I-Counter-Revolution

I-St. Maximillian Kolbe

 

Ndagqiba Ingqondo esithi silungiselelwa uvangelo olutsha. Yile nto kufuneka sizenzele yona ngaphambili-singakhi ii-bunkers kunye nokugcina ukutya. Kukho "ukubuyiselwa" okuzayo. UMama wethu uthetha ngayo, kunye noopopu (yabona Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela). Ke musa ukuhlala kwiintlungu zokubeleka, kodwa kukuzalwa okuzayo. Ukuhlanjululwa kwehlabathi yinxalenye encinci yesicwangciso sobugcisa esivelayo, nokuba siza kuphuma kwigazi labafeli-nkolo…

 

IT Ingaba i Iyure yeComputer-Revolution ukuqalisa. Iyure apho ngamnye kuthi, ngokobabalo, ukholo, kunye nezipho esiziphiwe nguMoya oyiNgcwele zibizelwa phambili kobu bumnyama njengangoku amadangatye othando kwaye ukukhanya. Kuba, njengoko uPopu Benedict watshoyo:

Asinakho ngokuzolileyo ukwamkela lonke uluntu lubuyela umva kubuhedeni. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ukuvangela okutsha, Ukwakha inkcubeko yothando; Idilesi yeeKhathekist nooTitshala bezeNkolo, nge-12 kaDisemba 2000

… Awuyi kuma ungenzi nto xa ubomi bommelwane bakho busemngciphekweni. (cf. uLev 19: 16)

Lilixa apho kufuneka sibambe inkalipho yethu kwaye senze eyethu indima ukuzisa ukubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu.

ICawe isoloko ibizelwe ukuba yenze oko uThixo akucelayo ku-Abraham, nokuqinisekisa ukuba kukho amadoda alungileyo ngokwaneleyo okucinezela ububi kunye nentshabalalo… amazwi am angumthandazo wokuba amandla olungileyo abuye namandla abo. Ke unokuthi uloyiso lukaThixo, uloyiso lukaMariya, luzolile, ziyinyani kunjalo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald

Lilixa apho, ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, i Ubuhle ukholo lwethu kufuneka lukhanye kwakhona…

 

INXIBO EMNYAMA

Obu bumnyama bangoku bunokuchazwa ngokufanelekileyo njenge ububi. Bububi obugubungele yonke into enjengengubo emnyama enesiliti, ukusuka kubugcisa noncwadi, kumculo nakwithiyetha, kwindlela esithetha ngayo omnye nomnye kwiiforamu, kwiingxoxo-mpikiswano, kumabonwakude nakumajelo asekuhlaleni. Ubugcisa buye abstract kwaye iyinqaba; ezona ncwadi zithengisa kakhulu zithanda ulwaphulo-mthetho nobugqi; Iimuvi zitshintshelwe kwinkanuko, ubundlobongela, kunye nesithokothoko sobumnyama; Umabonakude kumboniso ongenantsingiselo, ongabalulekanga; unxibelelwano lwethu luye lwangenantlonelo laza lasithoba isidima; kwaye umculo othandwayo uhlala ungqwabalala kwaye unzima, ubuxhakaxhaka bobuxhakaxhaka bobuchwephesha kwaye unezothe, ukhonza inyama. Bugcwele kakhulu obu bubi kangangokuba ne-Liturgy iye yacocwa ilahleko yento emangalisayo kunye nokugqitha kwakube kufakwe imiqondiso kunye neempawu kunye nomculo kwiindawo ezininzi esele itshatyalalisiwe. Okokugqibela, bububi ukuba ifuna kwanokukhubekisa indalo ngokwayo-umbala wendalo wemifuno kunye neziqhamo, ukumila kunye neempawu zezilwanyana, ukusebenza kwezityalo nomhlaba, ewe-ukuwucima nomfanekiso kaThixo apho sidalwe khona, indoda kwaye umntu obhinqileyo.[1]cf. Isini kunye nenkululeko

 

Ubuhle nethemba

Obu bubi buxhaphakileyo esibizelwe ukuba sibubuyisele ubuhle, kwaye ngaloo ndlela ubuyisele ithemba. UPopu Benedict wathetha "ngobudlelwane obuphakathi kobuhle nethemba". [2]UPAPA BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org Kwintetho yesiprofetho kumagcisa, uPaul VI wathi:

Eli hlabathi siphila kulo lifuna ubuhle ukuze lingatyhafi. Ubuhle, njengenyaniso, buzisa uvuyo kwintliziyo yomntu, kwaye sisiqhamo esixabisekileyo esiphikisa ukhukuliseko lwexesha, olumanyanisa izizukulwana kwaye lubenze babebanye ukuba banconywe. —UDisemba 8, 1965; ZENIT.org

Isithandi sobulumko saseRussia uFyodor Dostoevsky wakhe wathi, “ubuhle buya kulisindisa ihlabathi.”[3]ukusuka kwinoveli Idiot Njani? Ngokuvuselela eluntwini kwakhona umnqweno kunye naLowo unguBuhle uqobo. Mhlawumbi sikholelwa ekubeni iyakuba sisulungeko sokuxolisa, iintetho ze-orthodox, kunye neentetho ezinesibindi eziya kuthi zimise ukonakala kweenqobo zokuziphatha noxolo kula maxesha ethu. Kuyimfuneko njengoko zinjalo, kufuneka sibuze umbuzo: ngubani uphulaphule kwakhona? Into efunekayo kwakhona kukuphinda ubenako Ubuhle othetha engenamazwi.[4]ukubona Impendulo ethe cwaka

Umhlobo wam wabelana naye ukuba, emva kokusweleka kukatata wakhe, akukho magama anokumthuthuzela kulo lonke uxinzelelo lweemvakalelo ezimdlayo. Kodwa ngenye imini, wathenga isipha seentyatyambo, wasibeka phambi kwakhe, wabona ubuhle baso. Wathi obu buhle baqala ukumphilisa.

Umhlobo wam, owayengenguye umKatolika ngokwenene, wangena kwiNotre Dame eParis, eFrance kwiminyaka embalwa edlulileyo. Uthe xa ebona ubuhle beli khedarera, konke awayecinga kukuba, “into ethile uqhubeka apha… ”Wadibana noThixo, okanye ubuncinci, ukubonakalisa ukukhanya kukaThixo ngemitha yobuhle… ukukhanya kwelitha lokuba kukho into, okanye mandithi, Mntu mkhulu kunathi.

 

OMHLE KUNYE NESILWANYANA

Oko umhlaba usizisela kona namhlanje kuhlala kububuhle bobuxoki. Siyabuzwa kweyethu izifungo zobhaptizo, Ngaba uyabulahla ubumnandi bobubi? ” Ububi namhlanje bubuhle, kodwa kunqabile ukuba buhle.

Rhoqo, nangona kunjalo, ubuhle obugxothiweyo kuthi buyinkohliso kwaye buyinkohliso, bubugqwirha kwaye buyabamfamekisa, bushiya lowo ubukele emangele; endaweni yokumkhupha kuye aze amvulele inkululeko yenene njengoko imtsalela phezulu, iyamvalela ngaphakathi kuye kwaye imqhubekisa ngamakhoboka, imhlutha ithemba novuyo…. Ubuhle bokwenene, nangona kunjalo, buvula umnqweno wentliziyo yomntu, umnqweno onzulu wokwazi, ukuthanda, ukuya kwelinye, ukufikelela kwiNgaphaya. Ukuba siyayamkela into yokuba ubuhle busichukumisa ngokusondeleyo, ukuba busenza amanxeba, ukuba buvula amehlo ethu, siyaphinda silufumanise uvuyo lokubona, lokukwazi ukuqonda intsingiselo enzulu yobukho bethu. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org

Amanxeba ngobuhle. Ithetha ntoni le nto? Xa sihlangana nobuhle bokwenyani, ihlala iyinto kaThixo. Kwaye kuba sidalelwe yena, iyasichukumisa kumbindi wobukho bethu, okwelo xesha Ukuba, wohlulwe ngesigqubuthelo sexesha naLowo undidalileyo. Ke, ubuhle lulwimi lwayo, olugqwesa zonke iinkcubeko, abantu, nkqu neenkolo. Ngokusisiseko, kwakutheni ukuze uluntu lwamaxesha akudala luhlale luthanda ukukholwa: uye wabona kubuhle bendalo uMdali, oye waxhokonxa umnqweno wokumnqula, ukuba ayiyiyo indalo ngokwayo.[5]I-Pantheism luqhekeko lokulinganisa uThixo nendalo, olukhokelela kunqulo lwendalo. Kwaye oku kuye kwaphefumlela umntu ukuba athathe inxaxheba kubuchule bukaThixo.

Amaziko olondolozo lwembali eVatican abubuncwane behlabathi kuba ahlala eneempawu zobuhle, ukubuyiswa kukaThixo okwangqungqa emphefumlweni wegcisa elivela kuzo zonke iimbombo zomhlaba. IVatican ayibukhuseli obu bugcisa ngendlela uHitler awabuthimba ngayo kwaye wabuthimba. Endaweni yokuba akhusele ubuncwane boluntu njengombhiyozo womoya womntu, yiyo loo nto uPope Francis wathi awunakuze uthengiswe.

Lo ngumbuzo olula. Abubobutyebi beCawa, (kodwa) bubuncwane boluntu. —UPOPA UFRANCIS, Udliwanondlebe, NgoNovemba 6, 2015; I-Catholic News Agency

Ubuhle bokwenyani buyakwazi ukusibonisa emva kwiMvelaphi yazo zonke iinkcubeko kunye nabantu ngakumbi apho ingena khona iqiniso kwaye ukulunga. Njengoko uPopu Benedict watsho, "Indlela yobuhle isikhokelela kuthi, ke, ukuze sibambe yonke into kwisiqwenga, i-Infinite kwisiphelo, uThixo kwimbali yoluntu." [6]Idilesi yeeGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org

Kodwa namhlanje, ubuhle bobugcisa bulahlekile kwirhamncwa le-abstract; ubuhle kubugcisa bokwakha kwirhamncwa lwabiwo-mali; ubuhle bomzimba kwirhamncwa lenkanuko; ubuhle bobugcisa kwirhamncwa langoku; ubuhle bomculo kwirhamncwa lokunqula izithixo; ubuhle bendalo kwirhamncwa elibawayo; Ubuhle bobugcisa obenziwayo kwirhamncwa le-narcissism kunye ne-vainglory.

Ihlabathi esiphila kulo lisemngciphekweni wokutshintshwa ngaphaya kokuqwalaselwa ngenxa yezenzo zabantu ezingezozabulumko, ezithi endaweni yokulima ubuhle bazo, zisebenzise kakubi izibonelelo zalo ukuze zisebenzele abambalwa kwaye zingonakalisi rhoqo imimangaliso yendalo… 'Umntu angaphila ngaphandle kwenzululwazi, angaphila ngaphandle kwesonka, kodwa ngaphandle kobuhle akasenakuphila… ' (ecaphula uDostoevsky kwinoveli, Iidemon). —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org

… Into efunwa yiCawe ayingabagxeki kodwa ngamagcisa… Xa isihobe sisengxakini epheleleyo, into ebalulekileyo asikokukhomba ngomnwe kwiimbongi ezimbi koko kubhalwe wena ukuba ubhale imibongo emihle, ngaloo ndlela uvule imithombo engcwele. —Georges Bernanos, umbhali ongumFrentshi; UBernanos: Ubukho beCawa, Ignatius Cinezela; icatshulwe kwi Mkhulu, Oktobha 2018, iphe. 71

 

UKUHLAZIYA UBUHLE

UThixo ufuna ukubuyisela hayi uMtshakazi waKhe kuphela, iBandla, kwimo yobuhle nobungcwele, kodwa nendalo yonke. Ngamnye wethu unendima ayidlalayo kula maxesha "ekubuyiselweni kwezinto zonke kuKrestu", ngokungathi isibane ngasinye sokukhanya senza umnyama: indima yakho yahlukile kwaye ke iyimfuneko.

Into efunekayo kukubuyiswa kobuhle, hayi kakhulu kwinto esiyithethayo-nangona inyaniso ibotshelelwe ngaphakathi kubuhle-kodwa njani sithi. Kukubuyiselwa kobuhle kungekuphela kwindlela esinxiba ngayo kodwa nendlela esiziphatha ngayo; hayi kuphela kwizinto esizithengisayo kodwa kwindlela esibonisa ngayo izinto zethu; hayi kwinto esiyiculayo kuphela, kodwa nendlela esiyicula ngayo. Kukuphinda ubuyise ubuhle kubugcisa, umculo, kunye noncwadi olugqitha kwinqanaba ngokwalo. Kukuhlaziywa kobuhle kwisini, ewe, kwisipho esimangalisayo sesini sethu esele sigutyungelwe kwakhona kumagqabi omkhiwane weentloni, ubugqwetha, kunye nenkanuko. Isidima ngokuyintloko bubuhle bangaphandle bomphefumlo omsulwa.

