ISchism? Hayi kumlindo wam

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesihlanu, umhla woku-1 kuSeptemba-2, 2016

Imibhalo yeLigugu Apha


I-Press Associated

Ndibuyile ndisuka eMexico, kwaye ndinomdla wokwabelana nani ngamava anamandla kunye namazwi afike kum ngomthandazo. Kodwa okokuqala, ukulungisa iingxaki eziqwalaselweyo kwiileta ezimbalwa kulenyanga iphelileyo…

 

NYE kweyona mibhalo ichukumisayo kwaye mhlawumbi inokubuyiseka kwiincwadi zeVangeli ngumzuzu wokuzalisa kukaYesu iminatha kaPetros ukuba iphuphume. Uchukunyiswe ngamandla kunye nobukho beNkosi, uPetros waguqa ngamadolo wathi,

Mka kum, Nkosi, kuba ndiyindoda enesono. (IVangeli yezolo)

Ngubani phakathi kwethu oye waqalisa ngokwenyani uhambo oluya kulwazi lomntu ongazange awathethe la mazwi ngokwawo? Inxalenye yomyalezo okhululayo weVangeli ayisiyi nyaniso yeemfundiso zikaYesu zokuziphatha kuphela, kodwa yinyaniso yokuba ndingubani, kwaye andikho ekukhanyeni kwazo. KuPeter, ulwazi lokwenyani lubonakala luqala ngalo mzuzu kwaye lukhula ngakumbi njengoko ehamba noYesu. Ngapha koko, uPetros ungomnye waBapostile abambalwa abathi ubuthathaka babo kunye nobukrelekrele babekwe kulo lonke ibali leVangeli. Sisikhumbuzo kuthi sokuba Iliwa elakhelwe phezu kwalo iBandla Iliwa ngokuchanekileyo kuba enjalo ixhaswe nguThixo.

… Phezu kolu lwalwa ndiya kulakha ibandla lam, namasango elabafileyo akayi kuloyisa. Ndiza kukunika izitshixo zobukumkani bamazulu… ndikuthandazele ukuba ukholo lwakho lungapheli ... (Mat 16:18; Luka 22:32)

Kwaye yiyo kanye le nto kutheni ndikhusele i-ofisi kaPeter ngaphezulu kweziqinisekiso ezintathu ngoku: iofisi esekwe, ixhaswe, kwaye ikhokelwa nguYesu Krestu buqu.  Oku akuthethi ukuba "uPetros" akanakuba buthathaka, "umntu onesono", njengoko uninzi lwethu lunjalo. Njengoko imbali ibonakalisile kwasekuqaleni, upopu bekuhlala abantu abanabo ihlazo eofisini. Ngapha koko, "inkolo" kaPetros kaMesiya yayingalunganga kwasekuqaleni, kanye ukusukela oko wamkela iiKhiye:

Waqalela kwelo xa uYesu ukubabonisa abafundi bakhe, okokuba umelwe kukuba aye eYerusalem, eve ubunzima obukhulu kuwo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu, nababhali, abulawe, athi ngomhla wesithathu avuke. Waza uPetros wamthabathela bucala, wamkhalimela, esithi, Makube njalo, Nkosi; Akuyi kwenzeka into enjalo kuwe. Wajika ke wathi kuPetros, Suka uye emva kwam, Sathana, Ungumqobo kum. Awucingi njengoThixo, ucinga njengabantu. (Mat 16: 21-23)

Oko kukuthi ukuba "nelitye" linokuxinga kwiingcinga zehlabathi. Ewe kunjalo, imbali yoopopu inesiva ngamadoda awayenyolukile, enabantwana, kwaye ekhathalele ngakumbi amandla kunokubhengezwa kweVangeli. Ngokubhekisele kuPetros, nkqu noPawulos wamkhalimela “kuba wayecacile.” [1]Gal 2: 11 UPawulos…

… Ndabona ukuba babengekho kwindlela eyiyo ngokuhambelana nenyaniso yeendaba ezilungileyo ... (Gal 2:14)

Kuya kuvela ukuba, uPeter wayezama "ukwamkela" indlela enye namaJuda kwaye enye kunye neeNtlanga, kodwa ngendlela yokuba "wayengekho kwindlela eyiyo ngokuhambelana nevangeli."

