Ubuxoki obuzayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ukupapashwa kokuqala, ngo-Epreli, nge-8th 2010.

 

THE Isilumkiso entliziyweni yam siyaqhubeka nokukhula malunga nenkohliso ezayo, enokuthi ibe yile ichazwe kwi-2 Tes 2: 11-13. Oku kulandelayo emva kwento ebizwa ngokuba “kukukhanya” okanye “isilumkiso” ayisiyixesha nje elifutshane kodwa elinamandla lokushumayela, kodwa limnyama ngokuchasene nokushumayela oko kuya kuthi, ngeendlela ezininzi, kubeyisayo. Inxalenye yokulungiselela loo nkohliso kukwazi kwangaphambili ukuba iyeza:

INkosi uYehova ayenzi nto, ingalityhilanga icebo layo kwizicaka zayo, abaprofeti. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze ningakhutyekiswa. Baya kunigxotha esikhungwini; ewe, liyeza ilixa laxa nabani na onibulalayo eya kucinga ukuba ukhonza uThixo. Ezo zinto baya kuzenza kuni, kuba bengamazanga uBawo kwanam. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele. (Amosi 3: 7; Yohane 16: 1-4)

USathana akayazi nje into ezayo, kodwa kudala eyicwangcisela. Ibonakalisiwe kwi ulwimi iyasetyenziswa…

Yabonani, mna ndinithuma njengezimvu phakathi kweengcuka; ngoko yibani nobuqili njengeenyoka, nibe lula njengamahobe. (Mat 10:16)

Ngapha koko, le nkohliso iya kuba lusizi oluvela nayo Ngaphakathi iCawa, ngakumbi xa abanye abefundisi Ulahle umhlambi ngandlela thile:

Ndiyazi ukuba emva kokumka kwam iingcuka eziqwengayo ziya kuza phakathi kwenu, zize zingawuyeki umhlambi. ... Umntu oqeshiweyo, ongengomalusi kwaye izimvu zakhe ingezizo ezakhe, ubona ingcuka isiza ishiye izimvu ibaleke, Ingcuka leyo iyabamba, iyasasaza. (IZenzo 20: 29; Yohane 10: 12))

Ndaphinda ndanombono wembandezelo enkulu… Kubonakala kum umnyinyiva kwakufunwa abefundisi ababengenako ukuwufumana. Ndabona abefundisi abaninzi abadala, ngakumbi omnye, owayelila ngokukrakra. Abancinci abambalwa nabo babekhala… Kwakungathi abantu bohlulwe kubini.  —Usikelelwe uAnne Catherine Emmerich (1774-1824); Ubomi kunye neZityhilelo zika-Anne Catherine Emmerich; umyalezo oqala nge-12 ka-Epreli 1820

Ihlabathi lahlulwe ngokukhawuleza laba ziinkampu ezimbini, ubuqabane bokuchasa uKristu kunye nobuzalwana bukaKristu. Imigca phakathi kwezi zimbini iyatsalwa. Kude kube nini idabi singazi; ukuba amakrele kuya kufuneka aphunjulwe asazi; nokuba igazi liya kuphalala na asazi; ingaba iya kuba yimfazwe exhobileyo asazi. Kodwa kwimpikiswano phakathi kwenyaniso nobumnyama, inyaniso ayinakuphulukana nayo. -UBhishophu Fulton John Sheen, DD (1895-1979), umthombo awaziwa

Kuya kufuneka sikhumbule ukuba rhoqo, ngakumbi njengoko imihla yethu iqhubeka ukuba mnyama. Umntu othile ubhale kutshanje: "Ukuthandaza kwakho kuyakhuthaza, nangona kungonwabisi." Iziqhamo ekujongwe ukuba zisishukumise kukungakhathali kunye nendlela yesiqhelo yokuphila kwaye sinikele ingqalelo kumaxesha esiphila kuwo nakwiziganeko ezibonakala isondele. Kodwa, ndithandaza ngaphezu kwayo yonke into, ukuba ufunde lo mbhalo kwimeko ebanzi yokubonelelwa nguThixo kwaye usikhathalele: ukuba usithanda kakhulu, uyasilungiselela, kwaye usinika indlela yokungena kwindawo yokubalekela kunye nokhuseleko Intliziyo yakhe eNgcwele. Ngale ndlela, sinokuba ngabathunywa be oyinyaniso ithemba.

