Ukuqhawulwa Kwamatywina

 

Lo mbhalo ubuphambili kwiingcinga zam ukusukela ngala mhla wawubhalwa ngayo (kwaye wawubhalwe ngoloyiko nangokungcangcazela!) Mhlawumbi sisishwankathelo sendawo esikuyo, nalapho siza kuya khona. Amatywina eSityhilelo athelekiswa "neentlungu zomsebenzi" awathetha ngazo uYesu. Ziyimboniselo yokusondela ko "Imini YeNkosi ”, kwembuyekezo kunye nomvuzo kwisikali se cosmic. Oku kwapapashwa okokuqala nge-14 kaSeptemba 2007. Yindawo yokuqala ye- Ityala leminyaka esixhenxe uthotho olubhalwe ekuqaleni kwalo nyaka…

 

UMNYHADALA WOKUPHAKAMISWA KOMNQOPHISO OYINGCWELE /
BONAKALA NGOKUPHELELWA ZINTLUNGU ZETHU

 

PHA lilizwi elifikile kum, elinamandla ngakumbi:

Amatywina sele eza kuqhawulwa.

Oko kukuthi, i amatywina eNcwadi yeSityhilelo.

 

IYAQALA

Njengoko ndibhalile 7-7-7, Ndiva ukuba kukho ukubaluleka okukhulu kwi motu proprio (Isindululo somntu) sikaPopu Benedict esivumela isithethe seLatin seMisa ukuba sithethwe kwihlabathi liphela ngaphandle kwemvume ekhethekileyo efunekayo. Oko kuqala ukusebenza namhlanje. Ngokwenyani, uBawo oyiNgcwele uphilise inxeba apho “umthombo kunye nentlanganiso” yoKholo lwamaKrestu, i-Eucharist eNgcwele, idityaniswe ngendlela ethile kwi-Divine Liturgy yaseZulwini. Oku kuneempawu zendalo.

Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini.

Kuba apho kumarhamente amaninzi kusuke kwadideka kwasuswa imiNquba kule ndawo ingcwele, kwaguqa kwasuswa elunqulweni, kwaqhutywa inkonzo yoLingo, kwaza kwazinikelwa “Abantu bakaThixo” bethatha indawo yokunqula uBukho bukaYesu, uPapa Benedict Isishwankathelo sePontificum iqala ukubuyisela uKristu embindini wendalo iphela, endaweni yomntu.

Ukulandela iileta eziya kumabandla asixhenxe aseAsia ebabizela enguqukweni, ISt.John inikwa umbono we-Divine Liturgy eyenzeka ezulwini. Kukho usizi ekuqaleni kuba uJohn akaboni mntu onokuthi azalise icebo likaThixo losindiso, Oko kukuthi, nabani na onokuvula umsongo ngamatywina asixhenxe. Ngaba uYohane wayengqina ngexesha eCaweni xa uYesu wayengekho embindini weeLiturgi zethu njengoko wayefanele ukuba kunjalo, nokuba kungenxa yokuphathwa gadalala okanye ukungabi nalukholo?

Ndalila iinyembezi ezininzi kuba akukho namnye owafunyanwa efanelekile ukuvula umsongo okanye ukuwuhlola… Ndabona emi phakathi kwetrone, nezinto eziphilileyo zone, namadoda amakhulu; IMvana ebonakala ngathi ixheliwe… Yeza yafumana incwadi esongwayo ngasekunene kwalowo uhleli etroneni. (ISityhi. 5: 4, 6)

Umsongo uqulethe umgwebo kaThixo. Kwaye ekuphela komntu olilungisa ngokwenyani ngokwaneleyo ukuvula umsongo "yiMvana eyayibonakala ngathi ibulewe," Oko kukuthi, uYesu Krestu wabethelelwa emnqamlezweni wavuka: uMthendeleko oNgcwele. Xa uYesu engena kule Liturgy Engcwele, unqulo lwenzeka ezulwini.

Kwaye iMvana imiselwe ukuvula amatywina ...

 

IINTSUKU ZENGQONDO

Ndahlala ndisiva entliziyweni yam "amatywina amathandathu." Kodwa kwiNcwadi yeSityhilelo, zisixhenxe.

Ndathi ndisacinga njalo, ndayiva iNkosi isithi iTywina lokuQala linalo sele yaphukile:

Ndabona ke xa iMvana yalivulayo okokuqala kumatywina asixhenxe, ndeva enye kuzo izinto eziphilileyo zone, ikhala. ilizwi elinjengendudumo, "Yiza ngaphambili." (ISityhi. 6: 1)

A ilizwi elinjengendudumo...

Yavulwa itempile kaThixo ezulwini, kwaza kwabonakala ityeya yomnqophiso wakhe etempileni. Kwabakho imibane, nezandi, kunye iindudumo, inyikima, nesichotho esinamandla.

Ukubonakala kukaMariya, iTyeya yomnqophiso omtsha, iyangqinelana, ndiyakholelwa, kunye nomsebenzi wokuduma kwetywina lokuqala:

Ndabona, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha. Wanikwa isithsaba, kwaye wakhwela ihashe esoyisa eqhubela phambili noloyiso lwakhe. (6: 2)

[UMkhweli] nguYesu Krestu. Umvangeli ophefumlelweyo [uSt. John] akabonanga kuphela intshabalalo eziswa sisono, imfazwe, indlala nokufa; Wabona kwasekuqaleni uloyiso lukaKrestu.—IIPOPE PIUS XII, Idilesi, kaNovemba 15, 1946; umbhalo osemazantsi IBhayibhile yeNavarre, “Isityhilelo", Iphepha 70

UMariya sisixhobo sikaKristu esiphambili kumaxesha ethu ukuzisa uloyiso lwentliziyo yakhe engcwele. Uye wabonakala ngeendlela ezingazange zibonwe kwesi sizukulwana ukulungiselela uNyana wakhe, uYesu, ukuba angene kwiintliziyo zethu ngendlela enzulu. Ewe, ukubonakala kukaMariya kuvule indlela yokuguqulwa kwamakhulu amawaka emiphefumlo. Baye bavuselela uthando ngoYesu kwi-Ekaristi. Bavelise amawaka abapostile abanenzondelelo, imiphefumlo ezingcwaliselwe kwaye yanikezelwa kuYesu Krestu, iNkosi noMsindisi, uKumkani owoyisileyo, ekhwele kwihashe elimhlophe lobunyulu, kwaye esihlaba ngeentolo zothando nenceba yaKhe.

Kodwa ndiyakholelwa ukuba iTywina lokuQala lisenokungatyhilwa ngokupheleleyo; ukuba uMkhweli wehashe elimhlophe uya kuzibonakalisa emhlabeni ngohlobo "lwesilumkiso" apho isazela somntu wonke siza kutyhilwa khona. Iya kuba luloyiso lobungakanani bomhlaba.

Umfundi wabhala malunga namava alandelayo:

Ndandithandaza emva kweMisa ngoLwesine, nge-28 kaJuni, kwaye xa ndandiguqe ndithandaza, kulungile, ndiphulaphule ngakumbi ndiyaqikelela-ngequbuliso ihashe elimhlophe elinamandla nelilikhaphukhaphu endakha ndalibona okanye ndalicinga. isibane esimhlophe, sivele phambi kwam (sijongise ubuso kum). Amehlo am avaliwe ngoko ndicinga ukuba yinto engekhoyo okanye into ethile…? Kwakungomzuzwana kuphela kwaye kwaphela kwaye emva koko kungekudala emva koko kwathatyathwa indawo ngu ikrele...  

 

ITYWINA LESIBINI: AMAHHASI AMBOMVU NAKRE

IsiTyhilelo 6 sithetha ngekrele elizayo-Oko kukuthi, Imfazwe:

Xa yalivulayo elesibini itywina, ndeva eyesibini into ephilileyo isithi, Sondela apha. Kwaphuma elinye ihashe, labomvu. Lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Kwaye wanikwa ikrele elikhulu. (ISityhi 6: 3-4)

Alithandabuzeki elokuba izulu lisilumkisile ngeli “hashe libomvu” “ngekrele” ngokusebenzisa izinto zangoku ezifana noLa Salette noFatima. Kutshanje, uPopu Benedict (uKhadinali Ratzinger) wenze umbono otyhafisayo ngokubonakalisa umbono weemboni zeFatima:

