Iziphumo zokuLalanisa

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaFebruwari 13th, 2014

Imibhalo yeLigugu Apha

Okuseleyo kwitempile kaSolomon, yatshatyalaliswa ngo-70 AD

 

 

THE Ibali elihle lempumelelo kaSolomon, xa wayesebenza ngokuvisisana nobabalo lukaThixo, lema.

Kwathi, ngexesha lobudala bukaSolomon, abafazi bakhe bayityekisela intliziyo yakhe kwizithixo zasemzini; intliziyo yakhe ayaphelela kuYehova uThixo wakhe.

USolomon wayengasalandeli uThixo “Ngokungaxengaxengiyo njengoko wenzayo uyise uDavide.” Waqala ukutshatyalaliswa. Ekugqibeleni, itempile awayakhayo, nabo bonke ubuhle bayo, bancitshiswa baba yingqushu ngamaRoma.

Esi sisilumkiso esinzulu kuthi "siyitempile yoMoya oyiNgcwele." UThixo wethu nguThixo onekhwele. [1]cf. Ukunyikima okukhulu Ukunqula izithixo kuYe kuko ukrexezo kuthi: ukungcatsha uthando. Kodwa kufuneka siqonde ukuba yintoni le ingumona kaThixo-ayikuko ukungakhathali okungathandekiyo komthandi okrokrisayo. Endaweni yoko, uthando lukaThixo olunomona lubandakanya konke, luthando lokusibona ngokupheleleyo kwaye sibuyiselwe ngokupheleleyo saze saguqulwa senziwa umfanekiselo waKhe apho sasidalwe khona. Unokuthi uThixo unomona ngolonwabo lwethu.

Kwanele ukuthi uThixo wamjonga umntu odaliwe, wamfumana emhle kangangokuba wamthanda. Waba nomona ngulo mboniso wakhe, uThixo ngokwakhe waba ngumgcini nomphathi womntu, wathi, “Ndikudalele yonke into. Ndikunika ubukhosi phezu kwayo yonke into. Konke okwakho, kwaye konke niya kuba ngabam. ” -UYesu esiya kuMkhonzi kaThixo Luisa Piccarreta, Isipho sokuPhila ngentando kaThixo, Mfu. J. Iannuzz, iphe. 37; Phawula: Imibhalo yemibhalo kaLuisa equlethwe kwesi sifundo sobugqirha sele inikwe isiQinisekiso sabefundisi se-Pontifical Gregorian University yaseRoma, ke ngoko, ivumelekile ukusasazwa esidlangalaleni; kucatshulwe apha ngemvume yombhali.

Ukuyekelela kubulala uvuyo. Iyadlamka kwisiseko somphefumlo de ekugqibeleni iphele sonke isakhiwo sobuhle-ukuba ubani uqhubeka esonweni, ngakumbi isono esinzulu.

Ulungelelwaniso yindlela yokuziqhatha. Kukukholelwa kubuxoki bokuba isono esithile siza kusikelela itempile yomntu kwaye sizise ulonwabo… kodwa endaweni yoko, singcolisa, sithabathe, kwaye sitshabalalise uxolo olusisiseko somphefumlo.

Ukuyekelela kuvula umnyango wobubi. KwiVangeli yanamhlanje, umntu othile, ndaweni ithile emgceni walalanisa, eshiya kuvuleke "umnyango wetempile" ukuze angene uSathana. IVangeli sisilumkiso kubazali abadlala ngokulalanisa, nokuba yeyamanyala, imifanekiso eshukumayo eyoyikisayo, ubugqi, okanye obunye ububi: ukuyekelela kuvula ikhaya lakho kongendawo kwaye kushiya imiphefumlo isesichengeni sokusebenza kwakhe ngolunya.

… Baxubana neentlanga, bafunda imisebenzi yazo. Bakhonza izithixo zazo, Yaba sisirhintyelo kubo. Babingelela ngoonyana babo nangeentombi zabo kwiidemon. (INdumiso yanamhlanje)

U-Yesu walumkisa ukuba ophulaphula amazwi akhe kodwa angawagcini ufana nomntu owakha indlu yakhe phezu kwentlabathi. Xa izaqhwithi zobomi zifika, isakhiwo siwa ngokupheleleyo — njengetempile kaSolomon. USathana uhlala eziveza kwaye enze isono njengeyona ndlela ingcono yokuhombisa itempile yakho… kodwa uhlala eshiya ubumdaka. UThixo ulibeka iLizwi lakhe njengobomi… obushiya ivumba lobungcwele.

