Ixesha elincinane lasekhohlo

 

NgoLwesihlanu wokuqala walenyanga, ikwangumhla womthendeleko kaSt Faustina, umama womfazi wam, uMargaret, wasweleka. Silungiselela umngcwabo ngoku. Enkosi kubo bonke ngemithandazo yenu malunga noMargaret kunye nosapho.

Njengokuba sibukele ukuqhuma kobubi kwihlabathi liphela, ukusuka kwezona zithuko zimanyumnyezi ngoThixo kwiindawo zemidlalo, ukuya ekuweni koqoqosho okusondeleyo, ukuya kwimfazwe yenyukliya, amazwi alo mbhalo ungezantsi kunqabile ukuba kude nentliziyo yam. Baye baqinisekiswa kwakhona namhlanje ngumlawuli wam wokomoya. Omnye umfundisi endimaziyo, othandazayo nothanda ngomphefumlo, uthe namhlanje uBawo uyamxelela, "Bambalwa abaziyo ukuba lincinci kangakanani ixesha elikhoyo."

Impendulo yethu? Sukulibazisa ukuguquka kwakho. Sukulibazisa ukuya kwi-Confession ukuqala kwakhona. Musa ukulibala ukuxolelaniswa noThixo kude kube ngomso, kuba njengoko kubhalwe nguSt.Namhlanje ngumhla wosindiso."

Ukupapashwa kokuqala ngoNovemba 13, 2010

 

MVA kweli hlobo liphelileyo lika-2010, iNkosi yaqala ukuthetha ilizwi entliziyweni yam elinokungxamiseka okutsha. Bekusoloko kutshisa entliziyweni yam ndide ndivuke namhlanje ekuseni ndilila, andisakwazi ukuzibamba. Ndithethile nomphathi wam wokomoya oqinisekisile oko bekusinda entliziyweni yam.

Njengoko abafundi bam kunye nababukeli besazi, ndizamile ukuthetha nawe ngamazwi eMagisterium. Kodwa yonke into endiyibhalileyo nendiyithethileyo apha, encwadini yam, nakwii-webcasts zam, zezi siqu izikhokelo endizivayo emthandazweni — ukuba uninzi lwenu niyakuva nasemthandazweni. Andizukuphambuka kwikhosi, ngaphandle kokugxininisa esele ithethiwe 'ngongxamiseko' ngooBawo abaNgcwele, ngokwabelana nawe ngamagama abucala endiwanikiweyo. Kuba ngokwenyani ayenzelwanga, okwangoku, ukuba igcinwe ifihliwe.

Nanku "umyalezo" njengoko ubunikwe ukusukela ngo-Agasti kwizicatshulwa zedayari yam…

 

IXESHA LIMFUTSHANE!

Nge-24 ka-Agasti ka-2010: Thetha la magama, amazwi am, endiwabeka entliziyweni yakho. Sukuthalalisa. Ixesha lifutshane! … Zabalazela ukuba nentliziyo enye, ubeke uBukumkani kwindawo yokuqala kuyo yonke into oyenzayo. Ndiyaphinda ndithi, musa ukuchitha ixesha kwakhona.

Nge-31 ka-Agasti ka-2010 (uMary): Kodwa ngoku lixesha lokuba amazwi abaprofeti azalisekiswe, kwaye zonke izinto ziziswe phantsi kwesithende soNyana wam. Sukulibazisa ukuguqula kwakho. Mamela ngenyameko kwilizwi lomlingane wam, uMoya oyiNgcwele. Hlala kwintliziyo yam engagungqiyo, kwaye uyakufumana isiphephelo kwisaqhwithi. Ubulungisa ngoku buwa. Izulu ngoku liyalila… noonyana babantu baya kulazi usizi phezu kosizi. Ndiya kuba nawe. Ndiyathembisa ukukubamba, kwaye njengomama olungileyo, ndikukhusele phantsi kwamaphiko am. Zonke azilahleki, kodwa zonke zifunyanwa kuphela ngoMnqamlezo woNyana wam [okt. ukubandezeleka. Mthande uYesu wam onithanda nonke ngothando oluvuthayo. 

Oktobha 4th, 2010: Ixesha lifutshane, ndiyakuxelela. Ngexesha lokuphila kwakho uMarko, iintlungu ziya kuza. Musani ukoyika kodwa zilungiseleleni, kuba aniwazi umhla nelixa aya kuza ngalo uNyana woMntu njengoMgwebi olilungisa.

Oktobha 14th, 2010: Ngoku lixesha! Ngoku lixesha lokuba iminatha izaliswe kwaye itsalelwe kwi-barque yeCawa yam.

Oktobha 20th, 2010: Ixesha elisele lincinci ke… ixesha elincinci kangaka. Nawe awuyi kukulungela, kuba loo mini iya kuza njengesela. Kodwa qhubeka ugcwalise isibane sakho, kwaye uza kubona ebumnyameni obuzayo.(cf. Mat. 25: 1-13, njani? zonke Iintombi ezinyulu zabanjwa zingalindelanga, nkqu nabo "babezilungiselele").

Nge-3 kaNovemba, 2010: Kushiyeke ixesha elincinane kakhulu. Utshintsho olukhulu luza phezu kobuso bomhlaba. Abantu abakulungelanga. Abazithobelanga izilumkiso zam. Baninzi abaza kufa. Bathandazele kwaye ubathethelele ukuba bazakufa ngenceba yam. Amandla obubi ahamba phambili. Baya kuliphosa ilizwe lakho kwisiphithiphithi. Beka intliziyo yakho namehlo akho ngokuqinileyo kum, kwaye akukho ngozi iya kuza kuwe nakwindlu yakho. Le yimihla yobumnyama, ubumnyama obukhulu obungazange bube kho oko ndabeka isiseko somhlaba. UNyana wam uyeza njengokukhanya. Ngubani okulungeleyo ukutyhilwa kobungangamsha bakhe? Ngubani olungeleyo naphakathi kwabantu baM ukuba bazibone ekukhanyeni kweNyaniso?

NgoNovemba 13th, 2010: Nyana wam, usizi olusentliziyweni yakho luthontsi losizi olusentliziyweni kaYihlo. Ukuba emva kwezipho ezininzi kangaka kunye neenzame zokutsalela amadoda kum, bawalile ngenkani ubabalo lwam.

Onke amazulu alungisiwe ngoku. Zonke iingelosi zime zilungele umlo omkhulu wamaxesha akho. Bhala malunga nayo (ISityhi 12-13). Umda wawo, yimizuzu nje engephi. Hlalani niphaphile ngoko. Phila kakuhle, ungalali esonweni, kuba ngekhe uvuke. Mamela ilizwi lam, endiza kulithetha kuwe, Umlomo wam omncinci. Khawuleza. Ungachithi xesha, kuba ixesha yinto ongenayo.

 

IXESHA, NJENGOKO NDIYAZI

Bazalwane noodade, bendihlala ndisithi "ixesha" ligama elisondele kakhulu-elinxulumene noThixo, ngokubaeNkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, newaka leminyaka injengemini enye"(2 Pt 3: 8). Kodwa ngexesha elinye loku ngasentla imiyalezo, ndeva ngaphakathi ukuba iNkosi ithetha "mfutshane" njenge wena nam ingacinga ukuba mfutshane. Kungenxa yoko le nto ndithathe iinyanga ezininzi ukuphonononga phantsi kolwalathiso lokomoya endikubelene nawe apha. Kodwa, kuyo yonke inyaniso, ngoku ndiva lo myalezo ungxamisekileyo ovela kwiindawo ezininzi kuMzimba kaKristu. Kwaye eso siqinisekiso yinxalenye ebalulekileyo yokuqonda esijamelene nako kula maxesha angaqhelekanga.

Ngemithandazo yakho nangoncedo lukaThixo, ndiza kuthi kwiintsuku ezizayo, ndityhile la magama, ngokukodwa isahluko se-12 nese-13 seSityhilelo. Njengoko uza kubona kwakhona, aBawo abaNgcwele bebethetha kwaye isilumkiso ngezi ziganeko zisondelayo ukuze ziviwe ngabantu bonke.

Olu kreqo alukho malunga nam, igama lam, okanye into abanokuyithetha abo "bantu balungileyo" malunga naloo "ntetho yabucala." Imalunga nokulungiselela iBandla Uqhwithela olukhulu esilapha kwaye esiza, isiqhwithi esiya kuthi siphele ekuzeni kokutsha kwexesha elitsha. Yile nto uBawo Oyingcwele ayicelileyo kuthi thina bantu batsha ukuba sithethe ngayo, kwaye kufuneka siphendule nokuba sithini na.

Nkosi, sinike iindlebe zokuva iBandla lakho lithetha, kunye nentliziyo yokuthobela.

Abaselula bazibonakalisile ukuba bangabaseRoma naseCaweni sisipho esikhethekileyo soMoya kaThixo… Khange ndithandabuze ukubacela ukuba benze ukhetho olungqongqo lokholo nobomi kwaye ndibanike umsebenzi omkhulu: ukuba babe “kusasa abalindi ”ekuqaleni kwewaka leminyaka elitsha. —UPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9

Amandla oMoya, kwaye ezotywe kumbono otyebileyo wokholo, isizukulwane esitsha samaKristu siyabizwa ukuba sizokuncedisa ekwakheni apho isipho sikaThixo sobomi samkelekile, sihlonitshwayo kwaye sixatyisiwe-singazange sonqatshwe, sisoyike njengesisongelo kwaye sitshatyalalisiwe. Ubudala obutsha apho uthando lungakhathali okanye luzifunela, kodwa lunyulu, luthembekile kwaye lunyanisekile ngenene, luvulekile kwabanye, luhlonipha isidima sabo, lufuna ulonwabo lwabo oluqaqambileyo, kunye nobuhle. Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona kukunganikezeli, ukungakhathali, kunye nokuzingenisa okubulala imiphefumlo yethu kwaye kuyityhefu kulwalamano lwethu. Bathandekayo abancinci bam, INkosi icela ukuba nibe ngabaprofeti beli xesha elitsha… -IPOPE BENEDICT XVI, Kwasekhaya, USuku loLutsha lweHlabathi, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

Uguquko oluzayo: Uhlaziyo!

Kutheni sifike ngexesha lokuhlanjululwa: Umbhalo eludongeni kwaye Ukubhalwa Esantini

Lungiselela!

 

IINKCUKACHA ZOKUSEBENZA:

Kumalungiselelo omzimba: Ixesha lokulungiselela

Ukuza "kwenyikima enkulu": Ukuvuka okukhulu, ukungcangcazela okukhulu

Kumandla obubi bokuphosa umhlaba kwisiphithiphithi: Sasilunyukisiwe

Uthotho oluchaza "umfanekiso omkhulu" ngesiprofeto esinikwe phambi kukaPaul VI: Isiprofeto eRoma

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

Le nkonzo ifumana a enkulu ukunqongophala kwemali.
Nceda uqwalasele ukubuyisa isishumi kubawexuki bethu.
Enkosi kakhulu.

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:


Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.