IYure yeNkemba

 

THE Isaqhwithi esikhulu endithethe ngaso ngaphakathi Ukujikeleza ngamehlo inezinto ezintathu eziyimfuneko ngokweeNtloko zeBandla laseCaweni, isiBhalo, kwaye iqinisekisiwe kwizityhilelo ezithembekileyo zesiprofeto. Inxalenye yokuqala yesaqhwithi yenzelwe ukuba yenziwe ngumntu: ubuntu buvuna oko bekuhlwayeleyo (cf. AmaTywina aSixhenxe oVukelo). Emva koko kuza ifayile ye- Iliso leSiphango kulandelwa sisiqingatha sokugqibela seNkqwithela esiya kuthi sigqibe ngoThixo ngokwakhe ngqo kungenelela nge Umgwebo wabaphilayo.
Qhubekeka ukufunda

Ngomhla kaEva

 

 

Omnye wemisebenzi ephambili yolu bhalo lobupostile kukubonisa indlela iNenekazi Lethu kunye neCawa ezizipili eziyinyani ngayo enye-oko kukuthi, indlela eyiyo ebizwa ngokuba "sisityhilelo sangasese" esilinganisa ilizwi lesiprofetho leCawa, ngakumbi elo loopopu. Ngapha koko, kuye kwandivula amehlo kakhulu ukubona indlela oopopu, ngaphezulu kwekhulu leminyaka, bebefana ngayo nomyalezo kaMama osikelelweyo kangangokuba izilumkiso zakhe ezizezona zibaluleke kakhulu "lelinye icala lengqekembe" leziko izilumkiso zeCawe. Oku kubonakala kakhulu ekubhaleni kwam Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

Qhubekeka ukufunda

Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

 

Uninzi lwababhalisi abatsha abaza kukhwela ngoku veki nganye, imibuzo yakudala iyavela njengale: Kutheni le nto uPapa engathethi ngamaxesha okuphela? Impendulo iyakothusa abaninzi, iqinisekise abanye, kwaye icele umngeni kwabanye abaninzi. Ukupapashwa kokuqala ngoSeptemba 21st, 2010, ndihlaziye lo mbhalo ukwipapa yangoku. 

Qhubekeka ukufunda

Abakhonzi benyaniso

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngolwesiThathu weVeki yesiBini yeLente, nge-4 kaMatshi 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

U-Ecce HomoU-Ecce HomoNguMichael D. O'Brien

 

UYESU akazange abethelelwe emnqamlezweni ngenxa yothando lwaKhe. Wayengatywatyushwa ngokuphilisa abantu abafe imizimba, ukuvula amehlo eemfama, okanye ukuvusa abafileyo. Ngokunjalo, kunqabile ukuba ufumanise ukuba amaKristu abekelwe bucala ekwakheni indawo yokuhlala yabasetyhini, ukondla amahlwempu, okanye ukutyelela abagulayo. Endaweni yoko, uKristu nomzimba waKhe, iBandla, babetshutshiswa ngenxa yokubhengeza iqiniso.

Qhubekeka ukufunda

Ngaphandle kombono

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-16 ka-Okthobha ka-2014
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Margaret Mary Alacoque

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

 

THE Isiphithiphithi esibona sigubungele iRoma namhlanje ngenxa yoxwebhu lweSynod olukhutshelwe uluntu, ayothusi loo nto. I-Modernism, inkululeko, kunye nobufanasini zazixhaphakile kwii-seminari ngexesha uninzi lwaba bhishophu kunye neekhadinali zazisiya kuzo. Kwakulixesha apho iZibhalo apho zaziwa ngokungachananga, zikhutshwa, zahluthwa amandla abo; ixesha apho i-Liturgy yayiguqulwa yabhiyozelwa eluntwini kunokuba liDini likaKristu; xa abafundi bezakwalizwi bayeka ukufunda beguqe ngamadolo; xa iicawa zazihluthwa imifanekiso yonqulo nemifanekiso eqingqiweyo; xa ukuvuma izono kuguqulwa kwaba zizindlu zomtshayelo; xa iTabernakele yayixutywa yaya ezimbombeni; xa ikateksi sele yomile; xa ukuqhomfa kwaba semthethweni; xa abefundisi babexhaphaza abantwana; xa uguquko kwezesondo lwajika phantse wonke umntu walwa noPapa Paul VI IHumanae Vitae; xa uqhawulo-mtshato olungenasiphoso lwalusenziwa… xa usapho yaqala ukwahlukana.

