Ukubekwa mva kwexesha

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba wesi-23, 2017
NgoMgqibelo weVeki yesiThathu yokuBuya

Imibhalo yeLigugu Apha

EMoscow ekuzeni kokusa…

 

Ngoku kubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukuba nibe “ngabalindi besifingo”, abalindi abavakalisa ukukhanya kokusa kunye nexesha elitsha lentwasahlobo leVangeli
apho amathupha sele enokubonakala.

—UPOPE JOHN PAUL II, umhla we-18 woSuku loLutsha lweHlabathi, nge-13 ka-Epreli, 2003;
IVatican.va

 

KUNYE iiveki ezimbalwa, ndiye ndabona ukuba kufanelekile ukuba ndabelana nabafundi bam umzekeliso weentlobo esele zisenzeka kutshanje kusapho lwam. Ndenza njalo ngemvume yonyana wam. Xa sobabini besifunda izolo kunye nokufundwa kweMisa yanamhlanje, besisazi ukuba lixesha lokuba sabelane ngeli bali ngokusekwe kwezi ndinyana zimbini zilandelayo:

Ngezo ntsuku uHana weza noSamuweli kunye nenkunzi yenkomo eneminyaka emithathu, i-efa yomgubo, nentsuba yewayini, wamsa endlwini kaYehova eShilo. (Ufundo lwayizolo)

Yabonani, ndiya kuthumela kuni u-Eliya umprofeti, ingekafiki imini kaYehova, umhla omkhulu nowoyikekayo wokubuyisela iintliziyo zooyise kubantwana babo, neentliziyo zabantwana kooyise. )

Uyabona, xa kwazalwa unyana wam omkhulu uGreg kwiminyaka eli-19 eyadlulayo, ndaye ndaziva ukuba ndimele ukumsa kwiparadesi yam, naphambi kwesibingelelo, Ngcwalisele uMama wethu. "Ukuthanjiswa" kokwenza oku kwakomelele… kodwa, nangasiphi na isizathu, ndaye ndalibazisa, ndalibeka elinye ixesha, ndawususa lo "myalelo wobuthixo" umiselweyo.

Kwiminyaka eliqela kamva, xa wayeneminyaka elishumi elinambini, ngesiquphe into yatshintsha kuGreg. Wemka kubakhuluwa bakhe nakwintsapho yakhe; ukudlala kwakhe kunye noburharha buphelile; Isiphiwo sakhe emculweni nasekuyileni wangcwatywa… kwaye ukungavisisani phakathi kwakhe nam kwandise kwinqanaba lokophuka. Emva koko safumanisa, malunga neminyaka emithathu kamva, ukuba unyana wethu wayechanekile kwimifanekiso engamanyala kwaye wayefumene indlela yokuyibukela singazi. Ukwabelane ngendlela, ngexesha lokuqala awabona ngayo, woyika kwaye walila. Kwaye okwangoku, njengentambo eziqinisa ijikeleze umnqweno wokufuna ukwazi, wazifumana sele erhuqelwa ebumnyameni bobuxoki obuyiyo iphonografi. Nangona kunjalo, uxinzelelo lwanda njengoko ukuzithemba konyana wethu kwehla kunye nolwalamano lwethu lwehla.

Ngenye imini, ekupheliseni kwam ingqondo, ndakhunjuzwa ngomsindo ongaphakathi kunye ongapheliyo: ukuba ndiza kuthatha unyana wam ndiye kwicawa yalapho, kwaye apho, ndimngcwalisele kwiNkosikazi yethu. Ndacinga, “Kungcono emva kwexesha, kunakuqala.” Ke ngoko, mna noGreg saguqa phambi kweTabernakele kunye nomfanekiso oqingqiweyo weNkosikazi yethu, apho, ndabeka unyana wam ngokuqinileyo ezandleni zoko “Umfazi owambethe ilanga”, ngubani ongu “Ikhwezi lokusa” Ukuxela ukuza kweDawn. Ndaye ndamyeka ke ... Njengotata wonyana wolahleko, ndaye ndagqiba kwelokuba owam umsindo, ukudana, kunye nexhala kwakungasenzeli nto. Ngaloo nto, uGreg washiya ikhaya lakhe emva konyaka okanye emibini kamva.