 

NGOKUKHAWULEZA KAKHULU NGOKU

Amagama amathathu eza kum:

Ngokukhawuleza ngoku.

Iziganeko kwihlabathi liphela ziya kutyhileka ngokukhawuleza okukhulu ngoku. Ndabona "ii-odolo" ezintathu zisiwa enye kwenye njengeedomino:

Uqoqosho, emva koko intlalo, emva koko ucwangco kwezopolitiko.

Endaweni yabo kuya kuphakama a Ulungelelwaniso olutsha lwehlabathi. Kude kwithiyori yelenqe, yinyani eyenzekayo phambi kwethu-enye iVatican Sele elumkisile malunga nexesha.

 

ILIZWI LEVATIKI

Zininzi iinkcukacha eziphaphazelayo, ezinye ziyinyani, ezinye zibaxiwe, ezinye nje zibubuxoki. Kwakhona, kufuneka sizithobise iintliziyo zethu ngomthandazo, sijolise amehlo ethu kuYesu, kwaye simmamele xa ethetha nathi, ngakumbi kweli litye, eliyiCawe yakhe.

IVatican ikhuphe uxwebhu olubalulekileyo olubizwa ngokuba NguYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi. Umsebenzi ophambili kukusinceda ukuba siqonde umahluko phakathi kokomoya bobuKrestu kunye neNtsha. Kodwa sisebenza njengesilumkiso sesiprofeto… isilumkiso endiva ukuba iNkosi indicela ukuba ndisiphinde apha:

Kuza ubumoya bobuxoki emva koKhanyiso.

UThixo ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe. (2 Tes. 2: 11-13)

Qonda… iNkosi inqwenela zonke ukusindiswa. UYesu akagqitywanga ngomsindo, kodwa ngemililo yenceba yakhe anqwenela ukuchitha kwezona zikhohlakeleyo kuboni. Kodwa abo bangavumiyo umnyango weNceba apho Ukukhanya okanye "isilumkiso" Iya kuba, kufuneka adlule ngomnyango wezoBulungisa bakhe.

Phambi kokuba ndize njengoMgwebi Olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba… ndiqala ndiwuvule ngokubanzi umnyango wenceba yam. Ongavumiyo ukungena emnyango wenceba yam uyakugqitha ngomnyango wobulungisa bam. -Idayari yaseSt. Faustina, n. I-83, 1146

Njengoko iNkosi yethu uqobo ifundisile, ayizanga kuligweba ihlabathi, kodwa izokusinika ubomi obungunaphakade. Abo bangavumiyo ukukholelwa sele begwetyiwe kwayeingqumbo kaThixo uhlala phezu kwabo ”(Yohane 3:36).

 

IMaskhi yomchasi kristu

Ngelixa uThixo esilungiselela ukuKhanya, kufuneka sazi ukuba ikwalindelwe ngamandla obumnyama. Olu lulungiselelo lweenkulungwane ezidlulileyo oluqale kwifilosofi / kwifom yezopolitiko kwixesha "lokuKhanyiselwa" elenziwe ngenkulungwane ye-16. Ingashwankathelwa ngamagama amabini: "i-New Age".

Mhlawumbi uqaphele ukuba ulwimi lweNew Age lufana njani nesiprofeto sobuKristu kunye nobuxoki ngokubhekisele kwixesha elizayo. Sithetha "ngexesha loxolo" elizayo. Aba bafana batsha bathetha "ngobudala buka-Aquarius" obuzayo. Sithetha nge Umkhweli wehashe elimhlophe; Bathetha ngoPerseus ekhwele ihashe elimhlophe, uPegasus. Sijonge isazela esicocekileyo; zijolise "kwimeko ephezulu yokutshintsha okanye yokuqonda." AmaKristu abizwa ukuba "azalwe ngokutsha" ngelixa abantu abatsha bejolise ekubeni "bazalwe ngokutsha". Sithetha ngexesha lomanyano kuKrestu, ngeli xa bethetha ngexesha “lobunye” kwindalo iphela. Ngapha koko, umthandazo kaYesu yayikukuba, ngobunye, siza kuza kwimeko yokugqibelela njengengqina kwihlabathi:

… Ukuze bonke babe banye, njengokuba wena, Bawo, ukum, mna ndikuwe, ukuze nabo babenathi… ukuze baziswe ukuphelela ukuze liqonde ihlabathi ukuba wena undithumile, wabathanda, njengokuba wandithandayo nam. (UYohane 17: 21-23)

USathana uthembisile "ngokugqibelela" okungeyonyani, ngakumbi kwabo bazama ukuzisa "eli xesha litsha" "ngolwazi olufihliweyo" lwemfihlo Imibutho:

Phakathi kwamaGrike amandulo, 'iimfihlelo' yayizizithethe zonqulo kunye nemisitho eyayisenziwa intlalo eyimfihloapho nabani na onqwenela ukwamkelwa. Abo baqaliswa kwezi mfihlelo baba ngabanini bolwazi oluthile, olwalungadluliswanga kwabangaziswanga, babizwa ngokuba 'ngabagqibeleleyo.' -Vines Gcwalisa i-Expository Dictionary yamagama eTestamente eNdala naTsha, WE Vine, uMerrill F. Unger, uWilliam White, Omnci., Iphe. 424

Inkqubo yezoqoqosho, yezentlalo, kunye nezopolitiko njengoko sisazi ukuba izokuwa. Endaweni yalo kuya kuvela "ulungelelwaniso olutsha" olusekwe kolu "moya lutsha" (olusekwe kwezi "mfihlakalo" zamandulo - iifilosofi eziphosakeleyo kunye nobuhedeni.) Ukusuka kwimbonakalo yeVatican kwiNew Age:

Imvisiswano nokuqonda okufunekayo kulawulo olunenkathalo kuya kusiqondwa ngakumbi njenge urhulumente wehlabathi, ngesakhelo sokuziphatha kwihlabathi liphela. -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.3.1, AmaBhunga oPopu kwiNkcubeko kunye neDialalog Dialogue (yam ekekeleyo)

Njengoko ndibhalile Umshini omkhulu, lo "rhulumente wehlabathi" akazukuphendula kuphela kwisikhalo sabantu soxolo phakathi kwesiphithiphithi, kodwa nakwabo ukukhala ngokomoya. Eyona njongo iphambili yenamba, kunye nopopayi wakhe Umchasi-Kristu, kukukhokelela uluntu ukuba lumnqule (ISityhi. 13: 4, 8):

[Izabelo] zaBudala obutsha ngenani le amaqela anempembelelo kumazwe ngamazwe, Usukelo lokuthatha indawo okanye lokugqitha kwiinkolo ezithile ukwenza indawo ye inkolo yendalo yonke enokuhlanganisa ubuntu. Okunxulumene ngokusondeleyo noku ngumzamo omanyeneyo kwicala lamaziko amaninzi ekuyileni Ukuziphatha kwiHlabathi liphela. -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.5 , AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

Le "Global Ethic" iya kuzama ukudibanisa izinto zenkcubeko, ezopolitiko kunye nezoqoqosho kwisakhelo esinye kunye "nenkolo yendalo iphela" njengesiseko sayo. Intliziyo yale meko yokomoya “yeyona nto iphambili” -mna nesiqu sam nam. Kananjalo, abukho ubunye kuthando lomtshato kodwa Umanyano lobuxoki isekwe kubathathu emnye bobuxoki: Ukunyamezela, ubuNtu, kunye nokulingana. Sonke thina thixo sizama ukufikelela "kulwazi jikelele", ukuvumelana omnye nomnye, uMama woMhlaba, kunye "nokungcangcazela" okanye "amandla" kwindalo iphela. Siza kuyifumana le nyaniso igqithileyo ngokuthi "sitshintshe iparadigm" kwaye "sitshintshe imeko yokuqonda." Kuba akukho Thixo wobuqu, akukho Mgwebi, kwaye ke, akukho sono.

