Ke, Umbonile Nawe?

amantshontshoIndoda yeentlungu, Ngu-Matthew Brooks

  

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 18, 2007.

 

IN ukuhamba kwam kulo lonke elaseKhanada naseUnited States, ndiye ndasikelelwa ukuba ndichithe ixesha kunye nababingeleli abahle kakhulu nabangcwele - amadoda abuncamela ngokwenene ubomi babo ngenxa yeegusha zabo. Banjalo ke abalusi abafunwa nguKristu kule mihla. Banjalo ke abelusi ekufuneka benayo le ntliziyo ukuze bakhokele iigusha zabo kwimihla ezayo…

 

IBALI LOKWENYANISO

Omnye umfundisi onjalo wabalisa eli bali lokwenene lobuqu ngesiganeko esenzeka ngoxa wayekwisikolo sabefundisi... 

Ebudeni boMthendeleko wangaphandle, wajonga kumfundisi ngexesha lokungcwalisa. Wamangaliswa gqitha kukuba akazange aphinde ambone umbingeleli, kodwa kunoko, UYesu emi endaweni yakhe! Wayeliva ilizwi lalo mfundisi, kodwa wabona uKristu

Amava ale nto ayenzulu kangangokuba wayigcina ngaphakathi, eyicingisisa kangangeeveki ezimbini. Ekugqibeleni, kwafuneka ukuba athethe ngayo. Waya endlwini yengqonyela waza wankqonkqoza emnyango. Xa waphendula lo mphathi, wajonga kwiseminari wathi, “Ke, nawe umbonile? "

 

KWIPESONA CHRISTI

Sinentetho elula, kodwa enzulu kwiCawa yamaKatolika: emntwini uChristi - kubuntu bukaKristu. 

Kwinkonzo yecawa yomlungiseleli omiselweyo, nguKrestu ngokwakhe okhoyo kwiCawe yakhe njengeNtloko yeQumrhu lakhe, uMalusi womhlambi wakhe, umbingeleli omkhulu wedini lokuhlangula, uMfundisi weNyaniso. Aba bakhonzi bayanyulwa kwaye bangcwaliswe ngumthendeleko weMiyalelo eNgcwele apho uMoya oyiNgcwele ubenza ukuba basebenze emntwini kaKrestu oyintloko ukulungiselela onke amalungu eCawa. Umlungiseleli omiselweyo, ngokungathi kunjalo, "ungumfanekiso" kaKristu umbingeleli. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. 1548, 1142

Umbingeleli ungaphezu kommeli olula. Ungumfuziselo wokwenene ophilayo kunye nomjelo kaKristu. Ngobhishophu kunye nabasebenzi asebenza nabo - ababingeleli abaphantsi kwakhe - abantu bakaThixo bafuna ukwaluswa kukaKristu. Bakhangele kubo ukuze bafumane ukhokelo, ukutya kokomoya, namandla uKristu awawanikela kubo okuxolela izono nokwenza uMzimba Wakhe ubekho kwiDini loMthendeleko. ukuxelisa uKristu kumbingeleli wabo. Kwaye uKrestu, uMalusi, wazenzela ntoni izimvu zaKhe?

Ubomi bam ndibuncamela iigusha. UYohane 10:15

 

UMALUSI OBETYELWEYO    

Njengoko ndibhala oku, ubuso bala makhulu ababingeleli, oobhishophu, kunye neekhadinali endikhe ndadibana nabo kuhambo lwam bayadlula phambi kwamehlo am. Ndathi kum, "Ndingubani mna ukuba ndingazibhala ezi zinto?" Zintoni ezo?

Lifikile ilixa lokuba ababingeleli noobhishophu babeke ubomi babo ngenxa yezimvu zabo.  

Le yure ibisoloko ikunye neBandla. Kodwa ngamaxesha oxolo, iye yaba sisizekeliso ngakumbi - ukufela ukholo "omhlophe" lokuzifela. Kodwa ngoku kuye kwafika ixesha laxa abefundisi beya kuzizisela iindleko ezingakumbi zobuqu ngokuba ‘nguMfundisi weNyaniso. Intshutshiso. Utshutshiso. Kwezinye iindawo, ukholo. Iintsuku zokulalanisa zidlulile. Iintsuku zokukhetha zilapha. Oko kwakhiwe entlabathini kuya kuwa.

Abo bacela umngeni kobuhedeni butsha bajongene nokukhetha okunzima. Enoba avumelana nale ntanda-bulumko okanye ajongane nethuba lokufel 'ukholo. —Fr. UJohn Hardon; Unganyaniseka njani kwiKatolika namhlanje? Ngokunyaniseka kwiBhishophu yaseRoma; inqaku elivela ukuyinako.org

Kunjengokuba omnye umhlalutyi ongumProtestanti watshoyo, “Abo bakhetha ukutshata nomoya wehlabathi kwesi sizukulwana, baya kuqhawula umtshato kwelizayo."

Ewe, ukuba ababingeleli baya kuba yimifanekiso eqingqiweyo yoMalusi Omkhulu, bamele bamxelise: Wathobela yaye enyanisekile kuBawo de kwasekupheleni. Kumbingeleli, ke, ukunyaniseka kuBawo oseZulwini kukwabonakaliswa ngokunyaniseka kuye Bawo Ongcwele, uPopu, onguMmeli kaKristu (noKristu ongumfanekiselo kaYise.) Kodwa noKristu wayemthanda waza wakhonza waza wazinikela ngenxa yezimvu ngale ntobelo: Wabathanda abakhe “kwada kwasekupheleni.[1]cf. Yohane 13:1 Akakholisi mntu, ekholisa uThixo. Kwaye ekukholiseni uThixo, Wakhonza abantu. 

Ngaba ngoku ndithandaza ebantwini okanye kuThixo? Ndifuna ukukholisa abantu na? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu. (Gal 1:10)

Hayi! Ityhefu enkulu yomhla wethu: umnqweno wokukholisa, ukuthandwa kunye nokuvunywa ngomnye umntu. Ngaba esi asingomfanekiso wegolide owamiselwa liBandla lanamhlanje entliziyweni yalo? Ndihlala ndisiva kusithiwa iCawe ibonakala ngathi yiNGO (imibutho engekho phantsi kukarhulumente) kuneQumrhu elingaqondakaliyo kule mihla. Yintoni esahlulayo ehlabathini? Mva nje, hayi kakhulu. Hayi indlela esibadinga ngayo abangcwele abaphilayo, hayi iinkqubo! 

Phakathi kwezenzo zempatho-mbi ezabakho emva kweVatican II kwezinye iindawo yayikukushenxiswa kwindawo engcwele yomfuziselo kaYesu Obethelelweyo nokungagxininisi kweDini loMthendeleko. Ewe, ukubethelelwa kukaKristu kuye kwaba lihlazo. kwanabaKhe. Silihluthe ikrele loMoya; inyaniso - waza wawangawangisa endaweni yalo usiba olubengezelayo “lokunyamezelana.” Kodwa njengoko ndibhale mva nje, sibizelwe ukuba IBastion ukulungiselela idabi. Abo banqwenela ukuphawula intsiba zokulalanisa baya kubanjwa kunye nabo kwimimoya yenkohliso, kwaye bathathwe.

Kuthekani ngomntu nje oqhelekileyo? Naye uyinxalenye ye- ububingeleli basebukhosini kaKristu, nangona kunjalo ngendlela eyahlukileyo kunaleyo yabathanjiswa ngohlobo olukhethekileyo lukaKristu kwiMiyalelo eNgcwele. Kananjalo, i umntu oleleyo ibizwa ukuba lala phantsi ubomi bakhe kwabanye kulo naluphi na ubizo azifumana ekulo. Kwaye kufuneka anyaniseke kuKristu ngokuthobela umalusi-umbingeleli womntu, ubhishophu, noBawo Oyingcwele, nangona naluphi na ubuthathaka kunye neziphene. Iindleko zoku kuthobela uKristu nazo zikhulu. Mhlawumbi kuya kuba ngakumbi, kuba ngokufuthi intsapho yalowo uqhelekileyo iya kubandezeleka kunye naye ngenxa yeVangeli.

Ndiya kulandela intando yaKho kangangoko uya kundivumela ukuba ndenze njalo ngommeli waKho. Owu Yesu wam, ndibeka kuqala ilizwi leCawe ngaphezu kwelizwi othetha ngalo kum. — eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Idayari, engama-497

 

Bala iindleko

Kufuneka sonke bala iindleko ukuba siza kukhonza uYesu ngokuthembeka. Kufuneka siyiqonde into ayicela ngokwenene kuthi, kwaye emva koko sithathe isigqibo sokuba siya kuyenza na. Bambalwa kangakanani abakhetha i indlela emxinwa - kwaye ngale nto, iNkosi yethu yayibuthuntu kakhulu.

Othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowusindisa lowo. (Luka 9:24)

Usicela ukuba sibe zizandla zaKhe kunye neenyawo zakhe emhlabeni. Ukuba njengeenkwenkwezi ezikhanya ngokuqaqambileyo ebumnyameni obukhulayo, zibambelele nkqi enyanisweni.

[UYesu] uphakamile kwaye ubengezela phakathi kweentlanga ebomini kwabo bahlala ngokuthobela imiyalelo. -UMaximus oyiNgcaciso; Ubungakanani bamaxesha eeyureUmqulu IV, iphe. 386  

Ingaba izandla neenyawo zakhe zazingabethelelwa emthini? Ewe, ukuba uza kuphila ngokwesidima nangokunyaniseka imiyalelo kaKristu, unokulindela ukutshutshiswa de uthiywe. Ingakumbi ukuba ungumfundisi. Leyo yindleko esijongene nayo ngomlinganiselo ophakame ngakumbi namhlanje, kungengakuba umgangatho weVangeli unyusiwe (ubusoloko ufana), kodwa ngenxa yokuba ukuyiphila ngokunyanisekileyo kuya kuhlangatyezwana nobutshaba.

Ewe, bonke abo bafuna ukuphila ubomi bokuhlonela uThixo kuKristu Yesu baya kutshutshiswa. (2 Tim.3: 12)

Singena nzulu ngakumbi kwi Ukujongana okokugqibela yeVangeli kunye ne-anti-Gospel. Kukho into yokuhlaselwa yiCawa kwezi ntsuku, ukunyelisa okungalawulekiyo konke okungcwele nokungcwele. Kodwa kanye njengokuba noKrestu wangcatshwa ngabakhe, nathi kufuneka silindele ukuba eyona ntshutshiso inamandla inokuvela ngaphakathi kweeparishi zethu. Kuba iicawa ezininzi namhlanje ziye zanikezela kumoya wehlabathi ukusa kumlinganiselo wokuba abo ngokwenene baluphila ngokunzulu ukholo lwabo babe ngabefundisi. uphawu lokuchasana.

Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa; ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Ninoyolo nina, xa bathe abantu baningcikiva, banitshutshisa, bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka, ngenxa yam. Yibani nemihlali, nigcobe, kuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini… (Mat 5: 10-12)

Funda oko kwakhona kwakhona. Kuninzi lwethu, intshutshiso iza kuza ngendlela yokulahlwa kabuhlungu, ukwahlulwa, kwaye mhlawumbi ukulahleka kwemisebenzi. Kodwa kule nto yokufela ukholo ukunyaniseka apho ubungqina obunikezelwa khona… Kulapho u Yesu akhanya ngathi kuba isiqu sakhe asisathinteli ukuKhanya kukaKrestu. Kungalo mzuzu ukuba ngamnye wethu abe ngomnye uKristu, osebenzayo Kwi-Persona Christi.

Kwaye kweli dini lobuqu, mhlawumbi abanye baya kujonga emva kubungqina bethu awathi wakhazimla kubo uKristu baze bathi omnye komnye, “Ke, umbonile naye? "

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 18, 2007.

  

Inkxaso yakho iyafuneka kule nkonzo yexesha elizeleyo.
Usikelele, kwaye enkosi.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Yohane 13:1
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, INYANISO ENZIMA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.