Umhla wezoBulungisa

 

Ndabona iNkosi uYesu, njengenkosi enobungangamsha obukhulu, ijonge emhlabeni ngokungqongqo okukhulu; kodwa ngenxa yokuncengela kukaMama wakhe, walandisa ixesha lenceba yakhe… Andifuni ukohlwaya uluntu olubuhlungu, kodwa ndinqwenela ukuliphilisa, ndilicinezele kwintliziyo yam enenceba. Ndisebenzisa isohlwayo xa bona bandinyanzela; Isandla sam siyanqena ukubamba ikrele lobulungisa. Phambi koMhla wezoBulungisa, ndithumela uSuku lweNceba… Ndolandisa ixesha lenceba ngenxa [yaboni]. Kodwa yeha kubo ukuba abaliqondi eli xesha lotyelelo lwam… 
—UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. 126I, 1588, 1160

 

AS Ukukhanya kokusa kudlule ngefestile ngale ntsasa, ndizibone ndiboleka umthandazo ka-St Faustina: "Owu Yesu wam, thetha nemiphefumlo ngokwakho, kuba amazwi am akabalulekanga."[1]Iidayari, n. 1588 Esi sisihloko esinzima kodwa esingenakukuthintela ngaphandle kokwenza umonakalo kuwo wonke umyalezo weeVangeli kunye neNkcubeko eNgcwele. Ndiza kuthatha kwimibhalo yam emininzi ukunika isishwankathelo soMhla woBulungisa osondeleyo. 

 

UMHLA WOBULUNGISA

Umyalezo weveki ephelileyo ngenceba kaThixo awuphelelanga ngaphandle komxholo wawo omkhulu: “Phambi koMhla wezoBulungisa, ndithumela uSuku lweNceba…” [2]Iidayari, n. 1588 Ukuba ngoku siphila 'kwixesha lenceba,' oko kuthetha ukuba eli “xesha” liza kuphela. Ukuba siphila "kuSuku lweNceba," iya kuba nayo qaphela ngaphambi kokuqala 'koSuku Lokulunga.' Inyani yokuba uninzi lweCawe inqwenela ukungawunanzi lo myalezo ka Krestu ngo-St. Faustina sisabelo esiya kwizigidi zemiphefumlo (jonga Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?). 

Kanye njengokuba uMgqibelo wangokuhlwa ungaphambi kweCawe- “imini yeNkosi” —kwanjalo nezibakala zibonisa ukuba singene kude kube semlindweni wangokuhlwa yomhla wenceba, ngongcwalazi ngeli xesha. Njengokuba sibukele ubusuku benkohliso busasazeka kuwo wonke umhlaba kwaye imisebenzi yobumnyama iphindaphindeka—isisu, uhlanga, ukunqunyulwa iintloko, ukudutyulwa kwabantu abaninzi, abanqolobi ukuqhushumba, zoonografi, urhwebo lomntu, amakhonkco esini omntwana, iingcinga zesini, izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini, izixhobo zokutshabalalisa, ubuzwilakhe kwezobuchwepheshe, ukuphathwa gadalala kwabefundisi, Ukuphathwa gadalala, ubungxowankulu obungagungqiyo, “ukubuya” kobuKomanisi, ukufa kwenkululeko yokuthetha, iintshutshiso ezikhohlakeleyo, Jihad, ukunyuka kwamazinga okuzibulala, kwaye i ukutshatyalaliswa kwendalo kunye neplanethi… Ayicaci na ukuba asingoThixo, odala iplanethi yeentlungu?

Umbuzo weNkosi: "Wenze ntoni?", Ongenakukwazi ukubalekela uKayin, uye wabhekiswa nakubantu banamhlanje, ukubenza babone ubukhulu kunye nobunzima beentlaselo zobomi eziqhubeka ukuphawula imbali yabantu ... Nabani na ohlasela ubomi bomntu , Ngandlela ithile uhlasela uThixo ngokwakhe. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, U-Evangelium Vitae; n. 10

Obu bubusuku esizenzele bona.  