Ngothotho lweemeko kunye neziganeko kulo nyaka uzayo, uGreg wazifumana engasebenzi kwaye engenandawo yokuya-oko kukuthi, ngaphandle kwesimemo esivulekileyo sokujoyina iqela labathunywa bevangeli owayekade ekuloo dade wabo. Esazi ukuba ubomi bakhe kufuneka butshintshe, uGreg wathengisa imoto yakhe, wapakisha ibhegi encinci, wasinga ekhaya ekhwele isithuthuthu esincinci.

Ukufika kwakhe kwifama yethu, ndamwola. Emva kokuba epakishe ezinye izinto ezimbalwa, ndimse ecaleni sancokola. Uthe, "Tata, ndiyayibona into endiyibeke kuwe mama kunye nawe kwaye yintoni ekufuneka itshintshe ebomini bam. Ndifuna ngokwenene ukusondela kuThixo ndize ndibe yindoda ekufanele ukuba ndiyiyo. Ndibona izinto ezininzi ngoku ekukhanyeni kwenyaniso…. ” UGreg uqhubeke kangangeyure elandelayo esabelana ngezinto ezazishukumisa intliziyo yakhe. Ubulumko obaphuma emlonyeni wakhe babuphawuleka; ukucuthwa, okungalindelekanga kunye nokushukumisa ngokunzulu, bekufana nokubona ukukhanya kokusa emva kobusuku obude, obumnyama.

Ebuyela ezingqondweni zakhe wacinga, '… ndiza kusuka ndiye kubawo'… utata wakhe wambona, wasikwa yimfesane, wagidima, wawa entanyeni yakhe, wamanga. Wathi ke unyana kuye, Bawo, ndonile kuwo amazulu, nasemehlweni akho; Andisafanele kubizwa ngonyana wakho. (ULuka 15: 20-21)

Zehla iinyembezi, ndambamba unyana wam ndamxelela indlela endimthanda ngayo. “Ndiyazi tata. Ndiyazi ukuba uyandithanda. ” Emva koko, uGreg waqokelela izinto zakhe wemka waya elizweni ukuze ajoyine abantakwabo noodadewabo abatsha ukuba babe ngabaphathiswa beVangeli. NjengoPeter, owayesesikhepheni sakhe xa uKristu wambiza… okanye njengoMateyu umqokeleli werhafu, owayehleli etafileni yakhe… okanye njengoZakeyu, owayesesemthini wakhe… uYesu wabamema, noGreg (nam ) —Ngengenxa yokuba babengamadoda afezekileyo — kodwa ngenxa yokuba “babizwa.” Njengokuba ndibukele uGreg enyamalala eluthulini lwangokuhlwa, amazwi aphuma entliziyweni yam:

… Lo nyana wam ubefile, wabuya waphila; ebelahlekile, wafunyanwa. (Luka 15:24)

Ngoku veki nganye edlulayo, mna nomfazi wam simangalisiwe kukutshintsha okwenzeka kubomi bonyana wethu. Andinakuthetha nje ngayo ngaphandle kokuphuma iinyembezi. Kuba ibingalindelwanga kwaphela, ibingalindelwanga kwaphela… ngokungathi sisandla esivela ezulwini simfunqula. Ukukhanya kubuyile emehlweni akhe; Uburharha bakhe, iziphiwo kunye nobubele buchaphazela usapho lwakhe kwakhona. Ngaphezu koko, kunjalo shu mayela kuthi kuthi ukulandela uYesu kujongeka kanjani. Uyazi ukuba unohambo olude phambili, njengathi sonke, kodwa ubuncinci uyifumene indlela eyiyo… iNdlela, iNyaniso, noBomi. Kutshanje, wabelane nam ukuba ufumene ubabalo kumaxesha anzima kakhulu ngeRosari, kwaye ke, uncedo lukaMama wethu. Ngokwenene, ndathi xa ndingena eofisini yam ngale ntsasa ndiqala ukubhala le nto, uGreg wayengqiyame ngeBhayibhile yakhe evulekileyo, ephethe iRosari, ethe nca emthandazweni.

