Intonga yentsimbi

UKUFUNDA Amazwi kaYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uqala ukuyiqonda loo nto ukufika koBukumkani beNtando yobuThixo, Njengoko sithandaza yonke imihla kuBawo Wethu, yeyona njongo inye enkulu yaseZulwini. "Ndifuna ukubuyisela isidalwa kwimvelaphi yakhe," UYesu wathi kuLuisa, "... ukuba intando yam yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini." [1]Umqulu. 19, Juni 6, 1926 UYesu ude athi ubuqaqawuli beeNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "Ayiyi kugqitywa ukuba intando yam ayinalo uloyiso olupheleleyo emhlabeni."

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Umqulu. 19, Juni 6, 1926

Ukunyanga Umchasi-Kristu

 

INTONI Ngaba liyeza likaThixo lokunyanga umchasi-Kristu kule mihla yethu? Siyintoni “isisombululo” seNkosi sokukhusela abantu baYo, iBarque yeCawa yaYo, kumanzi alwayo angaphambili? Leyo yimibuzo ebalulekileyo, ngakumbi xa kukhankanywa umbuzo kaKristu onobuzaza:

Xa athe wafika uNyana woMntu, wolufumana na ke ukholo ehlabathini apha? (ULuka 18: 8)Qhubekeka ukufunda

La MaXesha Omchasi-Kristu

 

Ihlabathi ekusondeleni kwewaka leminyaka elitsha,
apho iBandla liphela lilungiselela yona,
ufana nentsimi elungele ukuvunwa.
 

—ST. UPOPE JOHN PAUL II, uSuku loLutsha lweHlabathi, ekhaya, nge-15 ka-Agasti ka-1993

 

 

THE Ihlabathi lamaKatolika lithe kratya ngokukhutshwa kweleta ebhalwe nguPopu Emeritus Benedict XVI echaza ukuba. le Umchasi-Kristu uyaphila. Le leta yathunyelwa ngo-2015 kuVladimir Palko, igosa laseBratislava elalidla umhlala-phantsi elaliphila ngexesha leMfazwe Yomlomo. Upopu ongasekhoyo wabhala:Qhubekeka ukufunda

Iminyaka Eliwaka

 

Ndabona isithunywa sezulu, sisihla siphuma ezulwini;
ephethe ngesandla isitshixo senzonzobila netyathanga elinzima.
Yayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke;
Sayibopha iminyaka eliwaka, sayiphosa enzonzobileni;
awayivala, wayitywina, ukuba ingabi saba nako
zilahlekisa iintlanga, ide izaliseke iminyaka eliwaka.
Emva koko, iya kukhululwa ixesha elifutshane.

Ndabona iitrone; abo babehleli phezu kwawo baphathiswe ugwebo.
Ndibone nemiphefumlo yabo banqunyulwe iintloko
ngenxa yobungqina babo kuYesu, nangenxa yelizwi likaThixo;
nababengalinquli irhamncwa nomfanekiso walo
bengalwamkelanga uphawu lwalo emabunzini abo okanye ezandleni zabo.
Babuya badla ubomi, baba ngookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka.

( ISityhilelo 20:1-4 , NW. Ufundo lweMisa lokuqala lwangoLwesihlanu)

 

PHA mhlawumbi, asikho iSibhalo esitolikwa ngokuphangaleleyo, esiphikiswa ngomdla kakhulu kwaye sahlulahlula, kunale sicatshulwa sikwiNcwadi yesiTyhilelo. KwiCawa yokuqala, amaguquka angamaYuda ayekholelwa ukuba “iwaka leminyaka” libhekisela ekuzeni kukaYesu kwakhona ngokoqobo balawule emhlabeni kwaye bamisele ubukumkani bezopolitiko phakathi kwezidlo zenyama kunye nemibhiyozo.[1]"... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7) Nangona kunjalo, abaSeki beCawa bakhawuleza baluphelisa olo lindelo, belubhengeza njengoqhekeko-into esiyibizayo namhlanje Millenarianism [2]ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 "... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7)
2 ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era

Uhlaziyo lokugqibela

 

Asiyiyo ingcwele esengozini; yimpucuko.
Asikokungafezeki okunokuthi kuhla; ngamalungelo omntu.
AsingoMthendeleko onokudlula; yinkululeko yesazela.
Asikokusesikweni kukaThixo okunokuthi kube ngumphunga; ziinkundla zobulungisa boluntu.
Asikuko ukuba uThixo agxothwe etroneni yakhe;
kukuba amadoda angalahlekelwa yintsingiselo yekhaya.

Kuba uxolo emhlabeni luya kuphela kwabo bazukisa uThixo!
AsiyoCawa esengozini, lihlabathi!”
—Obekekileyo uBhishophu uFulton J. Sheen
Uthotho lukamabonwakude olunomxholo othi “Ubomi Bunenzuzo Ukuphila”

 

Andiqhelekanga ukusebenzisa amabinzana anje,
kodwa ndicinga ukuba simi kanye kumasango esihogo.
 
—UGqr. UMike Yeadon, owayesakuba nguSekela Mongameli kunye neNzululwazi eyiNtloko

yoPhefumlo kunye neeAllergies ePfizer;
1:01:54 , Ngaba Ulandela Inzululwazi?

 

Iyaqhubeka ukusuka Iinkampu ezimbini...

 

AT kule yure yokugqibela, kuye kwacaca ukuba into ethile "ukudinwa kwesiprofeto” sele engenile kwaye abaninzi baphuma nje- ngelona xesha linzima.Qhubekeka ukufunda

Ixesha Lemfazwe

 

Yonke into inexesha layo elimisiweyo,
yonke into inexesha layo phantsi kwamazulu.
Ukuzalwa kunexesha lako, nokufa kunexesha lako.
ukutyala kunexesha lako, ukunyothula isityalo kunexesha lako;
Ukubulala kunexesha lako, ukuphilisa kunexesha lako;
ukuchitha kunexesha lako, ukwakha kunexesha lako;
Ukulila kunexesha lako; ukuhleka kunexesha lako;
kukho ixesha lokwenza isijwili, kukho nexesha lokudloba...
Ukuthanda kunexesha lako, ukuthiya kunexesha lako;
kukho ixesha lemfazwe, kukho nexesha loxolo.

(UkuFunda kokuqala namhlanje)

 

IT kusenokubonakala ngathi umbhali weNtshumayeli uthi ukudiliza, ukubulala, imfazwe, ukufa kunye nokuzila zizinto nje ezingenakuphepheka, ukuba “azimiselwanga” kwimbali yonke. Kunoko, into echazwe kulo mbongo weBhayibhile odumileyo yimeko yomntu owileyo kunye nokungathinteleki kuvuna ebekuhlwayelwe kona. 

Musani ukulahlekiswa; UThixo yena asingowokuhlekisa. Umntu uya kuvuna kanye loo nto ayihlwayeleyo. (Galati 6: 7)Qhubekeka ukufunda

Umsebenzi omkhulu

 

LWE kwiveki ephelileyo, "ilizwi ngoku" elivela ku-2006 beliphambili kwingqondo yam. Kukudityaniswa kweenkqubo ezininzi zehlabathi zibe yinkqubo enye, enamandla kakhulu. Yiloo nto iSt. John wabiza "irhamncwa". Kule nkqubo yehlabathi, efuna ukulawula zonke iinkalo zobomi babantu - urhwebo lwabo, intshukumo yabo, impilo yabo, njalo njalo - UJohn St. uva abantu bekhala kumbono wakhe ...Qhubekeka ukufunda

Ukwahlula Okukhulu

 

Ndize kutshisa ihlabathi;
kwaye hayi indlela endinqwenela ngayo ukuba sele ivutha!…

Niba ndize kungenisa uxolo na ehlabathini?
Ndithi kuni, Hayi, kanye kanye.
Ukususela ngoku kuya kwahlulwa indlu yabahlanu;
abathathu bebambene nababini, nababini bechasa nabathathu...

(Luka 12: 49-53)

Ke ngoko sathi qheke kubini isihlwele ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NDIYATHANDA elo lizwi livela kuYesu: Ndize kuwutshisa umhlaba, hayi indlela ekunqwenela ngayo ukuba ubusele udangazela! INkosi yethu ifuna abantu abasemlilweni ngothando. Abantu ababomi babo kunye nobukho babo buphembelela abanye ukuba baguquke kwaye bafune uMsindisi wabo, ngaloo ndlela bekhulisa uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Ukanti, uYesu ulandela eli lizwi ngesilumkiso sokuba lo Mlilo uNgcwele ngenene uyakwenza ukwahlula. Akumthathi umfundisi wezakwalizwi ukuqonda ukuba kutheni. UYesu wathi, “Ndiyinyaniso” kwaye sibona imihla ngemihla ukuba inyaniso yaKhe isahlula njani. KwanamaKristu athanda inyaniso anokucaphuka xa elo krele lenyaniso liwahlaba siqu intliziyo. Sinokuba nekratshi, sizikhusele, kwaye sixabane xa sijongene nenyaniso ye ngokwethu. Kwaye ayiyonyani na into yokuba namhlanje sibona uMzimba kaKristu waphulwa kwaye wahlulwa kwakhona ngeyona ndlela imbi njengoko ubhishophu echasa ubhishophu, ukhadinali umi ngokuchasene nekhadinali - kanye njengoko iNenekazi lethu laxela kwangaphambili e-Akita?

 

Ucoceko olukhulu

Kwezi nyanga zimbini zidlulileyo ndisiya ngapha nangapha izihlandlo ezininzi phakathi kwamaphondo aseKhanada ndifudusa intsapho yam, ndiye ndaneeyure ezininzi zokucinga ngobulungiseleli bam, okwenzeka ehlabathini, okwenzekayo kweyam intliziyo. Ngamafutshane, sidlula kolona sulungekiso lukhulu loluntu ukususela kuNogumbe. Oko kuthetha ukuba nathi sinjalo sihluzwe njengengqolowa - wonke umntu, ukusuka kwihlwempu ukuya kupapa. Qhubekeka ukufunda

Le yiyure...

