Ukuthulisa Abaprofeti

yesu_tomb270309_01_Fotor

 

Ukukhumbula ubungqina besiprofeto
Abafeli-nkolo abangamaKristu ka-2015

 

PHA lilifu elingaqhelekanga phezu kweCawe, ngakumbi kwilizwe laseNtshona-elixhapha ubomi kunye nokuchuma koMzimba kaKristu. Kwaye yile: ukungakwazi ukuva, ukuqonda, okanye ukuqonda ifayile ye isiprofetho Ilizwi loMoya oyiNgcwele. Kananjalo, abaninzi bayabethela kwaye batywina "ilizwi likaThixo" engcwabeni kwakhona.

Ndivakalelwa ngamandla ukuba oku kulandelayo kufuneka kuthethwe, kuba ndiyakholelwa ukuba iNkosi izakuthetha ngokuprofetayo kwiCawe kwiintsuku ezizayo. Kodwa ngaba siya kube simamele?

 

ISIPROFETO SOKWENYANISO

Uninzi lweCawe lilahlekelwe ngumbono wesiprofeto esiyinyani okanye "isiprofeto". Abantu namhlanje bathanda ukubiza “abaprofeti” njengabo basebenzisa uhlobo oluthile lokuvumisa, okanye abo bakhwaza abasemagunyeni — uhlobo oluthile lwesinombo esithi “John-the Baptist-brood-of-vipers”. [1]cf. Mat 3:7

Kodwa akukho namnye kwezi oqonda intliziyo yesiprofeto esiyinyani: ukuhambisa "ilizwi likaThixo" eliphilayo ngalo mzuzu wangoku. Kwaye eli "lizwi" aliyonto incinci. Ndiyathetha, ngaba nantoni na uThixo athi incinci?

Inene, ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwalo naliphi na ikrele elintlangothi-mbini, lingena phakathi komphefumlo nomoya, amalungu nomongo, liyakwazi ukuqonda ukubonakalisa neengcinga zentliziyo. (Heb 4:12)

Apho unenkcazo enamandla yokuba kutheni iBandla namhlanje iimfuno Ukuqwalaselwa kwelizwi likaThixo kwisiprofeto: kuba lingena phakathi komphefumlo nomoya ungene kwi ntliziyo. Uyabona, yinto enye ukuchaza umthetho, ukuphinda iimfundiso zoKholo. Ngenye into yokubathetha phantsi kokuthanjiswa nguMoya oyiNgcwele. Owokuqala ngathi ufile; le yokugqibela iyaphila kuba ivela kwilizwi lesiprofeto leNkosi. Ke, ukusetyenziswa kwesiprofeto kubalulekile kubomi beCawe, kwaye ke, nayo iyinto yokuhlaselwa.

 

ISIPROFETO ASIKAPHELI

Ngaphambi kokuba siqhubeke, umntu kufuneka ajongane nombono wangoku wokuba isiprofetho eCaweni siphele ngoYohane uMbhaptizi, kwaye ukusukela kuye, akusekho baprofeti. Ukufundwa okungagunyaziswanga kweCatechism kungakhokelela ekubeni umntu akholelwe ngolu hlobo:

U-Yohane uyabadlula bonke abaprofeti, kubo ungowokugqibela… Ngaye, uMoya oyiNgcwele uqukumbela ukuthetha kwakhe ngabaprofeti. UJohn ugqiba umjikelo wabaprofeti oqaliswe nguEliya. -ICatechism yeCawa yamaKatolika (CCC), n. I-523, 719

Kukho umxholo apha oyintloko ekuqondeni ukuba yintoni i- IMagisterium iyafundisa. Ngaphandle koko, iCatechism, njengoko ndiza kubonisa, iya kuba yinto ephikisana ngokupheleleyo neSibhalo esingcwele. Umxholo yi ITestamente Endala Ixesha lembali yosindiso. Amagama aphambili kule tekisi ingentla kukuba "uYohane ugqibezela umjikelo wabaprofeti owaqalwa nguEliya." Oko kukuthi, ukusuka kuEliya ukuya kuYohane, uThixo wayeveza ISityhilelo. Emva kokuzalwa kwakhona kweLizwi, ukutyhilwa kukaThixo kuye eluntwini kwagqitywa:

Kumaxesha adlulileyo, uThixo wayethetha ngeendlela ezahlukeneyo kookhokho bethu ngabaprofeti; Kule mihla yokugqibela, wathetha nathi ngoNyana… (Heb 1: 1-2)

UNyana liLizwi likaYise eliqinisekileyo; ke akusayi kubakho sityhilelo emva kwakhe. -CCC, n. I-73

Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uThixo uyekile ukutyhila okukhulu ubunzulu bokuqonda Isityhilelo saKhe esidlangalaleni, icebo lakhe kwindalo iphela kunye neempawu ezingcwele. Ndiyathetha, ngaba siyakholelwa ngokwenene ukuba siyayazi yonke into ngoThixo ngoku? Akakho umntu onokuthi uthethe into enjalo. Yiyo loo nto uThixo eqhubeka ethetha nabantwana baKhe ukuze atyhile ubunzulu bemfihlelo yakhe kwaye Sikhokele ungene kuzo. YayiNkosi yethu uqobo eyathi:

Ndinazo nezinye iigusha ezingezizo ezesi sibaya. Nazo ezi ndimele ndizikhokele, zive ilizwi lam, umhlambi ube mnye, nomalusi abe mnye. (Yohane 10:16)

Zininzi iindlela athe uKristu wathetha ngazo nomhlambi wakhe, naphakathi kwazo isiprofetho okanye into ngamanye amaxesha ebizwa ngokuba "yimfihlo". Nangona kunjalo,

Asiyondima [“yabucala” izityhilelo] ukuphucula okanye ukugqibezela isityhilelo sikaKristu, kodwa ncedisa ukuhlala ngokuzeleyo kwixesha elithile lembali… ukholo lobuKristu alunako ukwamkela "izityhilelo" ezithi zigqithise okanye zilungise iSityhilelo esizalisekiswa nguKristu. -CCC, n. I-67

Isiprofeto asikapheli, kwanesiphiwo somprofeti. Kodwa i indalo Isiprofeto sitshintshile, kwaye ke, imeko yomprofeti. Kungoko umjikelo omtsha wabaprofeti uqalile, njengoko kucacisiwe ngokucacileyo nguSt.

Izipho zika [Krestu] yayikukuba abanye babe ngabapostile, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abefundisi nootitshala, ukuxhobisa abangcwele ngomsebenzi wobulungiseleli, ukwakha umzimba kaKristu, de sonke sifikelele kubunye bemanyano. ukholo nokwazi uNyana kaThixo, ebudodeni obuqhelekileyo, ukuya kumlinganiso wobukhulu bokuzala kukaKristu… (Eph 4: 11-13)

 

INJONGO ENTSHA

Kwintetho yakhe kwizityhilelo zikaFatima, uPopu Benedict wathi:

… Isiprofetho ngokwendlela yebhayibhile asithethi ukuxela kwangaphambili ikamva kodwa kukuchaza ukuthanda kukaThixo okwangoku, kwaye ke sibonisa indlela elungileyo ekufuneka siyithathile kwikamva. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Umyalezo kaFatima, Inkcazo yeTheological, www.v Vatican.va

Kule meko, kwanezo ziprofeto zijongana neziganeko ezizayo ziyafumana umxholo wazo kwakhona ngoku; Oko kukuthi, ngokubanzi basifundisa indlela yokuphendula "ngoku" ukulungiselela ikamva. Eyethu ayinakuyityeshela inyani yokuba isiprofetho kuyo yonke iTestamente eNdala neNtsha zihlala zibandakanya iinkalo zekamva. Ukuyityeshela le nto, enyanisweni, kuyingozi.

Thatha umzekelo umyalezo wesiprofetho kaFatima. Imiyalelo ethile yanikwa nguMama kaThixo ezazinjalo hayi yenziwa yiCawe.

Kuba asikhange sihoye esi sibheno soMyalezo, siyabona ukuba sizalisekisiwe, iRussia ihlasele umhlaba ngeempazamo zayo. Kwaye ukuba asikakuboni ukuzaliseka okupheleleyo kwenxalenye yokugqibela yesi siprofeto, siya ngakuyo ngokuthe ngcembe ngokuthatha amanyathelo amakhulu. -Mboni kaFatima, uSr.Lucia, uMyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Ukungahoyi imiyalelo yeNkosi kungenxa yokuba kubizwa ngokuba "kukutyhilwa ngasese" kunokuba neziqhamo? Akunakuba njalo. Ukusasazeka kwezi “mpazamo” (ubuKomanisi, iMarxism, ukungakholelwa kubukho bukaThixo, ukuthanda izinto eziphathekayo, ukuqiqa, njl. Njl.) Sisiphumo ngqo sokungakwazi kwethu ukubona okanye ukuphendula kwilizwi loMoya oyiNgcwele, ubuqu kunye nokuhlangana.

Kwaye apha sifika kuvavanyo olunzulu lwendima yesiprofeto kumaxesha eTestamente eNtsha: ukunceda ukuzisa iBandla “Ebudodeni obuqolileyo.”

Yenza uthando lube yinjongo yakho, kwaye uzilangazelele iziphiwo zokomoya, ngakumbi ukuze uprofete…. lowo uprofetayo uthetha nabantu ukuba bakheke, bakhuthaze, bathuthuzelwe… Lowo uthetha ngalwimi zimbi uzakha yena; ke lowo uprofetayo wakha ibandla. Ngoku ndithanda ukuba nithethe ngalwimi zimbi nonke, noko ke ndithanda ngokukodwa ukuba niprofete. (1 Kor. 14: 1-5)

INgcwele uPaul yalatha ngakwi isipho ezijolise ekwakheni, ekwakheni, ekukhuthazeni nasekuthuthuzeleni ibandla. Ke zingaphi iiparishi zethu zamaKatolika namhlanje ezenza indawo yesi sipho? Phantse akukho. Ukanti, uPawulos ucacile njani kwaye apho oku kuyakwenzeka:

… Isiprofetho asenzelwa abangakholwayo kodwa sesabo bakholwayo. Ke ukuba icawe yonke ihlangana ndaweninye kwaye… wonke umntu uyaprofeta, kwaye kungene ongakholwayo okanye umntu ongafundiswanga, uyakuqinisekiswa ngumntu wonke agwetywe ngumntu wonke, zityhileke izinto ezifihlakeleyo zentliziyo yakhe, ukuze awe phantsi, anqule uThixo, esithi, Ngokwenene uThixo uphakathi kwakho. (1 Kor. 14: 23-25)

Qaphela oko Iimfihlakalo zentliziyo yakhe ziya kutyhilwa. Ngoba? Kungenxa yokuba igama eliphilayo, "ikrele elintlangothi-mbini" lithetha ngokuprofetayo. Kwaye oku kuyacaca ngakumbi xa kuvela emphefumlweni ophila ngokwenyani koko akushumayelayo:

Ingqina kuYesu ngumoya wesiprofetho. (ISityhi. 19:10)

Ngapha koko, ezi ziprofetho zaxelwa apho “icawe iphela” yayihlanganisana, mhlawumbi uMthendeleko. Ewe, kwiCawe yokuqala, isiprofetho phakathi kwendibano yamakholwa sasiqhelekile. UJohn Chrysostom (c. 347-407) wangqina ukuba:

… Nabani na obhaptiziweyo wathetha ngeelwimi, kungekuphela ngeelwimi, kodwa abaninzi baprofeta; abanye benze eminye imisebenzi emininzi emangalisayo… - Kweyoku-1 kwabaseKorinte 29; IPatrologia Graeca, 61: 239; icatshulwe kwi Ukutshutshisa iLangatye,UKilian McDonnell kunye noGeorge T. Montague, iphe. 18

Ibandla ngalinye lalinabaninzi ababeprofeta. —Kweyoku-1 kwabaseKorinte 32; Ibid.

Kwakuqhelekile, enyanisweni, ukuba uSt.Paul wanika imiyalelo ethile ukuqinisekisa ukuba isipho sokuprofeta sasithotyelwa ngononophelo kwaye sisetyenziswa

Ababini okanye abathathu abaprofeti mabathethe, abanye baqonde. Kodwa ukuba isityhilelo sinikwe omnye umntu ohleli apho, owokuqala makathi cwaka. Kuba ninako ukuprofeta ngabanye nonke, ukuze bafunde bonke, bavuselelwe bonke. Ewe, umoya wabaprofeti uphantsi kolawulo lwabaprofeti, kuba akangoThixo wesiphithiphithi, ngowoxolo. (1 Kor. 14: 29-33)

U-St. Paul ucinezela ukuba le nto ayifundisayo iyeza ngqo evela eNkosini:

Ukuba nabani na ucinga ukuba ungumprofeti okanye ungumntu wokomoya, makayiqonde loo nto le nto ndinibhalela yona ngumyalelo weNkosi. Ukuba nabani na akakuqondi oku, akavunyelwa. Ke, bazalwana bam, zabalazelani ukuprofeta, ningakuthinteli ukuthetha ngalwimi zimbi, kodwa yonke into mayenziwe ngokufanelekileyo nangokulungelelanayo. (1 Kor. 14: 37-39)

 

ISIPROFETO NGOKU

Le asiyondawo yentetho ende yokuba kutheni isiprofetho siphulukene nokubaluleka kwimo yobomi bemihla ngemihla kwiCawa yamaKatolika. Emva kwayo yonke loo nto, uSt. Paul ubeka "abaprofeti" emva kwesibini "kubapostile" kuluhlu lwezipho. Baphi ke abaprofeti bethu?

Ayikuko ukuba abekho phakathi kwethu-kukuba bahlala bengamkelwa okanye baqondwe. Ngokuphathelene noko, akukho nto itshintshileyo ngaphezulu amawaka eminyaka: sisabaxuluba ngamatye abaphethe umyalezo, ngakumbi xa bephethe ilizwi lesilumkiso okanye ukhuthazo olomeleleyo. Batyholwa "ngentshabalalo nesithokothoko", ngokungathi isono kunye neziphumo zaso azisekho kwihlabathi lethu langoku. UPopu Benedict, ongomnye wamadoda aprofetayo kumaxesha ethu, wakhe wabuzwa xa wayenguKhadinali kutheni engenalo ithemba, waphendula wathi, "Ndiyinyani." Ubunyani lilitha lenyaniso. Kodwa rhoqo, rhoqo, kuvela kwiLanga leThemba. Kodwa hayi ithemba lobuxoki. Hayi umfanekiso wobuxoki. Abaprofeti bobuxoki kwiTestamente eNdala, enyanisweni, ngabo babesenza ngathi yonke into ilungile.

Esinye seziqhamo ezibulalayo zala maxesha esiye sosulela iisemina ezininzi kukusasazeka kweemfihlakalo. Ukuba ubuThixo bukaKristu buyathandatyuzwa, kukangakanani ke ukuba umntu angasebenza kwizipho zaKhe eziyimfihlakalo! Yile ngcamango yokugxeka ethe yasasazeka kuyo yonke indawo eCaweni kwaye yakhokelela kwingxaki yangoku yobumfama bokomoya, ebonakalisa kwindawo yesiprofetho njengokuqonda okungasebenziyo.

Ngaphandle kokungabikho kwenkcazo kwizipho zesiprofeto, kuhlala kukho into engacaciswanga phakathi kwabafundisi ukuba uThixo uthetha kuphela ngeMagisterium kwaye mhlawumbi, ubukhulu becala, ngabo banesidanga sobufundisi. Ngelixa abathembekileyo abathembekileyo bahlala bejongana nesi simo sengqondo kwinqanaba lendawo, ngethamsanqa ayisiyo imfundiso yeCawe kwinqanaba lehlabathi:

Abathembekileyo, abathi ngoBhaptizo badityaniswa kuKristu badityaniswa naBantu bakaThixo, benziwa izabelo ngendlela yabo ekhethekileyo kububingeleli, kwisiprofeto, nakwiofisi yobukumkani bukaKristu…. Uzalisekisa esi sikhundla sobuprofeti, kungengabaphathi kuphela… kodwa nangamarhamente. -CCC, n. I-897, 904

Kwaye, uPopu Benedict uthi:

Kuyo yonke iminyaka iCawe ifumene uthando lwesiprofetho, ekufuneka luhlolisisiwe kodwa lungahlaziswa. -Cardinal Ratzinger (BENEDICT XVI), Umyalezo kaFatima, Inkcazo yeTheological,www.v Vatican.va

Kodwa kwakhona, nantsi imeko yokulala: ukungavumi nokujonga isiprofeto. Kwaye abantu abaninzi banesiphoso maxa wambi kule meko, kuba umntu udla ngokuva: “Ngaphandle kokuba iVatican iyayivuma, andizukuyimamela. Kwaye kwangoko, ukuba “sisityhilelo sabucala”, andenzi njalo baye ukuyiphulaphula. ” Sele sichazile ngasentla ukuba kutheni le meko inokuba sisandla esibi ukunqanda ukujongana nelizwi elingathandekiyo loMoya. Ilungile ubuchwepheshe, ewe. Kodwa njengoko umfundi wezakwalizwi uHans Urs von Balthasar wathi:

Umntu angabuza nje ukuba kutheni uThixo ebonelela [ngezityhilelo] ngokuqhubekekayo [kwasekuqaleni ukuba] akukho mfuneko yokuba zithotyelwe yiCawe. -Mistica oggettiva, n. 35; icatshulwe kwi Isiprofeto sobuKristu NguNiels Christian Hvidt, iphe. 24

 

UKUQONDA

Kwelinye icala, sikwabona ukuba apho kukho ukuzimisela eCaweni ukuphonononga isiprofetho, kuhlala kuguqula uphando olugqithisileyo kwaneenkundla zehlabathi ezizenzayo ukumisela inyani. iVatican1v2_FotorKwaye ngeli xesha kukhutshwa ukuqonda, ngamanye amaxesha amashumi eminyaka kamva, ukusondela kwelizwi lesiprofeto kulahlekile. Kukho ubulumko, ewe, kuvavanyo ngomonde kwigama lesiprofetho, kodwa ke oku kunokuba sisixhobo esingcwaba ilizwi leNkosi.

Musa ukumcima uMoya. Musani ukukucekisa ukuprofeta. Vavanya yonke into; gcina okuhle. (1 Tes.5: 19-21)

ipolitiki, bazalwana noodade. Nale ikhoyo eCaweni yethu kwaye iyazibonakalisa ngeendlela ezininzi ezilusizi nezingalunganga, ewe, nkqu Diabolical iindlela. Kungenxa yokuba isiprofeto Ilizwi likaThixo eliphilayo—ihlala idelelekile kakhulu, uMoya uyacinywa rhoqo, kwaye ngelishwa, nkqu nokulungileyo kuyaliwa kaninzi. Ngokweminye imigangatho yoobhishophu, uSt. Ewe, uninzi lweeleta zakhe lwaluza "kuthintelwa" kuba yayizizityhilelo ezaziza kuye ngemibono yoloyiko. Ngokufanayo iRosari yayiza kubekelwa bucala ngabefundisi kuba yayiza “ngesityhilelo sabucala” eSt. Dominique. Kwaye umntu angazibuza ukuba ngaba amazwi amangalisayo kunye nobulumko booTata base-Desert abatyhilwe kubo bodwa emthandazweni bazakubekelwa bucala kuba "zizityhilelo zabucala"?

IMedjugorje mhlawumbi yenye yezona zinto zibalaseleyo zokungakwazi kwethu ukulandela imiyalelo elula kaSt. Njengoko ndibhalile KwiMedjugorje, iziqhamo zeli "shishini lingekho mthethweni" laseMarian ziyamangalisa kwaye mhlawumbi azilinganiswa ukusukela oko iZenzo zabaPostile ziguquka kakhulu, ubizo kunye nabawexuki abatsha. Ngaphezulu kweminyaka engama-30, umyalezo uyaqhubeka nokuvakala kule ndawo njengokuza okutyholwaIsikhumbuzo seminyaka engama-25-inenekazi-lethu-iFotor
uvela ezulwini. Imixholo yayo ishwankathelwe ngolu hlobo: umnxeba wokuthandaza, ukuguqula, ukuzila ukutya, iSakramente, kunye nokucamngca ngeLizwi likaThixo. Njengoko ndibhalile Uloyiso-Icandelo III, oku ngqo kwiimfundiso zeCawa. Nanini na xa kuthiwa "iimboni" zaseMedjugorje zithetha esidlangalaleni, lo ngumyalezo wazo ongaguquguqukiyo. Ke le nto sithetha ngayo apha ayisiyonto intsha, kukugxininisa ngokukodwa kubumoya bokwenene bamaKatolika.

Wayeza kuthini uSt. Esebenzisa iSibhalo sakhe ekuqondeni, mhlawumbi angathi, "Kulungile, andazi ngokuqinisekileyo ukuba le iphuma ngqo kwiNkosikazi yethu njengoko iimboni zisitsho, kodwa ndikuvavanyile oko bakuthethayo ngokuchasene neSityhilelo sikaRhulumente seCawe, kwaye imi. Ngapha koko, ukulandela umthetho weNkosi yethu othi "jonga uthandaze" kwaye uthobele imiqondiso yamaxesha, le fowuni yokuguqula iyinyaniso. Ke ngoko, ndinokukugcina okuhle, oko kukuthi, ubizo olungxamisekileyo lwezinto ezibalulekileyo zokholo. ” Ewe kunjalo, xa sijonga ukuwa kwelizwe lamaKatolika eNtshona, kubonakala kucacile ukuba izityhilelo ezinje ngezi-nokuba zivela ngqo kumthunywa wasezulwini okanye ngabantu nje — zinako…

… Sincede ukuba siqonde imiqondiso yamaxesha kwaye siphendule ngokufanelekileyo kukholo. -Ukhadinali uJoseph Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Umyalezo kaFatima, “Inkcazo ngezakwalizwi” www.v Vatican.va

Lowo ke kutyhilwe kuye eso sambulo sabucala, emelwe kukukholelwa, athobele lo mthetho, nomyalezo, ukuba ubonakalisiwe kuye, enobungqina obucokisekileyo. Kuba ke uThixo uyathetha nomnye, aze ke amfune. ukukholwa; ngenxa yoko, ukuba uyakholelwa kuThixo, lowo ufuneka ukuba enze njalo. -IPOPE BENEDICT XIV, UbuGcisa bobuNtu, V. III, iphe. 394

 

Ukususela kwimilomo yeentsana

Ewe, andicebisi ukuba isiprofetho yindawo yommangaliso kunye nababoni. Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, iBandla lifundisa ukuba zonke isabelo sababhaptiziweyo "kwisikhundla sokuprofeta" sikaKristu. Ndifumana iileta Ukusuka kubafundi abasebenza kule ofisi, ngamanye amaxesha bengakuqondi oko. Nabo bathetha “ilizwi likaThixo” ngalo mzuzu. Kufuneka sibuyele koku kuphulaphula ngenyameko, ukuva ilizwi leNkosi lithetha kwiCawe yaKhe, kungekuphela ngeengxelo zoomantyi, kodwa abantwana, abathobekileyo, "i-poustiniks" -abo bavela kwisizungu somthandazo "negama" leCawa. Kwicala lethu, kufuneka sivavanye amazwi abo, okokuqala, ngokuqinisekisa ukuba bayahambelana nenkolo yethu yamaKatolika. Kwaye ukuba kunjalo, bayakha, bayakha, bayakhuthaza, okanye bayathuthuzela? Kwaye ukuba kunjalo, bamkele ngesipho abayiyo.

Kwaye asinakulindela ukuba ubishophu angenelele kwaye aqonde onke "amagama" aphuma kwindawo yeqela okanye ngenye indlela. Akanakuba nalo ixesha lokwenza enye into! Ngokuqinisekileyo, kukho amaxesha apho izityhilelo zixhaphake esidlangalaleni kwindalo, kwaye kufanelekile ukuba abaqhelekileyo bendawo babandakanyeke ngokuthe ngqo (ngakumbi xa kusenzeka ibango).

Abo baphethe iCawe kufuneka bagwebe ubunyani kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kwezi zipho, ngeofisi yabo hayi ukucima uMoya, kodwa ukuvavanya zonke izinto nokubambelela kokulungileyo. -IBhunga leVatican leSibini, Lumen Gentium, n. I-12

Kodwa xa ubhishophu engabandakanyeki, okanye xa inkqubo inde kwaye ikhutshiwe, imiyalelo kaSt.Paul sisikhokelo esilula sokuqonda ngaphakathi kuMzimba. Ngaphandle koko, akukho Sityhilelo sitsha siza kuvela, kwaye oko sikunikiweyo kwidiphozithi yokholo kuyanele ngokwaneleyo ukusindiswa. Elinye lubabalo nesipho.

 

UKUFUNDA UKUVA ILIZWI LAKHE

Ndiyayiva iNkosi ibizela iBandla laYo kwi yedwa entlango apho azakuthetha ngqo noMtshakazi waKhe. Kodwa ukuba siyaphambana, sigxeka, soyika ukumamela amazwi esiprofeto sabantakwethu noodade wethu, sizibeka emngciphekweni wokuphoswa zizo ezo nceba zenzelwe ukwakha, ukwakha, ukukhuthaza nokuthuthuzela iBandla ngeli lixa.

UThixo usinike abaprofeti bala maxesha. La mazwi esiprofeto afana Izibane eziphambili kwimoto. Imoto sisityhilelo sikawonke-wonke kunye nezibane eziphambili kwezi zityhilelo zivela entliziyweni kaThixo. Sikwixesha lobumnyama, kwaye ngumoya wesiprofetho osibonisa indlela eya phambili, njengoko yayihlala isenza ngaphambili.

Kodwa ngaba thina, abefundisi kunye nabantu nje ngokufanayo, simamele? Ngamagunya enkolo awayefuna ukumvala umlomo uYesu, ukuze athulise “uLizwi owenziwe inyama.” Wanga uMoya kaThixo ungasinceda usincede sive ilizwi leNkosi kwakhona kubo bonke abantwana Bayo…

Abo bawele kolu lonwabo bajonga phezulu kwaye bakude, bayasigatya isiprofetho sabazalwana noodade babo… -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-97

… Kufuneka sive kwakhona ilizwi labaprofeti abakhwaza bekhathaza izazela zethu. —UPOPA UFRANCIS, uMyalezo weLente, ngoJanuwari 27, 2015; IVatican.va

… Ngemilomo yeentsana neentsana, Umise ikhuselo nxamnye neentshaba zakho, ukuze uthulise utshaba nomphindezeli. (INdumiso 8: 3)

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

KwiSityhilelo saBucala

Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

ZaBabona kunye neMibono

  

 

Enkosi ngokuxhasa le nkonzo yexesha elizeleyo.

Bhlisa

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Mat 3:7
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.