 

UKUBUYELA KWENYANISO

Isizathu sokuba ndibelane nawe ngayo yonke le nto kukuba ibali likaGreg ngumzekeliso wento eyenzekayo neRussia. Ngo-1917, kwiiveki nje ezimbalwa phambi koqhushululu lwamaKomanisi eMoscow Square, uMama wethu wabonakala kubantwana abathathu enomyalezo:

[I-Russia] izakusasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela, ibangele iimfazwe kunye nentshutshiso yeCawa. Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa... Ku kuthintele oku, ndiza kuza kucela ukungcwaliswa kweRashiya kwiNtliziyo yam engafakwanga, kunye noMthendeleko wesibuyiselo ngeMigqibelo yokuQala. Ukuba izicelo zam ziyathotyelwa, iRashiya iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo; ukuba hayi, uya kusasaza iziphoso zakhe kwihlabathi liphela… —USr.Lucia owayengumbhali kwileta awayibhalela uBawo Oyingcwele, ngoMeyi 12, 1982; Umyalezo weFatima, IVatican.va

Kodwa ngenxa yaso nasiphi na isizathu, oopopu balibazisa, bawubekela amangomso, baza bawubek 'ecaleni lo myalelo ungokobuthixo. Kananjalo, iRussia yazisasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela ibanga iintlungu, ukubandezeleka kunye nentshutshiso ukuba ivele kwihlabathi lonke. Kodwa nge-25 kaMatshi ka-1984 eSt.Peter's Square, uPopu John Paul II kumanyano lokomoya kunye noBhishophu behlabathi, wabaphathisa onke amadoda nabafazi nabo bonke abantu kwi-Immaculate Heart of Mary:

O Mama wabo bonke abantu ababhinqileyo, nabo bonke abantu, wena owaziyo konke ukubandezeleka kwabo kunye namathemba abo, wena onolwazi ngomama ngayo yonke imizabalazo phakathi kokulungileyo nokubi, phakathi kokukhanya nobumnyama, okucinezela ilizwe langoku, yamkela Isikhalo esishukunyiswe nguMoya oyiNgcwele, esijongisa ngqo entliziyweni yakho. Yamkela uthando lukaMama kunye nesicakakazi seNkosi, eli hlabathi lethu lomntu, esilinikezela kwaye silingcwalise kuwe, kuba sigcwele ukukhathazeka ngomhlaba kunye naphakade wabantu kunye nabantu. Ngendlela ekhethekileyo sibanikela kwaye sibangcwalise kuwe abo bantu kunye neentlanga ekufuneka ukuba ziphathiswe kwaye zingcwaliswe. 'Sisebenzisa ukukhuselwa kwakho, Mama kaThixo oyingcwele!' Ungazideleli izicelo zethu kwiimfuno zethu ”… -Umyalezo weFatima, IVatican.va

Ngaphandle kokungena kwimpikiswano esele ihleli namhlanje malunga nokuba "ukungcwaliswa kweRashiya" kwakunjengoko uMama wethu wayecelile, sinokuthi, ubuncinci, sithi kukuzinikezela "okungafezekanga". Njengaleyo ndiyenzileyo nonyana wam. Kwakusebusuku, kwaye ndenza oko ndinxunguphele… mhlawumbi hayi ngamagama endandiya kuwasebenzisa kwiminyaka engaphambili. Nangona kunjalo, izulu kubonakala liyamkele oko yayiyiyo, kunye noMthetho ka-John Paul II wokuThintela, kuba okwenzekileyo eRussia ukusukela ngoko kuyamangalisa:

Ngomhla we-13 kaMeyi, kungaphelanga neenyanga ezimbini emva kokuba uJohn Paul II “Umthetho Wokuthenjwa,” Esinye sezihlwele ezikhulu kwimbali kaFatima sihlanganisana kwindawo engcwele apho ukuthandazela uxolo. Ngomhla omnye, dubulo e Ukuwa kweFoodorI-Severomorsk Naval Base yaseSoviet itshabalalisa isibini kwisithathu sayo yonke imijukujelwa egcinwe kwiSoviet 'Northern Fleet. Ukuqhuma kwakhona kutshabalalisa iindibano zocweyo ezifunekayo ukugcina imijukujelwa kunye namakhulu ososayensi kunye neengcali. Iingcali zomkhosi waseNtshona ziyibize ngokuba yeyona ntlekele yomkhosi waselwandle ikhe yabandezeleka ukusukela kwiWWII.
NgoDisemba 1984: Umphathiswa Wezomkhosi waseSoviet, owayengumphathi wezicwangciso zokuhlasela eNtshona Yurophu, wafa ngesiquphe nangokumangalisayo.
• Nge-10 kaMatshi 1985: USihlalo weSoviet uKonstantin Chernenko uyasweleka.
Ngo-Matshi 11, 1985: USihlalo weSoviet uMikhail Gorbachev wanyulwa.
• Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Epreli 26: Ingozi yenyukliya eyenzeka eChernobyl.
• Ngomhla we-12 kaMeyi, 1988: Uqhushumbo lonakalise ekuphela komzi-mveliso owenza iimoto zerokethi kwimijukujelwa ye-SS 24 ebanga umgama omde, ephethe iibhombu zenyukliya ezilishumi.
• NgoNovemba 9, 1989: Ukuwa kodonga lwaseBerlin.
Nov-Dec 1989: Uvukelo loxolo eCzechoslovakia, eRomania, eBulgaria naseAlbania.
• Ngo-1990: IMpuma neNtshona Jamani zimanyene.
• UDisemba 25, 1991: Ukupheliswa kwe-Union of Soviet Socialist Republics [1]Isalathiso somda wexesha: "Ukungcwaliswa kukaFatima-Ubalo lwamaxesha", yetn.com

