangalisayo kwiintliziyo zabo babandakanyiwe kuye, de kube kubonakaliswa ngokuzeleyo. -CCC, n. 865, 860

Kodwa akufuneki sibhidanise obu “bukumkani” nomhlaba wasemhlabeni, uhlobo oluthile lokufezekiswa kwangaphakathi kwembali yosindiso apho umntu afikelela kwisiphelo sakhe kwimbali. 

...ukusukela ukuba umbono wokufezekiswa kwangaphakathi kwembali usilela ukuthathela ingqalelo ukuvuleka ngokusisigxina kwimbali kunye nenkululeko yoluntu, ukusilela oku kuhlala kuyinto enokwenzeka. —UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) Eschatology: Ukufa kunye noBomi obungunaPhakade, IYunivesithi yamaKatolika yaseMelika Press, iphe. 213

...Ubomi bomntu buya kuqhubeka, abantu baya kuqhubeka nokufunda malunga nempumelelo kunye nokusilela, amaxesha ozuko kunye namanqanaba okubola, kwaye uKrestu iNkosi yethu uya kuhlala, kude kube sekupheleni kwexesha, abe kuphela komthombo wosindiso. -UAPOPE JOHN PAUL II, kwiNkomfa yeSizwe yooBhishophu, nge-29 kaJanuwari ka-1996;www.v Vatican.va

Kwangelo xesha, oopopu bavakalise ithemba elixhokonxayo lokuba umhlaba uyakufumana amandla aguqulayo eVangeli ngaphambi kwesiphelo esiya kuthi, okungenani, sixolelise uluntu okwexeshana.

Kungumsebenzi kaThixo ukuzisa eli lixa lokonwaba kwaye ulazise kubo bonke ... Xa lifikile, liyakuba yure eligcweleyo, elikhulu elinemiphumela hayi kuphela ekubuyiseleni uBukumkani bukaKristu, kodwa Ukuhlaziywa kwe… kwehlabathi. Sithandaza ngokuzingisileyo, kwaye sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandaze kuluntu olunqwenelekayo kakhulu kuluntu. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Kuxolo lukaKristu eBukumkanini bakhe", UDisemba 23, 1922

Kodwa apha kwakhona, asithethi ngobukumkani basemhlabeni. Kuba uYesu wayesele esithi:

Ukuza koBukumkani bukaThixo akunakubonwa, kwaye akukho namnye uya kuthi, 'Nabu, nanku,' okanye, 'Nankuya,' Kuba niyabona, ubukumkani bukaThixo buphakathi kwenu. (ULuka 17: 20-21)

Into esithetha ngayo ke, kukuza komoya kukaMoya oyiNgcwele ngoMoya oyiNgcwele- “iPentekoste entsha”.

UThixo ngokwakhe wanikela ngokuzisa ubungcwele “obutsha nobungcwele” apho uMoya oyiNgcwele unqwenela ukutyebisa amaKristu ekuzeni kusa kwewaka lesithathu, ukuze "uKristu abe yintliziyo yehlabathi." —UAPOPE JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Ubabalo olunje, alunakuchaphazela njani ilizwe liphela? Ewe uPapa uSt. John XXIII wayelindele ukuba obu "butsha nobungcwele" buzise ixesha loxolo:

Umsebenzi kaPopu John othobekileyo “kukulungiselela iNkosi abantu abafezekileyo,” kanye okufana nomsebenzi womBhaptizi, umxhasi wakhe nalowo uthatha igama lakhe. Kwaye akunakwenzeka ukuba ucinge ngokugqibeleleyo okuphezulu nangaphezulu okuxabisekileyo kunoloyiso loxolo lobuKristu, oluseluxolweni entliziyweni, uxolo ngolungelelwaniso lwentlalo, ebomini, impilo-ntle, ukuhloniphana, kunye nobuzwe bezizwe . —IIPOPE ST. UYOHANE XXIII, Uxolo lwenene lwamaKristu, Nge-23 kaDisemba ngo-1959; www.catholicculture.org 

Kwaye kuko oku "kugqibelela" ukuba uSt. John wabona kwangaphambili embonweni wakhe "olungiselela" uMtshakazi kaKristu kumsitho woMtshato weMvana. 

Kuba ufikile umhla womtshato weMvana, umtshakazi wayo uzilungisile. Wayevunyelwe ukuba anxibe ilinen eqaqambileyo, necocekileyo. (ISityhi. 19: 7-8)

 

IXESHA LOXOLO

UPopu Benedict XVI uvumile ukuba, ngokobuqu, "unokuqiqa kakhulu" ukuba angalindela "inguquko enkulu kwaye ngequbuliso imbali iya kuthabatha ikhondo elahluke ngokupheleleyo" -okodwa kwiminyaka esixhenxe elandelayo emva kokuba ethethile. [3]cf. Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald (Ignatius Cinezela Kodwa iNkosi yethu noMama wethu kunye nabanye oopopu baye baxela kwangaphambili into ebalulekileyo. Kwimbonakalo evunyiweyo eFatima, waprofeta wathi:

UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa umhlaba. -INkosikazi yethu yaseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isifundiswa sikapopu sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II bathi:

Ewe, ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso iya kuba lixesha loxolo, olungazange wanikwa ngaphambili emhlabeni. -Okthobha we-9, 1994, Ikhatyhulethi yoSapho lwaBapostile, iphe. 35

Ingcwele enkulu yaseMarian, uLouis de Montfort, yavuma lo mmangaliso ngolwimi lwe-apocalyptic:

Sinikwe isizathu sokukholelwa ukuba, esiphelweni sexesha kwaye mhlawumbi kungekudala kunokuba silindele, uThixo uya kuvusa abantu abazaliswe nguMoya oyiNgcwele kwaye bazaliswe ngumoya kaMariya. Ngabo uMariya, uKumkanikazi onamandla onke, uya kwenza izimanga ezinkulu emhlabeni, etshabalalisa isono kwaye amise uBukumkani bukaYesu uNyana wakhe kumabhodlo obukumkani obonakeleyo obu yiBhabheli enkulu yasemhlabeni. (ISityhi. 18:20) -Unyango ngokuNikela ngokuNyanisekileyo kwiNtombi Enyulu, n. 58-59

Ngaba akuyonyaniso ukuba ukuthanda kwakho kufuneka kwenziwe emhlabeni njengasezulwini? Ayilonyani na ukuba ubukumkani bakho bufanele bufike? Ngaba awuzange unike eminye imiphefumlo, othandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweCawa kwexa elizayo? —St. ULouis de Montfort, Ukuthandazela abavangeli basemazwenin. 5; www.ewtn.com

Omnye wemiphefumlo uThixo awunika lo mbono nguElizabeth Kindelmann waseHungary. Kwimiyalezo yakhe evunyiweyo, uthetha ngokuza kukaKristu ngendlela yangaphakathi. Umama wethu wathi:

Ukukhanya okuthambileyo kweLangatye lam loThando kuyakukhanyisa umlilo usasazeka phezu komhlaba uphela, kuthothisa USathana emenza engenamandla, ekhubazeke ngokupheleleyo. Musa ukufaka isandla ekwandiseni iintlungu zokuzala. —Inenekazi lethu kuElizabeth Kindelmann; Idangatye lothando lwentliziyo engafezekanga kaMariya, "idayari yokomoya", iphe. Ngo-177; Imprimatur u-Archbishop Péter Erdö, oPhakamileyo waseHungary

Nalapha, ngokuhambelana noopopu bamva nje, uYesu uthetha ngePentekoste entsha. 

… UMoya wePentekoste uya kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe kwaye ummangaliso omkhulu uya kufumana ingqalelo yoluntu lonke. Oku kuyakuba sisiphumo sobabalo lwedangatye lothando… enguYesu Krestu uqobo… into enje ayikhange yenzeke oko iLizwi laba yinyama. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61, 38, 61; 233; kwidayari kaElizabethe Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput

 

Imini yeNkosi

Ububi bungaba nalo ilixa, kodwa uThixo uya kuba nomhla wakhe.
-UBhishophu Omkhulu onesibindi, uFulton J. Sheen

Ngokucacileyo, apha asithethi ngokuza kukaYesu kokugqibela enyameni yakhe ezukileyo ekupheleni kwexesha. 

Ubumfama bukaSathana buthetha uloyiso lwentliziyo yam yentliziyo yam, inkululeko yemiphefumlo, kunye nokuvulwa kwendlela yosindiso kuyos ngokupheleleyo. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61, 38, 61; 233; kwidayari kaElizabethe Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chapu

Nanku umbuzo: Sibona phi oku kwaphulwa kwamandla kaSathana kwiZibhalo? KwiNcwadi yeSityhilelo. USt. John uxela kwangaphambili ngexesha elizayo xa uSathana "ebotshelelwe" kwaye xa uKristu eya "kulawula" kwiCawe lakhe kwihlabathi liphela. Iyenzeka emva ukubonakala nokufa kuka-Antichrist, loo "nyana wentshabalalo" okanye "ongenamthetho," elo "rhamncwa" liphoswa edikeni lomlilo. Emva koko, ingelosi ...

… Wayibamba inamba, loo nyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka… baya kuba ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 1, 6)

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… -POPE PIUS XI, ii-Quas Primas, Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; cf. Mat 24:14

Ngoku, aBaseki beCawa yasekuqaleni babona ngokufanelekileyo olunye ulwimi lwaseSt. 

… Siyaqonda ukuba ixesha leminyaka eliwaka lichazwa kulwimi lokomfuziselo. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Okubaluleke ngakumbi, babone elo xesha njenge "Usuku lweNkosi". 

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Le nto ke inye mayingafihlakali kuni, zintanda, ukuba phambi kweNkosi imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. (2 Petros 3: 8)

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko obuThixo, INcwadi VII, Isahluko se-14, Inzululwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Oko kukuthi, babekholelwa ukuba ngumhla weNkosi:

-Uqala ebumnyameni bokulinda (ixesha lokuchasana nomthetho kunye nowexuko)

-Izinto ezenzeka ebumnyameni (ukubonakala 'komchasi-mthetho' okanye "Umchasi-Kristu")

-Ilandelwa kukusa (ukubotshelelwa kukaSathana nokufa kuka-Antichrist)

-Ilandelwa lixesha lasemini (ixesha loxolo)

-Kude kube kutshona ilanga (ukuphuma kukaGogi noMagogi kunye nohlaselo lokugqibela kwiCawe).

Kodwa ilanga alitshoni. Kulapho uYesu eza kuphosa uSathana esihogweni agwebe abaphilayo nabafileyo.[4]cf. ISityhi 20-12-1 Kukufundwa okucacileyo kwamaxesha kwesiTyhilelo 19-20, kwaye nendlela kanye abaSeki beCawa yokuqala baqonda ngayo "iminyaka eliwaka." Bafundisa, ngokusekwe koko kwathethwa nguSt yakhe abalandeli, ukuba eli xesha liza kuvula uhlobo "lokuphumla kwesabatha" kwiCawa kunye nokuhlelwa kwakhona kwendalo. 

Kodwa ke xa uKrestu echasene nazo zonke izinto ezikhoyo emhlabeni, uya kulawula iminyaka emithathu eneenyanga ezintandathu, uhlale etempileni eJerusalem. Yothi ke iNkosi ibuye ivela ezulwini esemafini… ithumele lo mntu kunye nabo bamlandelayo kwichibi lomlilo; kodwa izisa amalungisa ngobukumkani, oko kukuthi, ukuphumla, usuku olungcwele ... Ezi ziya kwenzeka ngexesha lobukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe ... iSabatha yokwenene yamalungisa. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiHerevers Haereses, uIrenaeus waseLyon, V.33.3.4,Ootata beCawe, ICIMA Ukupapasha Co

Ke ngoko, abantu bakaThixo bahleli ngesabatha. (Hebhere 4: 9)

… Uza kuza unyana wakhe, alitshabalalise ixesha longendawo, agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi, ayophumla ke ngolwesixhenxe, emva kokuba ephumle ngazo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuthi, elinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Abo babona uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba beva kuye ukuba iNkosi ifundisa kwaye ithetha ngalamaxesha ... —St. UIrenaeus waseLyons, kwiIbid.

 

UKUZA PHAKATHI 

I-Classical, iBandla belihlala likuqonda "ukuza okwesibini" ukubhekisa ekubuyeni kukaYesu kokugqibela eluzukweni. Nangona kunjalo, iMagisterium ayikaze iyikhabe into yokuba u-Kristu woyisa kwiCawe Yakhe ngaphambili:

… Ithemba loloyiso oluthile lukaKristu apha emhlabeni phambi kwesiphelo sokugqibela sezinto zonke. Isiganeko esinjalo asikhutshelwa ngaphandle, asinto ingenakwenzeka, ayiqinisekiswanga yonke into yokuba akusayi kubakho thuba lide lobuKristu boyisayo ngaphambi kokuphela. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika: Isishwankathelo semfundiso yamaKatolika, London Burns Oates & Washbourne, iphe. 1140 

Ngapha koko, uPopu Benedict ude abize "ukuza" kukaKrestu:

Ngelixa abantu ngaphambili babethetha kuphela ngokuza kuka-Kristu ezimbini-kanye eBhetelehem kwaye kwakhona emva kwexesha-uSanta Bernard waseClairvaux wathetha malunga adventus Medius, umntu oze emaphakathi, ebulela ixesha nexesha lokungenelela kwakhe kwimbali. Ndiyakholelwa ukubahluko kukaBernard inqaku nje elifanelekileyo… -I-POPE BENEDICT XVI, Khanyiso lweHlabathi, p.182-183, Incoko noPeter Seewald

Ewe, iSt. Bernard yathethaukuza phakathi”KukaKristu phakathi kokuzalwa kwakhe nokuza kwakhe kokugqibela. 

Kuba oku [phakathi] kuza phakathi kwezinye ezimbini, kufana nendlela esihamba ngayo ukusuka kokuqala ukufika kowokugqibela. Okokuqala, uKrestu yayilukhululo lwethu; Ekugqibeleni, uya kubonakala njengobomi bethu; kwesi sigaba siza, ungowethu ukuphumla nentuthuzelo.…. Ekuzeni kwayo okokuqala iNkosi yethu yeza isenyameni yethu nakubuthathaka bethu; kule izayo engenayo uyangena umoya namandla; Ekuzeni kokugqibela uya kubonakala enobuqaqawuli nobungangamsha… —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169

Kodwa kuthekani ngesi Sibhalo apho uSt. Ngaba oko akusiso isiphelo sehlabathi?  

Uya kwandula ke ukutyhilwa ongendawo, eya kuthi iNkosi uYesu imbulale ngomoya womlomo wayo; atshabalalise ngobuqaqawuli bokuza kwakhe. (2 Tesalonika 2: 8)

Ayisiyo "isiphelo" ngokukaSt. John kunye nabaSeki beCawa.  

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui (“Leyo iNkosi uYesu iyakumtshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo”) ngengqiqo yokuba uKrestu uya kubetha umchasi-Kristu ngokumkhazimla ngokuqaqamba okuya kufana nelizwi nomqondiso wokuza kwakhe okwesibini… igunya jonga, kwaye enye ebonakala ihambelana kakhulu neSibhalo esiNgcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lokuphumelela kunye noloyiso. -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

IZibhalo zithetha “ngokubonakaliswa” komoya kaKristu, hayi ukubuya ngokwenyama. Nantsi imbono ehambelana nabaSeki beCawa, ukufundwa okucacileyo kobalo-maxesha lukaSt. John, kunye nolindelo loopopu abaninzi: ayisosiphelo sehlabathi elizayo, kodwa isiphelo sexesha. Kwaye le mbono ayibonisi ukuba akunakubakho umchasi-kristu "wokugqibela" esiphelweni sehlabathi. Njengoko uPopu Benedict esitsho:

Ngokokuchasa komchasi-Kristu, siye sabona ukuba kwiTestamente eNtsha uhlala ecinga ngezinto ezenzeka ngelo xesha kwimbali. Akanakuphela kwabanye abantu. Ngokukodwa unxiba iimaski ezininzi kwisizukulwana ngasinye. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Imbono Yeemfundiso, I-Eschatology 9, uJohann Auer noJoseph Ratzinger, ngo-1988, iphe. 199-200

Naba abaSeki beCawa:

Phambi kokuba kuphele iwaka leminyaka usathana uza kukhululwa edemon kwaye ahlanganise zonke izizwe ukuba zilwe nxamnye nesixeko esingcwele. “Ke ingqumbo yokugqibela kaThixo mayifikele izizwe, izitshabalalise” Uya kuhla ngomsindo omkhulu. Umbhali we-Orthodox wenkulungwane ye-4, uLactantius, "Amaziko kaThixo", I-ante-Nicene Fathers, Vol 7, iphe. 211

Ngokwenene siya kuba nakho ukuwatolika la mazwi, “Umbingeleli kaThixo noKristu baya kulawula kunye naye iminyaka eliwaka; Kwaye xa iminyaka eliwaka izalisekile, uSathana uya kukhululwa entolongweni yakhe. ” kuba ngaloo ndlela babonisa ukuba ubukumkani babangcwele kunye nobukhoboka bukaMtyholi buya kuphela ngaxeshanye… baya kuthi ke ekugqibeleni baphume abo bangengabo abakaKrestu, kodwa abaya kuAntichrist wokugqibela… —St. UAugustine, uBaba baka-Anti-Nicene, Mzi kaThixo, INcwadi XX, iChap. 13, 19

 

UBUKUMKANI BAKHO BUZA

Kwaye, watsho uPapa Benedict:

Kutheni ungamceli ukuba asithumele amangqina amatsha obukho bakhe namhlanje, lowo yena uza kuza kuthi? Kwaye lo mthandazo, ngelixa ungajonganga ngqo kwisiphelo sehlabathi, ukanti a umthandazo wokwenyani wokuza kwakhe; Iqulathe ububanzi bomthandazo awasifundisa wona ngokwakhe: "Mabufike ubukumkani bakho!" Yiza, Nkosi Yesu! ” -IPOPE BENEDICT XVI, UYesu waseNazarete, iVeki eNgcwele: Ukusuka ekungeneni ungene eJerusalem ukuya kuvuko, p. 292, Ignatius Cinezela

