Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

 

KWIMBALI YOKUFA
YOMKHONZI KATHIXO LUISA PICCARRETA

 

YIBA wakhe wazibuza ukuba kutheni uThixo eqhubeka nokuthumela iNtombi enguMariya ukuba ivele emhlabeni? Kutheni ingenguye umshumayeli omkhulu, uPaul Paul… okanye umvangeli omkhulu, St. John… okanye upapa wokuqala, St. Peter, "iliwa"? Isizathu kukuba uMama wethu unxibelelene ngokungenakwahlukaniswa neCawe, zombini njengomama wakhe wokomoya kwaye "njengomqondiso":

Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni, umfazi ambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Wayenomntwana kwaye elila ngokuvakalayo ngeentlungu njengoko wayesebenza nzima ukuba abeleke. (ISityhi. 12: 1-2)

Lo mfazi uze kuthi, kumaxesha ethu, ukuba asilungiselele kwaye asincede ukuphamba Iyaqhubeka ngoku. Ngubani okanye yintoni eza kuzalwa? Ngamafutshane, kunjalo UYesu, Kodwa in thina, iBandla laKhe — nangayo yonke indlela entsha. Kwaye iya kufikelela esiphelweni ngokuthululwa okukhethekileyo kukaMoya oyiNgcwele. 

NguThixo ngokwakhe owalungiselela ukuzisa ubungcwele "obutsha nobungcwele" apho uMoya Oyingcwele unqwenela ukucebisa amaKristu ekuqaleni kwenkulungwane yesithathu, ukwenzela "ukumenza uKristu intliziyo yehlabathi." —UAPOPE JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Ke ngoko, kukuzalwa ngokomoya kwabo bonke abantu bakaThixo ukuze “uBomi bokwenene” bukaYesu buhlale kubo. Elinye igama loku “sisipho sokuPhila ngokuthanda kukaThixo” njengoko kubonakala kwizityhilelo kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta:

Kuyo yonke imibhalo yakhe uLuisa uveza isipho sokuPhila ekuThatweni okungcwele njengokuhlala okutsha okuvela kuThixo emphefumlweni, abhekisa kuye njengo “Bomi boqobo” bukaKristu. Ubomi boqobo bukaKristu buquka ikakhulu ukuthatha inxaxheba komphefumlo kubomi bukaYesu kwi-Ekaristi. Ngelixa uThixo enokubakho ngokubonakalayo kwindwendwe engaphiliyo, uLuisa uqinisekisa ukuba kunokuthethwa into efanayo ngesihloko esiphilayo, okt umphefumlo womntu. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Iindawo ezi-2740-2744); (ngokuvunywa kwabefundisi kwiDyunivesithi yaseRoma yaseRoma)

Ngapha koko, kunjalo ukubuyiselwa ngokupheleleyo eluntwini ngokomfanekiselo womfanekiselo woMdali — eyayiyiNtombi Enyulu uMariya ngenxa yokuKhulelwa okungafezekanga nokuPhila Kwintando kaThixo — ngokuphumeza eCaweni oko uYesu wakwenzayo ebuntwini baKhe.

“Yonke indalo,” watsho uPaul uPaul, "uyancwina kwaye usebenza kude kube ngoku," silindele imizamo kaKrestu yokukhulula ubudlelane phakathi koThixo nendalo yakhe. Kodwa isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Intlawulelo iya kufezekiswa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe… —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

 

UBUKHO BUKAMAMA: UMqondiso OBALULEKILEYO

Ngenye imini, ndavula i-Evangelical webcast ukuva imbono yabo "ngamaxesha okuphela." Ngasihlandlo sithile, umamkeli zindwendwe wabhengeza ukuba uYesu uyeza kungekudala eza kuphelisa umhlaba kwaye akuyi kubakho “minyaka liwaka” (okt. iXesha loXolo); ukuba konke oku kwakuyintsomi nje yamaYuda neentsomi. Kwaye andizicingelanga kuphela ukuba isikhundla sakhe sasingafani neBhayibhile kodwa, ubukhulu becala, ukuba lusizi kangakanani. Ukuba emva kokusebenza iminyaka engama-2000, iyakuba ngumtyholi owoyisayo emhlabeni, hayi UKristu (IsiTy. 20: 2-3). Hayi, abalulamileyo bayakwenza oko hayi Uza kuwudla ilifa umhlaba (Ndumiso 37: 10-11; Mat 5: 5). Ukuba iVangeli iyakwenza njalo hayi Makushunyayelwe kuzo zonke iintlanga phambi kokuphela (Mat 24:14). Ukuba umhlaba uya hayi Gcwalisani ulwazi lweNkosi (Isaya 11: 9). Ukuba izizwe ziyakwenza njalo hayi bakhande amakrele abo abe ngamakhuba (Isaya 2: 4). Oko kudalwa kuya kuba njalo hayi khululani, nibe nesabelo enkululekweni yozuko lwabantwana bakaThixo (Rom 8:21). Ukuba abangcwele bangathanda hayi Ulawula okwexeshana xa uSathana ebotshelelwe kwaye Umchasi-Kristu (irhamncwa) eshenxisiwe (ISityhi 19:20, 20: 1-6). Kwaye ke, hayi, uBukumkani bukaKristu buya hayi lawula "emhlabeni njengasezulwini" njengoko sithandazile iminyaka engamawaka amabini (Mat 6:10). Ngokwalo mfundisi "eschatology of despaology", umhlaba uzakuqhubeka usiba mandundu ade uYesu akhale "malume!" kwaye ulahla itawuli.

Owu, hayi indlela ebuhlungu ngayo! Owu, iphosakele kangakanani! Hayi, zihlobo zam, ukusilela kule mbono yobuProtestanti Ubungakanani beMarian yeNkqwithelaUmama osikelelweyo sisitshixo sokuqonda ikamva leCawe kuba ngaphakathi kuye kubonakalise ikamva loMzimba kaKristu,[1]cf. UFatima, kunye neApocalypse nangokubeleka kwakhe, kunjalo. Ngamazwi kaPapa. ISt. John XXIII:

Sivakalelwa kukuba kufuneka singavumelani nabo baprofeti bentshabalalo abasoloko bexela kwangaphambili ngentlekele, ngokungathi isiphelo sehlabathi sisondele. Kumaxesha ethu, ubonelelo lukaThixo lusikhokelela kulungelelwaniso olutsha lobudlelwane boluntu oluthi, ngomzamo womntu nangaphaya kwako konke okulindelweyo, lujolise ekuzalisekiseni uyilo oluphezulu nolungachazekiyo lukaThixo, apho yonke into, kwanemiqobo yabantu, ikhokelela okulunge ngakumbi kweCawa. -Idilesi yokuVulwa kweBhunga lesiBini leVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962 

Eyona “nto ilungileyo” yeCawe kukuba ibe yiyo engaqhelekanga Njenge-Immaculata. Kwaye oku kunokwenzeka kuphela ukuba iBandla, njengoMariya, alenzi nje kodwa Ukuhlala kwi Ukuthanda KukaThixo njengoko esenza (ndicacisa umahluko kwi Umnqweno omnye kwaye Ubunyani bokwenyani). Yiyo loo nto uMama wethu ngoku ebonakala kwihlabathi liphela, ebiza abantwana bakhe ukuba bangene kwigumbi eliphezulu losapho kunye neqela leenqanawa ukuze balungiselele ukuthululwa kokuKhanya koMoya oyiNgcwele. Oku kukhanya kwesazela okanye "Isilumkiso" okuzayo kuya kuba nefuthe elibi. Enye iya kuba kukukhulula abantu bakaThixo kubumnyama bangaphakathi namandla kaSathana phezu kobomi babo - inkqubo ekufuneka iqhubeke kakuhle kwintsalela ethembekileyo. Okwesibini kukubazalisa ngobabalo lokuqala loBukumkani boBungcwele bokuthanda kukaThixo.

Icawe Lweminyaka Eliwaka Kufuneka ube nolwazi olwandileyo lokuba buBukumkani bukaThixo kwinqanaba labo lokuqala. —UAPOPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, IsiNgesi, ngo-Epreli 25, 1988

 

UKUZIPHATHA NGOKUGQIBELELE… NOKUHLONEKA KOBUKUMKANI

Xa ukukhanya kufika, busasaza ubumnyama. Oko kubizwa ngokuba “kukukhanya kwesazela” okanye Isilumkiso yile: ukukhutshwa kobugqwirha kobubi okuhleli ezintliziyweni zabathembekileyo noluntu luphela (nangona uninzi lungalwamkeli olu lubabalo).[2]"Ngenceba yam engenasiphelo ndiya kunika isigwebo esincinci. Kuya kuba buhlungu, kubuhlungu kakhulu, kodwa kufutshane. Uya kuzibona izono zakho, uyakubona indlela ondikhubekisa ngayo yonke imihla. Ndiyazi ukuba ucinga ukuba oku kuyavakala kuyinto entle kakhulu, kodwa ngelishwa, ayizukuzisa lonke uthando lwam. Abanye abantu baya kujika kude lee kum, baya kuba nekratshi neenkani…. Abo baguqukayo baya kunikwa ukunxanelwa okungapheliyo koku kukhanya… Bonke abo bandithandayo baya kujoyina ukunceda ukwenza isithende esityumza uSathana. ” -INkosi yethu kuMateyu Kelly, Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 96-97 “Kutheni, nangona…,” wabuza omnye umbingeleli, "ingaba uThixo angasinika olu lubabalo kuphela kwesi sizukulwana?" Kungenxa yokuba iBandla likwisigaba sokugqibela samalungiselelo omsitho womtshato weMvana - kwaye angaya kuphela "ngengubo emhlophe ecocekileyo",[3]cf. Mat 22:12 Oko kukuthi, kufuneka afane nomzekelo wokuqala: Intliziyo kaMariya engenasiphelo.