Namhlanje, yonke into imnyama, inzima, kodwa nabuphi na ubunzima esijamelana nabo, ukho uMntu omnye onokushlangula. -Ukhadinali Robert Sarah, udliwanondlebe kunye UValeurs Actuelles, Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 27; icatshulwe kwi Ngaphakathi kwiVatican, Epreli 2019, iphe. 11

Yi le KaThixo indalo. Yi le yakhe hlabathi! Unelungelo lonke, emva kokusebenzisa yonke inceba kuthi, ukusebenzisa ubulungisa. Ukuya vuthelana impempe. Ukuthetha ngokwaneleyo kwanele. Ukwahlonipha nesipho esoyikekayo "senkululeko" yethu. Ngenxa yoko, 

Musani ukulahlekiswa; UThixo yena asingowokuhlekisa. Umntu uya kuvuna kanye loo nto ayihlwayeleyo. (Galati 6: 7)

Ngaloo ndlela, 

UThixo uza kuthumela izigwebo ezimbini: esinye siya kuba semfazweni, kwimvukelo nakwezinye izinto ezimbiUya kuvela emhlabeni [umntu uvuna akuhlwayeleyo]. Omnye uya kuthunyelwa evela ezulwini. -Umntwana ka-Anna Maria Taigi, Isiprofeto samaKatolika, Iphe. 76 

… Masingatsho ukuba nguThixo osohlwayayo ngale ndlela; Ngokuchasene noko ngabantu ngokwabo abazilungiselela isohlwayo sabo. Ngobubele bakhe uThixo uyasilumkisa kwaye usibizele kwindlela elungileyo, ngelixa sihlonipha inkululeko asinike yona; kungoko abantu benoxanduva. –Sr. Lucia, omnye wababonisi bakaFatima, kwileta eya kuBawo oyiNgcwele, nge-12 kaMeyi, 1982; IVatican.va 

Emva kweminyaka engama-2000, ixesha lifikile lokuba uThixo asebenze nabo bathi bathathe inxaxheba ngabom kwimisebenzi ka uSathana uyala ukuguquka. Kungenxa yoko le nto iinyembezi zegazi kunye neoyile zihamba zisihla kwiimpawu kunye nemifanekiso eqingqiweyo kwihlabathi liphela:

Ke kaloku, umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso; kuba imisebenzi yabo ingendawo. (UYohane 3:19)

Oku kufanelekile sivuse ukusuka kwimeko yethu yokubandezeleka. Oku kufanele kusenze siqwalasele ukuba izinto esizifunda kwiindaba zemihla ngemihla aziqhelekanga. Ezi zinto, enyanisweni, zenza iingelosi zingcangcazele xa zibona ubuntu kungekuphela nje ukuba abuguquki, kodwa baziphosa ngaphakathi kubo. 

Imiselwe imini yomgwebo, Umhla wengqumbo kaThixo. Iingelosi ziyangcangcazela phambi kwayo. Thetha nemiphefumlo ngale nceba inkulu ngelixa ilixesha lokuba unike inceba.  -NgokukaThixo eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 635

Ewe ndiyazi, "umgwebo" asingowona myalezo uphambili we "Iindaba Ezilungileyo." U-Yesu uyayicacisa, ephinda phinda-phinda uSt. Faustina, ukuba ulolule eli 'xesha lenceba' kwimbali yoluntu kangangokubaoyena moni mkhulu ” [3]cf. Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo Unokubuyela kuYe. Nokuba umphefumlo uthe wona "ungqombela, ” Ukulungele ukuxolela zonke kwaye uphilise amanxeba akho. Nokuba sivela kwiTestamente eNdala, siyayazi intliziyo kaThixo ngakumoni oqaqadekileyo:

… Nangona ndisithi kongendawo baya kufa; ukuba bathe babuya esonweni, benza ubulungisa noku kulungileyo, bebuyisa izithembiso, bebuyisa izinto ezibiweyo, behamba ngemimiselo ebubomi, bengenzi nto imbi, bona baphila; abayi kufa. (UHezekile 33: 14-15)

Isibhalo sicacile nakwabo baqhubeka nesono:

Ukuba sona ngabom emva kokufumana ulwazi lwenyaniso, akusekho dini ngenxa yezono kodwa ithemba elisoyikekayo lomgwebo nomlilo odangazelayo oza kudla abo bachasayo. (Heb 10:26)

Eli “themba loyikekayo” kungoko iingelosi zingcangcazela kuba lo Mhla woBulungisa usondele. Njengoko watshoyo uYesu kwiVangeli yayizolo:

Lowo ukholwayo kuNyana, unobomi obungunaphakade; ke lowo ungamviyo uNyana, akayi kubona bomi; ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe. (UYohane 3:36)

Umhla wezoBulungisa ugcinelwe abo bagatya uthando nenceba kaThixo ngenxa yolonwabo, imali kunye namandla. Kodwa, kwaye oku kubaluleke kakhulu, ikwayimini ka intsikelelo yeCawa. Ndithetha ukuthini?