Ingelosi ephethe ikrele elidangazelayo ngasekhohlo kukaMama kaThixo ukhumbula imifanekiso efanayo kwiNcwadi yeSityhilelo. Oku kubonisa isoyikiso somgwebo osondele emhlabeni. Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa lube luthuthu lulwandle lomlilo akusakhange kubonakale kuyinyani emsulwa: umntu hi yena, kunye nezinto azenzileyo, uzenzele ikrele elidangazelayo. -Umyalezo weFatima, isuka e Iwebsite yeVatican

Ekuqhubekeni kwalo nyaka uphelileyo, iNkosi, ngothotho lwamagama angaphakathi nezilumkiso, yandikhomba kwilaa namba ibomvu Ubukomanisi. Inamba ayifanga, kwaye ifumene enye indlela yokudla umhlaba ukuthanda izinto eziphathekayo (okanye iziphumo zayo).

Siyawabona la mandla, amandla edragoni ebomvu… ngeendlela ezintsha nezahlukileyo. Kukho ngohlobo lweengcinga zezinto eziphathekayo ezisixelela ukuba akukho ngqiqweni ukucinga ngoThixo; Kububudenge ukugcina imiyalelo kaThixo: ziyintsalela yexesha elidlulileyo. Ubomi kufanelekile ukuba ubuphile ngenxa yabo. Thatha yonke into esinokuyifumana ngeli thuba lifutshane lobomi. Ukuthenga abathengi, ukuzingca, kunye nokuzonwabisa kukodwa kufanelekile. -IPOPE BENEDICT XVI, Homily, Agasti 15, 2007, Imbeko yoNyuko lweNtombi Enyulu enguMariya

Ewe, yayingu-Lenin wase-Russia owakha wathi,

Oongxowankulu bazakusithengisela intambo esiza kubaxhoma ngayo.

Yimali "yongxowankulu" eneneni eye yanika amandla inamba ebomvu kwakhona I-China yamaKomanisi. Ukuba le gongqongqo ibinokuthi iguqule nje izihlunu zayo, iishelufa zevenkile zesebe eMntla Melika beziza kukhutshwa Ukufuna yonke into ”Yenziwe etshayina”Uye ityiwe eNtshona.

Kwaye iqhina liyaqina.

Ndabhala apha exesheni elidlulileyo lephupha eliqhubekayo elenza ukuba ndibone…

… Iinkwenkwezi esibhakabhakeni ziqala ukujikeleza imilo yesangqa. Emva koko iinkwenkwezi zaqala ukuwa… ziguquka ngequbuliso zaba ziinqwelomoya zomkhosi. -Bona Imibono namaphupha

Ngenye imini kunyaka ophelileyo, ndabuza u Yehova ukuba lithetha ukuthini eli phupha, ndaza ndakuva entliziyweni yam:Jonga iflegi yase China.”Ndayijonga ke kwiwebhu ... nantso ikhona, iflegi ene iinkwenkwezi kwisangqa.

Inqaku kukwakhiwa ngokukhawuleza kwe umkhosi wase China kwaye Russia, ngokunjalo imithambo yomkhosi yakutshanje yaseRussia kunye nokomeleza ubudlelwane neVenezuela neIran (kodwa okubaluleke ngakumbi kukukhula okumangalisayo kweCawe engaphantsi komhlaba eChina!)

Kusemthethweni ukubuza umbuzo ukuba, ngandlela thile, iTywina lesiBini laqala ukwaphulwa ngokutshatyalaliswa kweZiko loRhwebo leHlabathi kunye "nemfazwe yangaphambi kokungabinanto" e-Iraq-izehlo ezikhokelele "emfazweni uloyiko ”ngogonyamelo olwandayo kumazwe amaninzi nolunokuphelela kwimfazwe entsha, yehlabathi…?

 

AMatywina okugqibela

La Matywina mahlanu alandelayo aqala ukutyhilwa kakhulu "njengemiphumela" yemfazwe yehlabathi okanye isiphithiphithi sehlabathi-kwaye ithuba le Ihlabathi elitsha:

  • Ukunqongophala kokutya kwenzeka (iTywina lesiThathu).
  • Izibetho, indlala, kunye neengxabano zisasazeke ngenxa yokuwa kwempucuko (iTywina leSine)
  • Ukutshutshiswa kweCawe (iTywina lesiHlanu), mhlawumbi ngendlela yokuqala yokususa ilungelo lokushumayela imilinganiselo yokuziphatha yamaKristu kunye nenqanaba lokukhululwa kwirhafu, kunye nokuvalelwa kwabo bangavumiyo ukuthobela.
  • Inyikima enkulu inokubangelwa kukuphazamiseka kwendalo… mhlawumbi Ukhanyiso lwendalo iphela uqobo lwalo (iTywina leSithandathu)
  • Ukuthula kuyaqhubeka, mhlawumbi ikhefu lenguquko, phambi koyeha wokugqibela (iTywina leSixhenxe elikhokelela kumaXilongo asixhenxe) 

ITywina leSixhenxe libalulekile. Ndiyakholelwa ukuba iyakuphawula ukuphela kwe Ixesha loBabalo (ngokokude zonke iindlela ezinokupheliswa zanwenwela kwabangakholwayo ngeli xesha langoku lamalungiselelo; Qaphela, ndithi Ixesha loBabalo, akunjalo Ixesha leNcebaEwe, nkqu naMatywina akuqhawulwa, uThixo uyakufikelela emiphefumlweni, ayitsalele kwintliziyo yaKhe enenceba nanjengoko bephefumla okokugqibela beguquka. UThixo unqwenela ngovuyo ukuba isidalwa ngasinye sakhe sihlale kunye naye eParadesi. Ukohlwaywa kwaMatywina kuyakuba njengesandla esiqinileyo sikaBawo, besebenzisa uqeqesho njengecebo lokugqibela ukubiza oonyana abalahlekileyo bomhlaba kuye.

ITywina leSixhenxe limela ixesha laxa uThixo eyalela iingelosi zaKhe ukuba "zibeke isitywina emabunzini abakhonzi bakaThixo" phambi kokuhlanjululwa komhlaba. Emva koko kuyakuza isandi saMaxilongo aSixhenxe, kunye nesokugqibela Iintsuku zoBulungisa phambi kokuba Isahluko soxolo iya kuqala. Yeha abo bangavumiyo ukuvula iintliziyo zabo ngelo xesha.  

Andifuni ukohlwaya uluntu oluqaqambayo, kodwa ndifuna ukuluphilisa, ndilucinezele kwiNtliziyo yam enenceba. Ndisebenzisa isohlwayo xa bona bandinyanzela; Isandla sam siyanqena ukubamba ikrele lobulungisa. Phambi koMhla wezoBulungisa, ndithumela uSuku lweNceba. (Idayari yaseSt. Faustina, 1588)

Kubalulekile ukukhumbula ukuba akufuneki sifunde amatywina njengeziganeko ezinqamlezileyo, okanye njengeziganeko ezigcinwe ngexesha elinye kwimbali okanye kwingingqi enye. Ngokuqinisekileyo, sele sibona ukuqhuma kwentshutshiso enobundlobongela kumaKristu kwiindawo ezinjenge-Iraq ne-Indiya phakathi kwabanye. Ndiyakholelwa, nangona kunjalo, ukuba siza kubona ngaphezulu final ukuqhekezwa kwala matywina, ukuba akunjalo a kugqitywa kubo, mhlawumbi kwakamsinyane… Kwaye yile nto ndivakalelwa kukuba iNkosi iyasilungiselela: ukuphela kwexesha, nokuqala kwexesha elitsha Isahluko soxolo kwakude kwaprofetwa kuzo zombini iTestamente eNdala neNtsha ethetha ngayo ngaBaseki beCawa bokuqala. 

 

UMYALEZO WETHEMBA 

Kucacile ukuba uBawo oyiNgcwele uyabona ukuba siphila kumaxesha amangalisayo. Kodwa akufuneki siphulukane nembono: la ayingomaxesha okoyiswa, kodwa yimihla yoloyiso! Inceba yoyisa ububi.

Siyabona ke ukuba namhla inamba ifuna ukuqwenga uThixo owazenza uMntwana. Musa ukoyika lo Thixo ubonakala ebuthathaka; umlo sele uphumelele. Namhlanje, lo Thixo ubuthathaka unamandla: Ungamandla okwenene.  -IPOPE BENEDICT XVI, Homily, Agasti 15, 2007, Imbeko yoNyuko lweNtombi Enyulu enguMariya

Kodwa xa le miqondiso iqala ukwenzeka, yimani nkqo nize niphakamise iintloko zenu kuba inkululeko yenu isondele. (Luka 21:28)

 

ISIFUNDO:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.