Masivuye sigcobe, simzukise. Kuba ufikile umhla womtshato weMvana, umtshakazi wayo uzilungisile. Wavunyelwa ukuba anxibe ingubo yelinen eqaqambileyo necocekileyo. (ISityhi. 19; 7-8)

Kodwa oku akufuneki ukuba kuqondwe njengokucocwa kweCawe, ngokungathi ngokuhlangeneyo kuya kwi-Confession kwangolo suku lunye. Endaweni yoko, oku kusulungeka ngaphakathi, oku “kutsha ubungcwele bukaThixo ”iyakuba sisiphumo sokwehla kobukumkani bukaThixo obuya kuba neziphumo zobungangamsha. Icawe ayinakwenziwa ngcwele kuba ihlala kwiXesha loXolo; kuyakubakho iXesha loXolo ngokuchanekileyo kuba iBandla lenziwe ngcwele.

… UMoya wePentekoste uya kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe kwaye ummangaliso omkhulu uya kufumana ingqalelo yoluntu lonke. Oku kuyakuba sisiphumo sobabalo lwedangatye lothando… enguYesu Krestu uqobo… into enje ayikhange yenzeke oko iLizwi laba yinyama. Ubumfama bukaSathana buthetha uloyiso lwendalo yentliziyo yam, ukukhululwa kwemiphefumlo, kunye nokuvulwa kwendlela yosindiso ukuya kuthi ga ngoku. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61, 38, 61; 233; kwidayari kaElizabethe Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput

Olu lubabalo lutsha, lukwabizwa ngokuba "lilangatye lothando", liya kubuyisela umlinganiso kunye nemvisiswano eyayilahlekile kumyezo wase-Eden xa uAdam noEva baphulukana nobabalo lokuphila ngentando yobuthixo - loo mthombo wamandla kaThixo owasindisa yonke indalo kuBomi obuNgcwele. 

… Indalo apho uThixo nendoda, indoda nomfazi, ubuntu nendalo ziyavumelana, kwincoko, kubudlelane. Eli cebo, licatshukiswa sisono, lathatyathwa ngendlela emangalisa ngakumbi nguKrestu, oLifezayo ngokumangalisayo kodwa ngokukuko kwinyani yangoku, kulindelo lokuba luzalisekiswe…—UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

Kodwa njengoko uYesu watshoyo kuElizabeth Kindelmann, uSathana kufuneka aqale amfanyekiswe.[4]Mamela uSr. Emmanuel echaza ngesiganeko kwiintsuku zokuqala zikaMedjugorje esasingumboniso wesilumkiso. Bukela Apha. In Umhla omkhulu wokuKhanya, siyabona ukuba "ukukhanya kwesazela" ayisosiphelo solawulo lukaSathana, kodwa kukwaphulwa kwamandla akhe kwizigidi ukuba ayizigidi ngezigidi zemiphefumlo. Yi Iyure yolahleko xa bebaninzi abaya kugoduka. Kananjalo, oku kuKhanya kukaMoya oyiNgcwele kuya kukhupha ubumnyama obukhulu; Idangatye lothando liya kumfamekisa uSathana; izakubayi mass ukukhupha i-exorcism "ngenamba" Ngokungafaniyo nantoni na eyaziwayo lihlabathi ukuba izakuba yiyo ukuqala kolawulo loBukumkani boBukuthanda kukaThixo kwiintliziyo zabangcwele bakhe abaninzi. Ukuba "itywina lesithandathu" kwisiTyhilelo 6: 12-17 kubonakala kuchaza indawo ebonakalayo ngexesha lesilumkiso,[5]cf. Umhla omkhulu wokuKhanya IsiTyhilelo 12 sibonakala ngathi sityhila ezomoya.

