Ukuthula okanye Ikrele?

Ukubanjwa kukaKristu, igcisa elingaziwayo (c. 1520, iMusée des Beaux-Arts de Dijon)

 

NGAPHANDLE abafundi baye bamangaliswa yimiyalezo yakutshanje yeLady lethu kwihlabathi liphela “Thandaza ngakumbi… thetha kancinci” [1]cf. Thandaza ngakumbi… Thetha kancinane okanye oku:

...thandazelani uBhishophu wenu nabefundisi benu, thandazani nithi cwaka. Goba amadolo akho uze umamele ilizwi likaThixo. Shiya isigwebo kwabanye: musa ukwenza imisebenzi engeyiyo eyakho. -Inenekazi lethu laseZaro ukuya ku-Angela, ngoNovemba 8, 2018

Singathula njani ngeli xesha linje, babuza abanye abafundi? Omnye uphendule wathi:

Ngaba usavakalelwa kukuba lixesha lokuba abathembekileyo bahlale “bengenzi nto” kwindalo, nangona bethandaza ngenkuthalo nangokuzila ukutya nangako konke? Zange ndicinge ukuba ndingaze ndibhideke ngolu hlobo!  

Wathi enye:

Ndimangalisiwe nangona ngokubhala kwakho kwamva nje- ngakumbi umyalezo ovela kwiNenekazi lethu laseZaro wokuthandaza kwaye uthi cwaka. Ukuthobeka kunye nesisa, ewe. Ukuphenjelelwa sisidima, ewe. Kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba lidangatye lothando, ewe! Kodwa ukuthula? Ubukhulu becala kukuthula okuye kwawandisa amanxeba kwiCawa yamaKatolika esiwabona ekhula. Yaye ukuthi cwaka kusenokuthetha ukuvunywa ngokufihlakeleyo kwezimo zengqondo, amazwi nezenzo ezifuna ukucaciswa. Kungenjalo ukuthula kusenokongeza isiphithiphithi kwisiphithiphithi. Ulungiso lobuzalwana alwamkelekanga nje kuphela kodwa siyalelwa ukuba senjenjalo. ( Tito 1:19 neyesi-2 kuTimoti 4:2 , NW ) ziyimizekelo nje emibini.) Yaye oku akunanto yakwenza nekratshi elichuliweyo okanye ukuzenza olilungisa ukuba kwenziwa ngothando.

 

UKUTHULA vs UKUNYUKA

ENtshona, sikhuliswe kwinkcubeko yamaKatolika apho i-mysticism, ukucamngca kunye nokucamngca kuye kwahluthwa kungekuphela nje kwiiliturgy nakwiiseminari, kodwa kwintetho yethu yemihla ngemihla. La magama abonakala ngathi akwisichazi-magama seNew Agers, abahlohli beyoga, kunye neegurus zaseMpuma… kodwa maKhatholika?  

Yilahleko kanye yelifa elityebileyo lokomoya loobawo basentlango kunye nabangcwele abanjengoTeresa waseAvila okanye uJohn woMnqamlezo esizifumana ngoku ingxaki ekhoyo: yintoni kanye kanye thina maKhatholika esiyiphilelayo ngaphaya kweMisa yangeCawe? Yintoni injongo yethu? Ithini indima yam? Uphi uThixo?

Iimpendulo zivela nzulu ingaphakathi kwaye siqu ubuhlobo noThixo, bukhuliswe ngolwimi loThula. Olu budlelwane bu mthandazo. Ukucamngca kukujonga nje okungaphakathi kubuso beNkosi okuthandayo. Ukucamngca kukuhlala kumazwi akhe ngobomi bakho nakubantu bakhe. I-Mysticism, ke, yinkqubo nje yokungena kubudlelwane noThixo ohlala ngaphakathi-kunye nazo zonke iziqhamo eziphuma kuloo nto. Le yayiyinjongo kaKristu kuthi sonke!