 

NGOKUPHELELE KWE-ST. UYOSEFU,
UMYENI WENTOMBI ESISIKELELEYO UMARIYA

 

SO Zininzi izinto ezenzekayo, ngokukhawuleza okukhulu kule mihla, njengoko watshoyo uYehova.[1]cf. Isantya seWarp, uMothuko kunye noKoyika Ngokwenene, okukhona sisondela kwi "Iso lesiqhwithi", ngokukhawuleza imimoya yenguqu ziyavuthela. Esi saqhwithi senziwe ngumntu sihamba ngesantya esingahloneli Thixo ukuya “ukothuka kunye noloyiko"Uluntu kwindawo yokuthobela - konke "ukwenzela okulungileyo", ewe, phantsi kwegama elithi "Great Reset" ukuze "uphinde wakhe ngcono." Oomesiya abasemva kwale utopia intsha baqala ukukhupha zonke izixhobo zohlaziyo lwabo-imfazwe, isiphithiphithi sezoqoqosho, indlala, kunye nezibetho. Ngokwenene lufikela abaninzi “njengesela ebusuku”.[2]I-1 Thess 5: 12 Igama elithi “isela”, elisembindini wale ntshukumo yobukomanisi (bona Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi).

Kwaye konke oku kuya kuba ngunobangela wendoda engenalukholo ukuba ingcangcazele. Njengoko uSt John weva embonweni kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo ngabantu beli lixa besithi:

Ngubani na onokulingana nerhamncwa, ngubani na onokulwa nalo? ( ISityhilelo 13:4 )

Kodwa kwabo banokholo kuYesu, baya kubona imimangaliso yoBulungiseleli obuNgcwele kwakamsinya, ukuba akunjalo...Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Isantya seWarp, uMothuko kunye noKoyika
2 I-1 Thess 5: 12

Umboniso weApocalyptic

 

... akukho namnye imfama ngaphezu kwalowo ungafuniyo ukubona,
naphezu kwemiqondiso yamaxesha axelwe ngenxa engaphambili,
kwanabo bakholwayo
ukwala ukujonga okwenzekayo. 
-UMama wethu kuGisella CardiaNge-26 ka-Okthobha ka-2021 

 

NDINGU Ufanele ukuba neentloni ngesihloko seli nqaku - ube neentloni zokuthetha ibinzana elithi "amaxesha okuphela" okanye ukucaphula iNcwadi yeSityhilelo ngokungabi nasibindi sokukhankanya imbonakalo kaMarian. Ezo zinto zamandulo kucingelwa ukuba zezothuli lweenkolelo zamaxesha aphakathi kunye neenkolelo zamandulo “kwisityhilelo sabucala”, “isiprofeto” kunye naloo mazwi alihlazo “ophawu lwerhamncwa” okanye “umchasi-Kristu.” Ewe, kulunge ngakumbi ukubashiya kwelo xesha lolonwabo xa iicawa zamaKatolika zaziqhumisa iziqhumiso njengoko zazigxotha iingcwele, abefundisi beshumayela abahedeni, yaye abantu abaqhelekileyo eneneni babekholelwa ukuba ukholo lwalunokuzigxotha izibetho needemon. Ngaloo mihla, imifanekiso eqingqiweyo nemifanekiso yonqulo yayingahombisi iicawa nje kuphela kodwa nezakhiwo zikawonke wonke nemizi. Khawufan’ ucinge. "Ixesha lobumnyama" - abangakholelwa kuThixo abakhanyiselweyo bayawabiza.Qhubekeka ukufunda

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ubuxoki obuzayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ukupapashwa kokuqala, ngo-Epreli, nge-8th 2010.

 

THE Isilumkiso entliziyweni yam siyaqhubeka nokukhula malunga nenkohliso ezayo, enokuthi ibe yile ichazwe kwi-2 Tes 2: 11-13. Oku kulandelayo emva kwento ebizwa ngokuba “kukukhanya” okanye “isilumkiso” ayisiyixesha nje elifutshane kodwa elinamandla lokushumayela, kodwa limnyama ngokuchasene nokushumayela oko kuya kuthi, ngeendlela ezininzi, kubeyisayo. Inxalenye yokulungiselela loo nkohliso kukwazi kwangaphambili ukuba iyeza:

INkosi uYehova ayenzi nto, ingalityhilanga icebo layo kwizicaka zayo, abaprofeti. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze ningakhutyekiswa. Baya kunigxotha esikhungwini; ewe, liyeza ilixa laxa nabani na onibulalayo eya kucinga ukuba ukhonza uThixo. Ezo zinto baya kuzenza kuni, kuba bengamazanga uBawo kwanam. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele. (Amosi 3: 7; Yohane 16: 1-4)

USathana akayazi nje into ezayo, kodwa kudala eyicwangcisela. Ibonakalisiwe kwi ulwimi iyasetyenziswa…Qhubekeka ukufunda

Ukunyuka kweAntichurch

 

UYOHANE PAUL II saxela kwangaphambili ngo-1976 ukuba sijamelene "nengxabano yokugqibela" phakathi kweCawa kunye nabachasene neCawa. Laa nkonzo yobuxoki iyavela ngoku, isekwe kubuhedeni obutsha kunye nenkolo efana nenkolo kwinzululwazi…Qhubekeka ukufunda

Ububi buza kuba nemini yabo

 

Kuba yabona, ubumnyama buwugubungele umhlaba,
Isithokothoko sizigwebela izizwe,
UYehova uya kusukelana nawe,
kwaye ubuqaqawuli bakhe buya kubonakala kuwe.
Ziya kuhamba iintlanga zize ekukhanyeni kwakho,
nookumkani ekuqaqambeni kokuphuma kwakho.
(Isaya 60: 1-3)

[IRashiya] iya kusasaza isiphoso sayo kwihlabathi lonke,
kubangela iimfazwe kunye nokutshutshiswa kweCawa.
Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu;
izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa
. 

-Umboniso uSr.Lucia kwileta ayibhalele uBawo oyiNgcwele,
Ngomhla we-12, 1982; Umyalezo weFatimaIVatican.va

 

OKWANGOKU, abanye benu bakhe bandiva ndiphinda ngaphezulu kweminyaka eli-16 isilumkiso sika-St. John Paul II ngo-1976 esithi “Sijongene nengxabano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawa…”[1]UKhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976; cf. Katolika kwi-Intanethi Kodwa ngoku, mfundi othandekayo, uyaphila ukuze uzibonele okokugqibela Ukungqubana kwezikumkani ukuvela ngeli lixa. Kukungqubana kobukumkani bokuthanda kukaThixo okuya kumiselwa nguKristu kuse eziphelweni zehlabathi xa eli tyala liphelile… Ukuqobisana ubukumkani bobuKomanisi obusasazeka ngokukhawuleza kwihlabathi liphela -ubukumkani be Intando yomntu. Olu luzaliseko lokugqibela lwefayile ye- isiprofeto sikaIsaya xa “ubumnyama buwugubungele umhlaba, isithokothoko sizigubungele izizwe”; xa Ukudideka okuDeabolical iya kulahlekisa abaninzi kwaye a Ukulahleka okunamandla uya kuvunyelwa ukuba adlule kwihlabathi njenge ITsunami yokomoya. Esona sohlwayo sikhulu watsho uYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976; cf. Katolika kwi-Intanethi

KubuMesiya beHlabathi

 

AS I-Melika ityhila elinye iphepha kwimbali yayo njengoko ilizwe liphela lijonge, ukuvusa iyantlukwano, impikiswano kunye nokulindelwa kokulindelwe kuphakamisa imibuzo ebalulekileyo kubo bonke… ingaba abantu balibeka gwenxa ithemba labo, oko kukuthi, kwiinkokheli kunoMdali wabo?Qhubekeka ukufunda

Luxolo Lobuxoki Nokhuseleko

 

Kuba nani ngokwenu nazi kakuhle
ukuba imini yeNkosi iya kuza njengesela ebusuku.
Xa abantu besithi, Luxolo nokunqaba,
ize ngequbuliso ibafikele.
Njengenimba kumfazi omithiyo,
abayi kusinda.
(1 Tes. 5: 2-3)

 

NGOKU Njengomlindo wangoMgqibelo ebusuku uxela iCawa, into ebizwa yiCawe ukuba “ngumhla weNkosi” okanye “usuku lweNkosi”[1]CCC, n. 1166, ngokunjalo, iBandla lingene iyure yomlindo yemini enkulu yeNkosi.[2]Intsingiselo, sikubusuku bangaphambili Usuku lwesithandathu Kwaye lo mhla weNkosi, wafundisa aBaseki beCawe yasekuqaleni, ayilulo usuku lweeyure ezingamashumi amabini anesine esiphelweni sehlabathi, kodwa lixesha loyiso apho iintshaba zikaThixo ziya koyiswa, Umchasi-Kristu okanye "irhamncwa" waphoswa edikeni lomlilo, waza uSathana wabotshelelwa “ngeminyaka eliwaka” ngamatyathanga.[3]cf. Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcinaQhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 CCC, n. 1166
2 Intsingiselo, sikubusuku bangaphambili Usuku lwesithandathu
3 cf. Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

Ngaba uya kuVax okanye hayi kuVax?

 

UMark Mallett wayeyintatheli kamabonakude owayekwi-CTV Edmonton kunye nombhali-mbhali ophumelele amabhaso kunye nombhali we Imbonakalo yokuGqibela kwaye ILizwi ngoku.


 

“KUFUNEKA Ndithatha isitofu sokugonya? ” Lowo ngumbuzo ogcwalisa ibhokisi yam engenayo kule yure. Kwaye ngoku, uPopu ulinganise lo mbandela unempikiswano. Ke, oku kulandelayo kubalulekile kulwazi oluvela kwabo iingcali zokukunceda ukuba ulinganise esi sigqibo, ewe, sineziphumo ezinkulu ezinokubakho kwimpilo yakho nakwinkululeko… Qhubekeka ukufunda

Ngo-2020: Umbono woMlindi

 

AND yayiyeye-2020. 

Kunika umdla ukufunda kumhlaba wezolonwabo indlela abantu abonwabe ngayo ngokubeka unyaka emva kwabo - ngokungathi u-2021 uza kubuyela "kwesiqhelo" kungekudala. Kodwa nina, bafundi bam, niyazi ukuba ayizukuba njalo. Kwaye ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba iinkokeli zehlabathi sele zinayo bazise ngokwabo ukuba asisokuze sibuyele "esiqhelweni," kodwa, okona kubaluleke kakhulu, iZulu lazise ukuba uloyiso lweNkosi yethu noMninimzi lusendleleni - kwaye uSathana uyayazi lento, uyazi ukuba ixesha lakhe lifutshane. Ke ngoku singena kwisigqibo Ukungqubana kwezikumkani - ukuthanda kukaSathana kuthelekiswa nentando kaThixo. Elinjani ukuzuka ixesha lokuphila!Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuPhakathi

IPentecôte (IPentekoste), nguJean II Restout (1732)

 