Kwabakho ke imfazwe emazulwini; UMikayeli neengelosi zakhe balwa idabi nenamba. Inamba nezithunywa zayo zalwa, kodwa aziphumelelanga, azabi sabakho ndawo ezulwini.[6]Igama "izulu" ngokunokwenzeka alibhekiseli eZulwini, apho kuhlala khona uKristu nabangcwele baKhe. Ukutolikwa okufanelekileyo kwesi sicatshulwa asiyongxelo yokuwa kwantlandlolo kunye nemvukelo kaSathana, njengoko umxholo ngokucacileyo malunga nobudala babo "banikela ubungqina ngoYesu" [cf. ISityhi 12:17]. Endaweni yoko, "izulu" apha libhekisa kummandla wokomoya onxulumene nomhlaba, isibhakabhaka okanye izulu (cf. IGen 1: 1): "Umzabalazo wethu awuphumi nenyama negazi, kodwa ngoorhulumente, namagunya, abalawuli behlabathi bobu bumnyama bangoku, kunye noomoya abakhohlakeleyo emazulwini. ” [Efe 6:12] Ngoku kuza usindiso namandla, nobukumkani boThixo wethu negunya loMthanjiswa wakhe. Kuba ugxothiwe umtyholwa wabazalwana bethu… Kodwa yeha, wena mhlaba nalwandle, ngokuba uMtyholi uhlile weza kuwe enomsindo omkhulu, kuba uyazi ukuba ixesha analo lincinci… (ISityhi 12: 7-12)

Nokuba uSathana uza kugxila koko kushiyekileyo kumandla akhe "kwirhamncwa" okanye uMchasi-Kristu ngexesha "elifutshane" asele nalo (okt. "Iinyanga ezimashumi mane anesibini"),[7]cf. ISityhi. 13: 5 Isityh nangona kunjalo uve abantu abathembekileyo bedanduluka besithi “ubukumkani boThixo wethu” bufikile. Ingenzeka njani loo nto? Kungenxa yokuba kukubonakaliswa okungaphakathi koBukumkani bokuthanda kukaThixo-ubuncinci kwabo babenotyekelo olufanelekileyo.[8]cf. UMama wethu ulungiselela-Icandelo II Njengecala elisecaleni, uSt. John ubonakalisa ukuba imiphefumlo eyamkela ubabalo lwesilumkiso inokukhokelwa kwindawo ethile yokusithela ngexesha lolawulo lomchasi-Kristu.[9]cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu 

Umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi olukhulu, ukuze abhabhe aye kwindawo yakhe entlango, apho, kude nenyoka, wanyanyekelwa khona unyaka, iminyaka emibini, nesiqingatha sonyaka. (Izityhilelo 12:14)

Ababonisi banamhlanje babhekise kolu luhlu lweziganeko. Kule ndawo ilandelayo, ongasekhoyo uFr. UStefano Gobbi unikwe umbono oxinzelelweyo weSilumkiso kunye neziqhamo zaso.

UMoya oyiNgcwele uza kuza kumisela ulawulo lobuqaqawuli bukaKristu kwaye iya kuba ngumgaqo wobabalo, wobungcwele, wothando, wobulungisa noxolo. Ngothando Lakhe lobuThixo, uya kuvula iminyango yeentliziyo kwaye akhanyisele sonke isazela. Wonke umntu uya kuzibonela kumlilo ovuthayo wenyaniso kaThixo. Iya kuba njengokugweba ngento encinci. Kwaye ke uYesu Krestu uya kuzisa ulawulo Lakhe luzukileyo emhlabeni. -Enye iNenekazi lethu Fr. UStefano Gobbi Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Meyi ngo-22:

Imfihlakalo yaseKhanada, uFr. UMichel Rodrigue, ucacisa into ayibonileyo embonweni emva kwesilumkiso, ebhekisa ekungenisweni kwesipho sokuphila kwintando yobuthixo phakathi kwabathembekileyo:

Emva kwexesha elivunyelwe nguThixo lokuba abantu babuyele kuYesu, kuyakufuneka benze isigqibo: ukubuyela kuye ngokuzithandela, okanye ukumala. Ukuba abanye bayamlahla, uya komelezwa nguMoya oyiNgcwele. Xa ingelosi ikubonisa ilangatye ukuba ulandele kwindawo yokusabela apho ifuna ukuba ube khona, uyokomelezwa nguMoya oyiNgcwele, kwaye iimvakalelo zakho ziya kuncitshiswa. Ngoba? Ngenxa yokuba uya kuhlanjululwa ekungeneni kobumnyama. Uya kuba namandla oMoya oyiNgcwele. Intliziyo yakho iyakuba yintando kaBawo. Uya kuyazi intando kaBawo, kwaye uyazi ukuba bakhethe indlela engeyiyo. Uyakulandela indlela eyeyakho phantsi kwenkokhelo yeNkosi nesithunywa seNkosi kuba iyindlela, ubomi, nenyaniso. Intliziyo yakho iya kuba ikuMoya oyiNgcwele, Oluthando lukaKristu, ngokwakhe, kunye noBawo, ubuqu. Uya kukuqhuba. Uya kukuqhuba. Awuyi koyika. Uya kubajonga nje. Ndiyibonile. Ndigqithe kuyo… kulandela ukuKhanya kwesazela, isipho esikhulu siza kunikwa sonke. INkosi iya kuzolisa iinkanuko zethu kwaye iyixolise iminqweno yethu. Uya kusiphilisa ekugqwethweni kweemvakalelo zethu, ke emva kwale Pentekoste, siyakuva ukuba umzimba wethu uphela uyavisisana Naye. Ukuma okugadiweyo kuyo yonke indawo yokubalekela kuya kuba yingelosi engcwele yeNkosi eya kuvimba nabani na ukuba angangeni ongenalo uphawu lomnqamlezo ebunzini lakhe (ISityhi 7: 3). - "Ixesha leembacu", yobuntunkingdom.com