Lowo unxaniweyo makeze kum asele. Lowo ukholwayo kum, njengoko zitshoyo iziBhalo, kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo, iphuma embilinini wakhe. ( Yohane 7:37-38 )

Le yindlela ende yokuthetha oko Ukuzola okungaphakathi komthandazo akukho nto ikhoyo! Akukho nto yakwenza nto mthandazo kwaye ukuzila ukutya! Ezi zizixhobo zemfazwe yasemoyeni ezisetyenziswe nguKrestu ngokwakhe kunye nabapostile kunye nenkitha yabangcwele! Ezi zizixhobo ezinamandla ezidiliza iinqaba, zibophe iidemon, kwaye zilungelelanise ikamva! 

Konke okuthethileyo, phinda ujonge ngocoselelo into eNkosikazi yethu ngokoqobo kwatsho kwezo mbonakalo zityholwa. Thandaza ngakumbi… thetha kancinci. Uthe, "Thetha kancinci" hayi "ungathethi nto." Oko kukuthi, vula indawo Ubulumko. Kuba ubulumko, isipho soMoya oyiNgcwele, buyasiyala ngokuchanekileyo nini ukuthetha kunye Intoni ukuthetha okanye ukwenza. KwiZaro, Inenekazi lethu lithi asifanele sizigwebe iintliziyo zomfundisi wethu, kodwa sibathandazele kwaye sithi cwaka. Kodwa ngoko nangoko wongeza athi: “Goba amadolo akho uze umamele ilizwi likaThixo.” Oko kukuthi, mamela kwaye ulinde Ubulumko! Emva koko, xa umiliselwe kukuthobeka, uthando, kunye namandla avela kuBulumko benyaniso, yenzani ngokufanelekileyo, nokuba kukulungiswa kobuzalwana, ukukhuthaza, okanye ukukhunga.

…kufuneka sikulumkele oko sikuthethayo nakwindlela esiyithetha ngayo, kwinto esiyinyanzelisayo kunye nendlela esenza ngayo ngayo. —UMnc. UCharles Pope, "UPopu unguMnini wale nto", ngoNovemba 16, 2018; hbendlass.com

Kwaye musani ukugweba. Musa ukwenza imisebenzi engeyiyo eyakho kwasekuqaleni. 

 

EKULUNGISENI ABAFUNDISI BETHU

Kulula kuthi ukuhlala emakhayeni ethu, sifunde iziqwengana zezihloko zeendaba, size sigwebe abefundisi bethu—sibe ngabefundisi bezakwalizwi abakwizitulo zoncedo. Leyo yindlela ihlabathi elisebenza ngayo, indlela abantu abathanda ihlabathi ababaphatha ngayo abaqeshi, abaqeqeshi, okanye abezobupolitika. Kodwa iCawe liZiko eliNgcwele, kwaye ngenxa yoko, indlela yethu yokujonga abelusi yethu, kwaye kufanele, yahluke-nangoku phakathi kwawona manyundululu amabi.

Musani ukugweba ngokwembonakalo; gwebani ngomgwebo olungisayo. (UYohane 7:24)

Kudliwano-ndlebe olulungeleleneyo noluhlaziyayo, uBhishophu Joseph Strickland uthi:

Ndiyakholelwa ukuba ukunyaniseka kwethu sonke yeyona ndlela sinokomeleza kwaye sixhase uPope Francis. Kuba, andiyazi into ajongene nayo, andinakuzazi izinto ezenzeka eRoma. Lilizwe elintsonkothe ​​kakhulu apho. Kufuneka sithembeke kuye njengalowo ubambe isitulo sikaPetros. Sisithembiso esisenzileyo, kwaye ndicinga ukuba eyona ndlela ibalaseleyo yokwenza oko kukuxhasa ezinye izithembiso-ukubambelela kwiDiphozithi yoKholo, ukuthembeka kuKristu, nokomeleza uPope Francis. Ngenxa yokuba ekugqibeleni yakhe Umsebenzi kukuthembeka kuKristu, njengoko kunjalo kuthi sonke. —Novemba 19, 2018; elamav.com

Ngenxa yaso nasiphi na isizathu, ndiye ndaba yibhodi ebethayo ukuba andiyibhegi ngenxa yomsindo wabantu abaninzi ngakuPopu kunye noobhishophu. Kwaye kunqabile ukuba ndiyanelise imibuzo yabo: 

“Kwakutheni ukuze uPopu athi, ‘Ndingubani mna ukuba ndigwebe?’” bayabuza.

"Ngaba uwufunde wonke umxholo?" Ndiyasabela. 

"Uthini nge UAmoris Laetitia nesiphithiphithi esisibangelayo?” 

"Ngaba ulufundile lonke uxwebhu okanye ibali leendaba nje?"

"Kuthekani ngeTshayina?"

“Andazi kuba andiyonxalenye yothethathethwano olucekethekileyo. Ungu?"

Kwakutheni ukuze uPopu abe nomboniso wezilwanyana kwi-St. Peter's?

“Andazi nokuba uPopu wasenza eso sigqibo okanye kutheni, ukuba wasenza. Uya?"

"Kutheni uPopu engadibani ne"dubia iikhadinali” kodwa wenza namafanasini?”

“Kwakutheni ukuze uYesu atye noZakayu?”

"Kutheni uPopu enyula abacebisi abathandabuzekayo ecaleni kwakhe?"

“Kwakutheni ukuze uYesu amisele uYudas?”

“Kutheni uPopu etshintsha imfundiso yeCawa?”

Kutheni ungafundi nje lo... "

"Kutheni uPopu engaziphenduli iileta zikaVigano?"

"Andaz. Kwakutheni ukuze uVigano adibane ngasese noPopu?”………

Ndingaqhubeka kodwa ingongoma yile: hayi mna kuphela hayi hlala phantsi kwiingxoxo zikaFrancis, funda ingqondo yakhe, okanye wazi intliziyo yakhe, kodwa bambalwa ukuba kukho oobhishophu abakwenzayo oku. Ubhishophu UStrickland wayibethelela le nto wathi: “Andiyazi into ajongene nayo, andizazi izinto ezenzeka eRoma. Lihlabathi elintsonkothe ​​kakhulu apho.” Kobeka phi na ke kum nawe! Nangona ezinye izinto zibonakala zicacile, zihlala zingekho ngokwenene. Kukonke. 

Abantu abaninzi kumajelo eendaba nakwiindawo zeblogi babiza amaKatolika ukuba “acaphuke” kwaye “angabe esathula” yaye arhangqe amasango angaphambili edayosisi yawo aze afune utshintsho. Ewe, ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesini kunzulu yaye kubi yaye akunakuze kunyanyezelwe. Kodwa ekupheliseni obu bubi, inenekazi Lethu lithi lumka ukuba awulijongeli phantsi igunya loNyana wam, umanyano lweBandla, kwaye wenze ngaphandle koBulumko nobulumko.  

Ku-Facebook ngolunye usuku, indoda ayifuni kwamkela nantoni na engaphantsi kokuba ndisebenze esidlangalaleni njengejaji kunye nejaji kaPapa uFrancis malunga namahlazo ezesondo. “Kufuneka sifune uphando!”, watsho. “Kulungile,” ndatsho. “Kunganjani ngomso ndibhale umyalezo kuFacebook othi, 'Ndifuna uphando!' Ngaba ucinga ukuba oobhishophu noPopu baza kundiphulaphula?” Waphendula wathi, "Ndicinga ukuba unayo inqaku." 

Ukukhwaza akufane kuviwe—kodwa kunjalo is rhoqo iyantlukwano. Ihlabathi lijonge iCawe ngoku kunye nendlela esiphathana ngayo—sonke. 

 

KUTHULE NTOMBI YETHU

Kumyalezo ocacileyo oya kongasekhoyo uFr. UStefano Gobbi ovela kwi "Blue Book" -ephethe ezimbini Imprimaturs, inkxaso yamawaka abefundisi kulo lonke ihlabathi, kwaye ibaluleke ngakumbi kunangaphambili—INkosikazi Yethu ihlala ibiza abathembekileyo kumthendeleko * (jonga umbhalo osemazantsi wesi-5) kunye noobhishophu babo kunye noVicar kaKristu. Lo myalezo osuka ku-1976 ngewuthethwe izolo:

Hayi indlela uSathana, utshaba lwam kwasekuqalekeni, aphumelele ngayo namhlanje ukunilukuhla nokunilukuhla! Unenza nikholwe ukuba ningabaphathi besithethe nabakhuseli bokholo, yena enikhokelela ekubeni nibe ngabokuqala ukwaphukelwa yinqanawa yokholo lwenu, anlahlekiseni, ningaqondi. 

Ibhekisele ku Izilungiso eziHlanu ukubona indlela "abagcini bexesha" kunye "nabakhululekileyo" banokulahlekiswa kwaye bawele kwimpazamo. Uyaqhubeka:

Ukwenza ukholelwe ukuba uPopu uyayikhanyela inyaniso, yaye ngaloo ndlela uSathana uyasidiliza isiseko ekwakhiwe kuso iCawa nekuthi ngaso inyaniso igcinwe injalo ukutyhubela izizukulwana. Uhamba ade akwenze ucinge ukuba mna ngokwam andinanto yokwenza nendlela uBawo Oyingcwele asebenza ngayo. Kwaye ke, egameni lam, izigxeko ezibukhali ezijolise kumntu kunye nomsebenzi kaBawo oyiNgcwele zisasazwa malunga.

Kwaye ke, iNenekazi lethu lithetha kakhulu ngalo mzuzu, liphinda uBishop Strickland:

Angathini uMama ukugxeka esidlangalaleni izigqibo zikaPopu, xa eyedwa onobabalo olukhethekileyo lokusebenzisa olu lungiselelo lubalaseleyo? Ndathula ndaliva ilizwi loNyana wam; Ndiye ndathula kwavakala ilizwi laBapostile. Ngoku ndithe cwaka ngothando kwilizwi likaPope: ukuze lisasazwe ngakumbi nangakumbi, ukuze liviwe ngabo bonke, ukuze lamkelwe emiphefumlweni. Kungenxa yoko le nto ndisondele kakhulu kumntu wokuqala woonyana bam endibathandayo, uVicar yoNyana wam uYesu. Ngokuthula kwam, ndiyamncedisa ukuba athethe…. Buyela, ubuyisele oonyana bam abangababingeleli, ukuthanda, ukuthobela kunye nobudlelwane kunye noPopu. —Kubabingeleli, Oonyana Bethu Bathandekayo, n. I-108 

Ukubekela ecaleni yonke impikiswano, “i-hermeneutic yokurhanela”, kunye nezipho zendalo zonxibelelwano okanye ukungabikho kukaFrancis, yintoni le uPopu azama ukuyithetha kuthi ukuza kuthi ga ngoku?

  • iCawe kufuneka ibe sisibhedlele sentsimi ukunqanda ukopha kwenkcubeko eyaphukileyo; (Ukuvula udliwano-ndlebe, iingxelo)
  • kufuneka siphume kwi-duffs yethu kwaye sizise iVangeli kwindawo elahlekileyo kunye nemida yoluntu; (Uvula Udliwano-ndlebe, iingxelo)
  • kufuneka sigxininise Ekuqaleni ngondoqo weVangeli, nangovuyo lokwenene; (U-Evangelii Gaudium)
  • kufuneka sisebenzise naziphi na iindlela ezivumelekileyo ukukhapha iintsapho ezaphukileyo ukubuyela kubudlelane obupheleleyo neCawa; (UAmoris Laetitia)
  • kufuneka siphelise ngoko nangoko umonakalo kunye nokudlwengulwa kweplanethi ngenxa yokubawa nokuzingca; (Laudato si ')
  • ekuphela kwendlela yokuphumelela kuko nakuphi na koku kungasentla kukuba ngcwele ngokwenyani; (UGaudete kunye noPhezulu)

