Imibhalo engezantsi kaThixo

Umkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta kunye noSt Faustina Kowalska

 

IT igcinelwe le mihla, ekupheleni kwexesha lethu, ukuba uThixo ongeze imibhalo esemazantsi emibini kwiZibhalo eziNgcwele.

 

IZIBETHI EZISISIKELEKO

Kumbono onamandla, St. Gertrude Omkhulu (d. 1302) wavunyelwa ukuba aphumze intloko yakhe kufutshane nenxeba esifubeni sikaYesu. Njengoko wayemamele iNtliziyo yakhe ebethayo, wabuza uMpostile oNgcwele uJohn oyiNtanda ukuba kwenzeke njani na ukuba, ontloko yakhe yayilele esifubeni soMsindisi kwiSidlo sangokuhlwa sokugqibela, wathi cwaka ngokupheleleyo kwiincwadi zakhe malunga no ukubetha kwentliziyo ethandekayo yeNkosi yakhe. Wazisola kuba engazange athethe nto ngaloo nto ukuze asifundise. Kodwa ungcwele waphendula wathi:

Umnqophiso wam yayikukubhalela iCawe, isasebusaneni, into malunga neLizwi likaThixo uYise elingadalwanga, into enokuthi yona ngokwayo inike amandla kubo bonke ubukrelekrele babantu kude kube sekupheleni kwexesha, into ekungekho mntu unokuze aphumelele kuyo. ukuqonda ngokupheleleyo. Ngokubhekisele kwi ulwimi kwezi zibethi zisikelelweyo zeNtliziyo kaYesu, zigcinelwe iminyaka yokugqibela xa umhlaba, umdala kwaye ubanda eluthandweni lukaThixo, uyakufuna ukufudunyezwa kwakhona ngokutyhilwa kwezi mfihlakalo. -Legatus divinae pietatis, IV, 305; "Isityhilelo Gertrudianae", ed. I-Poitiers kunye neParis, ngo-1877

Khawucinge nje okomzuzwana ukuba intliziyo yomntu ibunjwe “ngamacala amabini.” Elinye icala litsalela igazi entliziyweni kuzo zonke izihlunu zomzimba kwaye lityhale elo gazi emiphungeni; elinye icala litsalela igazi elizaliswayo (oxygenated) eliphuma emiphungeni libuyele entliziyweni, lithi ke liphonswe kwakhona kwizicubu zomzimba kunye namalungu ukuzisa ubomi obutsha, ngokungathi kunjalo.

Ngokukwanjalo, umntu unokuthi kukho “amacala amabini” kwiSityhilelo esingokobuthixo, esenziwa inyama ILizwi lenziwe inyama. Njengokuzaliseka koMnqophiso oMdala, uThixo utsala yonke imbali yoluntu kwiNtliziyo kaKristu, eyiguqula ngokuphefumla koMoya oyiNgcwele; obu bomi butsha “butyhalelwa” kwixesha langoku nakwixesha elizayo “ukubuyisela zonke izinto” kuMnqophiso oMtsha. “Ukungena” sisenzo sikaKristu sokuthwala izono zethu kuYe; “umthumeli” nguKristu ozenza ntsha zonke izinto.

Ke, njengokuba umsebenzi wentliziyo yomntu kukumpompa igazi kuwo wonke umzimba ukuze ukhule ube ngumntu omdala ngokupheleleyo, ngokunjalo, iNtliziyo kaKristu isebenza ukuzisa yonke into. Umzimba kaKristu ube ngogqibeleleyo, oko kukuthi, ukuphelela

Kwaye wabanika abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, abanye ngabalusi nabafundisi, ukuze abangcwele balungele umsebenzi wobulungiseleli, ukwakhiwa komzimba kaKristu, side sonke sifikelele kubunye bokholo. ukumazi uNyana kaThixo, ebudaleni ebudodeni, ede efikele kubukhulu bukaKristu. . . .

Le nto ndiyichazile ngasentla sele isaziwa kuthi kwiSityhilelo sikaWonke-wonke seBandla. Ngokubeka iindlebe zethu kwiNtliziyo kaKristu, nangona kunjalo, sifunda iinkcukacha kunye nemizuzu yendlela yonke le nto eya kwenziwa ngayo. Leyo yindima yento ebizwa ngokuba “sisityhilelo sangasese” okanye isiprofeto. 

Asiyondima yabo ukuphucula okanye ukugqibezela iSityhilelo sikaKristu esiqinisekileyo, kodwa kuku ncedisa ukuhlala ngokuzeleyo kwixesha elithile lembali. Ukukhokelwa yiMagisterium yeCawa, i sensid fidelium Uyayazi indlela yokuqonda kunye nokwamkela kwezi zityhilelo nokuba yeyiphi na into ebiza ubizo lukaYesu okanye abangcwele bakhe kwiCawe. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-67

 

IMIFANEKISO KATHIXO

Kwiincwadi zeVangeli, sinikwa iziqendu ezibini ngokukodwa ezityhila amacala amabini eNtliziyo kaKristu. Isicatshulwa sokuqala sityhila umsebenzi wela cala liSikelelweyo elitsalela kuye zonke izinto Inceba kaThixo:

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. (UYohane 3:16)

Isiqendu sesibini sityhila injongo yela cala lesibini, elikukubuyisela zonke izinto kuKristu kuKristu Ukuthanda KukaThixo:

Thandazani ngokwenjenje: Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, mabufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni, njengasezulwini. ( Mateyu 6:9-10 )

Ngaloo ndlela, izityhilelo zikaYesu kwiNgcwele uFaustina ngeNceba Yobuthixo zingumbhalo osemazantsi kuYohane 3:16 . Ngabo "Ulwimi lweebhithi ezisikelelekileyo" yeNtliziyo eNgcwele ezithabatha igama elithi “uthando” kwesi siBhalo zize, ngokungathi zidlula kumbindi kaFaustina, ziliqhekeza zibe yintlaninge yeenyaniso ezibalaseleyo eziphathelele uthando Lwakhe.

Ngokunjalo, izityhilelo eziya kuLuisa ngeNtando yobuThixo ziwahlulahlule nje amagama athi “Mabufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni, njengokuba isenziwa emazulwini” kwindlela nesizathu sokuba inzaliseko yabo ibe yeyona ngqibelelo kunye “nesiqu esipheleleyo” somntu awathi uKristu wasifanela emnqamlezweni. Ngamafutshane, ngabo ukubuyisela koko kwalahlekwa nguAdam kumyezo wase-Eden. 

Walahlekelwa lusuku oluhle lwentando kaThixo, wazehlisa isidima sakhe kangangokuba wavusa usizi… [uYesu] wamlungiselela indawo yokuhlamba ukuze amhlambe kuzo zonke izono zakhe, amomeleze, amhombise, ngendlela yokuba ahlambuluke. umnike imfanelo yokwamkela kwakhona laa ntando yobuThixo awayikhabayo, eyathi yabumba ubungcwele bakhe nolonwabo lwakhe. Mntwana, akukho namnye umsebenzi okanye intlungu awayivayo, engazange ifune ukuyilungisa kwakhona iNtando yobuThixo kwizidalwa. —INenekazi lethu eLuisa, Intombikazi ebukumkanini bokuthanda kukaThixo, Usuku lwamashumi amabini anesithathu (a)[5], benedictinesofthedivinewill.com 

Yiyo loo nto kulandela ukuba ukubuyisela zonke izinto kuKristu kunye nokubuyisela abantu emva ukuzithoba kuThixo yinjongo enye kunye. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremin. I-8

Oku "ukuzithoba" akukokuthobela nje, kodwa kukuzuza kunye nokulawula, njengoko uKristu wenzayo, uBukumkani boBukumkani bukaThixo. 

Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Intlawulelo iya kufezekiswa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe… —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

Isipho sokuphila ngentando yobuthixo sibuyisela kwabo bahlawulelweyo isipho ebesikade sinaso ngaphambi kuka-Adam nesivelise ukukhanya kukaThixo, ubomi nobungcwele kwindalo… -UMfu Joseph Iannuzzi, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Iindawo zeNdawo yokucela ubhalo 3180-3182) 

The IKatekism yeCawa yamaKatolika ifundisa ukuba “Indalo yonke yadalwa 'ikwimeko yokuhamba' (kwi-statu viae) ekupheleleni ngokupheleleyo okusaza kuzuzwa, nto leyo emiselwe nguThixo. ”[1]IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-302 Oko kugqibelela kunxibelelene nomntu, ongeyonxalenye yendalo kuphela kodwa incopho yayo. Njengoko uYesu watyhilayo kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccaretta:

Ndinqwenela, ke, ukuba abantwana bam bafumane ubuntu baMi kwaye bathathe ikopi eyenziwe nguMphefumlo woBuntu baMi kwiNtando kaThixo… Ngokunyuka ngaphezulu kwendalo yonke, baya kubuyisela amalungelo oMdalo-Owam ngokunjalo nowezidalwa. Baza kuzisa zonke izinto kwimvelaphi yendalo kunye nakwinjongo yokuba indalo ibekho… —ISityhi. UYosefu. Iannuzzi, Ubungangamsha beNdalo: uLoyiso lweNtando kaThixo eMhlabeni kunye noMhla woXolo kwiiNcwadi zooTata beCawe, ooGqirha kunye neMfihlakalo (Nceda ufumane indawo eyi-240)

Oku kukwathetha ukuba izityhilelo ezinikezelwe kuLuisa aziyonto intsha kwaye ziqulethwe ngokuthe ngqo kwiSityhilelo sikaKrestu esidlangalaleni. Ngawo, ngokulula, umbhalo osemazantsi: 

Ayizukungqinelani nenyaniso ukuqonda amagama, “Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengasezulwini,” Ukuthetha ukuthi: “kwiCawe njengakwiNkosi yethu uYesu Krestu uqobo”; okanye "kuMtshakazi obezelwe, kanye njengokuba kunjalo kuMyeni akwenze ukuthanda kukaYise." -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2827

 

UKUKHALA KWENTLIZIYO ENGCWELE

Olona lwimi lubalaseleyo lweNceba yobuNgcwele kunye nezityhilelo zeNtando yobuThixo zenza iZwi lesiprofetho leLizwi. "iibhithi ezisikelelekileyo" yeNtliziyo eNgcwele. Inceba kaThixo yilaa mazwi atsalela izono zoluntu kwinzaliseko yothando lukaThixo olufuziselwa ngumkhonto wejoni; Intando yobuNgcwele kukuphefumla kobomi obutsha uThixo abujonge kwiBandla laKhe obubonakaliswa liGazi naManzi aphuma entliziyweni yakhe. Ezi zityhilelo zibekwe ngexesha ngokuchanekileyo "Kwixesha lokugqibela xa ihlabathi, likhulile kwaye libanda eluthandweni lukaThixo, kuya kufuneka ukuba lifudunyezwe kwakhona ngokutyhilwa kwezi mfihlelo." 

Ke, Intliziyo eNgcwele kaYesu iya Koyisa xa, ngeenceba zeNceba yakhe yobuThixo, umntu ezincamile ngokuthanda kwakhe komntu kwaye avumele intando kaThixo ukuba lawulani kuye.

Ubukumkani bam emhlabeni bubomi baM emphefumlweni womntu. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 1784

… Ye…

Icawa "uLawulo lukaKristu olusele lukho emfihlakalweni." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-763

Ngamanye amazwi, xa Intliziyo kaYesu ilawula ingathintelwa kwiCawe yakhe, kwandule ke oku kuqonda ‘kaBawo wethu’ kuzalisekise esinye isiprofeto sikaKristu:

Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani [ukuthanda kukaThixo] ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela. ( Mateyu 24:14 )

Konke kungenxa yemibhalo esemazantsi emibini emincinci kwimbali yosindiso.

 

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-302
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO.