Ukwahlukana, utsho?

 

UMNTU wandibuza ngenye imini, “Awumshiyi uBawo Oyingcwele okanye iMagisterium yenyani, akunjalo?” Ndothuswe ngulo mbuzo. "Hayi! ukwenzele ntoni oko??" Wathi akaqinisekanga. Ngoko ke ndamqinisekisa ukuba ukwahlukana hayi kwitafile. Ixesha.

Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Ukuphumla kweSabatha okuzayo

 

KUNYE Iminyaka engama-2000, iBandla lisebenze ngokutsala imiphefumlo esifubeni sayo. Uye wanyamezela intshutshiso kunye nokungcatshwa, ubuqhetseba kunye nokuchasana. Uye wadlula kumaxesha ozuko nokukhula, ukwehla nokwahlukana, amandla kunye nentlupheko ngelixa evakalisa ngokungakhathali iVangeli-ukuba ngamanye amaxesha ngentsalela. Kodwa ngenye imini, batsho njalo abaSeki beCawe, uyakonwabela “Ukuphumla kweSabatha” - iXesha loXolo emhlabeni phambi kokuba isiphelo sehlabathi. Kodwa kuyintoni kanye kanye oku kuphumla, kwaye kubangelwa yintoni?Qhubekeka ukufunda

Ukutolika iSityhilelo

 

 

NGAKHO ngokungathandabuzekiyo, iNcwadi yeSityhilelo yenye yezona zinempikiswano kuzo zonke iZibhalo eziNgcwele. Kwelinye icala lesiphelo ngabaxhasi bezinto ezithile abathatha igama ngalinye ngokoqobo okanye ngaphandle komxholo. Kwelinye ngabo bakholelwa ukuba le ncwadi sele izalisekisiwe ngenkulungwane yokuqala okanye abathi le ncwadi yingcaciso nje yentsomi.Qhubekeka ukufunda

Uloyiso-Icandelo II

 

 

NDIFUNA ukunika umyalezo wethemba—ithemba elikhulu. Ndiyaqhubeka nokufumana iileta apho abafundi baphelelwe lithemba njengoko bebukele ukwehla okuqhubekayo kunye nokubola okubonakalayo koluntu olujikelezileyo. Sibuhlungu kuba umhlaba ukwindawo ebheke ezantsi ebumnyameni obungenakuthelekiswa nanto embalini. Siva inimba kuba isikhumbuza oko lo ayilokhaya lethu, kodwa liZulu. Mamela kwakhona kuYesu:

Banoyolo abalambela banxanelwe ubulungisa; ngokuba baya kuhluthiswa bona. (UMateyu 5: 6)

Qhubekeka ukufunda

Izigwebo zokugqibela

 


 

Ndiyakholelwa ukuba uninzi lweNcwadi yeSityhilelo alubhekiseli esiphelweni sehlabathi, kodwa esiphelweni seli xesha. Zizahluko ezimbalwa zokugqibela kuphela ezijonge esiphelweni umhlaba ngelixa yonke enye into ngaphambili ichaza ikakhulu "ukungqubana kokugqibela" phakathi "komfazi" kunye "nenamba", nazo zonke iziphumo ezibi kwindalo nakuluntu lwemvukelo ngokubanzi oluhamba nayo. Okwahlula okokugqibela ukungqubana sisiphelo sehlabathi kukugwetywa kwezizwe — eyona nto siyivayo kufundo lweMisa lwale veki njengokuba sisondela kwiveki yokuqala yeAdvent, amalungiselelo okuza kukaKristu.

Kwezi veki zimbini zidlulileyo ndihlala ndisiva entliziyweni yam la mazwi, "njengesela ebusuku." Kuluvo lokuba iziganeko ziyeza kwihlabathi eliya kuthatha uninzi lwethu ngalo ukumangaliswa, ukuba abakho baninzi ekhaya. Kufuneka sikwimo “yobabalo,” kodwa singoyiki, kuba nabani na kuthi angabizwa ekhaya nangaliphi na ixesha. Ngale nto, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndiphinde ndiyipapashe le nto ibhaliweyo ngexesha elifanelekileyo ukusuka nge-7 kaDisemba, 2010…

Qhubekeka ukufunda

Isihogo siyinyani

 

"PHA Yinyaniso enye eyoyikekayo ebuKristwini yokuba kula maxesha ethu, nangaphezulu kunakwinkulungwane ezidlulileyo, kuvusa uloyiko olungathethekiyo entliziyweni yomntu. Le nyaniso yeentlungu zaphakade zesihogo. Xa nje kuthethwa ngale mfundiso, iingqondo ziye zikhathazeke, iintliziyo ziqine zize zingcangcazele, iinkanuko ziba ngqongqo kwaye zivutha nxamnye nemfundiso namazwi angamkelekanga ayivakalisayo. ” [1]Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, nguFr. UCharles Arminjon, iphe. 173; Iziko leendaba laseSophia

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, nguFr. UCharles Arminjon, iphe. 173; Iziko leendaba laseSophia

Kutheni singaliva iLizwi lakhe

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaMatshi 28, 2014
NgoLwesihlanu weVeki yesithathu yeLente

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

UYESU wathi iigusha zam ziyaliva ilizwi lam. Akazange athi “ezinye” iigusha, kodwa my iigusha ziyaliva ilizwi lam. Ke ngoko kutheni ubuza, ukuba ndingaliveli ilizwi lakhe? Ukufundwa kwanamhlanje kunika izizathu zokuba kutheni.

NdinguNdikhoyo, uThixo wakho; live ilizwi lam. Ndakuvavanya emanzini aseMeribha. Yivani, bantu bam, ndikuqononondise; Sirayeli, akuyiva na? (INdumiso yanamhlanje)

Qhubekeka ukufunda

Olona Nyango lukhulu


Yima phantsi ...

 

 

YIBA singene kulawo maxesha ka ukuchas 'umthetho oko kuya kufikelela kuvutho-ndaba kulowo “uchasene nomthetho,” njengoko kuchazwe nguSt. [1]Abanye Abaseki beCawa babona uMchasi-Kristu evela ngaphambi “kwexesha loxolo” ngelixa abanye babesondela esiphelweni sehlabathi. Ukuba umntu ulandela umbono ka-St. John kwisiTyhilelo, impendulo ibonakala ngathi ilungile bobabini. Yabona The Ukugqibela kwe-Eclipses Ngumbuzo obalulekileyo lowo, kuba iNkosi yethu iyasiyalela ukuba "sibukele, sithandaze." KwanoPopu St. Pius X waphakamisa ukuba kungenzeka, xa kunwenwa into awayeyibiza ngokuba "sisifo esibi nesinzulu" esirhuqela uluntu entshabalalweni, oko kukuthi, “Uwexuko”…

… Kusenokubakho emhlabeni "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Abanye Abaseki beCawa babona uMchasi-Kristu evela ngaphambi “kwexesha loxolo” ngelixa abanye babesondela esiphelweni sehlabathi. Ukuba umntu ulandela umbono ka-St. John kwisiTyhilelo, impendulo ibonakala ngathi ilungile bobabini. Yabona The Ukugqibela kwe-Eclipses

Izinto ezingakholelekiyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba 16, 2013

Imibhalo yeLigugu Apha


UKristu etempileni,
nguHeinrich Hoffman

 

 

INTONI ungacinga ukuba ndingakuxelela ukuba ngubani uMongameli waseMelika kumakhulu amahlanu eminyaka ukusukela ngoku, kubandakanya ukuba yeyiphi na imiqondiso eza kwandulela ukuzalwa kwakhe, uza kuzalelwa phi, ngubani igama lakhe, uza kuvela kuliphi na usapho, uza kungcatshwa njani lilungu lekhabinethi yakhe, ngexabiso lini, uzakuthuthunjiswa njani , indlela yokwenza, ukuba bazokuthini abo bamngqongileyo, kwanokuba uzakungcwatywa nabani. Amathuba okufumana nganye nganye kwezi zinto ziqikelelweyo zichanekile.

Qhubekeka ukufunda

Uloyiso-Icandelo III

 

 

NOT kuphela sinokuba nethemba lokufezekisa uloyiso lwentliziyo engafezekanga, iBandla linamandla okwenza oko khawuleza ukuza kwayo ngemithandazo yethu nakwizenzo zethu. Endaweni yokuphelelwa lithemba, kufuneka silungiselele.

Yintoni esinokuyenza? Yintoni enokuyenza Ndiyavuma?

 

Qhubekeka ukufunda

Uloyiso

 

 

AS Upopu uFrancis ulungiselela ukungcwalisa ubupapa bakhe kwiNenekazi lethu laseFatima ngomhla we-13 kuMeyi wama-2013 ngoKhadinali José da Cruz Policarpo, u-Archbishop waseLisbon, [1]Ukulungiswa: Ukungcwaliswa kuya kwenzeka ngeKhadinali, hayi uPapa ngokwakhe kuFatima, njengoko ndaphosisa ngempazamo. lixesha elifanelekileyo lokucinga ngesithembiso sikaMama esiSikelelekileyo esenziwa apho ngo-1917, ukuba sithetha ntoni, kwaye siyokuvela njani… into ebonakala ngathi inokwenzeka nakumaxesha ethu. Ndiyakholelwa ukuba owangena ezihlangwini zakhe, uPapa Benedict XVI, usinike ukukhanya okuxabisekileyo malunga noko kuza kwiCawa nakwihlabathi malunga noku…

Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi. - www.vatican.va

 

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ukulungiswa: Ukungcwaliswa kuya kwenzeka ngeKhadinali, hayi uPapa ngokwakhe kuFatima, njengoko ndaphosisa ngempazamo.

Kuyo Yonke Indalo

 

MY Kwiminyaka elishumi elinesithandathu ubudala kutshanje ubhale isincoko ngento engenakwenzeka yokuba indalo iphela yenzeka ngamabona-ndenzile. Ngesinye isikhathi, wabhala:

[Oososayensi behlabathi] basebenze nzima ixesha elide ukuza neengcaciso "ezisengqiqweni" zendalo ngaphandle koThixo kangangokuba basilele ngokwenyani khangela kwindalo iphela - UTianna Mallett

Emlonyeni weentsana. USt Paul wayibeka ngokuthe ngqo,

Kuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo; kuba uThixo wakubonakalalisa kubo. Ukusukela ekudalweni kwehlabathi, iimpawu zakhe ezingabonakaliyo zamandla angunaphakade kunye nobuthixo zikwazile ukuqondwa kwaye kubonwe kwinto ayenzileyo. Ngenxa yoko, abanasizathu; kuba, nangona babemazi uThixo, abamzukisanga njengoThixo; Basuka baba zizinto ezingento ezicamngca zabo, zaza iingqondo zabo ezingenangqiqo zenziwa mnyama. Ngoxa bebanga ukuba bazizilumko, baba zizidenge. (KwabaseRoma 1: 19-22)

 

 

Qhubekeka ukufunda