Kwenzeka ntoni xa unikezela ngokungazenzisiyo kuThixo? Uzinikela ngokungazenzisiyo kuwe. Bazalwane noodade, siphila kwihlabathi elixhokonxa ulwalamano mhlawumbi njengesinye isizukulwana esingazange sibe nalo. Ewe ewe, isono besisoloko sikho. Kodwa sikwazile ukujika nomthetho wendalo siwuphakamise phantsi "kwimithetho" yethu! INgcwele uPaulus yalumkisa ukuba kuza ixesha apho kuya kubakho uvukelo olukhulu, uwexuko, ixesha lokuchasana nomthetho elizakungenisa "lowo ungenamthetho." Ixesha le ukutshatyalaliswa.

Olona kreqo lukhulu ukusukela ekuzalweni kweCawa ngokucacileyo luye lwahambela phambili ngokusingqongileyo. —UGqr. URalph Martin, uMcebisi kwiBhunga likaPapa lokuKhuthaza ubuVangeli obutsha; ICawa yamaKatolika ekupheleni kweminyaka: Uthini uMoya? p. 292

Mna nawe, njengoSolomon, sijamelene nokhetho olunzima namhlanje: ukuhamba nezinye iingcinga zobuxoki zehlabathi, ukuhlala "singathathi cala" kwimicimbi yokuziphatha-uhlobo oluthile "lokunyamezelana". Kodwa abo benzayo bakha ubomi babo esantini; isiseko sabo somoya siyakuqhekeka xa izaqhwithi zentshutshiso zisiza. Ngapha koko, "itempile" yoluntu lonke ngoku isemngciphekweni:

Ubumnyama obusisisongelo sokwenene eluntwini, emva kwayo yonke loo nto, kukuba unokubona kwaye aphande ngezinto ezibonakalayo, kodwa akakwazi ukubona ukuba umhlaba uyaphi okanye uvela phi, apho ubomi bethu bukhona Ukuhamba, yintoni elungileyo nengalunganga. Ubumnyama obugubungele uThixo kunye namaxabiso afihlakeleyo yeyona nto isisongelo kubukho bethu nakwihlabathi ngokubanzi. Ukuba uThixo kunye neenqobo ezisesikweni zokuziphatha, umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, uhleli ebumnyameni, ke zonke ezinye “izibane”, ezibeka ezo zinto zingakholelekiyo kwezobuchwephesha kuthi, ayisiyiyo inkqubela phambili kuphela kodwa ikwayingozi ebeka thina nehlabathi emngciphekweni.. -UPOPE BENEDICT XVI, I-Easter Vigil Homily, Epreli 7th, 2012

Siya kuba senza kakuhle xa sijonga kumabhodlo alalaniso lukaSolomon… kodwa ngakumbi kwisithembiso sokubuyiselwa esiza kubo bonke abaguqukayo, abalahla eli lizwe, kwaye bazinikele ngentliziyo yabo yonke kuThixo.

… Bunabudlelane buni ubulungisa nokuchasa umthetho? Kunabudlelane buni na ke ukukhanya nobumnyama? Unakuvumelana kuni na uKristu noBheliyali [uSathana]? Okanye unakwahlulelana kuni na umntu okholwayo nongakholwayo? Inakudibana kuni na ke itempile kaThixo nezithixo? Kuba siyitempile kaThixo ophilileyo; njengoko watshoyo uThixo ukuthi, Ndiya kuhlala phakathi kwabo, ndihambe phakathi kwabo; ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam bona; Kungoko ndithi, Phumani kubo, nizahlule, itsho iNkosi, Nento engcolileyo ningayichukumisi; ndiya kunamkela, ndibe nguyihlo; nina nibe ngoonyana neentombi kum; utsho uYehova wemikhosi. (2 Kor. 6: 16-17)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

 

 

 


Ukufumana The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

Ukutya kokomoya okuCinga ngumpostile osisigxina.
Enkosi ngenkxaso yakho!

Joyina uMarko kuFacebook nakuTwitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukunyikima okukhulu
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .