Ukusithwa koNyana

Iinzame zothile zokufota “ummangaliso welanga”

 

Njengoko Ukugqiba sele izakuwela i-United States (njengekroba kwiindawo ezithile), bendicinga “ummangaliso welanga” eyenzeke eFatima nge-13 ka-Okthobha, 1917, imibala yomnyama ejikwe kuyo… icwecwe lenyanga kwiiflegi zamaSilamsi, kunye nenyanga iNenekazi Lethu laseGuadalupe emi phezu kwayo. Emva koko ndifumene oku kucamngca ngale ntsasa ukusukela nge-7 ka-Epreli 2007. Kubonakala kum ukuba siphila isiTyhilelo 12, kwaye siyakubona amandla kaThixo ebonakalaliswa kule mihla yembandezelo, ngakumbi ngembandezelo enkulu. Umama wethu Osikelelekileyo - "UMariya, inkwenkwezi ekhanyayo evakalisa iLanga” (UPOPE ST. JOHN PAUL II, Ukudibana nolutsha kwi-Air Base yaseCuatro Vientos, Madrid, Spain, May 3rd, 2003)… Ndiyabona ukuba andizukuphawula okanye ndiphuhlise lo mbhalo kodwa ndiphinde ndipapashe, ke nantsi... 

 

UYESU wathi kwiSt. Faustina,

Phambi koMhla wezoBulungisa, ndithumela uSuku lweNceba. -Idayari yeNceba kaThixo, n. I-1588

Olu luhlu luboniswe emnqamlezweni:

(INCEBA :) Emva koko [isaphuli-mthetho], “Yesu, ndikhumbule xa ufika ebukumkanini bakho.” Waphendula wathi kuye, Inene, ndithi kuwe, Namhlanje uya kuba nam eParadesi.

(OKUSESIKWENI :) Kwakumalunga nemini emaqanda kwaza kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba kwada kwayintsimbi yesithathu emva kwemini ngenxa yokusithwa lilanga. (ULuka 23: 43-45)

 

UMMANGALISO WELANGA

Ehlabathini lonke, uThixo uvumele amakholwa kunye nabangakholwayo ngokufanayo ukuba babone "ummangaliso welanga." Kwiimeko ezininzi, iyafana neakhawunti esandula kuyithumela:

Phawula, le nto ndiza kukuxelela yona awuyi kuyikholelwa, kodwa kulungile ndiza kukuxelela kunjalo kuba kubandakanya ingoma yakho, Ukumkanikazi weZulu. Malunga ne-5: 30 ngokuhlwa bendiqhuba ndisiya eKhaya labaNesi ndisiya kubazali bam. Bekushushu apha ngaphandle kwaye bekukho amafu ambalwa esibhakabhakeni ……… ..bendingacingi ngokuncinci kakhulu …… bendonwabela ukuthula …… ngequbuliso, kwaqaqamba ngaphandle ngaphandle ndakhangela phezulu eLangeni. Yayikhangeleka ngathi yidiski emhlophe kwaye ikhanya, emva koko yaqaqamba, yasondela kum, yabuya umva, emva koko yaya ecaleni, emva koko kwavela umbala we-rose ngeenxa zonke. Andikwazi ukususa amehlo am kuyo. Iya kuhamba kancinci emva kwelifu, iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibuye kwakhona. Emva koko iya ecaleni. Emva koko kwavela umnyama wemibala ngaphezulu ……. Yayikhazimla kwaye intle. ……… ndimamele ingoma yakho: “…kwaye wena, thabatha imithandazo yethu kwaye uyisongele kwingubo yakho yothando ” ………………………………………………… (ndiyazi ukuba bendiqhuba kodwa ibingathi imoto yam ibikhokelwa yiyo). Kubonakala ngathi iyadanisa okanye ishukuma njengoko ingoma yayidlala ……. yabe iphela ingoma nelanga belingekho. Ke, ndityhale iqhosha leCD ukuphinda ndiyidlale Ukumkanikazi weZulu, kwathi nje ukuba iqale ingoma, iLanga laphuma lenza kwangolo hlobo ngaphambili ……… .. nje ukuba ndingene kwindawo yokupaka iKhaya eliKhulileyo ingoma yaphela kwangoko iLanga lalingasabonakali ……. .

Ndinengxaki yokuyikholelwa ngokwam… .. kwaye ndiyibonile! Ingaba ithetha ntoni? Into endinokuyithetha kuku ……. “Kumele ukuba umntu usithanda kakhulu!”

Nangona ndingazange ndiwubone lo mmangaliso (ngeli xesha lokubhalwa), iNkosi ibonakala inika intsingiselo, njengoko ndibhalela kuwe ndihleli phambi kweSakramente elisikelelekileyo.

Ukudanisa kwelanga, ukubetha, kunye rainbow Imibala ibonisa uthando oluvuthayo lweNkosi kunye NENCEBA, isithembiso saKhe sokuxolela nokunika ubomi obungunaphakade kuye nabani na oya kumthemba. Kunzima noYesu ukulubamba uthando lwakhe ngathi! Njengokuba wathulula inceba yaKhe phezu kwesela ngokulula, ngesisa nangothando, u Yesu unqwenela ukuthulula unogumbe wenceba kwesi sizukulwana. Intliziyo yakhe idanisa luthando.

Ukuvela kwe "mnyama", nangona kunjalo, kuyinto isilumkiso kuthi. Ubuntamo-lukhuni behlabathi, ukungavumi kwayo ukufumana le Nceba, kuyakukhokelela ekuhlanjululweni okubuhlungu-esinye seziphumo kukuba "kukusithwa kwelanga nguNyana."

Ngexesha lokuNqulwa koMnqamlezo ngoLwesihlanu oLungileyo, ngaphakathi ndabona ngokucacileyo uKristu ebethelelwe. Ndabekwa ngqo ngaphezulu kwaKhe, kwaye iplanethi iphela yayingaphantsi kwaKhe. Igazi lakhe laligubungele umhlaba wonke, kodwa ndamva esithi,

Ngaba ukho umntu olivayo ilizwi lam?

 

UMFIHLO WONYANA

Njengoko ndibhalile Ikhandlela elitshisayo, kuza ilixa apho “ukukhanya kukaKristu” kuya kubonakala kucinyiwe emhlabeni ngenxa yale nkani ingaguqukiyo. Oku kuKhanya yeyona "nyaniso" ingqungquthela yayo ithi Umthendeleko.

Ekufuneni ezona ngcambu zomzabalazo phakathi "kwenkcubeko yobomi" kunye "nenkcubeko yokufa"… Kufuneka siye entliziyweni yentlekele eyehlela umntu wale mihla: ukusithwa kwengqiqo kaThixo neyomntu. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. 21

The intshutshiso ezayo-eqala ukubonakala njengemililo embalwa yokuqala yomsi ophuma kwintaba-mlilo—Izakuzisa ukuvalwa kweecawe kunye nokupheliswa kombhiyozo wasesidlangalaleni "wamadini emihla ngemihla" Abo bacinga ukuba oku akunakwenzeka kufuneka bathathe ikhefu okwexeshana lokujonga ukuba ukususwa kweMithetho Elishumi, iCrucifix, iManger, umthandazo, intetho yasimahla kunye nokukhankanywa kukaThixo kubomi boluntu sele yenzekile. Oku eneneni sele sisiqalo sokuhlanjululwa:

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo; ukuba iqala kuthi, iyakuphela njani kwabo basilelayo ukuthobela iindaba ezilungileyo zikaThixo? (1 Petros 4:17)

Kuza kubakho usizi olungathethekiyo xa iDini lemihla ngemihla, iMisa, lingavumelekanga — ngaphandle kwaleyo ingcwele ibingelelwa iindawo zokuzimela. Namhlanje, nelizwe lehlabathi alinalo nofifi lokuba imibingelelo yemihla ngemihla ethe cwaka yeMisa iligcina njani ihlabathi ekuzibhubhiseni. Njengoko uPio Pio watshoyo,

Umhlaba ungabakho ngokulula ngaphandle kwelanga ngaphandle kokubingelela okungcwele kweMisa.

Okwexeshana, uNyana uya kufihlwa:

… Isono sithathe indawo yamadini emihla ngemihla. (Daniyeli 8:12) 

Oku kufihlwa kuya kwenzeka "ngeNkosana yeSono," ukukhanya okungeyonyani, uKrestu wobuxoki Umchasi-Kristu. Emva kwayo yonke loo nto, uLusifa ngokusuka kwisiLatin uthetha "umthwali wokukhanya."

 

UKUKHANYA KOBUXOKI 

Inyanga esiyibonayo emhlabeni ibonakala ngathi ivelisa ukukhanya kwayo. Nangona kunjalo, kubonisa nje ilanga. Inyanga ngokwayo iyi-orb efileyo: engenabomi, engenamanzi kunye nengqele. Ukukhanya kwelanga kuvelisa ubushushu; ukukhanya kwenyanga akuvelisi bushushu. Ukukhanya kwelanga kushushu kwaye kuvelisa yonke imibala; ukukhanya kwenyanga kuguqula yonke into ibe ngumbala ofanayo.

Umoya woMchasi-Kristu uya kuzama ukulinganisa uKristu njengoko ndibhalile Amaxilongo Esilumkiso – Icandelo V. Kodwa ukukhanya kwakhe akunabomi kwaye kuyabanda, akuvelisi luthando, kodwa ziindlela zomgunyathi ze "Tolerance," "Ubuntu," kunye "nokulingana" (jonga Umanyano Lobuxoki). Umbala weyantlukwano ekugqibeleni uya kususwa kubunzulu bokufana ngokukhohlisa umoya wokulawula.

Ngamanye amaxesha iyantlukwano yenza abantu boyike. Kungenxa yoko le nto singafanele kusimangaliswa ukuba umntu ukhetha ukuthanda isizungu kunye nokufana ..."Iinkqubo ezithile zezopolitiko nezoqoqosho… “Banciphisile kwaye banciphisa umntu ebukhobokeni obungafanelekanga bekhonza enye yeengcinga okanye uqoqosho olungenabuntu nolusasazwayo…”—UPOPE BENEDICT XVI, nge-18 kaDisemba, 2008; Zenit.org

Kuba le "Nyanga ifileyo" ayinakho ukuvelisa ukukhanya kwayo, kufuneka ivelise ukukhanya okungeyonyani:

Ukuza komchasi-mthetho ngokwenza kukaSathana kuya kuba namandla onke kunye nemiqondiso nemimangaliso, nayo yonke inkohliso engendawo kwabo batshabalalayo, kuba bengavumi ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe. (2 Tes.3: 9-10)

Okwexeshana, le Nyanga ifileyo iza kubonakala isitha uNyana, ithathe indawo yokuKhanya kukaYesu ngeYukaristiya (yona "into ecekisekayo.") Kodwa enyanisweni, njengokuba uMchasi-Kristu ebonakala emshiya uKristu-akukho kukhanya kwenene kuya kukhanya Inyanga efileyo, kwaye umhlaba uya kuphoswa ebumnyameni obubi obubiziweyo Uloyiko. Kuya kuhambelana nentshutshiso yegazi, "ukubethelelwa" koMzimba kaKristu.

… Kwehla ubumnyama kuwo wonke umhlaba kwade kwayintsimbi yesithathu emva kwemini ngenxa yokusithwa lilanga.

Ewe, ukuba "uthando olugqibeleleyo luluphosela phandle lonke uloyiko" njengoko isitsho iNgcwele uYohane, kuyakufika ixesha apho, ixesha elifutshane, uloyiko olugqibeleleyo luya kulahla lonke uthando.

Kodwa kanye njengokuba inyanga ingamawaka amancinci kunelanga elanga, ngokunjalo namandla omchasi kristu xa ethelekiswa noKristu: abachasene nomthetho baya kutsha ngomlilo woBulungisa bukaThixo.

 

INKOSI YASEMNtla

Ngexesha lokusithwa kwelanga, kuyakubakho ukukhanya kwangaphakathi endikubhalileyo Ikhandlela elitshisayo. Sisibane ekufuneka sikhanyisiwe ngoku. Ioli yesibane sikabani — oko kukuthi, ukholo entliziyweni yomntu—kufuneka igcinwe phezulu ngoku… Kuba ngeloxesha lakuba lihambile ixesha (Mat 25: 3). Ngoba? UkuKhanya kukaYesu, okuyintlantsi evutha ilangatye elingcwele leNyaniso entliziyweni nasengqondweni, kuyakucinywa okomzuzwana-njenganamhlanje, ngoMgqibelo oyiNgcwele, ubomi bukaYesu kuvela kutshatyalaliswe ebumnyameni bethuna.

Kodwa kukho enye enye ukukhanya eya kuthi ikhokele umhlambi wentsalela: Umama osikelelweyo. Uya kubonakala esibhakabhakeni somoya njengenkwenkwezi-yethu Inkwenkwezi yaseMantla. Njengoko ndibhalile Iinkwenkwezi zoBungcwele,

Inye kuphela inkwenkwezi esibhakabhakeni ebonakala ngathi ayihambi. NguPolaris, "iNkwenkwezi yaseNyakatho". Zonke ezinye iinkwenkwezi zibonakala zijikeleza ngeenxa zonke. Intombikazi enguMariya yiloo Nkwenkwezi esibhakabhakeni seCawa.

… INkwenkwezi yaseNtla isetyenziselwa ukukhangela, ngakumbi xa kumnyama kakhulu. Polaris yiLatin yamaxesha aphakathi 'yezulu', ethathwe kwiLatin, i-polus, Oko kuthetha ukuba 'ukuphela kwe-axis.' Ewe, uMariya unjalo wasemazulwini inkwenkwezi esikhokelela kwi ukuphela kwexesha. Usikhokelela kwi kwasa xa iKhwezi lasekuseni liyakuphuma, uKristu Yesu iNkosi yethu, ekhanya ngokutsha kubantu abahlanjululweyo.

Ngokungafaniyo neNyanga efileyo ethi izame ukubuyisela ukukhanya koNyana, uMama oBusisiweyo "ngumfazi owambethe ilanga." Emanyene noYesu, uye waba "lilanga" elivuthayo, elibekwe ngumlilo ngokudibanisa kwentliziyo yakhe kwintliziyo Engcwele evuthayo yoNyana ophilayo.

Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni, umfazi ambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. (ISityhi. 12: 1)

Ewe, iNyanga efileyo “iphantsi apha iinyawo. ” Kumfanekiso ongummangaliso weLady lethu laseGuadalupe, uPopu John Paul alibiza ngokuba yi "Star of the new evangelization," simbona emile enyangeni: uphawu lukaQuetzalcoatl, uthixo wenyanga oyinyoka onentsiba, okanye "uthixo ubusuku nobumnyama. ” Kumfazi, okwangumfuziselo weCawa, unikwe amandla okutyumza uthixo wobuxoki:

Ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, nembewu yakho nembewu yakhe; uya kutyumza intloko yakho, kwaye wena uya ukumlalela isithende sakhe. (Genesis 3:15; IDayay-Rheims)

Ngokwenene, "amasango esihogo" awayi koyisa ngokuchasene neCawa kule ntshutshiso izayo. Endaweni yoko iya kusebenza ukumhlambulula, kwaye imlungiselele i-Dawn eNtsha, ukuza kwaKhe oyinyani eliyinyani elingunaphakade eliyinyani nelingunaphakade.

 

UPAPA JOHN PAUL II

IMalachy yaseIreland (1094-1148) yaziwa kakuhle ngombono wayo woopopu beCawa ababebhalwe kwincwadi ebhaliweyo kwaye banikwa uPopu Innocent II Ngokombono wakhe, uPopu John Paul II wayeza kuthiwa ngumxholo othi, "Umsebenzi weLanga". Ikwangulo Pope owabhengeza ngo-1976 ukuba ngoku siphila “kwidabi lokugqibela” leCawe “nabachasene necawa.”

[UJohn Paul II] wazalwa ngoMeyi 18, 1920, ngosuku lokusithwa kwelanga yinyanga. Kwangokunjalo, umngcwabo wakhe wenzeka ngomhla wokusithwa kwelanga yinyanga. UPopu John Paul II wayezinikele kakhulu kuMama oSikelelweyo… “umfazi owembethe ilanga…” -Sean Patrick Bloom, Isiprofeto samaKatolika, Iphe. 35

Kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini; nasemhlabeni izizwe ziya kuqhiphuka umbilini, zibethwa kukugquma kolwandle namaza; (ULuka 21:25)

INkosi kukukhanya kwam nosindiso lwam. Ndiya koyika bani? (INdumiso 27: 1)

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU, UVAVANYO OLUKHULU.