Ethetha "nolutsha lwehlabathi", uPopu John Paul walumkisa ngobu bumdaka bomoya obungazukukhokelela kwinkululeko, kodwa kubukhoboka-kubukhoboka bomchasi-Kristu nakwinamba uqobo:

Akukho mfuneko yokoyika ukubiza umenzeli wokuqala wobubi ngegama lakhe: uMtyholi. Isicwangciso awasisebenzisayo kwaye uyaqhubeka nokusebenzisa ukuba angazityhili, ukuze ububi obufakwe nguye kwasekuqaleni bufumane ukukhula kwindoda ngokwakhe, kwiinkqubo nakubudlelwane phakathi kwabantu, iindidi kunye neentlanga-ukuze sibe sisono "solwakhiwo", ayisoloko ichazwa njengesono "somntu". Ngamanye amagama, ukuze umntu azive ngandlela thile "ekhululwe" esonweni kodwa kwangaxeshanye angene nzulu kuso. —UPOPE JOHN PAUL II, Ileta yabapostile, Dilecti Amici, Kulutsha loLuntu, n. 15

Kucacile ke ngoko ukuba ubuKrestu kunye nokuziphatha okunganyibilikiyo kungumqobo omkhulu kobu bumoya.

The Umtsha Ekuseni kuyakubakho ngabantu ngabantu abafezekileyo, abalawula ngokupheleleyo imithetho yendalo. Kule meko, ubuKrestu kufuneka bususwe buyeke inkolo yehlabathi kunye nolawulo lwehlabathi elitsha.  - ‚UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-4, AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

Ilizwi yenyani kuthetha ukuba ube "ngesini esingagungqiyo", oko kukuthi, abantu abathandana ngokwesini, abesini esahlukileyo, okanye abathandana besisini esinye-okanye ubuncinci, bamkela ezi "ndlela zimbi" Yiyo ke loo nto sibona impembelelo kaSathana kwimo yangoku yokutshintsha nokutshintsha imithetho yocalulo kunye neyomtshato kwimeko ebanzi yoLungelelwaniso lweHlabathi eNtsha… ixesha elitsha nelichasene nobuKristu. 

 

Ubuxoki, imiqondiso, kunye nemimangaliso

Ndiyakholelwa ukuba abaprofeti bobuxoki bazakuvela, ukuba ayinguye "uMprofeti wobuxoki" ngokwakhe (isiTy. 13:11; 20:10), oya kuthi aluchase uhlobo loKhanyiso, esithi ayilulo "ubizo lokugqibela" lwesi sizukulwana. enguqukweni nokukholwa kuYesu Kristu. Endaweni yoko, iya kuchazwa ngala magama akhohlisayo njengovuko jikelele luka "Kristu ongaphakathi" kunye notshintsho lwehlabathi lube liXesha lika-Aquarius.

I-New Age ithi, “Singoothixo, kwaye sifumanisa amandla angenamda ngaphakathi kwethu ngokuxuba izaleko zobunyani. Tkokukhona oku kunakanwa, kokukhona kuya kufezekiswa... UThixo kufuneka ahlelwe ngaphakathi: ukusuka kuThixo uSomandla "phaya phandle" kuye uThixo onamandla, amandla okudala ngaphakathi embindini wabo bonke: uThixo njengoMoya ". -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-3.5 , AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

Uyabona ke, ukuKhanya kuyakucaciswa nje njengesiganeko "sendalo yonke" ukukhupha into engeyiyo sonke esiphila kuyo. utshintsho lweparadigm lwehlabathi luyila ithuba loluntu lonke ukufezekisa amandla abo okuba nguthixo.

"UKristu" sisihloko esisetyenziswa kumntu ofike kwimeko yokwazi apho ambona khona ukuba ungokobuthixo kwaye ke angatsho ukuba "uyiNkosi jikelele". -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.3.4.2 , AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

Abaprofeti bobuxoki banokubonisa i-paranormal amagunya okuxhasa la mabango, njengokukwazi ukuhambisa izinto, ukwenza iziporho, kunye nokufumana ulwazi olufihliweyo ngobomi babantu. Kodwa ayizukuba zizakhono zabantu, endaweni yoko, ukubonakaliswa kweedemon. Nangona kunjalo, ezi ziyakwamkelwa ngabo bazaliswe nguMoya kaYesu kwaye bakhuselwe lubabalo lwaKhe. 

Bonke baya kukhuthazeka kwaye baqinisekiswe ukuba bamkele le Age New ngolwimi olufana nothando nokulunga. Mhlawumbi le iya kuba yeyona nkohliso inkulu kuzo zonke: izinto ezithetha ngokufuna inyani ngokuthi cwaka, ukucamngca, uluntu, okusingqongileyo kunye "nengcinga". Iya kuba yinto engenakuphikiswa kuninzi ngenxa yenxalenye ye ukungabikho kokunyanzelwa. AmaKrestu azakuvunyelwa ekuqaleni ukungahoyi inkolo karhulumente, kodwa ekugqibeleni ngaphandle kwezibonelelo zikarhulumente (yabona Amaxilongo Esilumkiso-Icandelo V). "Oku kunokuba kubi njani?”Abaninzi baya kunyanzelisa, bangahoyi abaprofeti bakaThixo, kwaye bafune ukhuseleko loLungelelwaniso Olutsha. Ewe isithembiso soxolo sokuphelisa ubundlongondlongo kunye nesiphithiphithi esiya kuba sele siqhume ngaphambi kokuKhanya siyakwamkelwa ngabo bonke. Kodwa iya kuba lukhuseleko lobuxoki, uxolo olungeyonyani…

Bawapholisa amanxeba abantu bam ngokulula besithi, Luxolo, luxolo, kungekho luxolo… Ndimmisele abalindi phezu kwakho, besithi, Libekeleni indlebe ixilongo!

Oko kukuthi, uThixo uya kulumkisa ngokusebenzisa Ixesha lamaNgqina amabini (kwaye ngoku!) ukuba obu buxoki be-New Age abuyonyani yokwenyani, kodwa lunqulo lobuxoki.

Bathi ke bona, Asiyi kuva. Ngako oko yivani, zintlanga; wazi, wena bandla, okubahlelayo; Yiva, hlabathi; Yabona, ndibazisela ububi aba bantu, isiqhamo seengcinga zabo, ngenxa enokuba bengawaphulaphulanga amazwi am. kwaye umthetho wam, bawugatyile. (Yeremiya 6:14, 17-19)

The Usuku lweNkosi ziya kube zifikile. Ucoceko olukhulu Ukungena kwisigaba esinzima kakhulu, ukuqala ngendlu kaThixo. 

 

AMAGUNYA ANJALOTHIXO 

Obu buxoki buza kuhamba neminye imiqondiso engeyiyo kunye "nemimangaliso exokayo" (2 Tes. 2: 9) ukuze balahlekise nabanyuliweyo. Into yokwenyani engaphaya kwendalo efana nezibuko zaseMarian kunye nokuphilisa ngokwasemzimbeni kunokuphindwaphindwa ngomgunyathi, kuhlwayelwe ukungathandabuzeki phakathi kwabo bakholelwa kwizibuko lokwenyani.

Abaprofeti ababuxoki nabo baya kunika ezabo iinkcazo malunga neentlekele zendalo kunye nengxaki yokusingqongileyo, kwaye babonakalise "namandla" abo kwindalo. Umzekelo, ubuchwepheshe bukhona ukutshintsha imozulu kwaye buvelise nenyikima, ngokutsho kweSebe lezoKhuselo lase-US. Zombini i-China ne-Russia bezisoloko zitshintsha imozulu yazo…

Ecaleni komongameli omtsha kwakukho umcebisi wakhe kwaye ngoku inkulumbuso, uVladimir Putin, emi phantsi kwelanga eliqhakazileyo… Iindiza ezilishumi elinambini zomkhosi womoya zazikho [khona] ukuqinisekisa isibhakabhaka esicacileyo eMoscow kusetyenziswa ubuchwepheshe bembewu yefu. -Iindaba ze-Yahoo, ngoMeyi 9, 2008

Qaphela ukuba ngexesha le- Ixesha lamaNgqina amabini, Abathunywa bakaThixo abaprofeti baya kuba…

… Amandla okuvala izulu ukuze kungabikho mvula ngexesha lokuprofeta kwabo. Banamandla okuguqula amanzi abe ligazi kunye nokuwucinezela umhlaba ngaso nasiphi na isibetho rhoqo njengoko bethanda. (ISityhi. 11: 6)

Oko uThixo akwenzayo ngokungaqhelekanga, abaprofeti bobuxoki baya kwenza ukulinganisa ubuchwepheshe okanye iidemon ukukhohlisa ukuqonda kwethu kunye nokuqonda. Khumbula indlela imiqondiso nemimangaliso kaMoses eyaphikiswa ngayo ngoosiyazi bakaFaro ... 

 

QALA UKUKHOHLISA? 

Ngoku ndive ngaphandle okomzuzwana. Andiqinisekanga ukuba sinokukutyeshela ukubonakaliswa okwandayo kwee "UFO's" kunye nenkohliso enokuthi ihambisane noku. Kukho inkolelo ngaphakathi kwi-Age entsha yokuba iintsomi zoothixo noluntu zazizelwe kumphambukeli…. abaphambukeli abaza kubuya ngexesha elithile ukusizisa kwixesha loxolo nemvisiswano. Omnye umphengululi uqikelela ukuba kukho "ukubonwa" okuithandathu kwindawo ethile emhlabeni iyure nganye. Ndiyavuma namanye amaKristu amaninzi ukuba ezi inkohliso, kodwa kumanqanaba ahlukeneyo. Enye into, kwabo "bathinjiweyo," kuhlala kushiyeka "intsalela" yeziphumo ebezikhona ezifanayo nokufumana iidemon, kubandakanya ngamanye amaxesha ivumba lesalfure

Ngelixa kubonakala ngathi kukho into yeedemon ekuthinjweni kweUFO, kukwakho ubungqina bokuba Oorhulumente Unobuchwephesha obuphambili ngakumbi kunokuba abaninzi becinga. Ukubanakho ukuvelisa iziphumo ezichasene nomxhuzulane kuye kwafunyanwa, kodwa zange kuvunyelwa ukuba kwandiswe kwicandelo labucala: kungenzeka ukuba iiUFO's, enyanisweni, aziqhutywa ngamadoda aluhlaza amancinci avela eMars, kodwa imveliso yazo ubuchwephesha bomhlaba obuphambili. Esi sisiphelo esifanelekileyo sabathile ababebandakanyeka kumanqanaba aphezulu eNtsha, kodwa baguqukele kubuKrestu. Kukwasisiphelo sezazinzulu ezikrelekrele kunye nabaqambi bexesha lethu abathe bathuliswa okanye bapheliswa xa ukufumanisa kunye nezinto abazenzileyo ziye "zagqitha." Ngaba ukungenelela kwe-UFO okulungelelanisiweyo kunokwenzeka? Ewe kunokwenzeka… kodwa hayi kubaphambukeli, endaweni yoko, abantu abanamandla abasebenzisa izixhobo ezinamandla zokukhohlisa.

Kwabo babandakanyeka kubusathana nakwimilingo, isiko lokusebenziseka nemimoya ukwazisa amaxhoba abo, ngesiqhelo kwimiyalezo egutyungelweyo, ngento abaya kuyenza kubo. Kulabo banamandla kunye nemali, inokuthi yenziwe rhoqo ngemithombo yeendaba ngeendlela ezingazichaphazeliyo. Ngaba ukwanda kweefilimu zeHollywood ze-UFO apho "abaphambukeli" bangena okanye bahlasele okanye bagcine umhlaba ibiyindlela efihlakeleyo yokwenza umyalezo kuluntu phantsi kokuzonwabisa?

Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ndandinephupha elenzeka ngokuphindaphindiweyo apho iinkwenkwezi zaziqala ukujikeleza khona… zize zitshintshe zibe ziinqwelomoya, iinqwelomoya ezingaqhelekanga. Emva kwexesha elithile, ngephanyazo, ndanikwa ukuba ndiqonde ukuba liphi na eli phupha, kwaye landoyikisa (moreso kuba ndandicinga liyaphambana!) Kodwa ngoku ngoku ndiye ndaqonda ukuba obubuchwephesha bukho kwaye kungqinwe ngabo abantu abathembekileyo (abathi iiUFO bazibonile ukuba azingobasemzini, kodwa ngokuqinisekileyo zenziwe ngabantu), iyavakala kumfanekiso omkhulu. Kodwa kusaphazamisa ukunikwa kwemeko yokuba siqhubeka nokubona kumajelo eendaba ukuba uluntu lwamkele ezi sauce ziphaphayo njengeendwendwe ezivela emajukujukwini. Ungaluthelekelela uvalo…? [Qaphela: yayiyiminyaka eliqela emva kokubhala lo mhlathi apho ndabona khona "iidrones" zokuqala ezazizalisa isibhakabhaka, ezazikhangeleka ngathi zezinye zamaphupha am.]