U-Yesu ucacisele uLuisa ukuba oku "kungathathi cala" kwezi nkanuko sisiqhamo sokuphila ngokuthanda kukaThixo:

Ke ukuthanda kwam kuya kuba bubomi balo mphefumlo, ngohlobo lokuba nayiphi na into enokuyilahla nangaphezulu kwabanye, yanelisekile ngayo yonke into. Nantoni na ibonakala ifanelekile kuye; ukufa, ubomi, umnqamlezo, intlupheko, njl. -Uzijonga zonke ezi zinto njengezinto zakhe, ezisebenza ukugcina ubomi bakhe. Ufikelela kwinqanaba, kangangokuba nokuba ukohlwaywa akumoyiki, kodwa wanelisekile kukuthanda kukaThixo kuyo yonke into… -Incwadi yezulu, Umqulu 9, Novemba 1, 1910

Ngelinye igama, ukukhanya okuzayo kuya kuba, ubuncinci, amanqanaba okugqibela oMoyiso lweNtliziyo engafakwanga xa uMama wethu eza kubutha elona nani liphezulu lemiphefumlo kuNyana wakhe ngaphambi kokuba umhlaba uhlanjululwe. Ngapha koko, utshilo uPope Benedict, ethandazela uloyiso lwentliziyo emsulwa…

… Iyalingana nentsingiselo yokuthandazela ukuza kobuKumkani bukaThixo… -Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald

Kwaye oko kulingana nokuthandazela uMoya oyiNgcwele ukuba ehle aze azalisekise umanyano lomntu nentando yobuthixo, okanye ngamanye amagama, "uBomi boqobo" bukaYesu kwabangcwele. 

Leyo yindlela uYesu ahlala ekhawulwe ngayo. Yindlela azalwe ngayo kwakhona emphefumlweni. Uhlala esisiqhamo sezulu nomhlaba. Iingcibi ezimbini kufuneka zivumelane nomsebenzi lowo ububugcisa bukaThixo kunye nemveliso ebalaseleyo ebantwini: uMoya oyiNgcwele kunye neNtombi eNgcwele enguMariya… kuba ngabo bodwa abanokuzala uKristu. —IArch. ULuis M. Martinez, UMngcwalisi, iphe. 6 

Vula iintliziyo zakho kwaye vumela uMoya oyiNgcwele ungene, oza kukuguqula kwaye akumanyanise kwintliziyo enye noYesu. -Inenekazi lethu kuGisella Cardia, nge-3 kaMatshi 2021; yobuntunkingdom.com

Sinikwe isizathu sokukholelwa ukuba, esiphelweni sexesha kwaye mhlawumbi kungekudala kunokuba silindele, uThixo uya kuphakamisa abantu abazaliswe nguMoya oyiNgcwele kwaye bazaliswe ngumoya kaMariya. Ngabo uMariya, ukumkanikazi onamandla onke, uya kwenza izimangaliso ezinkulu emhlabeni, etshabalalisa isono kunye nokumisa ubukumkani bukaYesu uNyana wakhe phezu AMATYALA obukumkani obonakeleyo, le Bhabhiloni enkulu yasemhlabeni(ISityhi. 18:20) —St. ULouis de Montfort, Unyango ngokuNikela ngokuNyanisekileyo kwiNtombi eNyulu,n. Ngo-58-59

Izibhengezo ezivunyiweyo eHeede, eJamani zenzeka kwi-30's-40's. Ngomnyaka we-1959, emva kokuvavanywa kwesiganeko esityholwayo, i-Vicariate yedayosisi yase-Osnabrueck, kwileta eyayibhalelwe abefundisi be-diocese, yaqinisekisa ubunyani bembonakalo kunye nemvelaphi yazo engaphaya kwendalo.[10]cf. zdvngocangco.com Phakathi kwabo kwakukho lo myalezo: 