Ngokuqinisekileyo leyo yayiyinto eyayilindelwe ngumanduleli wakhe owayekholelwa ukuba uluntu…

...ngoku ingene kwisigaba sayo sokugqibela, isenza umtsi osemgangathweni, ngokungathi kunjalo. Ubume bolwalamano olutsha noThixo buyatyhileka eluntwini, luphawulwa sisithembiso esikhulu sosindiso kuKristu. -POPE JOHN PAUL II, Abaphulaphuli Jikelele, Epreli 22nd, 1998

Kwaye namhlanje siyakuva ukugcuma njengokuba kungekho mntu wakha wakuva oko… UPopu [John Paul II] uyakuxabisa ukulindelwa okukhulu kwelokuba iwaka leminyaka lamacandelo liyakulandelwa liwaka lemanyano. -Khadinali uJoseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Ityiwa yomhlaba (San Francisco: Ignatius Press, 1997), iguqulelwe nguAdrian Walker

UPopu Pius XII naye wayenethemba lokuba, phambi kokuphela kwembali yoluntu, uKristu wayeza koyisa kuMtshakazi wakhe emhlambulula esonweni.

Kodwa kwanobu busuku emhlabeni babonisa imiqondiso ecacileyo yesifingo ezayo, yomhla omtsha yokufumana ukwanga kwelanga elitsha ngakumbi… Ukufa… Ngamnye, uKrestu kufuneka abutshabalalise ubusuku besono esonakeleyo ngokuqala kobabalo. Kwiintsapho, ubusuku bokungakhathali kunye nokuphola kufuneka kunike ilanga lothando. Kwimizi-mveliso, ezixekweni, ezizweni, kumazwe angaqondi nokuthiya ubusuku buye bukhanye njengemini, I-nox sicut die illuminabitur, nembambano iya kuphela kwaye kuya kubakho uxolo. -IPOPE PIUX XII, Urbi et Orbi idilesi, Matshi 2, 1957; IVatican.va

Qaphela, uyakubona oku "kusisa kobabalo kubuyisiwe" -loo ntlanganiso yokuthanda kukaThixo eyayilahlekile eMyezweni wase-Eden-njengokubuyiselwa “kwimizi-mveliso, ezixekweni,” njalo njalo. Ngaphandle kokuba kuzakubakhona amafektri ezulwini, oku akungathandabuzeki umbono wexesha lokoyisa loxolo kwimbali, njengoPopu St.Pius X naye wabona kwangaphambili:

Owu! xa kuwo wonke umzi kunye nelali umthetho weNkosi ugcinwa ngokuthembekileyo, xa kuhlonitshwa izinto ezingcwele, xa iiSakramente zisenzeka rhoqo, kwaye nemimiselo yobomi bobuKristu izalisekiswa, ngokuqinisekileyo akusayi kubakho mfuneko yokuba sisebenze ngakumbi ukubona zonke izinto zibuyiselwe kuKristu. Kananjalo ayikuko ukuzuza intlalo-ntle yanaphakade kuphela apho le iyakuba yinkonzo — iyakuthi kananjalo ibenegalelo elikhulu kwimpilontle yexeshana kunye nakwinzuzo yoluntu ... Ke ngoko, ekugqibeleni, kuyakucaca kubo bonke ukuba iBandla, njenge wamiselwa nguKrestu, kufuneka onwabele inkululeko epheleleyo kunye nokuzimela ngaphandle kolawulo lonke lwasemzini…. tim. iv., 8) - xa oku komelele kwaye kuchuma "abantu baya" kuhlala ngenzolo yoxolo "Is. I-xxxii., 18). -

 

IXESHA LOXOLO

Ngokukodwa, uSt.Pius X ubhekisa kumprofeti u-Isaya kunye nombono wakhe wexesha elizayo loxolo:

Abantu bam baya kuhlala elizweni elinoxolo, emakhayeni akhuselekileyo, ngoxolo; ... (Isaya 32:18)

Ngapha koko, ixesha likaIsaya loxolo lilandela ngqo ubalo-maxesha olufana nolo lukaSt umgwebo we philag ngaphambi kwexesha elinje:

Emlonyeni wakhe kwaphuma ikrele elibukhali elibetha iintlanga. Uya kubalawula ngentonga yentsimbi, kwaye yena uya kuyinyathela kwisixovulelo sewayini iwayini yomsindo nengqumbo kaThixo uSomandla (IsiTyhilelo 19:15)

Thelekisa noIsaya:

Uya kuyibetha indlobongela ngentonga yomlomo wakhe, abulale abangendawo ngomoya wemilebe yakhe… ke yona ingcuka iya kuba lundwendwe lwexhwane, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe. ukwenzakalisa okanye ukutshabalalisa kuyo yonke intaba yam engcwele; ngokuba umhlaba uya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. (cf. UIsaya 11: 4-9)

Phantse bonke oopopu bale nkulungwane idlulileyo babona kwangaphambili iyure xa uKrestu neBandla lakhe beya kuba yintliziyo yehlabathi. Ayisiyiyo le nto uYesu wathi yayiza kwenzeka?

Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kwihlabathi liphela njengobungqina kuzo zonke izizwe, kwandule ke ukufika ukuphela. (UMateyu 24:14)

Akumangalisi ke ukuba, oopopu bebesoloko bemi ngakuye nabaseki beCawa yasekuqaleni kunye neZibhalo ngokufanayo. UPopu Leo XIII wabonakala ngathi ubathethela bonke xa wathi:

Sizamile kwaye siqhubekile siqhuba ngexesha lobupapa obude bujonge kwinjongo ezimbini eziphambili: kwasekuqaleni, ekubuyiseleni, kubalawuli nakubantu, imigaqo-siseko yobomi bobuKrestu kuluntu kunye nasekhaya, kuba akukho bomi benene kuba abantu, bakuKristu; Okwesibini, kukukhuthaza ukuhlangana kwakhona kwabo baphambukileyo kwiCawe yamaKatolika nokuba kukreqo okanye kukwahlukana, kuba ngokungathandabuzekiyo kuyintando kaKristu ukuba bonke bamanyane babe mhlambi mnye phantsi koMalusi omnye. -I-Divinum Illud Munus, n. I-10

Ubunye behlabathi buya kuba njalo. Isidima somntu asiyi kwamkelwa ngokusesikweni kuphela kodwa nangempumelelo… Nokuba kukuzingca, okanye ukuzikhukhumalisa, okanye ubuhlwempu… [akuyi] kuthintela ukusekwa kocwangco loluntu oluyinyani, ukulunga okuqhelekileyo, impucuko entsha. —UAPOPE PAUL VI, Umyalezo we-Urbi et Orbi, Epreli 4th, 1971

Zininzi iZibhalo ezixhasa oko kuthethwa ngoopopu kwiincwadi zika-Isaya, uHezekile, uDaniel, uZekariya, uMalaki, iiNdumiso njalo njalo. Esinye sisigubungela kakuhle, mhlawumbi, sisiqendu sesithathu sikaZefaniya esithetha ngo "Mhla weNkosi" olandela umgwebo Philayo

Kuba umlilo uya kuphelel 'umhlaba uphela. Kuba ngoko ndiya kuyenza ibe nyulu intetho yezizwe… Ndiya kushiya phakathi kwakho amasalela abantu abathobekileyo, nabathobekileyo, abaya kuzimela egameni leNkosi… baya kubutha amadlelo, balale phantsi, kungabikho ubaphazamisayo. Memelela uvuye, ntombi inguZiyon; Memelela uvuye, Sirayeli; … INkosi uThixo wakho iphakathi kwakho, umsindisi onamandla, onemihlali ngawe, enovuyo, akuhlaziye ngothando lwakhe… Ngelo xesha ndiya kubaphatha bonke abakucinezelayo… Ngelo xesha ndiya kukuzisa ekhaya, kwaye ngelo xesha ndiya kukuhlanganisa; Ndiya kukuphakamisa, ndikudumise, phakathi kwezizwe zonke zehlabathi, ekukubuyiseni kwam ebusweni bakho; itsho iNkosi. (3: 8-20)

UPeter ngokungathandabuzekiyo wayenaso eso sibhalo engqondweni xa wayeshumayela:

Guqukani, ke ngoko, kwaye niguquke, ukuze izono zenu zisulwe, kwaye ukuze iNkosi ikunike amaxesha okuhlaziyeka kwaye ikuthumele uMesiya osele emiselwe wena, uYesu, ekufuneka izulu limamkele kude kube ngamaxesha okubuyiselwa kwayo UThixo wathetha ngomlomo wabangcwele, ababengabaprofeti bakhe kwasephakadeni; (IZenzo 3: 19-20)

Banoyolo abanobulali; ngokuba umhlaba baya kuwudla ilifa bona. (UMateyu 5: 5)

 

IINJONGO

  1. Ixesha leXolo yimillenarianism

UStephen Walford no-Emmett O'Regan banyanzelisa ukuba le nto ndiyishwankathele apha ngasentla ayisiyonto imfutshane yokuqhekeka kwemillenarianism. Olu qhekeko lwazikhulisa kwiCawe yokuqala xa abaguqukayo abangamaJuda babelindele ukuba uYesu uza kubuya enyameni kulawula emhlabeni a ngokoqobo iwaka leminyaka phakathi kwabafeli-nkolo abafileyo. Abo bangcwele, njengoko kucaciswa nguSt. Augustine, “baphinde bavuke [ukuze] bonwabele izidlo ezingenasidima, ezinikwe isixa senyama nesiselo ezinjengokungothusi nje umoya wabapholileyo, kodwa nokugqitha ngokukholwa. ” [5]IsiXeko sikaThixo, Bk. I-XX, Ch. 7 Kamva ezinye iinguqulelo ezazincitshisiwe zolu qhekeko zabonakala zisasaza ukuxolelwa, kodwa zihlala zibambe ukuba uYesu usazobuyela emhlabeni eze kulawula. esenyameni. 

U-Leo J. Trese ungene Ukucaciswa kokholo ithi:

Abo bathatha [ISityhi 20: 1-6] ngokoqobo kwaye bayakholelwa kuloo nto UYesu uza kulawula emhlabeni iminyaka eliwaka Ngaphambi kokuphela kwehlabathi kuthiwa zi-millenarists. —P. 153-154, Sinag-Tala Abapapashi, Inc. (kunye ne UNihil Obstat kwaye nangemvume)

Ngaloo ndlela, i IKatekism yeCawa yamaKatolika uxele:

Inkohliso yomchasi-Kristu sele iqala ukubonakala emhlabeni ngalo lonke ixesha ibango lenziwa ukuba liqonde ngaphakathi kwimbali elo themba likaMesiya elinokufezekiswa ngaphaya kwembali ngesigwebo se-eschatological. Icawe iyazikhaba ngaw 'omane iindlela eziguqulweyo zokuxoka kobukumkani ukuba bube phantsi kwegama lemillenarianism (577), especially uhlobo "lwezopolitiko olugwenxa" ngobuhlanga. -n. I-676

Umbhalo osemazantsi we-577 ngasentla usikhokelela Denzinger-Schonnmetzerumsebenzi ka (I-Enchiridion Symbolorum, inkcazo kunye nokubhengezwa kwe-rebus fidei et isimilo,) leyo ilandelela ukuphuhliswa kwemfundiso kunye neemfundiso kwiCawa yamaKatolika ukusuka kumaxesha amandulo:

… Inkqubo yokuthomalalisa iMillenarianism, efundisa, umzekelo, ukuba uKrestu iNkosi ngaphambi komgwebo wokugqibela, nokuba uza ngaphambili okanye hayi ngaphambi kovuko lwabaninzi, uza kuza sikubonise ukulawula eli hlabathi. Impendulo yile: Inkqubo yokunciphisa iMillenarianism ayinakufundiswa ngokukhuselekileyo. -DS 2296/3839, Ummiselo weOfisi eNgcwele, nge-21 kaJulayi ngo-1944

Ukushwankathela, uYesu akazeli kulawula ngokubonakalayo emhlabeni ngaphambi kokuphela kwembali yoluntu. 

