Utolo oluNgcwele

 

Ixesha lam kwingingqi yase-Ottawa / yaseKingston eCanada lalinamandla kwisithuba sangokuhlwa ezintandathu kunye namakhulu abantu ababesiza kuloo ndawo. Ndize ngaphandle kweentetho ezilungiselelwe okanye amanqaku ndinomdla wokuthetha "ngoku ilizwi" kubantwana bakaThixo. Enkosi ngokuyinxenye kwimithandazo yakho, abaninzi banamava kaKristu uthando olungenamiqathango kunye nobukho ngokunzulu ngakumbi njengoko amehlo abo evuliwe kwakhona kumandla eSakramente kunye neLizwi lakhe. Phakathi kwezinto ezininzi endizikhumbulayo, yintetho endayinika iqela labafundi abaphezulu. Emva koko, enye intombazana yeza kum yaza yathi ibudibana noBukho kunye nokuphiliswa kukaYesu ngendlela enzulu… emva koko yaqhekeka yalila ezandleni zam phambi kwabo yayifunda nabo.

Umyalezo weVangeli uhlala ulungile, uhlala unamandla, uhlala uhambelana. Amandla othando lukaThixo ahlala ekwazi ukuhlaba nakwezona ntliziyo zilukhuni. Unoko engqondweni, eli lizwi lilandelayo belisentliziyweni yam kwiveki ephelileyo… 

 

IXESHA Imishini endikunike malunga ne-Ottawa kwiveki ephelileyo, umfanekiso we Utolo yayiyeyona nto iphambili engqondweni yam. Emva kokubhalwa kwam kokugqibela kokuqaphela indlela esingqina ngayo ngamazwi ethu, bekukho amagqabantshintshi avela kubafundi athi ndicebisa ubugwala "ukuthula" kunye "nokuyekelela" okanye, ngazo zonke iingxaki ezenzeka kulawulo oluphezulu, ndihlala "kwelinye ilizwe." Ewe, kule ngxelo yokugqibela, ndiyathemba ukuba ndihlala kwelinye ilizwe-indawo yoBukumkani bukaKristu apho ukuthanda uThixo nommelwane ngumgaqo wobomi. Ukuphila ngokwalo mthetho kunjalo into kodwa ligwala…

Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla, nowothando, nowokuzithiba. (2 Timoti 1: 7)

Kanye xa umntu esebenza kuloo moya ubungqina babo bunamandla okwenza oko woyise umhlaba. [1]1 John 5: 4  

 

UTOLO LUKATHIXO

Ukuze utolo lufikelele ngokupheleleyo kwithagethi, kukho izinto ezintlanu ezifunekayo: isaphetha; incam okanye intloko yotolo; shaft; ukufotwa (okugcina utolo luthe nkqo xa lindiza), kwaye okokugqibela, i-nock (inotshi exhomekeke kumtya wesaphetha). 

UYesu wathi, “La mazwi ndiwathetha kuwe andiwathethi ngokwam. UBawo ohleli kum, uyayenza imisebenzi yakhe.[2]John 14: 10 NguBawo othethayo; NguYesu onikelayo ilizwi kwela Lizwi; kunye noMoya oyiNgcwele oyithwala ayise entliziyweni yalowo bekucelelwe yena. 

Ngoko ke, cinga ngoMtoli njengoYesu Kristu. Ewe incwadi yeNtsingiselo iyamchaza enjalo:

Ndabona, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha. Wanikwa isithsaba, kwaye wakhwela ihashe esoyisa eqhubela phambili noloyiso lwakhe. (ISityhilelo 6: 2)

NguYesu Kristu. Umvangeli ophefumlelweyo [uSt. John] akabonanga kuphela intshabalalo eziswa sisono, yimfazwe, yindlala nokufa; Wabona kwasekuqaleni uloyiso lukaKrestu. —Idilesi, Novemba 15, 1946; umbhalo osemazantsi we IBhayibhile yesiNararre, "Isityhilelo", iphe.70

Isaphetha nguMoya oyiNgcwele kwaye iTolo lenza iLizwi likaThixo. Wena kunye nam singumtya wokuhamba, loo nxalenye kufuneka ithambe kwaye ithobele, ishiywe kwisandla se-Divine Archer.