Qhubekeka ukufunda

Indlu eyahluleleneyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-10 ka-Okthobha ka-2014

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

“WONKE ubukumkani obahlulelene bodwa, buyaphanza, nendlu iya kuwa nxamnye nendlu. La ngamazwi kaKrestu kwincwadi yeVangeli yanamhlanje ekufuneka ivakalisiwe phakathi kweSynod yoBhishophu ehlanganisene eRoma. Njengokuba simamele iintetho ezizayo malunga nendlela yokujongana nemiceli mngeni yokuziphatha yanamhlanje ejongene neentsapho, kuyacaca ukuba kukho izithuba phakathi kwabafundisi malunga nendlela yokujongana isono. Umphathi wam wokomoya undicelile ukuba ndithethe ngale nto, kwaye ke ndiza kwenza njalo komnye umbhalo. Kodwa mhlawumbi kufuneka sigqibe ukucamngca ngale veki ngokungaphumeleli koopopu ngokumamela ngononophelo kumazwi eNkosi yethu namhlanje.

Qhubekeka ukufunda

Ngaba uPopu Angasithengisa?

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-8 ka-Okthobha ka-2014

Imibhalo yeLigugu Apha

 

Umxholo woku kucamngca ubaluleke kakhulu, kangangokuba ndithumela oku kubafundi bam bemihla ngemihla beLizwi eliNgoku, nakwabo bakuluhlu lokuposa lokutya kokomoya. Ukuba ufumana iikopi, kungenxa yoko le nto. Ngenxa yesifundo sanamhlanje, oku kubhalwa kukude kunesiqhelo kubafundi bam bemihla ngemihla… kodwa ndiyakholelwa ukuba kufanelekile.

 

I khange ndikwazi ukulala phezolo. Ndavuka apho amaRoma ayebiza ngokuba "ngumlindo wesine", elo xesha lexesha ngaphambi kokusa. Ndiqale ukucinga ngazo zonke ii-imeyile endizifumanayo, amarhe endiwavayo, amathandabuzo kunye nokudideka okurhubuluzayo… njengeengcuka ezikumda wehlathi. Ewe, ndaziva izilumkiso ngokucacileyo entliziyweni yam kwakamsinya emva kokuba uPapa uBenedict eyekile emsebenzini, ukuba sizakungena kumaxesha ukudideka okukhulu. Kwaye ngoku, ndiziva ngathi ndingumalusi, uxinzelelo emqolo nasezingalweni, abasebenzi bam baphakanyiswe njengezithunzi behamba ngalo mhlambi uxabisekileyo endiwunikwe nguThixo ukuba ndiwondle "ngokutya kokomoya." Ndiziva ndikhuselekile namhlanje.

Iingcuka zilapha.

Qhubekeka ukufunda

Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

 

WE baphila kwixesha apho isiprofetho mhlawumbi singazange sibaluleke kangako, ukanti, asiqondwa kakuhle sisininzi samaKatolika. Kukho izinto ezintathu eziyingozi ezithathwayo namhlanje ngokubhekisele kwizityhilelo okanye “zabucala”, ndiyakholelwa, ngamanye amaxesha zenza umonakalo omkhulu kwiindawo ezininzi zeCawa. Inye yile yokuba "izityhilelo zabucala" ze Kufuneka siqwalaselwe kuba konke esinyanzelekileyo ukuba sikukholelwe sisiTyhilelo sikaKrestu esichazayo "kwidipozithi yokholo." Omnye umonakalo owenziweyo ngabo bathambekele ekubekeni kuphela isiprofeto ngaphezulu kweMagisterium, kodwa bayinike igunya elifanayo neZibhalo eziNgcwele. Kwaye okokugqibela, kukho isikhundla sokuba uninzi lwesiprofeto, ngaphandle kokuba senziwe ngabangcwele okanye safunyanwa ngaphandle kwempazamo, kufuneka sithintelwe. Kwakhona, zonke ezi zikhundla zingasentla zineengozi ezimbi kwaye ziyingozi.