Nangona kunjalo, uMnu.Walford kunye no-O'Regan babonakala ngathi bayanyanzelisa ikhona Uhlobo lwengcinga yokuba "iminyaka eliwaka" ibhekisa kwixesha elizayo loxolo kukuqhekeka. Ngokuchasene noko, isiseko sesibhalo sexesha elinembali kunye nendalo yoxolo, ngokuchasene nemillenarianism, yaziswa nguFr. UMartino Penasa ngqo kwiBandla leMfundiso yoKholo (CDF). Umbuzo wakhe wawusithi: "È imminente una nuova era di vita cristiana?" ("Ngaba ixesha elitsha lobomi bobuKrestu lisondele?"). Umphathi ngelo xesha, uKhadinali Joseph Ratzinger, uphendule wathi, “I-La kutakaione è ancora aperta alla libera talkione, Giacchè la Santa Sede isiphelo segama":

Umbuzo usavulelekile kwingxoxo yasimahla, njengoko i-Holy See ingakhange ichaze nayiphi na ingcaciso malunga noku. -Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, iphe. I-10, i-Ott. 1990; Fr. UMartino Penasa wazisa lo mbuzo “wolawulo lweminyaka elishumi” kuKhadinali Ratzinger

Ngaphandle ukuba, UWalford, u-O'Regan kunye no-Birch banyanzelisa ukuba ekuphela kwengcaciso eyamkelekileyo "yeminyaka eliwaka" yileyo u-Augustine wayinikayo leyo siziva siphinda phinda namhlanje:

… Ukuza kuthi ga ngoku njengoko kwenzekayo kum… [iSt. UJohn] wasebenzisa iminyaka eliwaka njengelingana nawo onke amaxesha eli hlabathi, esebenzisa inani lemfezeko ukuphawula ukuzaliseka kwexesha. —St. UAugustine waseHippo (354-430) AD, Isidima sobuntu "Isixeko sikaThixo ”, Incwadi ye-20, Ch. 7

Nangona kunjalo, le yenye eziliqela Ukutolikwa okwenziwa ngcwele, kwaye ngokukodwa, uyayichaza-hayi njengemfundiso-kodwa njengoluvo lwakhe: "ngokokufika kwam." Ewe kunjalo, iBandla lenze njalo ze wathi le yimfundiso: “Umbuzo usavulekele ukuba abantu baxoxe ngokukhululekileyo.” Ngapha koko, uAugustine uzixhasa ngokwenene iimfundiso zaBaseki beCawa yokuqala kunye nethuba “lexesha elitsha lobomi bobuKrestu” lo gama nje ngokomoya kwindalo:

… Ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bonwabe ngoluhlobo lokuphumla ngelaxesha [le "minyaka eliwaka"]… Kwaye olu luvo alunakuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele , kuloo Sabatha, iya kuba yeyasemoyeni, kwaye ibe neziphumo kubukho bukaThixo ... —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Gqirha weCawe), Isidima sobuntu, Bk. XX, Ch. I-7, IYunivesithi yase Katolika yaseMelika Press

yakhe UMthendeleko ubukho. 

Ukuba phambi kwesiphelo sokugqibela kuya kubakho ixesha, elingaphezulu okanye elingaphantsi, lobungcwele boyiso, eso siphumo asizukuziswa kukuvela komntu onguKrestu kuKhulu kodwa ngokusebenza kwala magunya okungcwaliswa ngoku kuyasebenza, uMoya oyiNgcwele kunye neSakramente zeCawa. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika: Isishwankathelo semfundiso yamaKatolika (ELondon: Burns Oates & Washbourne, 1952), iphe. 1140 

Okokugqibela, uMnu.Walford noMnu O'Regan bachaza imeko yemboni yobuOthodoki, uVassula Ryden, owabhala iminyaka emininzi eyadlulayo ekwazisweni yiVatican. Esinye sezizathu yayikuku:

Ezi zityholo zityhila ixesha elisondeleyo xa umchasi-Kristu eya koyisa eCaweni. Kwindlela yemillenarie, kuprofetiwe ukuba uThixo uza kwenza ungenelelo lokugqibela oluzukileyo oluza kuqala emhlabeni, kwanangaphambi kokuza kukaKrestu ngokuqinisekileyo, ixesha loxolo kunye nempumelelo kwindalo iphela. -Isusela Isaziso ngokuBhalwa kunye nemisebenzi kaNkskz Vassula Ryden, www.v Vatican.va

Kwaye ke, iVatican yamema uVassula ukuba aphendule imibuzo emihlanu, omnye wabo kulo mbuzo “wexesha loxolo.” Ngokomyalelo kaKhadinali Ratzinger, imibuzo yathunyelwa kuVassula nguFr. UProspero Grech, uprofesa owaziwayo wezakwalizwi webhayibhile kwiPontifical Institute Augustinianum. Ukuphonononga iimpendulo zakhe (enye, ephendule umbuzo "wexesha loxolo" ngokwendlela efanayo engeyiyo yemillenarianist endiyibeke ngasentla), uFr. UProspero wababiza ngokuba “babalasele.” Okubaluleke ngakumbi kukuba, uKhadinali Ratzinger ngokwakhe watshintshisana nomntu ngezakwalizwi uNiels Christian Hvidt oye wakubhala ngononophelo ukulandelelana phakathi kweCDF neVassula. Wathi kuHvidt emva kweMisa ngenye imini: “Ah, uVassula uphendule kakuhle kakhulu!”[6]cf. "Ingxoxo phakathi kukaVassula Ryden kunye neCDF”Kunye nengxelo eqhotyoshelweyo kaNiels Christian Hvidt  Nangona kunjalo, iSaziso ngokuchasene nemibhalo yakhe sahlala sisebenza. Njengomntu ngaphakathi kwiCDF wathi kuHvidt: "Amatye okusila asila kancinci eVatican." Ebonisa indlela ahlukane ngayo ngaphakathi, uKhadinali Ratzinger kamva wathumela kuHvidt esithi “Angathanda ukufumana iSaziso esitsha” kodwa ke kufuneka "athobele iikhadinali."[7]cf. www.cdf-tlig.org  