 

USUKU ALUYI… ASILUSUKU

Sinikwe "umfanekiso omkhulu" ovela kwiNkosi yethu malunga nokuba luyintoni na olu Suku lwezoBulungisa:

Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayibone iinceba zam ezingenasiphelo. Luphawu lwamaxesha okuphela; emva kwayo iya kufika iMini Yomgwebo. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 848 

Kwimeko "yamaxesha okuphela", uMhla wezoBulungisa uyafana naleyo iNkcubeko iyibiza ngokuba "ngumhla weNkosi." Oku kuqondwa "njengosuku" xa uYesu esiza "kugweba abaphilayo nabafileyo", njengoko sifunda kwiNkolo yethu.[4]cf. Izigwebo zokugqibela Ngelixa amaKristu eVangeli ethetha ngolu suku njengeentsuku ezingamashumi amabini anesine- ngokoqobo, usuku lokugqibela emhlabeni — aBaseki beCawa basekuqaleni bafundisa into eyahlukileyo ngokupheleleyo ngokusekwe kwisithethe somlomo nesibhaliweyo esidluliselwe kubo:

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Kwaye kwakhona,

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

"Iminyaka eliwaka" abhekisa kuyo kwiSahluko sama-20 seNcwadi yeSityhilelo kwaye ikwabhekiswa nguSt. Peter kwintetho yakhe ngomhla womgwebo:

… Kunye neNkosi imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. (2 Pet.3: 8)

Eyona nto ibalulekileyo kukuba, "iwaka leminyaka" lifanekisela "ixesha loxolo" okanye loo nto ibizwa ngokuba yi "Sabatha yesabatha." Babona amawaka amane eminyaka eyimbali yoluntu ngaphambi kukaKristu, emva koko amawaka amabini eminyaka emva, ekhokelela kulo mhla, ngokufana "neentsuku ezintandathu" zokudala. Ngosuku lwesixhenxe, uThixo waphumla. Ke ngoko, ukuzoba umfuziselo womzekelo weSt.

... ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bafanele ukuba bonwabele uhlobo lokuphumla ngeSabatha ngelo xesha, ulonwabo olungcwele emva kokusebenza iminyaka engamawaka amathandathu emva kokudalwa komntu… (kwaye) kufanele kulandele ukugqitywa kweminyaka emithandathu iwaka leminyaka, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kule minyaka ilandelayo ... Kwaye olu luvo alunakuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngaloo Sabatha, luya kuba lolomoya, kwaye ngenxa yoko Phambi koThixo… —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Ugqirha weCawa), De Civitate Dei, Bk. I-XX, Ch. I-7, iYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press

Yiyo kanye le nto uThixo ayigcinele iBandla: isipho "somoya" esisiphumo sokuthululwa okutsha koMoya ukuze "uhlaziye ubuso bomhlaba." 

Nangona kunjalo, oku kuphumla kuya kuba akunakwenzeka ngaphandle kokuba kwenzeke izinto ezimbini. Njengoko uYesu wadlulisela kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta:

… Ukohlwaya kuyimfuneko; Oku kuyakusebenzela ukulungisa umhlaba ukuze uBukumkani be-Fiat ePhakamileyo [iNtando kaThixo] bube phakathi kosapho loluntu. Ubomi obuninzi, obuza kuba ngumqobo kwimpumelelo yoBukumkani bam, buya kuthi shwaka ebusweni bomhlaba… -Iphepha, nge-12 kaSeptemba, nge-1926; Isithsaba sokuGcina ubungcwele kwiZambulo zikaYesu eLuisa Piccarreta, UDaniel O'Connor, iphe. 459

Kuqala, uKrestu kufuneka aphelise inkqubo yolawulo nokwehlabathi engahloneli Thixo elawula ngokukhawuleza umhlaba jikelele kumandla akhe (bona Ukulungiswa okulungileyo). Le nkqubo yinto ebizwa ngokuba yiSt. Kanye njengeNenekazi lethu, i “Umfazi owambethe ilanga, wathweswa isithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini” [5]cf. ISityhi 12: 1-2 isimntwiso seCawe, "irhamncwa" liyakufumana isimntwiso salo "kunyana wentshabalalo" okanye "Umchasi-Kristu." Yile "nkqubo yehlabathi elitsha" kunye "nomchasi-mthetho" ekufuneka uKristu amtshabalalise ukuze amisele "ixesha loxolo."

Irhamncwa elivukayo lingumzekelo wobubi nobuxoki, ukuze amandla apheleleyo uwexuko awubumbisileyo aphoswe ezikweni lomlilo.  —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, 5, 29

Oku kuyakuqala "umhla wesixhenxe" ukuba ulandelwe kamva “ngowesibhozo” kunye ngonaphakade imini, esiphela sehlabathi. 

… Uza kuza unyana wakhe, alitshabalalise ixesha longendawo, agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi, ayophumla ke ngolwesixhenxe, emva kokuba ephumle ngazo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuthi, elinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Esi sigwebo somchasi-Kristu kunye nabalandeli bakhe, isigwebo "sabaphilayo", sichazwa ngolu hlobo lulandelayo:  

Uya kuthi ke akuvela umchasi-mthetho, iNkosi uYesu imbulale ngomoya womlomo wayo, imtshabalalise ngokubonakala nokuza kwayo. (2 Tesalonika 2: 8)

Ewe, ngokukhupha imilebe yakhe, uYesu uya kuyiphelisa ikratshi leebhiliyoni zehlabathi, oosomashishini, kunye nabaphathi abenza ngokungathandabuzekiyo ukwenza indalo ngokomfanekiso wabo:

Moyikeni uThixo nimzukise, kuba lifikile ixesha lakhe lokuba agwebe [phezu]… IBhabheli enkulu [kwaye]… nabani na onqula irhamncwa okanye umfanekiselo walo, okanye owamkela uphawu lwalo ebunzini okanye esandleni ... Ndawabona amazulu evulekile, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo kusithiwa uthembekile, uyinyaniso. Uyagweba enze imfazwe ngobulungisa… Irhamncwa labanjwa kunye nomprofeti wobuxoki… Abanye babulawa ngekrele eliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe… (ISityhi 14: 7-10, 19:11). (20-21)

Oku kwaprofetwa no-Isaya owaxela kwangokunjalo, ngolwimi olufanayo, umgwebo oza kulandelwa lixesha loxolo. 

Uya kumbetha amanqe ngentonga yomlomo wakhe, ambulale umoya wemilebe yakhe. Ubulungisa buya kuba ngumbhinqo ezinqeni zakhe, Ukuthembeka kubhinqise umbhinqo emanqeni akhe. Ingcuka iya kundwendwela itakane legusha. Umhlaba uya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. Ngayo loo mini ke uNdikhoyo uya kuyiphatha kwakhona, ayibuyise intsalela yabantu bakhe abaseleyo… Xa ukugweba kwakho kufika emhlabeni, abemi behlabathi bafunda ubulungisa. (Isaya 11: 4-11; 26: 9)

Oku kungenisa, hayi ukuphela kwehlabathi, kodwa Kusasa yomhla weNkosi xa uKrestu eya kulawula in Abangcwele bakhe emva kokuba uSathana ebotshwe enzonzobileni enzonzobila yoSuku okanye "iminyaka eliwaka" (cf. ISityhi. 20: 1-6 kunye Uvuko lweCawa).

 

UMHLA WOKUGQIBELA

Ke, ayingomhla womgwebo kuphela, kodwa ngumhla we isiqinisekiso yeLizwi likaThixo. Ewe iinyembezi zeNenekazi lethu ayilulo usizi kuphela kwabo bangaguqukiyo, kodwa luvuyo "loloyiso" oluzayo. Kuba bobabini u-Isaya no-St. John bayangqina ukuba, emva kwesigwebo esiqatha, kuza uzuko kunye nobuhle obutsha uThixo afuna ukubunika iBandla kwinqanaba lokugqibela lokundwendwela kwakhe emhlabeni:

Zibubone iintlanga ubulungisa bakho, nookumkani bonke babubone ubuqaqawuli bakho. Uya kubizwa ngegama elitsha, elixeliweyo ngumlomo kaYehova ... Lowo woyisayo ndiya kuyinika imana leyo ifihlakeleyo; Ndiya kunika ikhubalo elimhlophe ekubhalwe kulo igama elitsha, ekungekho mntu ulaziyo ngaphandle kwalowo ulamkelayo. (Isaya 62: 1-2; ISityhi. 2:17)

Okuzayo kukuzalisekiswa kwe Pater uNoster, "uBawo wethu" esithandaza naye yonke imihla: “Mabufike ubukumkani bakho, bakho iya kwenzeka emhlabeni, nasezulwini. ” Ukuza koBukumkani bukaKristu kuyahambelana nentando yakhe ayenziwe "Njengasezulwini." [6]"… Yonke imihla xa sithandaza kuBawo wethu oyiNgcwele sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni, njengokuba isenziwa ezulwini” (Matt 6:10)…. Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe.”—UPOPE BENEDICT XVI, kuBaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican Ndiyayithanda imibhalo engezantsi kaDaniel O'Connor incwadi entsha enamandla ngalo mbandela:

Kwiminyaka engamawaka amabini kamva, owona mthandazo umkhulu awuyi kuphendulwa.

Oko kwalahlwa nguAdam noEva emyezweni — oko kukuthi, Umanyano lwentando yabo nentando kaThixo, ezithe zanceda intsebenziswano yazo kwimilinganiselo engcwele yendalo — iya kubuyiselwa eCaweni. 

Isipho sokuphila ngentando yobuthixo sibuyisela kwabo bahlawulelweyo isipho ebesikade sinaso ngaphambi kuka-Adam nesivelise ukukhanya kukaThixo, ubomi nobungcwele kwindalo… -UMfu Joseph Iannuzzi, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Iindawo zohlobo lwe-3180-3182); QAPHELA. Lo msebenzi uqinisekisa ukuvunywa kweYunivesithi yaseVatican kunye nokuvunywa kwicawa

U-Yesu watyhilela uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccaretta icebo lakhe lexesha elizayo, lo "mhla wesixhenxe", lo "kuphumla kwesabatha" okanye "emini enkulu" yoSuku lweNkosi: 

Ndinqwenela, ke, ukuba abantwana bam bafumane ubuntu baMi kwaye bathathe ikopi eyenziwe nguMphefumlo woBuntu baMi kwiNtando kaThixo… Ngokunyuka ngaphezulu kwendalo yonke, baya kubuyisela amalungelo oMdalo-Owam ngokunjalo nowezidalwa. Baza kuzisa zonke izinto kwimvelaphi yendalo kunye nakwinjongo yokuba indalo ibekho… —ISityhi. UYosefu. Iannuzzi, Ubungangamsha beNdalo: uLoyiso lweNtando kaThixo eMhlabeni kunye noMhla woXolo kwiiNcwadi zooTata beCawe, ooGqirha kunye neMfihlakalo (Nceda ufumane indawo eyi-240)

Ngokwenene, uYesu unqwenela ukuba abakhe ubomi bangaphakathi abe nguMtshakazi waKhe ukuze amenze “Engenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze abe ngcwele yaye angabi nasiphako.” [7]I-Eph 5: 27 KwiVangeli yanamhlanje, sifunda ukuba ubomi obungaphakathi bukaKristu babusisivumelwano kunye noBawo kwiNtando yaKhe yobuNgcwele: "UBawo ohleli kum wenza imisebenzi yakhe." [8]John 14: 10

Ngelixa ukugqibelela kugcinelwe izulu, kukho inkululeko ethile yendalo, ukuqala ngomntu, eyinxalenye yesicwangciso sikaThixo seXesha loXolo:

Yiyo ke loo nto isenzo esipheleleyo soqulunqo loMdali esichaziweyo: indalo apho uThixo nendoda, indoda nomfazi, ubuntu nendalo ziyavumelana, kwincoko, kubudlelane. Eli cebo, licatshukiswa sisono, lathatyathwa ngendlela emangalisa ngakumbi nguKrestu, eliqhuba ngokungummangaliso kodwa ngempumelelo kwinyani yangoku, kwi kulindela ukuzalisekisa…  —UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