Njengokuba unyana wam esenza uguquko oluselusizi njengoko uThixo etyhila kwaye ephilisa ukophuka kwakhe, ngokunjalo, kusekho iimbombo ezinothuli ekufuneka zitshayelwe eRashiya kwisiphango samashumi eminyaka olawulo lwamaKomanisi. Kanye njengokuba uGreg esiba njalo ngoku isibane sethemba kwabo bamngqongileyo, ngokunjalo, iRashiya iya iba kukukhanya kokuKhanya kweLizwe laseNtshona, eliwele kude nobabalo:

Sibona amazwe amaninzi e-Euro-Atlantiki ayala iingcambu zawo, kubandakanywa neenqobo zobuKristu ezenza isiseko.I-Putin_Valdaiclub_Fotor Impucuko yaseNtshona. Bakhanyela imigaqo yokuziphatha kunye nazo zonke iimpawu zemveli: ubuzwe, inkcubeko, inkolo kunye nesondo. Basebenzisa imigaqo-nkqubo elinganisa iintsapho ezinkulu ezinobudlelwane besini esifanayo, ukukholelwa kuThixo nokukholelwa kuSathana… Kwaye abantu bazama ngamandla ukuthumela le modeli kwihlabathi liphela. Ndiqinisekile ukuba oku kuvula indlela ethe ngqo yokuthotywa kunye ne-primitivism, ekhokelela kwintlekele enkulu yedemographic kunye nokuziphatha. Yintoni enye ngaphandle kokuphelelwa ngamandla ukuzenza inzala enokuba bubungqina obubalaseleyo bokuwohloka kokuziphatha okujamelene nebutho labantu? -UMongameli uVladimir Putin, intetho yakhe kwintlanganiso yokugqibela yeqela laseValdai leNgxoxo yaMazwe ngaMazwe, ngo-Septemba 19, 2013; rt.com

Kwincwadana enesihloko, Ngaba iRussia iNgcwaliselwe kwiNtliziyo kaMariya engenasiphako?, UFr. UJoseph Iannuzzi uqhubeka athi:

• ERashiya amakhulu eeCawe ezintsha ayakhiwa ngaphandle kwesidingo, kwaye ezo zisetyenziswayo ngoku zizele ngamakholwa.
• Iicawa zaseRussia zigcwele abathembekileyo ukuya esiphelweni, kwaye iimonki kunye neemonki zigcwele zii-novice ezintsha.
• URhulumente waseRussia akamkhanyeli uKrestu, kodwa uthetha ngokungafihlisi kwaye ukhuthaza izikolo ukuba zigcine ubuKrestu bazo, kwaye zifundisa abafundi ikatekisima yabo.
• URhulumente ekunye neCawe babhengeza elubala ukuba abayi kuba yinxalenye ye-European Union, kuba i-EU iphulukene neenqobo zayo zokuziphatha kunye nobuKrestu, njengoko babenzile ngaphambili kwi-Soviet Union; balushiya ukholo lwabo bamkhanyela uKrestu. Ngeli xesha babhengeze ukuba "akukho mntu uya kusikhupha elukholweni lwethu kwaye siza kulukhusela ukholo lwethu kude kube sekufeni."
• Urhulumente wase-Russia uwukhanyele elubala "umhlaba omtsha".
• I-Russia ibhengeze ukuba abantu abathandana nabathandana nabantu abathandanayo abamkelekanga kwaye abavumelekanga ukuba benze ungcelele, kungasathethwa ke ngokungena kwimitshato yamafanasini. IRashiya ibhengeze ukuba nawuphina umntu wasemzini ofuna ukuhlala eRussia uzakucelwa: 1) ukuba afunde isiRashiya, 2) abe ngumkristu… (Qaphela ngezantsi: Ngelixa iRashiya ubukhulu becala ingumKristu wamaOthodoki - baneeSakramente ezisi-7 iRoma eyamkela njengezisemthethweni,) bona
• Bavumela amanye amaKristu ukuba abonakalise ngokuphandle kwaye enze inkolo yabo; kukho iicawa ezininzi zamaKatolika nezamaTshetshi.
• Ngo-2015, uMphathiswa Wezempilo eRashiya, uVeronika Skvortsova kunye noBhishophu Omkhulu WobuOthodoki baseRashiya, batyikitya isivumelwano esitshitshisa isisu kwaye sibandakanya nokhathalelo oludlamkileyo kuyo yonke iRussia. Lilonke, akuvumelekanga ukukhupha izisu eRashiya.

Ukuthelekisa iRussia nento eyenzeka eYurophu nakwamanye amazwe aseNtshona, uFr. U-Iannuzzi uyabuza: "Ngubani kwaba babini ekufuneka eguqulwe?"

Kutshanje, ndibuze Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa? Enye yezona zinto zinethemba lokuba ndikhe ndaba nelungelo lokuzibhala ngamanye amaxesha. Kwiminyaka emininzi, amagama angaqondakaliyo “Khangela EMpuma” bezisentliziyweni yam. Ngokwesiko, iCawe ijongane neMpuma ilindele ukuKhanya, “imini yeNkosi,” ukuza kukaKristu. Umama wethu ubonakalise ukuba kuza ixesha elitsha, "ixesha loxolo", emva kokumiselwa kweRussia kwiNtliziyo yakhe engenasono. Kwakhona, sizifumana sijonge eMpuma — kokubini ngokomoya nangokwendawo-Kuloyiso lwentliziyo engafezekanga, ekhokelela ngokungathandabuzekiyo kuYiso lweentliziyo eziNgcwele zikaYesu.

Oko sikubonayo eRashiya (kwaye oko ndikubonayo kunyana wam), kum, bubungqina obunamandla bokuba ungathathi kuphela uYesu, kodwa uMama wethu osikelelweyo ezintliziyweni zethu nakumakhaya, angazitshintsha. Kuba ngubani obonakala ngathi ucocekile, ulungiselela kwakhona, kwaye ubuyisela ikhaya elingcono kunonina? Ngaba iNkosi yethu yayingenguye owokuqala ukuvumela uMariya ukuba abe nguMama?

[UYesu] ufuna ukumisela ukuzinikela kwehlabathi kwintliziyo yam engafezekanga. Ndiyathembisa usindiso kwabo balwamkelayo, kwaye loo miphefumlo iya kuthandwa nguThixo njengeentyatyambo ezibekwe ndim ukuhombisa itrone yakhe. -Lo mgca wokugqibela u: "iintyatyambo" zivela kwiingxelo zangaphambili zokubonakala kukaLucia. Cf. UFatima ngamagama kaLucia: iiNkumbulo zikaDade Lucia, Louis Kondor, SVD, p, 187, inqaku, 14.

Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya umfazi wakho. (ULuka 1:20)

UYesu ngoko, akumbona unina, naye umfundi abemthanda athi kuye, Unina, Mfazi, nanko unyana wakho! Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko! Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19: 26-27)

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Rhashiya… Yindawo yethu yokusabela?

Indlela uMama wethu asincede ngayo ukuba andiphilise emva kokudibana ne-porn: Ummangaliso Wenceba

Kwamadoda nabasetyhini abakhoboka le-porn: Ukuzingela

Isini kunye nenkululeko

Abancedisi abasikelelweyo

Iintsomi eziyinyani zikaMama wethu

Kutheni uMariya?

Ityeya Iya Kubakhokela

 

Ukuba ungathanda ukuxhasa iimfuno zosapho lwethu,
Cofa nje kwiqhosha elingezantsi kwaye ubandakanye amagama
"Kwintsapho" kwicandelo lokuphawula. 
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela!

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Isalathiso somda wexesha: "Ukungcwaliswa kukaFatima-Ubalo lwamaxesha", yetn.com
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IIMPAWU.