Ngaphandle kwezopolitiko zangaphakathi kwi-CDF, ngo-2005, imibhalo kaVassula yanikwa amatywina asemthethweni eMagisterium. Inkqubo ye- nangemvume kwaye i UNihil Obstat  zanikezelwa, ngokulandelelana, nge-28 kaNovemba ka-2005 ngu-Bhishophu oHloniphekileyo u-Felix Toppo, SJ, DD, kunye no-Novemba 28, 2005 ngu-Bhishophu oBekekileyo u-Ramon C. Arguelles, STL, DD.[8]Ngokwe-Canon Law 824 §1: "Ngaphandle kokuba kusekwe ngenye indlela, umntu oqhelekileyo wengingqi onemvume okanye imvume yokupapasha iincwadi kufuneka ifunwe ngokwemigaqo yesi sihloko yeyona ndawo iqhelekileyo yombhali okanye eqhelekileyo yendawo apho iincwadi ziyapapashwa. ”

Ke ngo-2007, i-CDF, ngelixa yayingasusi iSaziso, yashiya ukuqonda koobhishophu bendawo ngokukhanya kwayo:

Ukusuka kwindawo yesiqhelo yokujonga, ke ngoko, kulandela ukucaciswa okuchazwe ngentla [ukusuka eVassula], ityala elithatyathwa ngobulumko liyafuneka xa kujongwa ukubanakho kokuthembeka kokukwazi ukufunda imibhalo ngokukhanya okucacisiweyo. -Ileta eya kuBongameli beNgqungquthela ye-Episcopal, UWilliam Cardinal Levada, nge-25 kaJanuwari ka-2007

 

2. "Impazamo" yomchasi-Kristu

Kwingxoxo kunye noDesmond Birch kuFacebook othi wanyamalala emva koko, waqinisekisa ukuba ndikwimpazamo kwaye ndikhuthaza "imfundiso engeyiyo" ngokuthetha ukuba ukubonakala "komchasi-Kristu", ngamagama akhe, "kusondele." Nantsi into endiyibhalileyo kwiminyaka emithathu eyadlulayo Umchasi-Kristu kwiXesha lethu:

Bazalwane noodade, ngelixa ixesha lokuvela kwalowo "ungenamthetho" singalazi, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndiqhubeke ndibhale malunga neempawu ezivelayo ezikhawulezayo zokuba amaxesha omchasi kristu asondele, kwaye kungekudala kunokuba abaninzi becinga.

Ndime kanye ngaloo magama, ngokuyinxenye, kuba ndithathe icebo lam koopopu ngokwabo. KwiNcwadi yamaPapa ngo-1903, uPopu St. Pius X, ebona iziseko zoluntu olungakholelwayo kubukho bukaThixo kunye nokuziphatha okukhoyo, wabhala la mazwi:

Ngubani onokuthi asilele ukubona ukuba eli xesha likhoyo ngoku, nangaphina ixesha elidlulileyo, elihlaselwa sisifo esibi nesendeleyo, ethi ikhule yonke imihla kwaye itye ngaphakathi, idonse intshabalalo? Niyasiqonda, Madoda aqondekayo, siyintoni esi sifouwexuko KuThixo… Xa yonke le nto ithathelwa ingqalelo sikhona isizathu esivakalayo soloyiko lokuba hleze obu buphawu bungangoko bunjengokuxelwa kwangaphambili, kwaye mhlawumbi sisiqalo sobubi obabugcinelwe imihla yokugqibela; kwaye apho kunokuba sele usemhlabeni 'UNyana woTshabalalo' athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Kuthe ngo-1976, kwiminyaka emibini phambi kokuba anyulwe abe ngu-Pope John Paul II, uKhadinali Wojtyla wathetha noobhishophu base Melika. La yayingamazwi akhe, abhalwe kwiWashington Post, kwaye yaqinisekiswa nguDeacon Keith Fournier owayekhona:

Ngoku simi phantsi kobuso obona bumdaka phambili obukhulu kwimbali eyakha yenzeka ebantwini. Ngoku sijongane nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye ne-anti-cawe, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-ivangeli, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. -Ingqungquthela yeNgqungquthela yokubhiyozela ubhengezo lwesigqibo sokuzimela, ePhiladelphia, PA, ka-1976; cf. Katolika kwi-Intanethi

Kubonakala ngathi ngoko, ngokuka Mnu. Birch, nabo bakhuthaza "imfundiso ebubuxoki."

Isizathu kukuba uMnu Birch unyanzelisa ukuba umchasi-Kristu ayinakho Yibani emhlabeni okoko iVangeli kufuneka iqale "Nishunyayelwe kulo lonke ihlabathi, ukuze kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke ukufika ukuphela." [9]Matthew 24: 14 Ukutolikwa kwakhe buqu kumbeka uMchasi-Kristu esiphelweni sexesha, kwakhona, egatya ubalo-maxesha olucacileyo lukaSt. Ngokuchasene noko, sifunda ukuba uMchasi-Kristu, "irhamncwa", sele “ekwidike lomlilo” xa kusenzeka uvukelo lokugqibela luka “Gogi noMagogi” (cf. ISityhi. 20:10).  

Isifundiswa saseNgilandi uPeter Bannister, oye wafunda bobabini abaSeki beCawa kunye namanye amaphepha angama-15,000 esityhilelo esizimeleyo sabucala ukususela ngo-1970, uyavuma ukuba iBandla kufuneka liqale ukucinga ngamaxesha okuphela. Ukugatywa kwexesha loxolo (Amillennialism), uthi, ayisasebenzi.

… Ngoku ndiqinisekile ukuba Amillennialism ayisiyiyo kuphela hayi ukubophelela ngokuzibophelelayo kodwa enyanisweni yimpazamo enkulu (njengelinge elininzi kwimbali ukuxhasa iingxoxo zobufundisi, nokuba zintsonkothe ​​kangakanani, ezijongana nokufundwa okucacileyo kwesiBhalo, kule meko IsiTyhilelo 19 no-20). Mhlawumbi lo mbuzo ubungabalulekanga kangako kwiinkulungwane ezidlulileyo, kodwa ngokuqinisekileyo ngoku… Andinakukhomba ku Ongatshatanga Umthombo [othembekileyo] oxhasa u-Augustine's eschatology. Kuyo yonke indawo kuqinisekisiwe ukuba oko sijamelene nako kwangoko kukufika kweNkosi (kuqondwa ngengqondo yomdlandla. ku boniswa kaKristu, hayi ngengqondo egwetyiweyo yeminyaka eliwaka yokubuya kukaYesu ngokwasemzimbeni ukuzokulawula ngomzimba kubukumkani bethutyana) kuhlaziyo lwehlabathi-hayi Isigwebo sokugqibela / ukuphela kweplanethi…. Okunentsingiselo esengqiqweni kwisiseko seSibhalo sokuchaza ukuba Ukuza kweNkosi 'kusondele' kunjalo, kunjalo, kukuza koNyana wentshabalalo. Andiboni nayiphi na indlela malunga noku. Kwakhona, oku kungqinwe ngenani elinomtsalane lemithombo yesiprofeto esinobunzima… —Unxibelelwano lomntu ngamnye

Ingxaki ilele kwingcinga yokuba "uSuku lweNkosi" lusuku lokugqibela lweeyure ezingama-24 emhlabeni. Yiyo i hayi okwakufundiswa ngaBaseki beCawa, abathi kwakhona, babhekisela kolo Suku njengesithuba “seminyaka eliwaka.” Ngokunxulumene noku, aBaseki beCawa babethetha iSt Paul:

Makungabikho namnye unikhohlisayo nangayiphi na indlela; kuba loo mini ayiyi kufika, ngaphandle kokuba ifike kuqala imvukelo, atyhileke umntu ongenamthetho, unyana wentshabalalo… (2 kwabaseTesalonika 2: 3)

Ngaphaya koko, kubonakala ngathi kukungakhathali ukugxininisa ukuba Umchasi-Kristu akanako ukubonakala kule mihla yethu, ngenxa yeempawu zamaxesha asingqongileyo kunye izilumkiso ezicacileyo zoopopu ngokuchasene noko.

Olona kreqo lukhulu ukusukela ekuzalweni kweCawa ngokucacileyo luye lwahambela phambili ngokusingqongileyo. —UGqr. URalph Martin, uMcebisi kwiBhunga likaPapa lokuKhuthaza ubuVangeli obutsha; ICawa yamaKatolika ekupheleni kweminyaka: Uthini uMoya? p. 292

Umbhali waseMelika odumileyo uNksk. UCharles Pope ubuza:

Siphi ngoku ngengqondo ye-eschatological? Kuyaphikiswa ukuba siphakathi mvukelo Kwaye eneneni inkohliso enamandla ifikile kubantu abaninzi, abaninzi. Kukukhohliswa kunye nemvukelo ebonisa oko kuya kwenzeka emva koko: atyhileke umchasi-mthetho. -Icatshulwa, uNksk. UCharles Pope, “Ngaba Ngamaqela aNgaphandle esiGwebo esizayo?”, Novemba 11, 2014; blog

Jonga, sinokuphosakela. Ndicinga ukuba thina ufuna ukungalunganga. Kodwa omnye wooGqirha bokuqala beCawa wayeneengcebiso ezilungileyo:

Icawe ngoku iyakubeka ityala phambi koThixo ophilayo; Uxela izinto ezinxamnye nomchasi-Kristu ngaphambi kokuba bafike. Nokuba azakwenzeka ngexesha lakho thina asazi, okanye nokuba ziya kwenzeka emva kwakho esingazi; kodwa kulungile ukuba, ukwazi ezi zinto, kufuneka uzikhusele ngaphambili. —St. UCyril waseJerusalem (c. 315-386) Ugqirha weCawa, Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.9

Xa ndiqukumbela, ndinqwenela ukuthi andinguye umlamli wokugqibela wayo yonke into endiyibhalileyo okanye ebhalwe ngomnye umntu — iMagisterium yiyo. Ndicela kuphela ukuba sihlale sivulekile kwincoko yababini kwaye siphephe ukugweba ngokungxama ngokuchasene nelizwi lesiprofetho leNkosi yethu noMama kula maxesha. Umdla wam awukho ekubeni yingcali "yamaxesha okuphela", kodwa kukuthembeka kubizo lukaSt.John Paul II ukubhengeza "ukukhanya" okuzayo. Ukunyaniseka ekulungiseleleni imiphefumlo ukuba idibane neNkosi yabo, nokuba ikwindlela yendalo yobomi babo okanye ekufikeni kweNkosi yethu uYesu Krestu.

UMoya noMtshakazi bathi, "Yiza." Lowo uvayo makathi, Yiza. (ISityhilelo 22: 17)

Ewe, yiza Nkosi Yesu!

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

I-Millenarianism-Iyintoni, kwaye ayikho

Ilahlekile i-Era

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

Bawo oyiNgcwele othandekayo… Unguye Iyeza!

Ukuza okuPhakathi

Uloyiso-Icandelo I-III

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa?

Ungathini ukuba…?

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Thetha uSalvi, n. 50
2 cf. ISityhi 20:106
3 cf. Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald (Ignatius Cinezela
4 cf. ISityhi 20-12-1
5 IsiXeko sikaThixo, Bk. I-XX, Ch. 7
6 cf. "Ingxoxo phakathi kukaVassula Ryden kunye neCDF”Kunye nengxelo eqhotyoshelweyo kaNiels Christian Hvidt
7 cf. www.cdf-tlig.org
8 Ngokwe-Canon Law 824 §1: "Ngaphandle kokuba kusekwe ngenye indlela, umntu oqhelekileyo wengingqi onemvume okanye imvume yokupapasha iincwadi kufuneka ifunwe ngokwemigaqo yesi sihloko yeyona ndawo iqhelekileyo yombhali okanye eqhelekileyo yendawo apho iincwadi ziyapapashwa. ”
9 Matthew 24: 14
exhonyiweyo EKHAYA, KWIMILILIYONI noqhotyosho , , , , , , , , , .