Ke, xa sithetha ngokuza kukaKristu kwi Kusasa yoMhla weNkosi wokuhlanjululwa nokuhlaziywa komhlaba, sithetha ngo ingaphakathi Ukuza koBukumkani bukaKristu ngaphakathi komphefumlo ngamnye okuya kubonakala ngokwenyani kwimpucuko yothando oluya kuthi, kangangexesha ("iminyaka eliwaka"), luzise ubungqina kwaye luphelele ububanzi zeVangeli kuye eziphelweni zomhlaba. Ngokwenene, uYesu wathi, “ezi ndaba zilungileyo yobukumkani Iya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba, njengobungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke ukufika ukuphela. ” [9]Matthew 24: 14

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… —I-POPE PIUS XI, Ikota yePrimas, Iseluleko, n. I-12, Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-11 ku-Matshi 1925

Icawe, equka abanyuliweyo, ibhalwe ngokufanelekileyo kusasa okanye Kusasa… Iya kuba ngumhla wakhe ngokupheleleyo xa ekhanya ngokuqaqamba okugqibeleleyo ingaphakathi ukukhanya. —St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyure, V. III, iphe. 308  

ICatechism ishwankathela isipho sokuphila ngokuthanda kukaThixo, nalapho iCawe izakuthi yothweswe isithsaba, intle:

Ayizukungqinelani nenyaniso ukuqonda amagama, “Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengasezulwini,” Ukuthetha ukuthi: “kwiCawe njengakwiNkosi yethu uYesu Krestu uqobo”; okanye "kuMtshakazi obezelwe, kanye njengokuba kunjalo kuMyeni akwenze ukuthanda kukaYise." -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2827

 

UTHIXO UYOLELA… IINKONZO ZEBANDLA

Yiyo le nto, xa uYesu wathi kuSt Faustina…

Uya kulungiselela ihlabathi ukuza kwam kokugqibela. —UYesu ukuya eSt. Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 429

… UPope Benedict ucacisile ukuba oku akuthethi ukuphela kwehlabathi okusondeleyo xa uYesu eza kubuya “ukugweba abafileyo” (ukutshona kwemini yeNkosi) nokumisela “amazulu amatsha nomhlaba omtsha”, “umhla wesibhozo” —okwaziwa ngokwesiko njengo “Ukuza kwesiBini.” 

Ukuba umntu ebeyithatha le ngxelo ngokwexesha, njengomyalelo wokulungela, ngokungathi kunjalo, ngokukhawuleza ukuBuya kwesiBini, kuya kuba bubuxoki. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. Ngowe-180-181

Ewe kunjalo, nokufa kuka-Antichrist yinto eyenzeka kwisiganeko sokugqibela:

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui ("INkosi uYesu iya kuyitshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo ') ngengqondo yokuba uKrestu uya kubetha uMchasi-Kristu ngokumkhanyisela ngokuqaqamba okuya kuba ngathi kukunye nomqondiso wokuBuya kwakhe kwesiBini… -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

Endaweni yokuba ufundile, kuninzi okuninzi okuzayo, okushwankathelwe apha ngababhali be Intyilalwazi yamaKatolika:

Eyona nto iphawuleka ngakumbi kwiziprofetho ezibhekiswa 'kumaxesha okugqibela' kubonakala ngathi sinesiphelo esinye, ukubhengeza intlekele enkulu elindele uluntu, uloyiso lweCawe, kunye nokuhlaziywa kwehlabathi. -I-Catholic Encyclopedia, Isiprofetho, www.newadvent.org

Kule ncwadi Ukuphela kweLizwe langoku kunye neMfihlelo zoBomi beXesha elizayo (incwadi iSt Thérèse ebizwa ngokuba "sesinye sezona zibabalo zibalaseleyo ebomini bam"), umbhali uFr. UCharles Arminjon uthi: 

… Ukuba sifunda okomzuzwana nje imiqondiso yexesha langoku, iimpawu ezixhalabisayo zemeko yethu yezopolitiko kunye noguquko, kunye nenkqubela phambili yempucuko kunye nokukhula kwangaphambili kobubi, ehambelana nenkqubela phambili yecala loluntu kunye nokufunyanwa kwezinto ukuhleleka, asinakusilela ukubona kwangaphambili ukusondela kokuza komntu wesono, kunye neentsuku zenkxwaleko eyaxelwa kwangaphambili nguKristu.  -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 58; Iziko leendaba laseSophia

Nangona kunjalo, umchasi-Kristu ayililo igama lokugqibela. Abangendawo ababambe amandla okwangoku ayililo ilizwi lokugqibela. Abaqulunqi bale nkcubeko yokufa ayililo igama lokugqibela. Abatshutshisi abaqhubela ubuKrestu emhlabeni ayililo ilizwi lokugqibela. Hayi, uYesu Krestu kunye neLizwi lakhe lilizwi lokugqibela. Ukufezekiswa kukaBawo wethu uBawo lilizwi lokugqibela. Ubunye babo bonke phantsi koMalusi omnye ligama lokugqibela. 

Ngaba inokwethembeka ngokwenene into yokuba umhla apho bonke abantu baya kumanyana kule mvisiswano kudala ifunwa iya kuba ngulo xa amazulu ayakudlula ngogonyamelo olukhulu-ukuba ixesha apho uMlo weCawa engena ngokuzaliseka kwakhe kuya kungqinelana nelo lokugqibela intlekele? Ngaba uKristu angadala iCawe ukuba izalwe ngokutsha, kubo bonke ubuqaqawuli bayo nabo bonke ubuqaqawuli bobuhle bayo, ukuze yome kwangoko imithombo yobutsha bayo kunye nokukhululeka kwayo okungapheliyo? okuninzi kuvisisana nesiBhalo Esingcwele, kukuba, emva kokuwa kuka-Antichrist, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lempumelelo kunye noloyiso. —Fr. UCharles Arminjon, Ibid., Iphe. I-58, 57

Ngokwenene le yimfundiso yomantyi:[10]cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

“Kwaye baya kuliva izwi lam, kwaye kuya kubakho umhlambi omnye nomalusi omnye.” [UYohane 10:16] Wanga uThixo… kungekudala angasizalisekisa isiprofeto saKhe sokuguqula lo mbono ududuzayo wexesha elizayo ube yinyani yangoku… Kungumsebenzi kaThixo ukuzisa eli lixa lokonwaba kwaye ulazise kubo bonke ... Xa lifikile, liyakuba yure eligcweleyo, elikhulu elinemiphumela hayi kuphela ekubuyiseleni uBukumkani bukaKristu, kodwa Ukuhlaziywa kwe… kwehlabathi. Sithandaza ngokuzingisileyo, kwaye sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandaze kuluntu olunqwenelekayo kakhulu kuluntu. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Kuxolo lukaKristu eBukumkanini bakhe", UDisemba 23, 1922

Ngoku, ndicinga ukuba umfundi wam uyakuqonda ukuba yeyiphi indima yam… eyaqala ngokungekho mthethweni kusuku loLutsha lweHlabathi kwiminyaka elishumi elinesixhenxe eyadlulayo…

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

… Nendima yeNkosikazi Yethu:

Lilungelo likaMariya ukuba yiKhwezi lasekuseni, elazisa ngelanga… Xa evela ebumnyameni, siyazi ukuba ukufuphi. NguAlfa no-Omega, owokuqala nowokugqibela, isiqalo nesiphelo. Yabona, uyeza kamsinya; umvuzo wakhe unaye, ukubaabuyekeze elowo ngokwemisebenzi yakhe. Inene, ndiza kamsinya. Amen. Yiza, Nkosi Yesu. ” -Khadinali Obusisiweyo uJohn Henry Newman, Ileta eya kuMfu EB Pusey; "Ubunzima bama-Anglican", uMqulu II

maranatha! Yiza Nkosi Yesu! 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?

Kule Mlindo

Iintsuku ezimbini ezingakumbi

Ukuqonda isigwebo "sabaphilayo nabafileyo": Izigwebo zokugqibela

UFaustina, kunye nomhla weNkosi

Inceba kwi-Chaos

Indlela elahlekile ngayo iXesha

Ukuhlaziywa kweCawa

Ukuza okuPhakathi

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

I-Millenarianism-Iyintoni, kwaye ayikho

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Iidayari, n. 1588
2 Iidayari, n. 1588
3 cf. Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo
4 cf. Izigwebo zokugqibela
5 cf. ISityhi 12: 1-2
6 "… Yonke imihla xa sithandaza kuBawo wethu oyiNgcwele sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni, njengokuba isenziwa ezulwini” (Matt 6:10)…. Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe.”—UPOPE BENEDICT XVI, kuBaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican
7 I-Eph 5: 27
8 John 14: 10
9 Matthew 24: 14
10 cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.