Hlalani nibe kukuKhanya…

 

Kule veki, ndifuna ukwabelana ngobungqina bam nabafundi, ndiqale ngobizo lwam ebufundisini…

 

THE iikomidi zazomile. Umculo wawusoyikeka. Kwaye ibandla lalikude kwaye linqanyuliwe. Nanini na xa ndishiya iMisa kwicawa yam kwiminyaka engama-25 eyadlulayo, ndandidla ngokuziva ndililolo kwaye ndigodola kunokuba ndandingena. Mna nomfazi wam sasisesinye sezibini ezimbalwa ezazisiya eMthendelekweni. 

 

ISILINGO

Kulapho samenyelwa kwinkonzo yamaBhaptizi ngumhlobo wethu owayeshiye iCawa yamaKatolika. Wayenemincili malunga noluntu olutsha. Ukuze sicele uxolo kwizimemo zakhe, saya kwidini leMisa ngoMgqibelo saza sangenela inkonzo yasekuseni yangeCawa yaseBhaptizi.

Ukufika kwethu, sabethwa kwangoko ngabo bonke izibini eziselula. Ngokungafaniyo neparishi yam apho sasibonakala singabonakali, uninzi lwazo lusondela kwaye lusamkela ngezandla ezishushu. Singene kulengcwele yanamhlanje sahlala. Ibhendi yaqala ukukhokela ibandla elunqulweni. Umculo ubumnandi kwaye upolishiwe. Kwaye intshumayelo eyanikelwa ngumfundisi yayithanjisiwe, kufanelekile, kwaye yayendele kwiLizwi likaThixo.

Emva kwenkonzo, saphinda saphinda safika kubo bonke aba bantu abancinci abalingana nathi. “Sifuna ukukumema kwisifundo sethu seBhayibhile ngomso ngokuhlwa ... ngolwesiBini, sinezibini ebusuku… ngolwesiThathu, sinomdlalo webhasikithi wosapho kwindawo yokuthambisa eqhotyoshelweyo… Ngolwesine kukudumisa nokunqula kwethu ngokuhlwa… ngolwesiHlanu …. ” Njengoko ndiphulaphule, ndafumanisa ukuba oku kuyinyani bekunjalo Indawo yamaKristu, hayi ngegama nje. Hayi nje iyure enye ngeCawa. 

Sabuyela emotweni yethu apho bendihleli khona ndithe cwaka ndimangele. "Siyayifuna le nto," Ndatsho emfazini wam. Uyabona, into yokuqala eyenziwa yiCawa yokuqala yayikukudala uluntu, phantse ngokwendalo. Kodwa iparishi yam yayingeyiyo kwaphela. Ndathi kumfazi wam: “Ewe, sineMisa, kodwa asingoomoya nje kodwa kodwa zentlalo izidalwa. Siyawudinga umzimba kaKrestu ekuhlaleni. Emva kwayo yonke loo nto, akazange athi uYesu, 'Ngale ndlela baya kwazi bonke ukuba ningabafundi bam, ukuba niyathandana.'? [1]John 13: 35 Mhlawumbi kufuneka size apha… siye eMthendelekweni ngolunye usuku. ” 

Ndandidlala isiqingatha kuphela. Sigodukile sagoduka, sibuhlungu, kwaye sinomsindo kancinci.

 

UBIZO

Ngobo busuku ndandihlamba amazinyo kwaye ndilungiselela ukulala, ndiphantse ndaphaphama kwaye ndisefa ngeziganeko zangaphambili zosuku, ngequbuliso ndeva ilizwi elicacileyo entliziyweni yam:

Hlala, kwaye ukhanye kubazalwana bakho…

Ndayeka, ndajonga, ndamamela. Ilizwi liphindaphindwe:

Hlala, kwaye ukhanye kubazalwana bakho…

Ndothuka. Ukuhamba ezantsi ndothukile, ndafumana umfazi wam. "Sthandwa sam, ndicinga ukuba uThixo ufuna sihlale kwiCawe yamaKatolika." Ndamxelela okwenzekileyo, kwaye ngokuvisisana ngokugqibeleleyo nengoma esentliziyweni yam, wavuma. 

 

UKUPHILA

Kodwa uThixo kwakufuneka ayilungisile intliziyo yam, ngelo xesha, eyayingathandeki kwaphela. Icawa ibibonakala ngathi ixhasa ubomi, ulutsha luhamba ngobuninzi, inyani ibingafundiswa, kwaye abefundisi bebonakala ngathi abanalwazi.

Kwiiveki ezimbalwa kamva, satyelela abazali bam. Umama wandikhapha esitulweni wathi, "Uyayibukela le vidiyo." Yayibubungqina balowo wayesakuba ngumfundisi waseRhabe ndideliwe iCawa yamaKatolika. Wayezimisele ukukhohlisa ubuKatolika njengenkolo “yobuKristu” awayetyhola ukuba yayizenzela nje “inyaniso” kwaye akhohlisa izigidi. Kodwa njengokuba UGqr. Scott Hahn Ihobe kwiimfundiso zeCawa, wafumanisa ukuba wayenokuzilanda njengezifundiswa rhoqo, kwiinkulungwane ezingama-20, kwiZibhalo. Inyaniso, njengokuba yavela, yayikhuselwe nguMoya oyiNgcwele, ngaphandle kweziphene ezibonakalayo kunye nenkohliso yabathile eCaweni, kubandakanya noopopu. 

Ukuphela kwevidiyo, iinyembezi bezisehla ebusweni bam. Ndiyifumene lonto Besele ndisekhaya. Ngaloo mini, uthando lwam kwiCawa yamaKatolika lwazalisa intliziyo yam eyaboyisayo bonke ubuthathaka, ukuba nesono nobuhlwempu bamalungu alo. Ngale nto, iNkosi yabeka indlala entliziyweni yam ulwazi. Ndichithe iminyaka emibini ukuya kwemithathu elandelayo ndifunda into endingazange ndiyive epulpitini kuyo yonke into ukusuka kwintlambululo-miphefumlo ukuya kuMary, uMthendeleko weSanta ukuya kwimpazamo kapopu, ukusuka kuthintelo-nzala ukuya kwi-Ekaristi. 

Kungelo xesha kanye apho ndaliva elo lizwi lithetha kwakhona entliziyweni yam lisithi: “Umculo ngumnyango wokuhambisa ivangeli. ” 

Iza kuqhubeka…

--------------

Kwiveki ephelileyo, ndibhengeze eyethu ndibhenele ekufundeni kwam, ngoku engamashumi amawaka ehlabathini lonke. Inkqubo ye- isibheno Kukuxhasa le nkonzo, njengoko ndiza kuqhubeka nokwabelana kule veki, iguqukele ekubeni yindawo yokufikelela ebantwini apho bakhoyo: online. Ewe i-intanethi sele Izitalato ezitsha zeCalcuttaUnga Nikela kulo msebenzi ngokunqakraza iqhosha ngezantsi. 

Ukuza kuthi ga ngoku, bamalunga ne-185 abafundi abaphendulayo. Ndiyabulela kakhulu, hayi kwabo banikele kuphela, kodwa nakwabo banako ukuthandaza. Siyazi ukuba la ngamaxesha anzima kubantu abaninzi-mna noLea siyenza hayi ufuna ukongeza ubunzima nakubani na. Endaweni yoko, isibheno sethu sinakho kwabo banako ukuxhasa lenkonzo yexesha elizeleyo ngemali yokuhlawula abasebenzi bethu, iindleko, njl. 

Kubonakala kufanelekile ukwabelana nani ngale ngoma yendumiso endiyibhale kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ngakumbi njengoko ndabelana nohambo lwam kunye nawe kule veki…

 

 

Ukubhala kwakho kundisindisile, kwandenza ndalandela iNkosi, kwaye kuchaphazele amakhulu eminye imiphefumlo. ” —ELEL

“Bendikulandela kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye ngenxa yoko ngoku ndiyakholelwa ngokwenene ukuba 'ulilizwi likaThixo elidandulukayo entlango'! Uli 'Lizwi ngoku' ugqobhoza ubumnyama obukhulu kunye nokudideka esijamelana nayo yonke imihla. 'ILizwi' lakho liyasikhanyisela 'iinyaniso' zenkolo yethu yamaKatolika kunye 'namaxesha esiphila kuwo' ukuze sikwazi ukwenza ukhetho olufanelekileyo. Ndiyakholelwa ukuba 'ungumprofeti wamaxesha ethu'! Ndiyabulela ngokuthembeka kwakho kukuwexuka kunye nokunyamezela kwakho ngokungagungqiyo kuhlaselo lomntu okhohlakeleyo ozama ukukukhupha !! Yanga sithathe umnqamlezo kunye neLizwi lakho ngoku sibaleka nabo! ” —RJ

 

Enkosi kubo bobabini uLea kunye nam. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 John 13: 35
exhonyiweyo EKHAYA, UBUNGQINA BAM, KUTHENI UNKATHOLIKI?.