Ukuthathela ingqalelo ukusasazeka kokutsala kwehlabathi ngeUFO's, le yinkohliso ekufuneka siyigcinile engqondweni, kuba inokudlala indima ebalulekileyo ekukhohliseni okukhulu okuya kulukuhla uluntu. Ukuba ubona iiUFO zivela kwiidolophu zakho ngenye imini, khumbula oko kubhalwe apha.

 

ISKANDALI

Akukho mathandabuzo ukuba ihlazo lokuxhatshazwa ngokwesondo eCaweni linalo kwaye liya kuba nefuthe elikhulu ekuthembekeni kwakhe (funda IScandal). Ngenxa yomxholo wako konke okuthethwa apha, singasilela njani ukubona ukuba oku kukwalungiselela ukukhohlisa okukhulu? Kukubhubha okubonakalayo kweCawe, kwaye kungoko kutshintsha ilizwi ithemba, Yenza iimeko zethemba elitsha, kodwa ithemba lobuxoki?

Ngenxa yoko, ukholo olunjalo alukholeleki, kwaye iBandla alinako ukuzibonakalisa ngokwalo njengomvakalisi weNkosi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, uPapa, iCawa, kunye neMiqondiso yamaXesha: Incoko noPeter Seewald, iphe. 23-25

Iscandal esiqhubayo asikokuhlanjululwa kweCawa kuphela, kodwa kukulungiselela Ntshutshiso, eya kuthi ekugqibeleni ishiye iBandla lincinci, kodwa lihlaziywe. Inokuba ikukulima umhlaba wenkolo yobuxoki kunye ne-anti-Church.

Ukuba kukho intshutshiso, mhlawumbi ngela xesha; ke, mhlawumbi, xa sonke kwiindawo zonke zeNgqobhoko sahlulelene kakhulu, kwaye sincitshiswe, sizele lucalucalulo, sisondele kakhulu kuqhekeko. Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke ekukhuselekeni kulo, kwaye sikuncamile ukuzimela kwethu namandla ethu, uya kuthi [uMchasi-Kristu] asigqashule ngomsindo kude kufike uThixo amvumele. Emva koko uBukhosi baseRoma bungaqhekeka, kwaye uMchasi-Kristu abonakale njengomtshutshisi, kwaye izizwe ezinoburharha zijikeleze. -Ukwazi ukwenza uJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

 

UKHUSELEKO LUKATHIXO 

Abo bebesabela kubabalo lukaThixo ngeli xesha langoku abayi koyika. Njengokuba abaprofeti bobuxoki belungisa indlela kaMesiya wobuxoki — irhamncwa okanye umchasi-Krestu-ngokunjalo uMoya kaThixo uya kuwela phezu kwentsalela eya kuthi ilungiselele indlela yokuza kukaYesu ngoMoya wakhe ukuze aphile aze alawule ngaphakathi kwethu. UMthendeleko oNgcwele wexesha lokwenyani loxolo nobungcwele.

Kodwa kuqala kufuneka kufike Ityala leminyaka esixhenxe.

Kuya kuvela oomesiya bobuxoki nabaprofeti ababuxoki kwaye baya kwenza imiqondiso nemimangaliso ukuze balahlekise, ukuba bekunokwenzeka, nabanyuliweyo. Bukela! Sendizixelele zonke izinto kwangaphambili. (UMarko 13: 22-23)

Abanye banokuhendeka ukuba bacinge ukuba “…intshukumo ebizwa ngokuba lixesha elitsha yayisisithethe nje, sokuba intshukumo yobudala obutsha ifile. Emva koko ndingenisa kungenxa yokuba abaqeshi abaphambili beli xesha litsha babetheleleke ngokungagungqiyo kwinkcubeko yethu edumileyo, kangangokuba akusekho sidingo sombutho, umntu ngamnye. ” -U-Matthew Arnold, owayesakuba ngumdlali omtsha kunye noguqukayo ongumKatolika

Ingqondo yehlabathi ifuna amaziko aza kulawula ngawo, ngamanye amagama, urhulumente wehlabathi. "Ukujongana neengxaki zanamhlanje amaphupha esiGqeba esitsha somoya ngokwendlela yeRiphabhlikhi kaPlato, eqhutywa yimibutho efihlakeleyo…" -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.3.4.3 , AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

 

ZIQHELEKILEYO:

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla apha:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , .