Isikrweqe sokomoya

 

HLALA evekini, ndicacisile iindlela ezine umntu anokuthi ngazo angene kwidabi lokomoya lomntu, usapho kunye nabahlobo, okanye abanye kula maxesha esiphithiphithi: IRosari, i I-Chaplet yeNceba kaThixo, Ukuzila, yaye Dumisani. Le mithandazo kunye nokuzinikela kunamandla okwenza i isikrweqe sokomoya.* 

Yambathani ke isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukuxhathisa ngomhla omubi, kwaye, xa nenze konke, nibambe umhlaba. Yimani nkqi ke, nibhinqe inyaniso esinqeni senu, ninxibe ubulungisa njengesigcina-sifuba, iinyawo zenu nizixhobisele iindaba ezilungileyo zoxolo. Kuzo zonke iimeko, bamba ukholo njengekhaka, ukucima zonke (iintolo) ezivuthayo zongendawo. Yamkelani isigcina-ntloko sosindiso, nalo ikrele loMoya, elililizwi likaThixo; (Kwabase-Efese 6: 13-17) 

  1. Ngayo IRosari, sicinga ngobomi bukaYesu, yiyo ke loo nto, uPopu John Paul II wayichaza iRosari "njengesiqulatho seVangeli". Ngalo mthandazo, sithatha i ikrele loMoya, elililizwi likaThixo kwaye Sanxiba iinyawo zethu silungele iindaba ezilungileyo zoxolo ngokufika kulwazi olunzulu ngoYesu "kwisikolo sikaMariya".
  2. Kwi I-Chaplet yeNceba kaThixo, Siyaqonda ukuba singaboni ngelixa simema inceba kaThixo kuthi kunye nehlabathi liphela ngomthandazo olula. Ngale ndlela, thina Yambatha ubulungisa ne isigcina-sifuba yeNceba, ukuthemba konke kuYesu.
  3. Ukuzila Sisenzo sokholo esiziyekisa ngokwasenyameni ukuze similisele iintliziyo zethu kwaphakade. Kananjalo, siphakamisa Ikhaka lokholo, Ukucima iintolo ezivuthayo zesilingo sokutya kakhulu okanye ukufezekisa eminye iminqweno yenyama echasene noMoya. Siphakamisa ikhaka phezu kwabo sibathandazelayo.
  4. Ukuvakalisa amazwi indumiso kuThixo, ngokuba enguThixo, ubhinqe esinqeni sakho kuyo inyaniso esingubani isidalwa, kwaye uThixo enguMdali. Ukudumisa uThixo kukwalindela ngethemba umbono obalulekileyo, isigcina-ntloko sosindiso, xa siza kubona uYesu ubuso ngobuso. Xa sidumisa uThixo ngokusuka kwinyaniso yesibhalo, sikwasisebenzisa ikrele loMoya. Olona hlobo lukhulu lokudumisa, kwaye ke yimfazwe, yi-Ekaristi kunye negama likaYesu -ezinto ezifanayo, nangona zahlukile ngokwento. 

Kwezi ndlela zine zokuthandaza nokuzincama ezicetyiswa kakhulu yiCawe, siyakwazi ukulwela iintsapho zethu ngokuchasene namandla obumnyama… ezivalela imiphefumlo ngokukhawuleza kwezi ntsuku.

Okokugqibela, qiqani eNkosini nasemandleni ayo. Xhobani isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukuma niqinile nxamnye namaqhinga kamtyholi.. Ukulungiselela le njongo, linda ngako konke unyamezelo nokukhunga ngenxa yabo bonke abo bangcwele. (Kwabase-Efese 6: 10-11, 18)

* (Kwireferensi yakho elula, ndenze udidi olutsha lwezi ngcinga zibizwaIzixhobo zoSapho"ibekwe kwicala elisecaleni.)

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IZIXHOBO ZOSAPHO.

Amagqabantshintshi zivaliwe.