Uqhwithela olukhulu

 

Asinakuyifihla into yokuba amafu amaninzi asoyikisayo ahlanganisene esiphelweni. Akufuneki, nangona kunjalo, siphelelwe ngamandla, endaweni yoko kufuneka sigcine ilangatye lethemba liphila ezintliziyweni zethu. Kuthi thina maKrestu ithemba lokwenene nguKrestu, isipho sikaYise eluntwini… NguKrestu kuphela onokusinceda sakhe umhlaba apho kulawula khona ubulungisa nothando. -IPOPE BENEDICT XVI, I-Catholic News AgencyNgomhla we-15 kaJanuwari ngo-2009

 

THE Uqhwithela olukhulu lufikile elunxwemeni loluntu. Kungekudala iza kudlula kwihlabathi liphela. Kuba kukho ifayile ye- Ukuzamazama okukhulu kufuneka ukuvusa obu buntu.

Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Yabonani, Intlekele ivela elizweni lonke iye kolunye uhlanga; Uqhwithela olukhulu luphuma eziphelweni zomhlaba. (Yeremiya 25:32)

Njengokuba bendicinga ngentlekele embi eqhubeka ngokukhawuleza kwihlabathi liphela, iNkosi yazisa kum impendulo ukuya ku. Emva 911 kunye neTsunami yaseAsia; emva kweNkanyamba uKatrina nemililo yasendle yaseCalifornia; emva kwenkanyamba eMynamar kunye nenyikima eTshayina; Phakathi kwesi saqhwithi kwezoqoqosho sikhoyo-khange kubekhona ukuqondwa okusisigxina oko kufuneka siguquke kwaye sibuye ebubini; Akukho nxibelelwano lokwenene lokuba izono zethu zibonakalisa indalo ngokwazo (Rom 8: 19-22). Ngokuphikisa okumangalisayo, izizwe ziyaqhubeka zikwenza ngokusemthethweni okanye zikhusele ukuqhomfa, zichaze umtshato kwakhona, ziguqule imizila yemfuza kwaye zenze indalo, kwaye zifake iphonografi ezintliziyweni nasemakhaya eentsapho. Ihlabathi lisilele ukwenza unxibelelwano ngaphandle kukaKristu, kukho isiphithiphithi.

Ewe… IINGXAKI ligama lesi Saqhwithi.

 

Ngaba ayicacanga into yokuba kuya kuthatha okungaphezulu kunenkanyamba ukuvusa esi sizukulwana? Ngaba uThixo akabonakalisanga bulungisa nomonde, ukuzeka kade umsindo nenceba? Ngaba akasithumelanga silandelelana ngabaprofeti ukusibuyisela ezingqondweni, sibuyele kuye?

Kambe ke anizithobelanga iindlebe, kodwa uNdikhoyo ulithumele kuye lonke ilizwi labakhonzi bakhe abashumayeli, wathi: 'Buyani, ngamnye endleleni yakhe embi, nasebubini bezenzo zenu ezimbi. nihlale ezweni elo, akunikayo uYehova, nina nooyihlo, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Ungalandeli oothixo basemzini ukuba ubakhonze kwaye ubanqule, hleze undiqumbise ngomsebenzi wezandla zakho, ndizise ububi phezu kwakho. Anivanga noko; utsho uYehova; nam bandiqumbisa ngomsebenzi wezandla zenu, ukuze kube kubi kuni. (Yeremiya 25: 4-7)

 

UBOMI BUNGCWELE!

Umgaqo webhayibhile wesohlwayo “likrele, indlala, nendyikitya yokufa” (cf. Yer 24: 10) -izona ntlungu zomsebenzi wathetha ngazo u-Kristu-kunye nezigwebo ezisisiseko zesiTyhilelo. Kwakhona, iTshayina iza engqondweni… ingaba eli lizwe linganyamezela ixesha elingakanani ngenxa yeentlekele ezenziwe ngumntu kunye nendalo ngaphambi kokuba kubekho akukho ndawo ishiyekileyo yokuba abantu bayo bafuduswe? Masibe sisilumkiso eCanada naseMelika, ilizwe elinentabalala apho amanzi, umhlaba, kunye neoli ekrwada ininzi. Awunakho ukukhupha isisu abantwana bakho kwaye ukhokele umhlaba ekutshabalaliseni usapho lwesiNtu ngaphandle kokuvuna into oyihlwayeleyo!

Ngaba ukho umntu omameleyo?

Ndiyafunga andiyoliswa kukufa komntu ongendawo, kodwa ngoguquka kongendawo, ukuze aphile. Buyani, buyani ezindleleni zenu ezimbi. (Hezekile 33:11)

Ukuphela kweli xesha kuphezu kwethu. Isigwebo senceba, kuba uThixo akasayi kumvumela umntu ukuba azitshabalalise ngokupheleleyo, okanye iBandla lakhe.

Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Intlekele! Yibone isiza! Isiphelo siyeza, isiphelo sikufikela! Yibone isiza! Lifikile ixesha, isondele imini; Uvuthondaba lufikile nina bahleliyo emhlabeni! Ixesha lifikile, ikufuphi le mini; Yabona isiphelo siyeza! Ukuchasana nomthetho kuqhume ngokupheleleyo, ukunyaniseka kuyanda, ugonyamelo luphakamile ukuxhasa ububi. Awuyi kubuya umva, ungalibazisi. Lifikile ixesha, isondele imini; Umthengi makangabi nemihlali nomthengisi angalili, kuba ingqumbo iya kuba phezu kwayo zonke isihlwele… (Hezekile 7: 5-7, 10-12)

Ngaba awuyiva xa usemoyeni? Entsha Isahluko soxolo kuyasa, kodwa ingekapheli.

 

UQHELANISO LWESIXHOSA

Ngokusekwe kuBaseki beCawa yasekuqaleni kunye nababhali becawa, kwaye bekhanyiselwe sisityhilelo sabucala esinyanisekileyo kunye namazwi eePopu zethu zangoku, kukho amaxesha amane ahlukeneyo eSiphepho esele sifikile. Zide kangakanani ezi zigaba yinto esingenakuqiniseka ngayo, okanye nokuba ziya kugqitywa kwesi sizukulwana. Nangona kunjalo, iziganeko zenzeka ngokukhawuleza okukhulu kwaye ndiziva iNkosi indixelela ukuba ixesha li kakhulu mfutshane, kwaye kungxamisekile ukuba siqhubeke nokuhlala siphaphile kwaye thandaza.

Ngokuqinisekileyo iNkosi uThixo ayenzi nto, ingayityhilanga imfihlelo yayo kubakhonzi bayo abaprofeti… Ndikuxelele yonke le nto, ikukugcina ungakhubeki… (Amosi 3: 7; Yohane 16: 1)

 

ISIGABA SOKUQALA

Isigaba sokuQala siyinxalenye yembali esele: ixesha lesilumkiso. Ngokukodwa ukusukela ngo-1917, uMama wethu waseFatima waxela kwangaphambili ukuba esi saqhwithi siza kuza ukuba abakho abaguqukayo ngokwaneleyo. U-St. Faustina uqhubekeke wabhala amazwi uYesu awamnika wona, ukuba “Yolula ixesha lenceba ngenxa yaboni"Kwaye le ibiyi"sayina amaxesha okuphela.”UThixo uqhubekile nokuthumela iNenekazi lethu, elithe lathetha nathi ngqo, okanye lisebenzisa abantu abathile abakhethiweyo: oosiyazi, iimboni, kunye neminye imiphefumlo esebenzisa isikhundla esiqhelekileyo sokuprofeta, esiye salumkisa ngesaqhwithi esisondelayo esiya kuthi sigqibe ixesha lobabalo.

Ihlabathi ngoku lihlangabezana ngokudibeneyo nemimoya yokuqala yesi saqhwithi sikhulu. U-Yesu uzibize ezi “zintlungu” (Luka 21: 10-11). Ababonisi ukuphela kwexesha, kodwa endaweni yesiphelo sexesha. Eli candelo leNkqwithela liya kukhula ngobundlongondlongo ngaphambili le Iliso leSiphango ifikelela eluntwini. Indalo izakusigungqisa, kwaye intuthuzelo nokhuselo lwehlabathi luya kuwa emhlabeni njengamakhiwane emthini (Yeremiya 24: 1-10).

 

ISIGABA SESIBINI

Ngentlekele eye yahlasela imimandla emininzi yehlabathi, le Iliso leSiphango iya kuvela ngequbuliso ngaphezulu. Imimoya iya kuyeka, ukuthula kuya kugubungela umhlaba, kwaye ukukhanya okukhulu kuya kukhanya ezintliziyweni zethu. Ngephanyazo, wonke umntu uya kuzijonga ngendlela uThixo abona ngayo imiphefumlo yabo. Eli lelona lixa leNceba eliya kuthi linike umhlaba ithuba lokuguquka kwaye ufumane uthando olungenamiqathango kunye nenceba kaThixo. Impendulo yehlabathi ngeli xesha iyakumisela ubungqongqo beSigaba seSithathu.

 

ISIGABA SESITHATHU

Eli xesha liza kuzisa ukuphela kokugqibela kweli xesha kunye nokuhlanjululwa kwehlabathi. Inkqubo ye- Iliso leSiphango ziya kudlula, kwaye imimoya enkulu iya kuqala kwakhona ngobushushu. Ndiyakholelwa ukuba umchasi-Kristu uza kuvela ngeli nqanaba, kwaye okwexeshana uya kusitha ilanga, azise ubumnyama obukhulu emhlabeni. Kodwa uKrestu uza kutyhoboza amafu obubi ambulale “umchasi-mthetho”, atshabalalise ubukhosi bakhe basemhlabeni, amisele ulawulo lobulungisa nothando.

Kodwa xa lo Mchasi-Kristu ezonakalisile zonke izinto kweli hlabathi, uya kulawula iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, ahlale etempileni eYerusalem. Iya kuza ke iNkosi… ithumele le ndoda nabo bamlandelayo edikeni lomlilo; kodwa ke ungenise amalungisa amaxesha obukumkani, oko kukuthi, ukuphumla, ungcwalisiwe umhla wesixhenxe. —St. UIrenaeus waseLyons, Iziqwenga, iNcwadi V, Ch. 28, 2; Isuka kwi-The Early Church Fathers and Other Works, epapashwe ngo-1867.

 

ISIGABA SESINE

Uqhwithela luya kuwucoca umhlaba kububi kwaye, ixesha elide, iBandla liza kungena kwixesha lokuphumla, umanyano olungazange lubekho, noxolo (ISityhi. 20: 4) Impucuko iyakwenziwa lula kwaye umntu uya kuba noxolo nesiqu sakhe, nendalo, kwaye ngaphezu kwako konke noThixo. Isiprofeto siya kuzalisekiswa, kwaye iBandla liya kulungiselela ukwamkela uMyeni walo ngexesha elimiselweyo nelaziwa nguBawo kuphela. Oku kubuya kukaKristu esebuqaqawulini kuya kwandulelwa kukuvuka kokugqibela kukaSathana, inkohliso yeentlanga ngu "Gogi noMagogi" ukugqibezela Isahluko soxolo.

Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade. (IMi 10:25)

 

IXESHA LOKULUNGISELELA LIPHELA

Bazalwane noodade, njengoko watshoyo uBawo Oyingcwele ngasentla, isaqhwithi sinjalo AphaNdiyakholelwa, ukuba iSaqhwithi esikhulu sasilindelwe kangangeenkulungwane. Kuya kufuneka sikulungele oko kuza ngaphandle kokuphulukana nethemba. Ngokulula, oko kuthetha ukuhlala kwimeko yobabalo, ukubeka amehlo ethu kuthando lwaKhe nenceba, nokwenza ukuthanda kweNkosi umzuzu nomzuzu ngokungathi namhlanje lusuku lwethu lokugqibela emhlabeni. UThixo ulungiselele, kwabo baphendulayo ngeli xesha lobabalo, iindawo zokubalekela kunye nokhuselo lokomoya, endikholwayo, luyakuba ngamaziko amakhulu ivangeli njengokuba. Kwakhona, oku ixesha lokulungiselela esondela esiphelweni asiyoncwadi yokuzinceda yokuzikhusela kodwa kukusilungiselela ukubhengeza Igama likaYesu kwi amandla oMoya oyiNgcwele, into ekuthiwa yiBandla mayenziwe ngamaxesha onke, kwisigaba ngasinye, nakuyo yonke indawo.

Iinjongo ezimbini ezicacileyo zihlala phambi kwethu: Eyokuqala kukuhlanganisa imiphefumlo emininzi kangangoko kunokwenzeka iTyeya phambi kweSigaba seSithathu; Okwesibini kukuzinikela ngokupheleleyo kukuthembela okomntwana kuThixo, ojongayo okhathaleleyo iBandla lakhe njengoMyeni woMtshakazi wakhe.  

Musa ukoyika.

Ngokuba behlwayele umoya, baya kuvuna isaqhwithi. (Hos 8: 7)

 

EZINYE IZIFUNDO:

  • Jonga incwadi kaMarko, Imbonakalo yokuGqibela, Isishwankathelo esifutshane sendlela ezifumaneka ngayo izigaba zeSiphepho Esikhulu kwimibhalo yaBaseki beCawa yasekuqaleni kunye nababhali beCawa kwiNkcubeko yeCawa
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.