Ngoku, utolo ngaphandle kweshafti olomeleleyo alupheleli nje ekubalekeni ngokuthe ngqo kodwa kumandla Ingayiqhubela kwithagethi yayo. Ukuba ishafti ibuthathaka, iyakuqhekeka phantsi koxinzelelo okanye yaphuke xa ibetha ithagethi yayo. inyaniso yimiqolo yeTolo eliNgcwele. Inyaniso eqinisekileyo inikwe thina ngomthetho wendalo kunye neemfundiso zikaKristu kwiZibhalo kunye neNkcubeko eNgcwele. Lo ngumngxunya ongaphukiyo amaKristu ayalelwa ukuba awuthwale awuse ehlabathini. Nangona kunjalo, ukuqinisekisa ukuba ishafti iyinyani ngokwenyani, kufuneka incanyathiselwe kuludwe, oko kukuthi, Imagisterium okanye igunya lokufundisa leCawa, eliqinisekisa ukuba iNyaniso ayiphambuki ekunene okanye ekhohlo. 

Konke okuthethileyo, ukuba iNyaniso ayinalo utolo okanye incam, yiyo loo nto uthando, emva koko ihlala iyinto engacacanga ethi, ngelixa ikwazi ukufikelela ekujolise kuyo, ingakwazi ukungena entliziyweni yomnye. Yile nto ndibhekisa kuyo kwimibhalo yam emibini yokugqibela. Ukuthetha inyani ngendlela ephikisana nothando kunye nobulungisa kuphelisa ukutyumza endaweni yokuhlaba. Luthando oluvula intliziyo yomnye ukuze ishafu yeNyaniso ingene. Bazalwana noodade, akufuneki sibuze iNkosi yethu malunga noku:

Ndininika umyalelo omtsha: thandanani. Njengoko ndinithandileyo mna, yenzani ngokunjalo nani. (UYohane 13:34)

Nantsi ke into ekuthiwa yincam yothando oluBukhali:

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Alunakhwele, [uthando] aluzikhukhumali, alunabukrwada, alunabukrwada, alufuni ezalo izilangazelelo, alukhawulezi ukukhawuleza, alukhathazi ngobubi, alunemihlali ngokwenza ububi. luvuyisana nenyaniso. Luthwala iinto zonke, lukholelwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lunyamezela iinto zonke. Uthando soze lwehluleka. (1 Kor. 13: 4-8)

Uthando soze lwehlulekaOko kukuthi, akaze asilele ukungena entliziyweni yomnye kuba “uThixo uluthando.” Ngoku, nokuba uthando alwamkelwe na; ingaba okanye hayi ishafu yenyaniso ifumana umhlaba olungileyo yenye into (jonga uLuka 8: 12-15). Imbopheleleko yomKristu iphela, ngokungathi kunjalo, ngentando ekhululekileyo yomnye umntu. Kodwa kubi kangakanani ukuba iintolo zikaKristu zisilele ukufikelela kwithagethi ngenxa yokungakhathali, ukungahoyi, okanye isono.

 

 

ABAPOSTILE BOLUTHANDO

Kwiimfesane zikaMama wethu kwihlabathi liphela, ubiza amaKristu ukuba abe nguye “Abapostile Bothando” ababizelweyo “Khusela inyaniso.” Utolo oluButhixo ayilulo nje uthando. AmaKristu akanakunciphisa i-mission yawo yokuba ngoonontlalontle. Utolo olungena shaft alunakho ukugqobhoza intliziyo yomnye ngaphandle kwamandla enyaniso "esikhululayo."

Inyaniso ifuna ukufunwa, ifunyanwe kwaye ichazwe ngaphakathi "kuqoqosho" lwesisa, kodwa isisa kwithuba laso kufuneka liqondwe, liqinisekiswe kwaye lenzelwe ekukhanyeni kwenyaniso. Ngale ndlela, ayisiyiyo kuphela ukuba senza inkonzo yesisa ekhanyiselwe yinyaniso, kodwa sikwanceda ukunika ukuthembeka kwinyani, ibonisa amandla ayo okholisayo kunye nokuqinisekisa kulungelelwaniso lwentlalo. Lo ngumcimbi ongenantsingiselo namhlanje, kwimeko yezentlalo kunye neyenkcubeko ebeka kwakhona inyaniso, ihlala ingayikhathaleli kwaye ibonakalise ukungathandabuzi ukwanda kobukho bayo. -IPOPE BENEDICT XVI, IiCaritas eVaritate, n. I-2

Inyaniso ngaphandle kothando isemngciphekweni wokuba “iguqukele” ngokuchasene nokushumayela. Uthando lukhokele, yintoni esika umoya, yintoni evula enye kwinyaniso esindisayo. Ukuguqula abantu, kwelinye icala, kungamandla aqinisekileyo okuba ngelixa uphumelela impikiswano usilele ukuphumelela umphefumlo. 