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra! Icandelo VII

 

THE Inqaku lolu luhlu luphela kwizipho ezinesisa kunye nentshukumo kukukhuthaza umfundi ukuba angoyiki i engavamile kuThixo! Ukungoyiki "ukuvula iintliziyo zenu" kwisipho sikaMoya oyiNgcwele iNkosi enqwenela ukumthulula ngendlela ekhethekileyo nenamandla kula maxesha ethu. Njengokuba ndifunda iileta ezazithunyelwe kum, kuyacaca ukuba uHlaziyo loKuhlaziya aluzange lube nalo ngaphandle kweentlungu kunye nokusilela, ukusilela kwabantu kunye nobuthathaka. Ukanti, yile nto kanye eyenzekayo kwiCawe yokuqala emva kwePentekoste. Iingcwele uPeter noPaul bachitha ixesha elininzi ekulungiseni iicawa ezohlukeneyo, ukumodareyitha iicharism, kunye nokuphinda baqwalasele abahlali abasakhasayo kaninzi-ninzi kwisithethe somlomo nesibhaliweyo ababesinikwa. Into abangazange bayenze abaPostile kukukhanyela amava abakhoyo rhoqo abakholwayo, ukuzama ukuthintela i-charism, okanye ukuvala inzondelelo yoluntu oluqhuba kakuhle. Endaweni yokuba bathi:

Musani ukuwucima uMoya ... landelani uthando, kodwa zilangazelelani iziphiwo zokomoya, ngakumbi ukuze niprofete… ngaphezu kwako konke, uthando lwenu malube lukhulu ... 1: 5)

Ndifuna ukunikela inxenye yokugqibela kolu ngcelele ukuze ndibelane ngamava am kunye nembonakalo oko ndaqala ukufumana intshukumo yamandla ngo-1975. Endaweni yokuba ndinike ubungqina bam bonke apha, ndiza kuwuthintela kula mava umntu anokuthi ngu "charismatic."

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo VI

ipentekoste3_FotorIPentekosti, Umculi ongaziwayo

  

IPENTEKOSTE ayisosiganeko esinye kuphela, kodwa lubabalo iBandla elinokulifumana amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, kule nkulungwane iphelileyo, oopopu bebethandazela kungekuphela nje ukuhlaziywa koMoya oyiNgcwele, kodwaentsha IPentekoste ”. Xa umntu ethathela ingqalelo yonke imiqondiso yamaxesha ahambisane nalo mthandazo — isitshixo phakathi kwabo kukuqhubeka kobukho boMama oSikelelweyo ehlanganisana nabantwana bakhe emhlabeni ngokubonakala okuqhubekayo, ngokungathi ebephindile "kwigumbi eliphezulu" nabaPostile … Amagama eCatechism athatha ingqiqo entsha:

… “Ngexesha lokuphela” uMoya weNkosi uya kuzihlaziya iintliziyo zabantu, ukrole umthetho omtsha kubo. Uya kubabutha abaxolelanise abantu abaziintsali abazahluleyo Uza kuyiguqula indalo yokuqala, uThixo ke ahlale nabantu apho ngoxolo. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-715

Ngeli xesha xa uMoya esiza "kuhlaziya ubuso bomhlaba" lixesha, emva kokufa kuka-Antichrist, ngexesha loko uBawo weCawa wakhomba kwi-Apocalypse yase-St. “Iwaka leminyaka”Xa uSathana ebotshelelwe enzonzobileni.Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo V

 

 

AS sijonga ukuhlaziywa kweCharismatic namhlanje, sibona ukwehla okukhulu kwamanani, kwaye abo baseleyo ubukhulu becala bangwevu nabaneenwele ezimhlophe. Yayiyintoni ke ngoku i-Charismatic Renewal malunga nokuba ibonakala kumphezulu ukuba iyabhabha? Njengomnye umfundi wabhala ephendula kolu ngcelele:

Ngexesha elithile intshukumo yeCharismatic yanyamalala okomlilo okhanyisa isibhakabhaka ebusuku kwaye ubuye ubuye ebumnyameni. Ndothuswa yinto yokuba ukuhamba kukaThixo uSomandla kungancipha kwaye ekugqibeleni kuyaphela.

Impendulo yalo mbuzo yeyona nto ibaluleke kakhulu kolu luhlu, kuba iyasinceda ukuqonda kungekuphela apho sivela khona, kodwa nokuba ikamva liphatheleni iBandla…

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo IV

 

 

I Ndikhe ndacelwa ngaphambili ukuba "ndingumntu" onomdla ". Kwaye impendulo yam ithi, “Ndingu YamaKatolika! ” Oko kukuthi, ndifuna ukuba njalo ngokupheleleyo Katolika, ukuhlala embindini wediphozithi yokholo, intliziyo kamama wethu, iCawe. Kwaye ke, ndizabalazela ukuba "charismatic", "marian," "ndicamngce," "esebenzayo," "isakramente," kunye "nobupostile." Kungenxa yokuba konke oku kungasentla ayisiyiyo le okanye yelo qela, okanye le okanye le ntshukumo, kodwa yeka lonke Umzimba kaKristu. Ngelixa abawexuki bengahluka ngokwendlela abakhonza ngayo, ukuze baphile ngokupheleleyo, babe “sempilweni” ngokupheleleyo, intliziyo kabani, umpostile wabo, kufuneka ivulekele lonke Unondyebo wobabalo awunike uBawo kwiCawa.

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, lowo wasisikelelayo kuKristu ngeentsikelelo zonke ezisemazulwini… (Eph 1: 3)

Qhubekeka ukufunda

sinqumo

 

AS Utyelelo lwam lwakutsha nje lobulungiseleli luqhubele phambili, ndaziva ndinobunzima obutsha emphefumlweni wam, ubunzima bentliziyo ngokungafaniyo nemishini yam yangaphambili endithunyelwe nguNkosi Emva kokushumayela ngothando lwaKhe nenceba, ndabuza uBawo ngobunye ubusuku ukuba kutheni umhlaba… kutheni nabani na Ngaba awufuni ukuvula iintliziyo zabo kuYesu onikele okuninzi, ongazange wenzakalise umphefumlo, kwaye ngubani owavulekileyo amasango ezulu kwaye wazuza zonke iintsikelelo zokomoya ngokufa kwakhe emnqamlezweni?

Impendulo yeza ngokukhawuleza, igama elivela kwiZibhalo ngokwazo:

Ke kaloku, umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso; kuba imisebenzi yabo ingendawo. (UYohane 3:19)

Ingqondo ekhulayo, njengoko ndicamngce ngeli gama, kukuba ngu final igama lamaxesha ethu, ngokwenene a sinqumo Ngehlabathi ngoku elisemgubasini wotshintsho olungaqhelekanga….

 

Qhubekeka ukufunda

He zekile 12


Umhlaba wehlobo
NguGeorge Inness, ngo-1894

 

Bendirhalela ukukunika iVangeli, kwaye ngaphezulu koko, ukukunika obam ubomi; Uthandwa kakhulu ndim. Bantwana bam, ndinjengomama enizalayo, ade uKristu amiliswe ngaphakathi kwenu. (1 Tes 2: 8; Gal 4:19)

 

IT sekuphantse unyaka ukusukela oko mna nomfazi wam sathabatha abantwana bethu abasibhozo saza safudukela kwisiqwenga somhlaba kumathafa aseCanada phakathi ndawo. Yindawo yokugqibela ebendiya kuyikhetha .. ulwandle oluvulekileyo lwamasimi efama, imithi embalwa, nomoya omninzi. Kodwa yonke eminye iminyango ivaliwe kwaye yile ivulekileyo.

Njengokuba bendithandaza ngale ntsasa, ndicinga ngotshintsho olukhawulezileyo noluphantse lwoyikisa usapho lwethu, amazwi abuyile kum endilibele ukuba ndiwafunde kwakamsinya phambi kokuba sive ukuba masishukume… UHezekile, Isahluko 12.

Qhubekeka ukufunda