NYE Iimfihlakalo ezinkulu 'zamaxesha okugqibela' ezityhilwa ngeli lixa yinyani yokuba uYesu Krestu uza, engengokwenyama, kodwa ngoMoya Ukuseka uBukumkani bakhe nokulawula phakathi kwazo zonke iintlanga. Ewe, nguYesu ngeke Ukuza kwinyama yaKhe enobuqaqawuli ekugqibeleni, kodwa ukuza kwaKhe kokugqibela kugcinelwe loo "mhla wokugqibela" wokoqobo emhlabeni xa ixesha liphela. Ke, xa iimboni ezininzi kwihlabathi liphela ziqhubeka zisithi, "Uyeza uYesu kungekudala" ukuzokumisa uBukumkani baKhe "kwiXesha loXolo," kuthetha ntoni oku? Ngaba ibhayibhile kwaye ikwiNkcubeko yamaKatolika? 

Qhubekeka ukufunda

Kumgangatho

 

LWE iveki, usizi olunzulu, nolungaqondakaliyo lwandifikela, njengoko kuye kwakho ngaphambili. Kodwa ndiyazi ngoku ukuba yintoni na le: kukuhla kabuhlungu okusuka entliziyweni kaThixo-ukuba umntu umlahlile ukuya kwinqanaba lokuzisa ubuntu kolu hlambululo lubuhlungu. Kulusizi ukungavunyelwa kukaThixo ukuba aloyise eli lizwe ngothando kodwa kufuneka enze njalo, ngoku, ngobulungisa.Qhubekeka ukufunda

Isahluko soxolo

 

IIMFIHLELO Kwaye oopopu ngokufanayo bathi siphila "kumaxesha okuphela", ukuphela kwexesha-kodwa hayi isiphelo sehlabathi. Okuzayo, bathi, liXesha loXolo. UMark Mallett kunye noNjing.Daniel O'Connor babonisa ukuba ikuphi na le nto eZibhalweni kwaye ihambelana njani naBaseki beCawa yasekuqaleni ukuza kuthi ga namhlanje iMagisterium njengoko beqhubeka nokuchaza iTimeline ye-Countdown to the Kingdom.Qhubekeka ukufunda

Ukucwangcisa isicwangciso

 

NINI I-COVID-19 yaqala ukusasazeka ngaphaya kwemida yase China kwaye iicawa zaqala ukuvalwa, bekukho ixesha elingaphezulu kweeveki ezi-2-3 endizifumene ngokothusayo, kodwa ngenxa yezizathu ezahlukileyo kuninzi. Ngokukhawuleza, njengesela ebusuku, iintsuku endandizibhala malunga neshumi elinesihlanu leminyaka zazifikile kuthi. Ngaphezulu kwezi veki zokuqala, amagama amaninzi esiprofetho afikile kunye nokuqonda okunzulu malunga noko sele kuthethiwe-ezinye ndizibhalile, ezinye ndiyathemba ukuba kungekudala. Elinye "igama" elandikhathazayo lelo uyeza umhla apho sonke kuya kufuneka sinxibe iimaski, kwaye oko le yayiyinxalenye yecebo likaSathana lokuqhubeka nokusenza isidima.Qhubekeka ukufunda

Imfihlelo iBhabhiloni


Uya kulawula, NguTianna (Mallett) Williams

 

Kucacile ukuba kukho umlo oxabanayo nomphefumlo waseMelika. Imibono emibini. Ezimbini ikamva. Amagunya amabini. Ngaba sele ibhaliwe eZibhalweni? Bambalwa abantu baseMelika abanokuqonda ukuba idabi lentliziyo yelizwe labo laqala kwiinkulungwane ezadlulayo kwaye uguquko oluqhubekayo kukho inxenye yesicwangciso samandulo. Ukupapashwa kokuqala kukaJuni 20, 2012, oku kufanelekile ngeli lixa kunakuqala…

Qhubekeka ukufunda

Isilumkiso eMoyeni

Inenekazi lethu leSizi, Ipeyintwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, imimoya apha ibingayeki kwaye inamandla. Imini yonke izolo, besiphantsi kwesilumkiso somoya. Ukuqala kwam ukuyifunda kwakhona le post ngoku, bendisazi ukuba kufuneka ndiyiphinde ndiyipapashe. Isilumkiso apha luleke kakhulu kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nabo "badlala esonweni." Ulandelo lwalo mbhalo “Isihogo savulwa", Ethi inike iingcebiso ezisebenzayo ngokuvala iintanda kubomi bakho bokomoya ukuze uSathana angabi nakho ukufumana inqaba. Le mibhalo mibini sisilumkiso esinzulu malunga nokuguquka esonweni… nokuya kuvuma izono ngeli xesha sinako. Yapapashwa okokuqala ngo-2012…Qhubekeka ukufunda

IYure yeNkemba

 

THE Isaqhwithi esikhulu endithethe ngaso ngaphakathi Ukujikeleza ngamehlo inezinto ezintathu eziyimfuneko ngokweeNtloko zeBandla laseCaweni, isiBhalo, kwaye iqinisekisiwe kwizityhilelo ezithembekileyo zesiprofeto. Inxalenye yokuqala yesaqhwithi yenzelwe ukuba yenziwe ngumntu: ubuntu buvuna oko bekuhlwayeleyo (cf. AmaTywina aSixhenxe oVukelo). Emva koko kuza ifayile ye- Iliso leSiphango kulandelwa sisiqingatha sokugqibela seNkqwithela esiya kuthi sigqibe ngoThixo ngokwakhe ngqo kungenelela nge Umgwebo wabaphilayo.
Qhubekeka ukufunda

Iyure yokugqibela

Inyikima yaseNtaliyane, Ngomhla we-20 kaMeyi, 2012, Associated Press

 

NJENGOBA yenzekile ngaphambili, ndaziva ndibizwa yiNkosi yethu ukuba ndiyokuthandaza phambi kweSigramente Esikelelekileyo. Kwakunzima, kunzulu, kulusizi… Ndivile ukuba iNkosi inelizwi ngeli xesha, ingelilo elam, kodwa lingenxa yenu… yecawe. Emva kokuyinika umphathi wam wokomoya, ndabelana nawe ngoku…

Qhubekeka ukufunda

Umhlonyane kunye nokunyaniseka

 

Ukusuka koovimba abagcina iincwadi: kubhalwe ngomhla wama-22 kuFebruwari, 2013…. 

 

ILETA Isuka kumfundi:

Ndivumelana nawe ngokupheleleyo-sonke sidinga ubudlelwane bobuqu noYesu. Ndizalwe ndakhula ndangumRoma Katolika kodwa ndizifumana ngoku ndisiya kwicawa ye-Episcopal (High Episcopal) ngeCawa kwaye ndibandakanyeka kubomi boluntu. Ndandililungu lebhunga lecawe yam, ilungu lekwayala, utitshala weCCD kunye notitshala osisigxina kwisikolo samaKatolika. Ngokwam ndibazi abefundisi abane betyholwa ngokunyanisekileyo kwaye bavuma ukuxhaphaza abantwana abancinci ngokwesini… Ikhadinali yethu kunye noobhishophu kunye nabanye abefundisi bafihlile la madoda. Icinezela inkolelo yokuba iRoma ibingazi ukuba kuqhubeka ntoni kwaye, ukuba bekungenjalo, ihlazo kwi-Roma kunye ne-Pope kunye ne-curia. Bangabameli aboyikekayo beNkosi yethu…. Ke, kuya kufuneka ndihlale ndililungu elinyanisekileyo lecawa yeRC? Ngoba? Ndamfumana uYesu kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye ubudlelwane bethu abukatshintshi- enyanisweni yomelele ngakumbi ngoku. Icawa yeRC ayisisiqalo nesiphelo sayo yonke inyaniso. Ukuba kukho nantoni na, icawe yeOthodoki inokuthenjwa ngokungaphezulu kuneRoma. Igama "ikatolika" kwiNkolelo lipelwe ngo "c" omncinci - okuthetha ukuba "jikelele" awuthethi kuphela kwaye naphakade yiCawe yaseRoma. Inye kuphela indlela yokwenene eya kuBathathu Emnye kwaye ulandela uYesu kwaye uza kubudlelwane noBathathu Emnye ngokuqala ukuba ngumhlobo wakhe. Akukho nanye kwezi exhomekeke kwicawa yaseRoma. Zonke ezo zinokondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho nanye kule nto isiphoso sakho kwaye ndiyayithanda inkonzo yakho kodwa bendifuna ukukuxelela ibali lam.

Mfundi othandekayo, ndiyabulela ngokwabelana nam ngebali lakho. Ndiyavuya kuba, nangona kukho amanyundululu oye wahlangana nawo, ukholo lwakho kuYesu luhleli. Kwaye oku akundothusi. Kukho amaxesha kwimbali apho amaKatolika phakathi kwentshutshiso ayengasenako ukufikelela kwiiparishi zawo, ububingeleli, okanye iSigramente. Basinda ngaphakathi kweendonga zetempile yabo yangaphakathi ahlala kuyo uBathathu Emnye oyiNgcwele. Abaphilayo baphuma ngokholo kunye nentembelo kubudlelwane noThixo kuba, kubuntu babo, ubuKrestu bumalunga nothando lukaTata ngabantwana bakhe, nabantwana bemthanda.

Yiyo loo nto ibuza lo mbuzo, okhe wazama ukuwuphendula: ukuba umntu angahlala engumKrestu enjalo: “Ndifanele ukuhlala ndililungu elinyanisekileyo leCawa yamaRoma Katolika? Ngoba?"

Impendulo ngu "ewe" oqinisekileyo. Kwaye nasi isizathu: ngumcimbi wokuhlala unyanisekile kuYesu.

 

Qhubekeka ukufunda

Ukutolika iSityhilelo

 

 

NGAKHO ngokungathandabuzekiyo, iNcwadi yeSityhilelo yenye yezona zinempikiswano kuzo zonke iZibhalo eziNgcwele. Kwelinye icala lesiphelo ngabaxhasi bezinto ezithile abathatha igama ngalinye ngokoqobo okanye ngaphandle komxholo. Kwelinye ngabo bakholelwa ukuba le ncwadi sele izalisekisiwe ngenkulungwane yokuqala okanye abathi le ncwadi yingcaciso nje yentsomi.Qhubekeka ukufunda

Iphazili yePapa

 

Impendulo ebanzi kwimibuzo emininzi yayalela indlela yam ngokubhekisele kwisiphithiphithi sobupapa bukaPopu Francis. Ndiyaxolisa ngokuba le yinde kakhulu kunesiqhelo. Kodwa ngombulelo, iphendula imibuzo emininzi yabafundi….

 

UKUSUKA umfundi:

Ndithandazela uguquko kunye neenjongo zikaPopu Francis mihla le. Ndingomnye owaqala wathandana noBawo oyiNgcwele xa wayenyulwa okokuqala, kodwa kule minyaka yokuQinisekiswa kwakhe, uye wandidida kwaye wandenza ndanexhala kakhulu lokuba ubumoya bakhe obunenkululeko obungamaJesuit buphantse buhamba nethambeka. umbono wehlabathi kunye namaxesha akhululekileyo. NdingumFrentshi waseFranciscan ke umsebenzi wam uyandibophelela ekuthobeleni yena. Kodwa mandivume ukuba uyandoyikisa… Sazi njani ukuba akangopopayi? Ngaba amajelo eendaba ayawajija amazwi akhe? Ngaba simele simlandele ngokungaboni kwaye simthandazele ngakumbi? Yile nto bendiyenza, kodwa intliziyo yam iyaphikisana.

Qhubekeka ukufunda

AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo


 

IN Inyaniso, ndicinga ukuba uninzi lwethu ludinwe kakhulu… ukudinwa kukubona kungekuphela nje umoya wobundlobongela, ukungcola, nokwahlukana kuthabatha umhlaba wonke, kodwa sidiniwe kukuva malunga nawo- mhlawumbi kubantu abafana nam. Ewe, ndiyazi, ndenza abanye abantu bangonwabi, nokuba nomsindo. Ewe, ndinokuqinisekisa ukuba ndikho ukuhendelwa ekubeni ubalekele “kubomi obuqhelekileyo” amatyeli amaninzi… kodwa ndiyaqonda ukuba kwisilingo sokubaleka obu bungqina bungaqhelekanga yimbewu yekratshi, ikratshi elingxwelerhekileyo elingafuni ukuba "ngumprofeti wentshabalalo nosizi." Kodwa ekupheleni kwemihla ngemihla, Ndithi “Nkosi, siyakuya kubani na? Nguwe onamazwi obomi obungunaphakade. Ndingathini ukuthi 'hayi' kuwe ongakhange uthi 'hayi' kum emnqamlezweni? ” Isilingo kukuvala nje amehlo am, ndilale, kwaye ndenze ngathi izinto azisiyiyo kanye le ziyiyo. Kwaye emva koko, uYesu uza enenyembezi emehlweni akhe andibambe kakuhle, esithi:Qhubekeka ukufunda

Ungathini ukuba…?

Yintoni ejikeleze ukugoba?

 

IN evulekileyo ileta eya kuPapa, [1]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! Ndacacisa ubungcwele baKhe iziseko zakwalizwi "zexesha loxolo" ngokuchasene noqhekeko luka Millenarianism. [2]cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676 Ewe, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo kwisiseko sesibhalo sembali yoxolo kunye nehlabathi Ukuqobisana Iminyaka eliwaka kwiBandla leMfundiso yeNkolo:È imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ngaba ixesha elitsha lobomi bobuKristu lisondele? "). Owayengundabamlonyeni ngelo xesha, Cardinal Joseph Ratzinger waphendula, "I-La kutakaione è ancora aperta alla libera talkione, Giacchè la Santa Sede isiphelo segama":

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza!
2 cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676

Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Ifoto, uMax Rossi / Reuters

 

PHA Ngaphandle kwamathandabuzo abapapa benkulungwane ephelileyo bebesebenzisa isikhundla sabo sokuprofeta ukuze bavuse amakholwa kumdlalo oqhubekayo kumhla wethu (jonga Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?). Yidabi lokuthatha isigqibo phakathi kwenkcubeko yobomi kunye nenkcubeko yokufa… umfazi owembethe ilanga-ezabeleni ukuzala ixesha elitsha—Ukuqobisana inamba ufuna ukutshabalalisa ukuba ayizami ukuseka obakhe ubukumkani kunye "nobudala obutsha" (jonga iSityhilelo 12: 1-4; 13: 2). Kodwa ngelixa sisazi ukuba uSathana uza kusilela, uKrestu akazukuphumelela. Ingcwele enkulu yaseMarian, uLouis de Montfort, izakhele kakuhle:

Qhubekeka ukufunda

Isiprofeto sikaYuda

 

Kwiintsuku zakutshanje, iKhanada ibisiya kweminye yemithetho euthanasia egqithisileyo kwihlabathi ukuba ingavumeli kuphela "izigulana" zeminyaka emininzi ukuba zizibulale, kodwa inyanzele oogqirha nezibhedlele zamaKatolika ukuba zibancede. Omnye ugqirha oselula undithumelele umyalezo othi, 

Ndiphuphe kwakanye. Kuyo, ndaba ngugqirha kuba ndandicinga ukuba bafuna ukunceda abantu.

Kwaye namhlanje, ndiphinda ndiphinde ndilubhale olu bhalo kwiminyaka emine eyadlulayo. Kude kakhulu, uninzi eCaweni luye lwazibekela bucala ezi zinto ziyinyani, zigqitha “njengentshabalalo nesithokothoko.” Kodwa ngequbuliso, ngoku sele besemnyango kunye nenkunzi yokubetha. Isiprofeto sikaYudas siza kwenzeka njengokuba singena kweyona ndawo ibuhlungu “yomlo wokugqibela” weli xesha…

Qhubekeka ukufunda

Ubudlelwane bobuqu noYesu

Ulwalamano lomntu
Umfoti akafikanga

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 5, 2006. 

 

NA Imibhalo yam yokugqibela ngoPopu, iCawa yamaKatolika, uMama osikelelweyo, kunye nokuqonda kwendlela yobuthixo obuhamba ngayo, ingekuko ngokuchazwa komntu, kodwa ngegunya lokufundisa likaYesu, ndafumana ii-imeyile ezilindelekileyo kunye nokugxekwa kwabangengomaKatolika ( okanye mandithi, ababengamaKatolika). Batolike ukuzithethelela kwam kulawulo oluphezulu, olwasekwa nguKrestu buqu, kuthetha ukuba andinabudlelane noYesu; ukuba ngandlela thile ndiyakholelwa ukuba ndisindisiwe, hayi nguYesu, kodwa nguPopu okanye ubishophu; ukuba andizaliswanga nguMoya, kodwa "ngumoya" weziko ondishiye ndingaboni kwaye ndiswele usindiso.

Qhubekeka ukufunda

Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

 

Uninzi lwababhalisi abatsha abaza kukhwela ngoku veki nganye, imibuzo yakudala iyavela njengale: Kutheni le nto uPapa engathethi ngamaxesha okuphela? Impendulo iyakothusa abaninzi, iqinisekise abanye, kwaye icele umngeni kwabanye abaninzi. Ukupapashwa kokuqala ngoSeptemba 21st, 2010, ndihlaziye lo mbhalo ukwipapa yangoku. 

Qhubekeka ukufunda

Abakhonzi benyaniso

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngolwesiThathu weVeki yesiBini yeLente, nge-4 kaMatshi 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

U-Ecce HomoU-Ecce HomoNguMichael D. O'Brien

 

UYESU akazange abethelelwe emnqamlezweni ngenxa yothando lwaKhe. Wayengatywatyushwa ngokuphilisa abantu abafe imizimba, ukuvula amehlo eemfama, okanye ukuvusa abafileyo. Ngokunjalo, kunqabile ukuba ufumanise ukuba amaKristu abekelwe bucala ekwakheni indawo yokuhlala yabasetyhini, ukondla amahlwempu, okanye ukutyelela abagulayo. Endaweni yoko, uKristu nomzimba waKhe, iBandla, babetshutshiswa ngenxa yokubhengeza iqiniso.

Qhubekeka ukufunda

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

 

Ipapashwe okokuqala ngoJanuwari 8, 2015…

 

NGAPHANDLE Kwiiveki ezidlulileyo, ndibhale ukuba lixesha lokuba 'ndithethe ngokuthe ngqo, ngenkalipho, kwaye ngaphandle kokuxolisa "kwintsalela" ephulaphuleyo. Yintsalela yabafundi ngoku, hayi ngenxa yokuba bekhethekile, kodwa banyuliwe; yintsalela, hayi kuba bengamenywanga bonke, kodwa bambalwa abasabelayo…. ' [1]cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo Oko kukuthi, ndichithe iminyaka elishumi ndibhala malunga namaxesha esiphila kuwo, ndihlala ndibhekisa kwiNkcubeko eNgcwele kunye neMagisterium ukuze ndizise umlinganiso kwingxoxo ekusenokwenzeka ukuba ixhomekeke kakhulu kwisityhilelo sabucala. Nangona kunjalo, kukho abathile abavakalelwa ngokulula ikhona Ingxoxo "yamaxesha okuphela" okanye iingxaki esijamelene nazo zibuhlungu kakhulu, azilunganga, okanye zinenzondelelo yempambano-kwaye ke zisusa kwaye zikhuphe ukubhalisa. Bayibenjalo. UPopu Benedict wayethe tye malunga nemiphefumlo:

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Ngaphandle kombono

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-16 ka-Okthobha ka-2014
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Margaret Mary Alacoque

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

 

THE Isiphithiphithi esibona sigubungele iRoma namhlanje ngenxa yoxwebhu lweSynod olukhutshelwe uluntu, ayothusi loo nto. I-Modernism, inkululeko, kunye nobufanasini zazixhaphakile kwii-seminari ngexesha uninzi lwaba bhishophu kunye neekhadinali zazisiya kuzo. Kwakulixesha apho iZibhalo apho zaziwa ngokungachananga, zikhutshwa, zahluthwa amandla abo; ixesha apho i-Liturgy yayiguqulwa yabhiyozelwa eluntwini kunokuba liDini likaKristu; xa abafundi bezakwalizwi bayeka ukufunda beguqe ngamadolo; xa iicawa zazihluthwa imifanekiso yonqulo nemifanekiso eqingqiweyo; xa ukuvuma izono kuguqulwa kwaba zizindlu zomtshayelo; xa iTabernakele yayixutywa yaya ezimbombeni; xa ikateksi sele yomile; xa ukuqhomfa kwaba semthethweni; xa abefundisi babexhaphaza abantwana; xa uguquko kwezesondo lwajika phantse wonke umntu walwa noPapa Paul VI IHumanae Vitae; xa uqhawulo-mtshato olungenasiphoso lwalusenziwa… xa usapho yaqala ukwahlukana.

Qhubekeka ukufunda