Konke oku kuthetha ku iqiniso loo nto ngokwayo iphiliswa bubuhle. Kuba "kubukhulu nobuhle bezinto ezidaliweyo kuphuma ukuqondwa koMdali wazo." [7]cf. Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-41

Naphambi kokuba azityhile emntwini ngamazwi enyaniso, uThixo uzityhila kuye ngolwimi lwendalo yonke, umsebenzi weLizwi lakhe, ngobulumko bakhe: ucwangco nemvisiswano yendalo yonke — efunyanwa ngumntwana kunye nososayensi— "Kubukhulu nobuhle bezinto ezidaliweyo kuphuma umbono ohambelana noMdali wazo," "kuba umbhali wobuhle uzenzile." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-2500

Ubuhle abukho kwihlelo. Oko kukuthi, yonke indalo "ilungile" ngaphakathi.[8]cf. IGenesis 1:31 Kodwa indalo yethu ewileyo kunye neziphumo zesono ziyisithelisile sayigqwetha loo nto ukulunga. Ukuba ngumKristu ingaphezulu nje kokuba "usindiswa" Kuthetha ukuba ube ngulo uzeleyo ukuba ungubani; kuthetha ukuba sisipili senyaniso, ubuhle kunye nokulunga. Kuba 'uThixo walidala ihlabathi ukuba libonakalalise uzuko lwakhe. Ukuze izidalwa zakhe zibe nenxaxheba kwinyaniso yakhe, ukulunga nobuhle-olu luzuko olwenzelwe nguThixo. '[9]IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-319

Ukuziqhelanisa nokulunga kukhatshwa luvuyo lokomoya oluzenzekelayo kunye nokuziphatha okuhle. Ngokunjalo nenyaniso ihamba novuyo nobukhazikhazi bobuhle bokomoya… Kodwa inyaniso inokufumana ezinye iindlela ezihambelanayo zentetho yomntu, ngaphezulu kwayo yonke into xa ingumbandela wokukhupha okungaphaya kwamagama: ubunzulu bentliziyo yomntu, ukuphakama umphefumlo, imfihlelo kaThixo. —Ibhidi.

 

UKUTHANDA UBUHLE

USimone Weil wabhala wathi: "Kukho uhlobo lomntu ozimeleyo kuThixo emhlabeni, ubuhle balo luphawu olo."[10]cf. UPAPA BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org Umntu ngamnye kuthi ubizelwe ukuba ngumzimba kaThixo kwi-warp kunye ne-woof yobomi bethu, evumela "uvuyo lokomoya oluzenzekelayo kunye nokuziphatha okuhle" kokulunga kukaThixo kuphume kubuntu bethu, ukusuka Ngaphakathi. Ke, obona buhle bokwenene buvela kunxibelelwano naLowo unguBuhle uqobo. UYesu wathi,

Lowo unxaniweyo makeze kum asele. Lowo ukholwayo kum, njengoko isibhalo sithi: 'Imilambo yamanzi aphilileyo iya kumpompoza iphuma embilinini wakhe.' (UYohane 7:38)

Siya sifana Naye ngakumbi xa sicinga ngaye, siba sihle ngakumbi xa sicinga ngobuhle. Umthandazo ke ngoko Ukucamngca ngomthandazo, iba yindlela esicofa ngayo uMthombo Amanzi aphilayo. Kwaye, ngelixesha lokufika, ndinqwenela ukubhala ngakumbi malunga nokungena nzulu emthandazweni ukuze mna nawe siguquke ngakumbi nangakumbi simfanise njengoko sijonge "ngobuso obutyhiliweyo kuzuko lweNkosi." [11]I-2 Cor 3: 18

Uyabizwa kule Counter-Revolution ngokuchasene ne Uhlaziyo lwehlabathi efuna ukubonakalisa ubuhle-ubuhle benkolo eyinyani, neyantlukwano kwinkcubeko, yomahluko wethu wokwenene nowahlukileyo. Kodwa kanjani? Andinakuphendula lo mbuzo kuwe buqu. Kufuneka uye kuKristu umcele njani kwaye Intoni. Kuba ngaphandle kokuba iNkosi iyakha indlu, basebenzela ilize abakhi. [12]INdumiso 127: 1

Iminyaka yabaPhathiswa iyaphela.

Ndiwave ngokucacileyo la magama entliziyweni yam ngo-2011, kwaye ndiyakukhuthaza ukuba uphinde ufunde loo mbhalo Apha. Isiphelo asibobulungiseleli, ngomntu ngamnye, kodwa uninzi lweendlela kunye neendlela kunye nolwakhiwo olwenziwe ngumntu oluye lwaba zizithixo kwaye luxhasa ezingasasebenzi uBukumkani. UThixo kufuneka ayihlambulule iBandla laKhe kubuzwe balo ukuze abuyisele ubuhle balo. Kuyimfuneko ukulahla isikhumba sewayini esidala ukulungiselela iwayini eNtsha eza kuhlaziya ubuso bomhlaba.