Icawa ayibandakanyeki kuguquka. Endaweni yoko uyakhula ngo "kutsala"Njengokuba uKrestu “etsala konke kuye” ngamandla othando lwakhe, efikelela encotsheni ngedini loMnqamlezo, ke ngoko iBandla liphumeza injongo yalo ukuya kuthi, ngokumanyene noKrestu, liphumeze yonke imisebenzi yalo ngokwasemoyeni. kunye nokuxelisa okusebenzayo kothando lweNkosi yakhe. -BENEDICT XVI, Ohlala Ekhaya Ngokuvulwa Kwenkomfa Jikelele yesihlanu yoBhishophu baseLatin American naseCaribbean, ngoMeyi 13, 2007; IVatican.va

 

AMAXESHA OKUYINGOZI… INDLELA YOKUBA NESIBINDI

Bazalwane noodade, siphila kumaxesha anobungozi. Kwelinye icala, umoya "wobuzwilakhe" oxhaswa ngurhulumente usasazeka ngokukhawuleza ofuna ukuval 'umlomo iCawe nge-ajenda eqhubela phambili ebizwa ngokuba "ngumchasi-Kristu." Kwelinye icala, kukho ifayile ye- ibandla lobuxoki Ukuvela ngaphakathi kweCawa yamaKatolika ebizwa ngokufanelekileyo ngokuba yi "antichurch" ekhuthaza "antigangeli. ” Njengoko uSt. Paul walumkisa:

Ndiyazi ukuba emva kokumka kwam iingcuka eziqwengayo ziya kuza phakathi kwenu, zingawucongi umhlambi. (IZenzo 20:29)

Ngoku simi phantsi kobuso obona bumdaka phambili obukhulu kwimbali eyakha yenzeka ebantwini. Ngoku sijongane nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye ne-anti-cawe, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-ivangeli, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. —UKareinal uKarol Wojtyla (UMPOPHILE JOHN PAUL II) Inkomfa ye-Ekaristi yokubhiyozela iminyaka emibini ukusayinwa kweSibhengezo senkululeko, ePhiladelphia, PA, 1976; cf. Katolika kwi-Intanethi

Sijongene njani "nokugqibela okokugqibela" emva koko? Ngokuvumela uMkhweli phezu kweHashe elimhlophe ukuba asebenzise us ukutshisa iintolo zakhe zobuthixo ehlabathini.

[ISt. John] uthi wabona ihashe elimhlophe, nomkhweli wehashe enesithsaba enesaphetha… Wathumela uMoya oyiNgcwele, onamazwi abathunywa bathuma njengeentolo efikelela entliziyweni yomntu, ukuze boyise ukungakholwa. UVictorinus, Amagqabantshintshi nge Apocalypse, Ch. 6: 1-2

Umbuzo ngulo, ngaba siya kuvumela i-nock ye-Divine Will ukuba icinezele kuthi? Okanye sisoyika ukuthetha inyani? Kwelinye icala, ngaba nathi singabantu behlabathi, abanekratshi okanye abanomsindo okhawulezayo wothando ukukhokela yonke ingcinga, ilizwi kunye nesenzo? Ngaba ekugqibeleni siyakuthandabuza ukusebenza kweLizwi likaThixo, eliyinyani nothando, endaweni yoko sithabathela ezandleni zethu imicimbi?

Thethani inyani ngothando. Zizo zombini. 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Uthando neNyaniso

Inqanawa emnyama - Icandelo I kwaye Icandelo II

Ekugxekeni abefundisi

Ukubetha uMthanjiswa kaThixo

NgokuSebenzayo Ukuthetha

Ukuya kwi-Extremes

Ukusinda kwiNkcubeko yethu enetyhefu

 

UMark uyeza eVermont
Nge-22 kaJulayi kuRhoqo loSapho

khangela Apha ufuna ulwazi olungolunye.

UMarko uza kudlala isandi esihle
McGillivray isiginci esenziwe ngesandla.


khangela
bbnmayikngcongs.com

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 1 John 5: 4
2 John 14: 10
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.