Njengombane wokukhanyisela obu Bukumkani buza…. Ngokukhawuleza ngakumbi kunokuba uluntu luzakuqonda. Ndiya kubanika ukukhanya okhethekileyo. Kwabanye ukukhanya oku kuya kuba yintsikelelo; Kwabanye, bubumnyama. Ukukhanya kuya kuza njengenkwenkwezi ebonise indlela yezilumko. Isintu siyalufumana uthando lwam namandla am. Ndiza kubonisa kubo okusesikweni nenceba yam. Bantwana bam abathandekayo, iyure isondele kwaye isondele. Thandaza ungayeki! -Ummangaliso woKhanyiso lwazo zonke iZazela, UGqr. W. Petrisko, iphe. 29

 

UBUKUMKANI BUNGUNAPHAKADE

Obu Bukumkani bokuthanda kukaThixo obuya kunikwa abangcwele beentsuku zokugqibela ngonaphakade Ubukumkani, njengoko umprofeti uDaniyeli angqina:

Baya kunikelwa kuye [Umchasi-Kristu] kangangexesha, amaxesha amabini, nesiqingatha sexesha. Kodwa xa inkundla ihlanganisiwe, kwaye ubukhosi bakhe buthatyathwa ukuze bupheliswe kwaye butshabalaliswe ngokupheleleyo, ke ubukumkani nobukhosi nobungangamsha bazo zonke izikumkani eziphantsi kwezulu ziya kunikwa abantu abangcwele baPhezukonke, abo Ubukumkani buya kuba bubukumkani obungunaphakade, oya kuthi bonke abalawuli babukhonze kwaye bamthobele. (Daniyeli 7: 25-27)

Mhlawumbi le ndawo, ngokuyinxenye, yiyo le nto impazamo engapheliyo phakathi kwabafundi bamaProtestanti nabamaKatolika ibikukubanga ukuba "ongenasiphelo", ke ngoko, kufuneka eze esiphelweni sehlabathi (jonga Umchasi-Kristu Ngaphambi Kwexesha Loxolo?). Kodwa iZibhalo okanye aBaseki beCawa bokuqala bafundisa oku. Endaweni yoko, uSt. John, ephindaphinda uDaniel, unika obu bukumkani "ixesha" kunye nembali:

Irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso leyo wayilahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo baqubuda kuwo umfanekiselo walo; Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure… Ndabona iitrone; abo babehleli phezu kwabo babephathiswa izigwebo. Ndabona nemiphefumlo yabo babenqunyulwe iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni. Babuyela ebomini baza balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. Abafileyo abaseleyo ababuyanga badle bomi, yada yadlula iminyaka eliwaka. Olu luvuko lokuqala. Unoyolo, ungcwele, lowo unesabelo eluvukweni lokuqala; Ukufa kwesibini akunagunya kubo. baya kusuka babe ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka. (ISityhi. 19:20, 20: 4-6)

Abo "banqunyulwe iintloko" banokuqondwa kokubini ngokoqobo[11]cf. Uvuko oluzayo kunye nemvakalelo yokomoya, kodwa ekugqibeleni, ibhekisa kwabo bafe kwintando yabo yobuntu yokuthanda kukaThixo. UPopu Pius XII uyichaza njengesiphelo se isono esibulalayo eCaweni ngaphakathi kwemida yexesha:

Uvuko olutsha lukaYesu luyimfuneko: uvuko lwenene, olungasayi kuphinda lukhokele ekufeni… Emntu ngamnye, uKrestu kufuneka abutshabalalise ubusuku besono esibi kunye nentsasa yobabalo ebuyile. Kwiintsapho, ubusuku bokungakhathali kunye nokuphola kufuneka bunike ilanga lothando. Kwimizi-mveliso, ezixekweni, ezizweni, kumazwe okungaqondani kunye nentiyo ubusuku kufuneka bukhule njengemini, I-nox sicut die illuminabitur, nembambano iya kuphela kwaye kuya kubakho uxolo. - Urbi et Orbi idilesi, Matshi 2, 1957; IVatican.va 

UYesu uphinda olu vuko kwizityhilelo zakhe eLuisa:[12]“Uvuko lwabafileyo olulindelwe ekupheleni kwexesha selufumene okokuqala, nokuzimisela ekuvukeni ngokwasemoyeni, eyona njongo iphambili yomsebenzi wosindiso. Iqulathe ubomi obutsha obanikwa nguKrestu ovusiweyo njengesiqhamo somsebenzi wakhe wokukhulula. ” -UPOPE JOHN PAUL II, Abaphulaphuli Jikelele, nge-22 ka-Epreli ka-1998; IVatican.va

Ukuba ndize emhlabeni, yayikukunceda umphefumlo ngamnye ukuba ubenovuko lwaKhe njengolwabo - ukubanika ubomi kwaye ubenze bavuke eluVukweni lwam. Kwaye uyafuna ukwazi ukuba uvuko lokwenene lomphefumlo lwenzeka nini? Hayi ekupheleni kweentsuku, kodwa ngelixa lisaphila emhlabeni. Lowo uhlala kuThanda kwam uyavuka ekukhanyeni athi: 'Ubusuku bam buphelile… Intando yam ayisengowam, kuba ivukile e-Fiat kaThixo.' -INcwadi yezulu, Umqulu 36, Epreli 20, 1938

Ngenxa yoko, le miphefumlo ayizukufumana "ukufa kwesibini":

Umphefumlo ohlala kwiThanda lam awunakufa kwaye awufumani sigwebo; ubomi bakhe bungunaphakade. Konke oko kwakufuneka kwenziwe kukufa, uthando lwenze kwangaphambili, kwaye ukuthanda kwam kwammisela ngokupheleleyo kum, ukuze ndingabi nanto ndingamgweba ngayo. -INcwadi yezulu, Umqulu 11, Juni 9, 1912

 

Ngokwesiko elingcwele

Kwakhona, aBaseki beCawa abaliqela, ngokusekwe kubungqina bukaSt. John, bangqina ngokuza kobu Bukumkani bokuthanda kukaThixo emva kokubhubha kukaMchasi-Kristu okanye "Ongenamthetho" ukumilisela uhlobo "lokuphumla kwesabatha" kwiCawa. 

… Uza kuza unyana wakhe, alitshabalalise ixesha longendawo, agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi, ayophumla ke ngolwesixhenxe, emva kokuba ephumle ngazo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuthi, elinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Ke, intsikelelo eyaxelwa kwangaphambili ngokungathandabuzekiyo ibhekisa kwixesha loBukumkani Bakhe, xa ilungisa liza kulawula ngokuvuka kwabafileyo; xa indalo, izalwa ngokutsha kwaye ikhululwe ebukhobokeni, iya kuvelisa intabalala yokutya kwazo zonke iintlobo kumbethe wezulu nokuchuma komhlaba, njengoko abantu abadala bekhumbula. Abo babone uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba bayivile indlela iNkosi ebifundisa ngayo, yathetha ngayo ngalo maxesha. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA Co .; (UIrenaeus oyiStudani wayengumfundi waseSt.Polycarp, owayesazi kwaye efunda kuMpostile uJohn kwaye kamva wangcwaliswa njengobhishophu waseSmirna nguJohn.)

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo ngokwaphezulu ...  -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; UAdversus Marcion, Ootata baseAnte-Nicene, Abapapashi bakaHenrickson, 1995, Umqu. 3, iphepha 342-343)

Kuba uThixo eyigqibile imisebenzi yaKhe, waphumla ngomhla wesixhenxe, wawusikelela, ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu bonke ububi bumele bupheliswe emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), Amaziko obuThixoUmqulu 7.

NgokukaYesu, ngoku sesifikile ngexesha lokucocwa komhlaba -lincinci kakhulu ixesha eliseleyo, ” UMongameli wethu utshilo kutshanje.[13]cf. isishinekisdom

Rhoqo emva kweminyaka engamawaka amabini ndihlaziye umhlaba. Kwiminyaka engamawaka amabini yokuqala ndayihlaziya ngoNogumbe; kwewaka lesibini lamawaka ndayihlaziya ngokuza kwam emhlabeni xa ndityhila ubuntu bam, ekuthi kubo, ngokungathi kukwiintanda ezininzi, ubuThixo bam bakhanya. Abalungileyo nabaNgcwele bangamawaka amabini eminyaka alandelayo baphila kwiziqhamo zoBuntu bam kwaye, ngamathontsi, bonwabele ubuThixo bam. Ngoku sijikeleze iminyaka engamawaka amabini anesithathu, kwaye kuyakubakho uhlaziyo lwesithathu. Esi sizathu sokudideka ngokubanzi: ayikho enye into ngaphandle kokulungiswa kwesithathu Hlaziya. Ukuba kuhlaziyo lwesibini ndibonakalisile okwenziwe nguBuntu bam kunye nokubandezeleka, kwaye kuncinci kakhulu into ebisebenza ubuThixo bam, ngoku, kolu hlaziyo lwesithathu, emva kokuba umhlaba ucociwe kwaye inxenye enkulu yesizukulwana sangoku sitshatyalalisiwe, Ndinesisa nangakumbi kwizidalwa, kwaye ndiza kulufezekisa uhlaziyo ngokubonisa into eyenziwa buThixo bam ngaphakathi kuLuntu lwam… —UYesu waya eLuisa Piccarreta, INcwadi yezulu, IVol. NgoJanuwari nge-12 kaJanuwari 29, 1919 