Ke, cela uYesu noMama wethu ukuba bakusebenzise ukwenza umhlaba ube mhle kwakhona. Ngexesha lemfazwe, ibisoloko ingumculo ozenzekelayo, imidlalo yeqonga, uburharha kunye nobugcisa obuye baqhubeka kwaye banika ithemba kwabanyhashiweyo. Ezi zipho ziya kufuneka kumaxesha azayo. Noko ke, kubuhlungu ukuba abantu abaninzi basebenzise izipho zabo ukuzizukisa! Sebenzisa izipho kunye neetalente esele zinikwe nguBawo ukuba ubuyise ubuhle kwakhona emhlabeni. Kuba xa abanye betsaleleka kubuhle bakho, baya kubona nabo ukulunga kwakho, kwaye ucango luya kuvulelwa uNdikhoyo nyaniso.

Ubuhle bokwenene… buvula umnqweno wentliziyo yomntu, umnqweno onzulu wokwazi, ukuthanda, ukuya kwelinye, ukufikelela kwiNgaphaya. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org 

 

UBUHLE BUTHANDO

Okokugqibela, kukho ubuhle obuphikisanayo obukhutshwa ngulowo ufe kuye. Umnqamlezo kwangoko ngumbono ombi… ukanti, xa ujonga intsingiselo yawo, ubuhle obuthile — ubuhle bothando lokungazingci.-Iqala ukungena emphefumlweni. Nantsi enye imfihlakalo apho iCawa ibizwa khona: ukubulawa kwakhe kunye nokuthanda kwakhe.

Icawa ayibandakanyeki kuguquka. Endaweni yoko, ukhula “ngomtsalane”: kanye njengokuba uKristu "etsala konke kuye" ngamandla othando lwakhe, efikelela encotsheni yokubingelela ngoMnqamlezo, ke ngoko iBandla liyayifeza injongo yalo ukuya kuthi, ngokumanyana noKrestu, ufeza yonke imisebenzi yakhe ekulingiseni ngokwasemoyeni nangokoqobo uthando lweNkosi yakhe. -BENEDICT XVI, Ohlala Ekhaya Ngokuvulwa Kwenkomfa Jikelele yesihlanu yoBhishophu baseLatin American naseCaribbean, ngoMeyi 13, 2007; IVatican.va

Uthixo Luthando. Ke ngoko, uthando sisithsaba sobuhle. Lwalulolu hlobo lothando kanye olwalukhanyisela ubumnyama base-Auschwitz ekufeni kukaSt. Maximilian Kolbe, olwaluyinyani kwiMfazwe yesibini yeHlabathi.

Ngexesha lokuphathwa gadalala kwengcinga, imvakalelo kunye namazwi angazange kwaziwa ngaphambili, umntu ngenene waba yingcuka eqwengayo kubudlelwane bakhe namanye amadoda. Kwaye kule meko yemicimbi kwafika ukuzincama kweqhawe likaBawo Kolbe. -Iakhawunti yomntu osindileyo, uJozef Stemler; auschwitz.dk/Kolbe

Kwakunjengomthi wokukhanya onamandla ebumnyameni benkampu. -Iakhawunti yomntu owasindayo, uJerzy Bielecki; Ibid.

ISt. Maximilian Kolbe, ebonakalisa ubuhle, sithandazeleni.

 

Nantsi i-ode yam eya ebuhleni ... ingoma endiyibhalele uthando lobomi bam, Lea. Yenziwe ngoNashville String Machine.

Ialbham iyafumaneka kwi uphawu uphawu.com 

 

Ukupapashwa kokuqala ngoDisemba 2, 2015. 

 

Inkxaso yakho iyafuneka kule nkonzo yexesha elizeleyo.
Usikelele, kwaye enkosi.

 

Cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Isini kunye nenkululeko
2 UPAPA BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org
3 ukusuka kwinoveli Idiot
4 ukubona Impendulo ethe cwaka
5 I-Pantheism luqhekeko lokulinganisa uThixo nendalo, olukhokelela kunqulo lwendalo.
6 Idilesi yeeGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org
7 cf. Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-41
8 cf. IGenesis 1:31
9 IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-319
10 cf. UPAPA BENEDICT XVI, Idilesi yamaGcisa, nge-22 kaNovemba, 2009; ZENIT.org
11 I-2 Cor 3: 18
12 INdumiso 127: 1
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.