Iingcango zeFaustina

 

 

THE "Ukukhanya”Iyakuba sisipho esingakholelekiyo kwihlabathi. Oku “Iliso leSiphango“—Oku ukuvuleka kwisaqhwithi- "ngumnyango wenceba" wokugqibela oya kuvulelwa lonke uluntu phambi kokuba "umnyango wobulungisa" ucango kuphela olushiywe luvulekile. Bobabini uSt. John kwi-Apocalypse yakhe no-St Faustina babhale ngale minyango…

 

UMNYANGO WENCEBA KWISITYHILELO

Kubonakala ngathi uSt.

Emva koko ndabona umbono ovulekileyo ezulwini, ndeva izwi elinjengexilongo, elalithethileyo kum, lisithi, Nyuka apha, ndikubonise izinto ezimele ukubakho emva koko. (ISityhi. 4: 1)

U-Yesu wasityhilela, ngo-St Faustina, ixesha elisondeleyo angene kulo umntu xa wathi kuye:

Bhala: ngaphambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiqala ndiwuvule ngokubanzi umnyango wenceba yam. Ongavumiyo ukungena emnyango wenceba yam uyakugqitha ngomnyango wobulungisa bam ... -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari yaseSt Faustina, n. 1146

Kunzima ukucinga ukuba ulwimi lweNkosi lwalungabhalwanga ngocoselelo xa wayethetha “ngomnyango” ovulekileyo. Kuba ubhale wathi:

Ndeva la mazwi ethethwa ngokucacileyo nangokunyanzela emphefumlweni wam, Uya kulungiselela ihlabathi ukuza kwam kokugqibela. —N. 429

Incwadi yesiTyhilelo, ewe, yile ncwadi iprofeta ngeziganeko zemihla yokugqibela ...

Unoyolo lowo uwafundayo ngokuvakalayo, banoyolo abo basivayo esi sigidimi; basigcina isigxina soko, kuba lisondele ixesha elimisiweyo. (ISityhi. 1: 3)

… Kwaye ayimangalisi into yokufunda olu lwimi “lomnyango ovulekileyo” ukuze Izulu nalo kuloo ncwadi. Kuvulwa nguKrestu ngokwakhe ophethe isitshixo sikaDavide kwisixeko sasezulwini, iYerusalem entsha.

Lowo ungcwele, oyinyaniso, ophethe isitshixo sikaDavide, ovula kungavali namnye, uvale kungabikho uvulayo… (IsiTy. 3: 7)

Lo mnyango wenceba yaKhe, enyanisweni, ukhokelela ku izibuko elikhuselekileyo lokubalekela kunye nokhuselo kubo bonke abaya kungena kula maxesha okugqibela. [1]Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

Ndiyayazi imisebenzi yakho (yabona, ndishiye ucango oluvulekileyo phambi kwakho, ekungekho namnye unako ukuluvala). Unamandla alinganiselweyo, ukanti uligcinile ilizwi lam, akwalikhanyela igama lam… Ngenxa yokuba ugcine umyalezo wam wonyamezelo, ndiyakukugcina ukhuselekile ngexesha lovavanyo oluza kuza ehlabathini lonke ukuvavanya Abemi bomhlaba. Ndiyeza ngokukhawuleza. Bambelela kwinto onayo, ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithsaba sakho. (ISityhi. 3: 8, 10-11)

 

UMNYANGO WOBULUNGISA KWISITYHILELO

Abo badlula ngomnyango wenceba bayakhuselwa kuwo umnyango wobulungisa eya kuvulwa ukuqala ukucoca umhlaba. Njengokuba uYudas wayephethe isitshixo sokungcatsha esivulekileyo esivule “umnyango wezobulungisa” eGadini yaseGetsemane, ngaloo ndlela kuqalwa uMdlandla nokufa kweNkosi yethu, ngokunjalo, "uJudas" uya kuvula "umnyango wobulungisa" la maxesha okugqibela ukungcatsha iBandla kwaye aqale eyakhe inkanuko.

Emva koko ingelosi yesihlanu yavuthela ixilongo layo, ndaza ndabona i Nkwenkwezi leyo yayiwile ezulwini ivela emhlabeni. Yanikwa isitshixo sokungena enzonzobileni. Yavula indlela yokuya enzonzobileni, kwaza kwaphuma umsi kuloo mngxuma njengomsi weziko elikhulu. Ilanga nomoya zenziwa mnyama ngumsi ophuma kule ndawo. (ISityhi 9: 1-2)

KubuYuda, "iinkwenkwezi" zihlala zibhekisa kwiinkokheli eziwileyo. [2]cf. umbhalo osemazantsi IBhayibhile eNtsha yaseMelikaISityhi 9: 1 Abanye bakholelwa ukuba le "nkwenkwezi" yinkokeli ewile eCaweni, "umprofeti wobuxoki" ophakama emhlabeni ukukhohlisa abemi bawo kwaye afune ukuba bonke banqule "umfanekiso werhamncwa." [3]cf. ISityhi 13: 11-18

Umsi ophuma enzonzobileni wenza mnyama “ilanga nomoya,” oko kukuthi, ukukhanya kwaye umoya yinyaniso.

… Ngokuqhekeka eludongeni umsi kaSathana ungene kwitempile kaThixo.  —UPopu Paul VI, Homily ngexesha leMisa yeSt. UPeter noPawulos, Juni 29, 1972,

Kodwa imimoya yenkohliso ekhutshwe kwalapha enzonzobileni ayinampembelelo kwabo bangene kumnyango wenceba:

Emsini apho kwaphuma iinkumbi, zaya emhlabeni, zanikwa igunya elifanayo nelomadudwane bomhlaba. Baxelelwa ukuba bangalimazi ingca yomhlaba okanye nasiphi na isityalo okanye nawuphi na umthi, kodwa kuphela abo bantu babengenalo itywina likaThixo emabunzini abo. (ISityhi 9: 3-4)

“Umnyango wobulungisa” uvulwe ngabo bangavumiyo inceba kaThixo, abakhetha ukuyivula “inkcubeko yokufa.” Isibhalo sithi ukumkani wenzonzobila ogama linguAbhadon elithetha ukuthi "uMonakalisi." [4]cf. ISityhi 9:11 Inkcubeko yokufa, ngokulula, iyavuna ukufa ngokwasemzimbeni nangokwasemoyeni. UYesu wathi,

Lowo ukholwayo kuNyana, unobomi obungunaphakade; ke lowo ungamviyo uNyana, akayi kubona bomi; ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe. (UYohane 3:36)

Ke ngoko, uThixo ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe. (2 Tes. 2: 11-12)

Ucango luvaliwe ekugqibeleni xa umchasi-Kristu, isixhobo Intshabalalo, yena utshatyalalisiwe kunye Bonke abalandeli bakhe, kwaye uSathana uvalelwe enzonzobileni kangangexesha: "iwaka leminyaka."

Irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso emehlweni alo, wabalahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo baqubuda kuwo umfanekiselo walo; Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure. Abanye babulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe, zaza zonke iintaka zangcangcazela inyama yazo. Ndabona ingelosi isihla ivela ezulwini, iphethe isitshixo senzonzobila kunye nomxokelelwane onzima ngesandla sayo. Wayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka, wayiphosa enzonzobileni, wayitshixela, wayitywina, ukuze ingabi nako ukuphambukisa iintlanga de Iminyaka eliwaka igqityiwe. Emva koko iya kukhutshwa ithutyana. (ISityhi. 19: 20-20: 3)

 

Imini yeNkosi

Bhala oku: ngaphambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba. Ngaphambi kokuba ifike imini yomgwebo, abantu baya kunikwa umqondiso emazulwini ngolu hlobo: Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu phezu komhlaba uphela. Emva koko umqondiso womnqamlezo uyakubonwa esibhakabhakeni, kwaye ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuyakuvela izibane ezikhulu ezizakukhanyisa umhlaba kangangexesha elithile. Oku kuyakwenzeka kungekudala ngaphambi komhla wokugqibela. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari kaSt. Faustina, n. 83

USt Faustina ubhala ukuba ukhanyiso esibhakabhakeni lwenzeka ngaphambi kokuba umnyango wobulungisa uvulwe ngokupheleleyo. Iingcango zenceba nobulungisa ziyavulwa “kungekudala ngaphambi komhla wokugqibela. "

EsiBhalweni, ixesha elichaza okokugqibela ukubuya kokugqibela kukaYesu esebuqaqawulini ibizwa ngokuba “ngumhla weNkosi.” Kodwa aBaseki beCawa yasekuqaleni basifundisa ukuba "imini yeNkosi" ayiloxesha leeyure ezingama-24 kodwa ilandela inkqubo yenkolo: imini iphawulwe ngomlindo, idlula ebumnyameni bobusuku, ifikelela esiphelweni sesifingo emva kwemini kude kube ngumlindo olandelayo. Ootata basebenzise lo "mhla" kwiminyaka eliwaka "yeRev 20: 1-7.

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Ke, ukutshona kwelanga, ngokuhlwa weCawa kwesi sigaba sexesha xa ubumnyama buwela: xa kukho ilahleko enkulu yokukhanya kokholo:

Emva koko kwavela omnye umqondiso esibhakabhakeni… Umsila wawo wawutshayela isinye kwisithathu seenkwenkwezi esibhakabhakeni waziphosa phantsi emhlabeni. (ISityhi. 12: 3-4)

Umsila womtyholi usebenza ekuphelisweni kwehlabathi lamaKatolika. Ubumnyama bukaSathana bangene buze banwenwela kwiCawe yamaKhatholika yade yafikelela encotsheni yayo. Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa. -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977

Ewe, uSt. UPaul uxwayisa abafundi baKhe ukuba imini yeNkosi ayiyi kuthi qheke…

… Ngaphandle kokuba uwexuko luze kuqala atyhileke umchasi-mthetho, lowo ugwetyelwe intshabalalo… (2 Tes. 2: 2-3)

Ke, ezinzulwini zobusuku, ubumnyama bobusuku, yimbonakalo yomchasi-Kristu:

Ndaza ndabona irhamncwa liphuma elwandle… Lanikwa inamba, amandla negunya, netrone enkulu. (ISityhi 13: 1-2)

Niyaqonda, Bazalwane abaHloniphekileyo, ukuba siyintoni esi sifo—uwexuko okuvela kuThixo… kusenokubakho emhlabeni "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Ukuphuma "kwelanga lobulungisa" kukubonakaliswa kukaKristu amandla osasaza ubumnyama bukaSathana, woyise umkhosi wakhe, kwaye umbotshelelwe enzonzobileni "iminyaka eliwaka".

… Utyhilekile umchasi-mthetho, eya kuthi iNkosi uYesu imbulale ngomoya womlomo wayo, imenze angabi namandla ngokubonakala kokuza kwayo… Ndabona izulu livulekile, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo kusithiwa, uthembekile, uyinyaniso. Ndabona ingelosi imi phezu koYehova ilanga. Wadanduluka ngelizwi elikhulu kuzo zonke iintaka ezibhabhaza phezulu, “Yizani apha. Hlanganisela umthendeleko omkhulu kaThixo, utye inyama yookumkani, inyama yamagosa omkhosi, nenyama yamagorha, inyama yamahashe neyabakhweli bayo, nenyama yabo bonke, abakhululekileyo nabangamakhoboka, abancinane nabakhulu…. (2 Tes. 2: 8; ISityhi. 19:11, 17-18)

USt.Thomas noSt. John Chrysostom bachaza… ukuba uKristu uza kubetha umchasi-Kristu ngokumkhazimla ngokuqaqamba okuya kuba njengesiwa somqondiso wokuza kwakhe kwesiBini… owona mbono unegunya, kwaye obonakala uhambelana kakhulu ngeZibhalo eziNgcwele, kukuba, emva kokuwa kuka-Antichrist, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lempumelelo kunye noloyiso. -UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, iphe. 56-57; USomalia Institute Press

Olu loyiso lweCawa yimini emaqanda, i Ukuthethelelwa kobulumko, xa aBaseki beCawa besithi indalo ngokwayo iya kuva ukuhlanjululwa kohlobo.

Ngosuku lokuxhela okukhulu, xa iinqaba zisiwa, ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga kunye ne Ukukhanya kwelanga kuya kuba kukuphindwe kasixhenxe (njengokukhanya kweentsuku ezisixhenxe). (Is 30:25)

Ilanga liya kukhanya ngokuphindwe kasixhenxe kunangoku. -Caecilius Firmianus Lactantius, Amaziko obuThixo

Le “mini yeNkosi” iqhubeka de kube ngumlindo olandelayo xa, ngokweSibhalo, uSathana ekhululwa entolongweni yakhe ukuze ahlanganise izizwe zilwe “nenkampu yabo bangcwele.” [5]cf. ISityhi 20: 7-10 Kodwa umlilo uvela ezulwini uzisa ukuphela kwexesha, isigwebo sokugqibela, kunye neZulu elitsha kunye noMhlaba oMtsha. [6]cf. Rev 20:11-21:1-5 UPeter ubhala:

Amazulu nomhlaba wangoku ugcinwe kwaigama linye lomlilo, ligcinelwe imini yomgwebo neyentshabalalo yabangahloneli Thixo. (2 Pet.3: 7)

Kodwa emva koko uyakufanelekela ukuba lo mgwebo, "umhla weNkosi," ayililo usuku olunye lweeyure ezingama-24. [7]cf. Izigwebo zokugqibela kwaye Iintsuku ezimbini ezingakumbi Kuya kuza njengesela kwaye emva koko kugqitywe xa umlilo unyibilikisa iimeko.

Kodwa sukuyibetha ngoyaba le nto, zintanda, ukuba eNkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye ... Kodwa imini yeNkosi iya kuza njengesela, kwandule ukudlula izulu Umgqumo onamandla kunye neziqalelo ziyanyibilika ngomlilo, kwaye umhlaba nako konke okwenziweyo kuwo kuya kufunyanwa. (2 Pet. 3: 8, 10)

Ke ngoko, uNyana kaThixo Osenyangweni kunye namandla… uya kuyitshabalalisa intswela-bulungisa, enze umgwebo wakhe omkhulu, kwaye uya kukhumbula ebomini amalungisa, athi… azimanye nendoda iminyaka eliwaka, abalawule ngokona kulungileyo myalelo… Inkosana yeedemon, engumqhubi wabo bonke ububi, iya kukhonkxwa ngemixokelelwane, kwaye iya kuvalelwa ngexesha leminyaka eliwaka lolawulo lwasezulwini… Phambi kokuphela kweminyaka eliwaka uMtyholi uya kukhululwa ngokutsha Hlanganisela zonke izizwe zobuhedeni ukuba zenze umlo nxamnye nomzi ongcwele… “Wofika ke umsindo wokugqibela kaThixo kwiintlanga, uzitshabalalise” ihlabathi liza kuhla ngomlilo omkhulu. - ngenkulungwane ye-4 umbhali weCawa, uLactantius, "Amaziko kaThixo", I-Ante-Nicene Fathers, Iphepha 7, iphe. 211

 

IMIHLA YOKUGQIBELA

Kuyaphawuleka ke, ukuba ukukhanya kweecawe ezazibonwe yiSt imini yeNkosi, [8]cf. NgeSabatha ngokungathi kuphawula ukusondela kolu Suku:

Ndabanjwa emoyeni ngemini yeNkosi ndeva emva kwam ilizwi elikhulu ngathi lixilongo, lisithi, "Bhala encwadini oyibonayo uyithumele emabandleni asixhenxe…" (ISityhi 1:10)

Kuyamangalisa ukuba bobabini uJohn noSt Faustina baxelelwe ukuba "babhale" ntoni bayabona kwaye beve, bayalelwa ngelizwi "elikhulu" nelizwi "elinamandla"; Zombini zinikwe ukuqonda ngocango oluvulekileyo, kwaye zombini e- indawo yokukhanya kweCawa. Makhe ndichaze…

Njengoko ndibhalile Ukukhanya kwesityhilelo, iCawa yaqala “ukukhanyiselwa sisazela” ngeminyaka yee-1960. Kumbono waseSt. John, emva kokukhanyiselwa kwamabandla asixhenxe, ubona umnyango ovulekileyo oya ezulwini. Ngokunjalo, emva kweminyaka yoo-1960, ucango lweNceba kaThixo lwavulelwa umhlaba ekugqibeleni. Izityhilelo zikaSt. Faustina, ezinikwe ngeminyaka yee-1930 kodwa zavalwa amashumi amane eminyaka, [9]Kwakuyiminyaka engamashumi amane ukusuka kwidayari yokugqibela kaFaustina ngo-1938 ukuya ekuvunyweni kwayo ngo-1978 Ekugqibeleni bacinezelwa kuguqulelo oluchanekileyo nguKarol Wojtyla, uBhishophu omkhulu waseKrakow. Ngo-1978, unyaka awathi waba nguPopu John Paul II, iDiary yaseSt. Faustina yamkelwa kwaye umyalezo weNceba kaThixo waqala ukusasazeka kwihlabathi lonke.

Ukusuka [ePoland] kuyakuphuma intlantsi eza kulungiselela umhlaba ukuza kwam okokugqibela. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 1732

Kwalo Pope mnye, ke ngoku, ngomfuziselo nakuphawu olunamandla njenge mfundisile yexesha elitsha, wawuvula ngokubanzi "umnyango omkhulu" weNtlokoma ukulungiselela iCawe "iwaka lesithathu leminyaka". Ngokomfuziselo, usibonisile ukuba indlela eya kwi “millennium” ye “xesha loxolo” yenza isigqibo sokukhetha Umnyango weNceba, ngubani is UYESU khristu:

Ukugxila emnyango kukukhumbula uxanduva lwalo lonke ikholwa lokuwela umda walo. Ukungena ngalamnyango kuthetha ukuvuma ukuba uYesu Krestu uyiNkosi; kukomeleza ukholo kuye ukuze uphilepope_door_031110_ssh Ubomi obutsha asinike bona. Yi sigqibo ebeka inkululeko yokukhetha kunye nesibindi sokushiya into ngasemva, ngokwazi ukuba obufumanekileyo bubomi bobuThixo (cf. Mt 13: 44-46). Kukulo moya apho uPopu aza kuba ngowokuqala ukugqitha ngomnyango ongcwele ngobusuku phakathi komhla wama-24 ukuya kowama-25 kuDisemba 1999. Ewela umda walo, uya kubonisa eCaweni nasehlabathini iVangeli eNgcwele, umthombo wobomi. kunye nethemba leMillennium yesiThathu ezayo. —UAPOPE JOHN PAUL II, I-incarnationus Mysterium, Inkunzi ye-Induction yeNkululeko enkulu yoNyaka ka-2000, n. I-8

Uluntu aluyi kuba noxolo lude luguquke ngokuthembela kwinceba yam.-Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, UYesu kuSt Faustina, Idayari, n. I-300

ISt. Faustina sisandi sokwenene, isimemezelo sokuba ukutyhila okuqinisekileyo yeSityhilelo sele iqalile. Ngapha koko, uSt. John wada waxela kumbono kuSt Gertrude (d. 1302) ukuba iSt. Faustina-ngaphandle kokukhankanya igama lakhe-uya kuqhubeka nomsebenzi wakhe: [10]cf. Umzamo wokugqibela

Umnqophiso wam yayikukubhalela iCawe, isasebusaneni, into malunga neLizwi likaThixo uYise elingadalwanga, into enokuthi yona ngokwayo inike amandla kubo bonke ubukrelekrele babantu kude kube sekupheleni kwexesha, into ekungekho mntu unokuze aphumelele kuyo. ukuqonda ngokupheleleyo. Ngokubhekisele kulwimi lwezi zibetho zisikelelweyo zeNtliziyo kaYesu, zigcinelwe iminyaka yokugqibela xa umhlaba, umdala kwaye ubanda eluthandweni lukaThixo, uyakufuna ukufudunyezwa kwakhona ngokutyhilwa kwezi mfihlakalo. -Legatus divinae pietatis, IV, 305; "Isityhilelo Gertrudianae", ed. I-Poitiers kunye neParis, ngo-1877

Umnyango wenceba uvulekile; simbundulu womnyango wobulungisa. Umyalezo oya Lungiselela! ayinangxolo kwaye ingxamiseke ngakumbi kunangoku.

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

 

NGAMAXESHA OKUPHELA:

Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo

Ukuphela Kweli Xesha

Ukufiphala kabini kokugqibela

Izigwebo zokugqibela

Iintsuku ezimbini ezingakumbi

Ukuqonda iMfazwe yokuGqibela

Ukuza kweSibini

Ukubuya kukaYesu eluzukweni

 

“KWIMINYAKA ELIWAKA” IXESHA LONXIBELELWANO:

Ixesha elizayo Lothando

Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Uvuko oluzayo

Ukuza kolawulo lweCawa

Ukuza koBukumkani bukaThixo

Uloyiso lukaMariya, Uloyiso lweCawa

Ukuthethelelwa kobulumko

 

EKUHLAZIYWENI KWENDALO:

Ukudalwa ngokutsha

Ukuya eParadesi

Ukuya eParadesi-Icandelo II

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo
2 cf. umbhalo osemazantsi IBhayibhile eNtsha yaseMelikaISityhi 9: 1
3 cf. ISityhi 13: 11-18
4 cf. ISityhi 9:11
5 cf. ISityhi 20: 7-10
6 cf. Rev 20:11-21:1-5
7 cf. Izigwebo zokugqibela kwaye Iintsuku ezimbini ezingakumbi
8 cf. NgeSabatha
9 Kwakuyiminyaka engamashumi amane ukusuka kwidayari yokugqibela kaFaustina ngo-1938 ukuya ekuvunyweni kwayo ngo-1978
10 cf. Umzamo wokugqibela
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO! noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.