Ukuvala ngelo xesha, kuya kufuneka ndivumelane neSt. Louis de Montfort ngokuchasene nabahlobo bethu abangamaProtestanti. ILizwi likaThixo ngeke ungqinelwe. UKristu ngeke uloyiso. Indalo ngeke ikhululwe. Kwaye iBandla ngeke yibani ngcwele, ningenasiphako[14]cf. Efe 5:27 - konke ngaphambi kokuba uKrestu abuye esiphelweni sexesha

Imiyalelo yakho yobuthixo yaphuliwe, iVangeli yakho iphoselwe ecaleni, imilambo yobugwenxa izalise umhlaba uphela uthwele nabakhonzi bakho… Ngaba yonke into iyakufika kwisiphelo esinjengeSodom neGomora? Ngaba soze uyophule? Ngaba uyakunyamezela konke oku ngonaphakade? Ngaba ayiyonyani leyo Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini? Ngaba ayiyonyani leyo ubukumkani bakho mabufike? Khange unike eminye imiphefumlo, oyintanda kuwe, umbono we Ukuhlaziywa kweCawa kwixesha elizayo? —St. ULouis de Montfort, Ukuthandazela abavangeli basemazwenin. 5; www.ewtn.com

Olona luvo ligunyazisiweyo, kunye nolona lubonakala luhambelana kakhulu neSibhalo eNgcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lokuphumelela kunye noloyiso.  -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-58; USomalia Institute Press

Okuseleyo kuwe kunye nam, ke, kukulungiselela ngeentliziyo zethu zonke, kwaye sithathe imiphefumlo emininzi kunye nathi kangangoko sinako…

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa?

Kutheni uMariya?

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

Isipho

UFatima kunye neApocalypse

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

Ilahlekile i-Era

Ukwazi Njani Xa Umgwebo Usondele

Umhla wezoBulungisa

Ukudalwa ngokutsha

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla apha:


Izithuba zikaMarko zinokufumaneka apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. UFatima, kunye neApocalypse
2 "Ngenceba yam engenasiphelo ndiya kunika isigwebo esincinci. Kuya kuba buhlungu, kubuhlungu kakhulu, kodwa kufutshane. Uya kuzibona izono zakho, uyakubona indlela ondikhubekisa ngayo yonke imihla. Ndiyazi ukuba ucinga ukuba oku kuyavakala kuyinto entle kakhulu, kodwa ngelishwa, ayizukuzisa lonke uthando lwam. Abanye abantu baya kujika kude lee kum, baya kuba nekratshi neenkani…. Abo baguqukayo baya kunikwa ukunxanelwa okungapheliyo koku kukhanya… Bonke abo bandithandayo baya kujoyina ukunceda ukwenza isithende esityumza uSathana. ” -INkosi yethu kuMateyu Kelly, Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 96-97
3 cf. Mat 22:12
4 Mamela uSr. Emmanuel echaza ngesiganeko kwiintsuku zokuqala zikaMedjugorje esasingumboniso wesilumkiso. Bukela Apha.
5 cf. Umhla omkhulu wokuKhanya
6 Igama "izulu" ngokunokwenzeka alibhekiseli eZulwini, apho kuhlala khona uKristu nabangcwele baKhe. Ukutolikwa okufanelekileyo kwesi sicatshulwa asiyongxelo yokuwa kwantlandlolo kunye nemvukelo kaSathana, njengoko umxholo ngokucacileyo malunga nobudala babo "banikela ubungqina ngoYesu" [cf. ISityhi 12:17]. Endaweni yoko, "izulu" apha libhekisa kummandla wokomoya onxulumene nomhlaba, isibhakabhaka okanye izulu (cf. IGen 1: 1): "Umzabalazo wethu awuphumi nenyama negazi, kodwa ngoorhulumente, namagunya, abalawuli behlabathi bobu bumnyama bangoku, kunye noomoya abakhohlakeleyo emazulwini. ” [Efe 6:12]
7 cf. ISityhi. 13: 5
8 cf. UMama wethu ulungiselela-Icandelo II
9 cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu
10 cf. zdvngocangco.com
11 cf. Uvuko oluzayo
12 “Uvuko lwabafileyo olulindelwe ekupheleni kwexesha selufumene okokuqala, nokuzimisela ekuvukeni ngokwasemoyeni, eyona njongo iphambili yomsebenzi wosindiso. Iqulathe ubomi obutsha obanikwa nguKrestu ovusiweyo njengesiqhamo somsebenzi wakhe wokukhulula. ” -UPOPE JOHN PAUL II, Abaphulaphuli Jikelele, nge-22 ka-Epreli ka-1998; IVatican.va
13 cf. isishinekisdom
14 cf. Efe 5:27
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO noqhotyosho , , , , , , .