Ukukhawuleza ku-2016. Kwakhona, abaninzi baphakamisa i-alamu yokuba ezinye zeengxelo zikaPopu ziyabhidisa kwaye ziyindida. Oko UAmoris Laetitia iyaphikisana nekaJohn Paul II Ubuhle beVeritatis. Umbono kaFrancis "wokwamkela" awuhambelani nabandulelayo. Kwaye koku ndikufundileyo (kupapasho olwahlukeneyo koosiyazi noobhishophu abaliqela), kuyabonakala ukuba uxwebhu lwakutshanje lukaPopu Francis lunokufuna ukucaciswa ukuba alukho izilungiso. Akukho mntu, upapa ubandakanyiwe, onegunya lokutshintsha iNkcubeko eNgcwele esayinikwa iminyaka eyi-2000. Njengoko watshoyo uYesu kwiVangeli yanamhlanje,

Akukho mntu ukrazula isiziba engutyeni entsha. Kungenjalo, uya kuyikrazula entsha… Kwaye akukho mntu ubesela iwayini endala enqwenela entsha, kuba uthi, “Endala intle.”

"Ilaphu lakudala" leNkcubeko eNgcwele ayinakudityaniswa nezinto zenoveli ezichasene nomthetho wokuziphatha wendalo; iwayini endala ilungile de kube sekupheleni kwexesha.

Ngoku, inye into leyo. Kodwa izibhengezo ezenziwa ngamanye amaKatolika "agcinayo" ukuba uPopu uFrancis nguMprofethi wobuxoki nomwexuki otshabalalisa iCawa ngabom yenye. Amanye ala maKatolika andithethisile ngokucaphula nje uPopu uFrancis kwaphela, nokuba ezo zicatshulwa ziyinyaniso kwaye ndifundisa ngokucacileyo ngokungqinelana neNkcubeko eNgcwele.

Zimbini izinto ezimbi ezenzekileyo kwaba bantu, ngokoluvo lwam. Enye into kukuba balahlekelwe lukholo kuMateyu 16 nakwisithembiso sikaKristu sokuba, ngaphandle kobuthathaka kwanesono sika "Petros", amasango esihogo awasayi koyisa. Baqinisekile ukuba uPapa Francis unako kwaye ngeke tshabalalisa iBandla. Intlekele yesibini kukuba bazimisele njengeejaji, bafumanisa ukuba yonke into elungileyo ayithethayo uPopu bubuxoki obuphindaphindiweyo, kwaye yonke into edidayo okanye edidayo yinjongo. Bathembele ngakumbi ekutyhilekeni ngasese okufihlakeleyo okanye kwiingcamango zamaProtestanti zokuba uPopu luhlobo oluthile lomchasi-Kristu kunokuba kunjalo kwizithembiso zikaYesu Krestu. Ke ngoko, bahlala bendibhalela bachaze ukuba andiboni, andiqapheli, kwaye ndisengozini. Bafuna mna, endaweni yoko, ukuba ndisebenzise obu bupostile ekuhlaseleni iziphene, iimpazamo kunye nokusilela kukaBawo oyiNgcwele. 

Ke mandiyenze icace gca: Andisoze ndisebenzise le bhlog ukwenza, ndikhokele okanye ndikhuthaze ukwahlulahlula. Ndinguye kwaye ndiya kuhlala ndingumRoma Katolika, ngokudibana noMmeli kaKristu. Ndiza kuqhubeka ndikhokela ukufundwa kwam ukuba ndihlale kubudlelane noBawo Oyingcwele, ndihlale phezu kolwalwa, nokuba oko kuthetha ukuba singafika kumzuzu "kaPeter noPaul" xa uPopu efuna ukucelwa umngeni kwaye agxekwe. [2]“Ngokolwazi, ubuchule, nodumo abanalo [amarhamente], banelungelo kwaye ngamanye amaxesha banoxanduva lokubonisa kubefundisi abangcwele uluvo lwabo kwimicimbi ephathelene nokulunga kweCawa nokwenza uluvo lwabo aziwa onke amanye amaKristu athembekileyo, ngaphandle kokukhetha ingqibelelo yokholo kunye nokuziphatha, ehlonela abefundisi bawo, kwaye enikela ingqalelo kwizinto eziluncedo nakwisidima sabantu. ” -Ikhowudi yoMthetho weCanon, ICanon 212 §3 Abo baziva ndiphumile ukuya kwisidlo sasemini bakhululekile ukuba bayeke inkxaso yabo kwaye bazikhuphe kubhaliso. Kwelam icala, ndizakuqhubeka kwikhondo ebendikulo ukusukela oko ndandiqala ubulungiseleli kwiminyaka engama-25 eyadlulayo: ukuhlala ndindodana othembekileyo kwiCawe ekuphela kwayo eyasekwa nguKrestu, iCawa yamaKatolika. Inxalenye yokuthembeka kukuxhasa ngemithandazo yam nothando lwabazali abalusi ababekwe nguYesu phezu kwethu.

Thobela iinkokheli zakho kwaye uzilibazise kubo, kuba bahlala bekujongile kwaye kuya kufuneka baphendule, ukuze bawuzalisekise umsebenzi wabo ngovuyo hayi ngentlungu, kuba oko akunakukunceda. (Heb 13:17)

Ngokubhekisele kwabo banqwenela ukugweba iinjongo zikaPopu Francis, uSt.Paul usenokuthi:

Andizigwebi nakum; Andazi nantoni na enxamnye nam, kodwa andizukuma ndikhululekile; Lowo undigwebayo yiNkosi. Ke ngoko, musa ukwenza nasiphi na isigwebo phambi kwexesha elimisiweyo, ide ifike iNkosi, kuba iya kukukhanyisa okufihliweyo ebumnyameni kwaye iya kubonisa iinjongo zentliziyo yethu, kwaye wonke umntu uya kufumana indumiso kuThixo. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

Bazalwane noodade, ndiyaqhubeka kule mibhalo ukugxila kwisicwangciso seNkosikazi yethu njengoko eqhubeka nokuyityhila kule yure. Yonke enye into kukuphazamiseka ngokokuya kwam. Kukho ithemba elininzi, ubabalo namandla uKrestu anqwenela ukuwathulula kuMtshakazi wakhe. Zinikezele kuye uloyiko lwakho kwaye uthembele kwizithembiso zakhe, kuba uthembekile kwaye uyinyaniso.

Yiyekele kuYehova indlela yakho, kholosa ngaye, aze enze. Wokwenzela ukukhanya njengokukhanya. ubungangamsha bakho buqaqambile, njengemini enkulu. (INdumiso yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

UYesu, uMakhi oLumkileyo

 

Njengoko sisiya kuWela, inkxaso yakho injalo 
iyafuneka kobu bulungiseleli. Usikelelke!

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

 

Oku kuwa, uMarko uza kujoyina uSr Ann Shields
kunye no-Anthony Mullen kwi…  

 

INkomfa kaZwelonke ye

Idangatye Lothando

Yentliziyo Engafezekanga kaMariya

LWESIHLANU, SEPTEMBA 30, 2016


IPhiladelphia Hilton Ihotele
Umzila 1 - 4200 Avenue Line Avenue
IPhiladelphia, Pa 19131

UKUBONISA:
Mnumzana Ann Shields -Ukutya kuMamkeli weRadiyo yoKhenketho
UMark Mallett -Imvumi, umbhali wengoma, umbhali
UTony Mullen -Umlawuli weSizwe weLangatye loThando
UNksk. Chieffo -Umlawuli kwezomoya

Ngolunye ulwazi, nqakraza Apha

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Gal 2: 11
2 “Ngokolwazi, ubuchule, nodumo abanalo [amarhamente], banelungelo kwaye ngamanye amaxesha banoxanduva lokubonisa kubefundisi abangcwele uluvo lwabo kwimicimbi ephathelene nokulunga kweCawa nokwenza uluvo lwabo aziwa onke amanye amaKristu athembekileyo, ngaphandle kokukhetha ingqibelelo yokholo kunye nokuziphatha, ehlonela abefundisi bawo, kwaye enikela ingqalelo kwizinto eziluncedo nakwisidima sabantu. ” -Ikhowudi yoMthetho weCanon, ICanon 212 §3
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI.

Amagqabantshintshi zivaliwe.