Bazalwana noodade, xa siphulukana namandla okumamela ilizwi likaKristu kubafundisi bethu, ingxaki ingaphakathi kuthi, hayi kubo.[2]cf. ULuka 10:16  Amahlazo akhoyo ngoku aphelise intembeko yeCawe, kodwa enze kuphela uthumo lwethu lokuvangela nokwenza abafundi beentlanga ukuba kubaluleke ngakumbi. 

QAPHELA: akukho nto kule ndawo ingasentla isuka kwinenekazi lethu okanye ngaphakathi ikhona Imbonakalo yokwenyani ehlabathini lonke, ngaphambi okanye ukususela ngoko, ithi, “Noko ke, kwixa elizayo, kufuneka waphule ubudlelane nopopu oya kutshabalalisa ukholo.” Ungacinga ukuba iZibhalo okanye iNenekazi lethu lingasilumkisa ngeyona ngozi inkulu kunye nobuqhetseba iCawe enokujongana nayo ukuba a ngokufanelekileyo upopu onyuliweyo babeza babhengeza imfundiso yobuxoki baze balahlekise umhlambi uphela! Kodwa akunjalo. Ibinzana eliqinisekileyo elivela kuKristu, kunoko, lelokuba “uPetros uliliwa” yaye amasango esihogo akayi kuloyisa—nokuba uPetros, maxa wambi, ulilitye lesikhubekiso. Imbali iyasingqina eso sithembiso ukuba yinyani.[3]cf. USihlalo weLiwa

Siyazahlula kweli litye ngengozi yethu.  

UYESU: "… Akukho mntu unokuzithethelela, esithi: 'Andilivukeli iBandla elingcwele, kodwa ndizisusa kuphela kwizono zabefundisi abakhohlakeleyo.' Indoda enjalo, iphakamisa ingqondo yayo ngokuchasene nenkokeli yayo kwaye imfanyekiswe kukuzithanda, ayiyiboni inyaniso, nangona iyibona ngokwaneleyo, kodwa izenza ngathi ayiyenzi, ukuze ibulale isazela. Kuba uyayibona loo nto, enyanisweni, utshutshisa iGazi, hayi abakhonzi baLo. Esi sithuko senziwe kum, kanye njengokuba kwakufuneka ndinikwe imbeko. ”

Wazishiya kubani izitshixo zeli Gazi? KuMpostile ozukileyo uPetros, nakubo bonke abangena ezihlangwini zakhe abakhoyo okanye abaya kubakho kude kube ngumhla woMgwebo, bonke banegunya elifanayo nelikaPeter, elinganciphisi nasiphina isiphene. —St. UCatherine waseSiena, ovela kwi Incwadi yeeNgxoxo

Bahamba ke kwindlela yemposiso eyingozi abakholelwa ekubeni banokwamkela uKrestu njengeNtloko yeCawe, ngelixa bengabambeleli ngokunyaniseka kuMmeli Wakhe emhlabeni. -UPAPA PIUS XII, UMystici Corporis Christi (KwiQela loMfihlakalo likaKristu), ngoJuni 29, 1943; n. 41; IVatican.va

 

KUTHULE OKANYE IKRELE?

Kwimpendulo yakhe kumbuzo wam xa ndiseRoma,[4]cf. Usuku lwe-4 - Iingcinga ezingaqhelekanga ezivela eRoma UKhadinali Francis Arinze wathi: “Xa abapostile babekho elele eGetsemane, uYudas wayelele hayi ukulala. Wayekhuthele!” Wahlabela mgama esithi, “Kodwa akuvuka uPetros waza wathi rhuthu ikrele, uYesu wambetha ngenxa yoko. Ingongoma yile: UYesu usibiza ukuba singenzi nto okanye sibe ndlongondlongo ngendlela yehlabathi. Endaweni yoko, uYesu usibizela kubuchule bokomoya:

Lindani, nithandaze, ukuze ningacikideki; Umoya unentumekelelo, ke yona inyama ithambile. Mateyu 26:41

Musa ukusondela ngokomoya ngamaqhinga ezopolitiko. Yijonge ngenyameko into eyenzekayo ngaphandle kokugweba iintliziyo, kwaye ngaphezu kwako konke, zihlolisise. Musa ukozela, ungarholi ikrele. Bukela. Yima. Kwaye uthandaze. Ngokuba emthandazweni, uyakuva ilizwi likaBawo oseZulwini oyakuthi akhokele onke amanyathelo akho. 

Kwakukho uMpostile omnye owenza oko uKristu wakuthethayo: UYohane oNgcwele. Nangona wayesaba egadini ekuqaleni, kamva wabuyela emazantsi oMnqamlezo. Apho, wahlala ethule phantsi komzimba weNkosi yethu owophayo. Oku bekukude kusenzelwa. Kwakufuna inkalipho engathethekiyo ukuma phambi kwamajoni aseRoma njengomnye wabalandeli bakaKristu. Kwakufuna inkalipho engathethekiyo ukuthukwa nokugculelwa ngolo hlobo ngokuhlala noYesu (indlela abanye abathukwa ngayo begculelwa ngokuhlala benobudlelane noobhishophu noPopu ngeli xesha xa umfanekiso wabo nawo, wonakaliswe kakhulu lihlazo.) wathatha uBulumko obukhulu ukuqonda ukuba nini, kwaye nini ukuba angathethi kuloo meko (kuba ubomi bakhe babuxhomekeke kuyo). ISt. John ngu indlela ngenxa yethu njengathi ngoku ngena Passion of the Church.[5]Ukuhlala kubudlelane noobhishophu kunye noPope akuthethi ukuhlala kubudlelane neempazamo zabo nezono zabo, kodwa iofisi yabo negunya abalinikwe nguThixo.

Ngelixa abanye abafundi babexakeke zizinto ezisecaleni, hayi nokona kuncinanana, ngubani owayengumngcatshi phakathi kwabo… UYohane oNgcwele wayeneliseka kukuhlala ecamngca ngesifuba sikaKrestu soMthendeleko. Ngokwenza njalo, wafumana amandla okuma yedwa phantsi koMnqamlezo-kunye noMama. 

Umthendeleko kunye noMama. Apho, kwezo Ntliziyo zimbini, uya kufumana amandla okuma ngokuqinileyo elukholweni lwakho, kunye nobabalo noBulumko bokwazi ukuba uthethe nini, kwaye uthule nini njengoko esi sitshingitshane sikhoyo siqhubeka.  

… Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni ngaphandle kokuba kuza abantu abazizilumko. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, Familiaris Consortio, n. I-8

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Xa Kufika Ubulumko

Ubulumko, kunye nokuhlangana kwesiphithiphithi

Ubulumko buhombisa iTempile

Ubulumko, Amandla kaThixo

Ukuthethelelwa kwe ubulumko

UYesu nguMakhi osisilumko

 

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Thandaza ngakumbi… Thetha kancinane
2 cf. ULuka 10:16
3 cf. USihlalo weLiwa
4 cf. Usuku lwe-4 - Iingcinga ezingaqhelekanga ezivela eRoma
5 Ukuhlala kubudlelane noobhishophu kunye noPope akuthethi ukuhlala kubudlelane neempazamo zabo nezono zabo, kodwa iofisi yabo negunya abalinikwe nguThixo.
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA.