Luxolo Lobuxoki Nokhuseleko

 

Kuba nani ngokwenu nazi kakuhle
ukuba imini yeNkosi iya kuza njengesela ebusuku.
Xa abantu besithi, Luxolo nokunqaba,
ize ngequbuliso ibafikele.
Njengenimba kumfazi omithiyo,
abayi kusinda.
(1 Tes. 5: 2-3)

 

NGOKU Njengomlindo wangoMgqibelo ebusuku uxela iCawa, into ebizwa yiCawe ukuba “ngumhla weNkosi” okanye “usuku lweNkosi”[1]CCC, n. 1166, ngokunjalo, iBandla lingene iyure yomlindo yemini enkulu yeNkosi.[2]Intsingiselo, sikubusuku bangaphambili Usuku lwesithandathu Kwaye lo mhla weNkosi, wafundisa aBaseki beCawe yasekuqaleni, ayilulo usuku lweeyure ezingamashumi amabini anesine esiphelweni sehlabathi, kodwa lixesha loyiso apho iintshaba zikaThixo ziya koyiswa, Umchasi-Kristu okanye "irhamncwa" waphoswa edikeni lomlilo, waza uSathana wabotshelelwa “ngeminyaka eliwaka” ngamatyathanga.[3]cf. Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

… Olu suku lwethu, olubopheleleke ekuphumeni nasekutshoneni kwelanga, luphawu lolo Suku luKhulu apho isekethe yeminyaka eliwaka incamathisela kwimida yalo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Kwaye kwakhona,

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Abaseki beCawa balatha kwiSityhilelo 20: 1-6 kanye njengalo “Mhla weNkosi.” Kukho into entle endifuna ukuyibhala ngalo Mhla njengoko ibhekisa kwiNkosazana Yethu, endiza kuyenza kwakamsinya. Kodwa ngobu busuku, "ngoku ilizwi" yindlela uSt. Paul alumkise ngayo ukuba lo Mhla uza kuza njengesela "ebusuku" eliphawulwe ngumntu othile amanga “Uxolo nonqabiseko.” 

 

UKUKHANGELA USUKU

Ewe, andizimisele kukhukhumala xa ndisithi singene kumlindo wolu suku lweNkosi. Kodwa yile nto kanye uPope St. John Paul II asibuze yona kulutsha ukuba siyibukele kwaye siyazise:

Khange ndithandabuze ukubacela ukuba benze ukhetho olukhulu kunye nobomi kwaye ndibanike umsebenzi omkhulu: ukuba babe "ngabalindi bakusasa" ekuqaleni kwewaka leminyaka elitsha. —UAPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (Umz. 21: 11-12)

Umsebenzi, watsho, yayikukuba "abalindi basekuseni [babhengeze" ukuza kwelanga onguKrestu ovukileyo "[4]Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathi, XVII USuku loLutsha lweHlabathi, n. 3 ukuze umisele i UBukumkani bokuthanda kukaThixo, ngaloo ndlela kuzalisekiswa "uBawo wethu" kunye nomthandazo ongapheliyo wokuba kwenziwe ukuthanda kwakhe “Emhlabeni njengasezulwini”:

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa nokuzola, obuya kuseka imanyano yendalo.—ST. UPOPU JOHN PAUL II, abaphulaphuli ngokubanzi, nge-6 kaNovemba, 2002, iZenit

AmaKristu abizelwe ukulungiselela iNtlokoma enkulu yokuqalisa kweMillenium yesiThathu ngokuhlaziya ithemba labo ekuzeni ngokuqinisekileyo kobukumkani bukaThixo, bebulungiselela yonke imihla ezintliziyweni zabo, kwindawo yamaKristu abakuyo, ngakumbi imeko yezentlalo, nakwimbali yehlabathiisiqu sakho. —UAPOPE JOHN PAUL II, UTertio Millennio Adveniente, n. I-46

Nangona kunjalo, ngaphambi koMhla weNkosi, uyeza Umlindo; ngaphambili Uvuko lweCawa kuza eyakhe inkanuko "xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe," ngokweCatechism.[5]CCC, n. 677

Xa iicawa zaqala ukuvala umhlaba wonke ngoMatshi ophelileyo, into etshintshileyo kule mpazamo. "Ngoku ilizwi" ngaloo mihla lalinjalo Iintlungu zabasebenzi ziyinyaniukuba singenile Ukulinda kweentlungu kwaye ibiyiyo le IGetsemane yethuKwaye ke, ndaqhubeka "nokubukela ndithandaze." Kwiintsuku ezilishumi kamva emva kokubhalwa IGetsemane yethuUMama wethu wanika lo myalezo "kumphefumlo waseCalifornia":

Namhlanje, ndikunye no [Yesu], ngenxa yeCawe ndiphila ngeeyure zaseGetsemane, eKalvari, ngokubethelelwa emnqamlezweni kunye nokufa kwakhe. Yiba nentembeko kunye nomonde; yiba nesibindi nethemba! Kungekudala kwiintlungu zethu ziya kuphakama ixesha lokukhanya. Icawe iya kuphinda iphumelele, phantsi kwempembelelo enamandla yothando lukaThixo… -Bona yobuntunkingdom.com

Nge-20 kaJuni ka-2020, uSt. Michael iNgelosi eNkulu wathi kumboni waseCosta Rican, uLuz de Maria:

… Indlu kaThixo iyangcoliswa kwaye ayipheli. Abantwana bakaThixo abathembekileyo abazi ukuba mabayaphi. Abantu bakaThixo bazifumana eGetsemane ngobusuku obude kunye neNkosi yabo kunye noKumkani wabo uYesu Krestu-bekhathazekile, bebuhlungu kwaye belambile. Ukwazi ukuba besiya kwelona xesha linzima kwaye linesiqhwithi apho kuya kubakho ukungqubana ngaphakathi kuMzimba kaMystical owahluleleneyo kaKrestu, kwaye uwexuko luya kuzuza umhlaba. Bantu bakaThixo, intsholongwane egcina uluntu luthandabuza ize njengesandulelo solingo olukhulu oluza kwehlela lonke uluntu… -yobuntunkingdom.com

Kwiintsuku ezintlanu emva koko, iNkosi yethu yathi kumboni waseMelika uJennifer:

Ndiyakuxelela namhlanje ukuba ilixa ophila kulo lixeliwe kwangaphambili. Ngoku ayiloxesha lokobuthongo kuba ungene eGetsemane lakho. Ungene kwixesha eliyakuba lolona vuko lukhulu lunyamezeleyo. -yobuntunkingdom.com

Kwakhona nge-4 ka-Agasti ka-2020, uMama wethu wathi:

Ndinethemba elikhulu kuloyiso olupheleleyo lukaThixo olu hlanga luhlwempuzekileyo, olugula kangaka nolukude Naye. Uphila iminyaka ebuhlungu yembandezelo enkulu kwaye ukubandezeleka kuya kusiba nzima mihla le kubo bonke. Chitha iyure yangoku kwiGetsemane lentliziyo yam engafakwanga nto kwaye nizimisele ukwenza ngothando ukuthanda kukaBawo waseZulwini. Yiba ngamangqina okholo kula maxesha okreqo olukhulu. Yiba ngamangqina obungcwele kule mihla yokugqwethwa okukhulu. Yiba ngamangqina othando kwihlabathi eliye laba lukhuni kwaye alunaluvelwano, ludliwe kwaye lomiswa yi-egoism, intiyo, ubundlobongela kunye neemfazwe. Yizisa naphi na ibhalsam yothando lwam lukamama nenceba. -KwiMiphefumlo yaseCalifornia, cf. yobuntunkingdom.com

Okokugqibela:

Zintanda zam, sisiqalo sembandezelo esi, kodwa aninakoyika logama nje niguqa ngamadolo niyavuma ukuba uYesu, uThixo, Mnye, Bathathu. -Inenekazi lethu kuGisella Cardia, nge-24 kaNovemba, 2020; yobuntunkingdom.com

 

UBUSUKU BASEGETHSEMANE

Njengokuba uYudas nehlokondiba lakhe babonisa “njengesela ebusuku,” ngokunjalo intshutshiso yeCawe iyaqhubeka ngokufanayo. Ngesiquphe, ngaphandle kwesaziso, "isidlo sangokuhlwa sokugqibela" kuyathethwa kwiindawo ezininzi njengoko ukutshixa kuqhubeka kunye nefom enobungozi be-coronavirus. Ababhishophu abakhange bathandabuze ukubathintela abathembekileyo kwiicawa zabo ngelixa amarhamente esenjalo simahla ukungena kwivenkile ethengisa utywala. Amazwi esiprofeto sikaSt Thérèse de Lisieux, athethwa kumfundisi waseNew Boston, eMichigan ngo-2008, abonakala esondele ekuzalisekeni kunanini na ngaphambili. Ingcwele yaseFrance yavela kuye ephupheni inxibe ilokhwe yoMthendeleko wokuqala kwaye yamkhokelela ecaweni. Nangona kunjalo, wathi akufika emnyango, wavalwa ukuba angene. Wajika wajonga kuye wathi:

Kanye njengelizwe lam [France], eyayiyintombi endala yeCawe, yabulala ababingeleli bayo kwaye ithembekile, ngoko ke intshutshiso yeCawe iyakwenzeka kwilizwe lakho. Ngethuba elifutshane, abefundisi baya kuthinjwa kwaye abayi kukwazi ukungena ezicaweni ngokuvulekileyo. Baza kulungiselela abathembekileyo kwiindawo ezifihlakeleyo. Abathembekileyo baya kuhluthwa "ukwanga kukaYesu" [uMthendeleko oNgcwele]. Amarhamente aza kuzisa uYesu kubo bengekho ababingeleli. -ukubona Uhlaziyo! (Qaphela: aba bapristi bakwabona imiphefumlo kwindawo yentlambululo-miphefumlo ubusuku ngabunye)

Kwaye nje ngokuba abapostile bachithachitheka kwiGadi yeGetsemane, ngokunjalo, i Umzimba kaKristu Uyaphula. Ewe yile inguquko. 

Kuthekani ngesihlwele? Kwiminyaka emithandathu eyadlulayo, ndalumkisa Ihlokondiba Elikhulayo abanganyamezelani intetho yasimahla ngaphandle kweyabo, abalungiselela ukuthulisa ilizwi leCawe, ilizwi lika inyaniso… emva koko ngo-2018, oko IiBarbarians zikwiGates... kodwa ngoku, bagqobhozile kwaye Utyhilo sele iqalile, nanjengoko nabani na omkayo kwingxelo kaMarxist yelizwe jikelele eqala ukuvalwa, ukugxothwa, nokugxothwa kwimidiya yoluntu nakwi-Intanethi. 

Xa uthethe onke la mazwi kubo, abayi kukuphulaphula nam; Uya kubabiza, abasayi kuphendula; Olu luhlanga olungaliphulaphuliyo ilizwi likaYehova uThixo walo, olungayivumiyo intethiso. Ukuthembeka kuye kwaphela; ilizwi ngokwalo liyagxothwa kwintetho yabo. (Yeremiya 7: 27-28)

Namhlanje, uMama wethu uthethe into efanayo kumboni wase-Italiya, uGisella Cardia:

Owu! Abantwana bam ababhadulayo abangafumani kukhanya - uninzi lwabo alwamameli ilizwi lam, abaluluxabisi uncedo lwam, bazokuhlekisa ngale miyalezo yosindiso loluntu. Bantwana, beninalo ixesha lokuzikhethela, kwaye ukuba ndijonga iintliziyo zabantwana bam abaninzi, ndiyalila ziintlungu kwaye nentliziyo yoNyana wam yopha. Bantwana, ngoku niyakubona into endandingafuni ukuba amehlo enu ayibone: iinyikima zomhlaba ezinamandla kakhulu kunye nazo zonke iintlobo zeentlekele ezinje ngezaqhwithi, izaqhwithi, amaza olwandle neemfazwe, ngenxa yokuba ungawaphulaphulanga amazwi am! -yobuntunkingdom.com

 

UXOLO NOKHUSELEKO LOBUXOKI

Hayi! Kodwa “uxolo nonqabiseko” lusendleleni! Inkqubo ye- lokugonya ifikile, leyo Isitshixo seCaduceus ye-Freemasony, kwaye ke, ukukhanya kwe-a Ukuseta kwakhona okuhle ngoku iphezu kwethu! Ixesha elitsha lezopolitiko liqalile! Ubuntu bungaqala ukufakwa kwitekhnoloji ke oko kusizisa kwiindawo eziphakamileyo ezinokubakho!

Uguquko olukhulu lulindele thina. Ingxaki ayenzi ukuba sikhululeke ukuba sicingele ezinye iimodeli, elinye ikamva, elinye ilizwe. Kusinyanzela ukuba senze njalo. -UMongameli wase-France uNicolas Sarkozy, nge-14 kaSeptemba 2009; nonwo.org; bona Guardian

… Emva kwako konke esidlule kuko akwanelanga ukubuyela esiqhelweni… ukucinga ukuba ubomi buya kuqhubeka njengoko kwakunjalo phambi kwesibetho; kwaye ayiyi. Kungenxa yokuba imbali isifundisa ukuba iziganeko zobukhulu kangaka — iimfazwe, iindlala, iindyikitya zokufa; Iziganeko ezichaphazela ubuninzi boluntu, njengoko intsholongwane injalo-ayizukuza nje idlule. Zixhaphake rhoqo kunokonyusa utshintsho lwentlalo noqoqosho… -Umphathiswa Wezobupolitika uBoris Johnson, intetho yeQela le-Conservative, nge-6 ka-Okthobha ka-2020; gcinakancube.com

Lo bhubhani unike ithuba "lokuseta kwakhona". -Umphathiswa Wezobupolitika uJustin Trudeau, Iindaba Zehlabathi, Septemba 29, 2020; I-Microsoft.com, 2: 05 

Nangona kunjalo, njengoko ndibhalile Ukusetha kwakhona kwakhona, kukho amandla amabi emva koku kuseta kwakhona kubonakala ngathi kuyingozi. Le intsha Inguquko yamaKomanisiUmdibaniso wongxowankulu kunye nobusoshiyali ukwenza irhamncwa elitsha lehlabathi (yabona Ubungxowankulu kunye nerhamncwa). Alexander I-Trachtenberg, eyaziwa ngokuba yi-"enforcer" yaseMoscow ngexesha lokuphakama kobuKomanisi, yathi:

Xa silungiselela ukuthatha i-United States, asizukuyithatha phantsi kwelebhile yobusoshiyali… Siza kuyithatha iMelika phantsi kweelebhile esizenze zathandeka kakhulu; siza kuyithatha phantsi kwenkululeko, phantsi kwenkqubela phambili, phantsi kwentando yesininzi. Kodwa yithathe siza kuyenza.-returntoorder.org

Njengoko ndibhalayo, ulawulo olutsha e-United States sele luqalisile, kwiiyure nje ezimbalwa emva kokumiselwa, ukumiliselwa kwesiVumelwano saseParis.[6]nbcnews.com Njengoko besendichazile ngaphambili, isekwe kwimbono yobusoshiyali hayi malunga nemozulu[7]cf. Ubusika boMgwebo wethu kodwa yinxalenye yomdlalo omde wabacwangcisi be-UN "ukusasaza kwakhona ubutyebi",[8]cf. Ubuhedeni obutsha, Icandelo le-III Njengegosa kwi-UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yamkelwe ngokuqinisekileyo:

… Umntu kufuneka azikhulule kwinkohliso yokuba umgaqo-nkqubo welizwe jikelele ngumgaqo-nkqubo wezokusingqongileyo. Endaweni yokuba umgaqo-nkqubo wotshintsho lwemozulu umalunga nendlela esabela ngayo kwakhona ide facto ubutyebi behlabathi… -Ottmar uEdenhofer, yemihla ngemihla.comNgoNovemba 19th, 2011

Kwaye uMongameli omtsha akachithanga xesha wazisa imigaqo-nkqubo yentlalo ye-quasi-Marxist[9]Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-20 kaJanuwari; imvmtsa.com ngokwenza ngokusesikweni kunye nokwahlula uluntu lwaseMelika lube ngamaqela esazisi afana nesini,[10]jonga uMyalelo oGqwesileyo Apha ubuhlanga, isazisi, njl. njl. egameni "Ubulungisa.”Njengoko uMonsignor uMichel Schooyans wathi:

Umcimbi wesini uneengcambu ezininzi, kodwa enye yezi ayinakuphikiswa. Umlingane kaMarx uFriedrich Engels ucacise ithiyori yobudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini njengemizekelo yobudlelwane obuphikisanayo kumzabalazo weklasi. UMarx ugxininise umzabalazo phakathi kwenkosi kunye namakhoboka, ongxowankulu nomsebenzi. I-Engels kwelinye icala, yabona ukutshata nomntu ongatshatanga naye njengomzekelo wokucinezela abantu basetyhini. Ngokutsho kwakhe, inguquko kufuneka iqale ngokupheliswa kosapho. - "Simele sixhathise", Ngaphakathi kwiVatican, October 2000

Le, ewe, yenye yeenjongo zentshukumo yenguqu ebizwa ngokuba yiBlack Lives Matter (BLM) eqhushumbe phesheya kwe-US ehlotyeni elidlulileyo ngenkxaso yeqela lezopolitiko ngoku ngamandla. Ndikope ngoku ngqo kwiwebhusayithi ye-BLM ngaphambi kokuba bayisuse:

Siphazamisa imfuno yenyukliya emiselweyo yintsapho yenyukliya ngokuxhasana njengeentsapho ezandisiweyo kunye "neelali" ezikhathalelanayo, ngakumbi abantwana bethu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba oomama, abazali nabantwana bakhululeke. Sikhuthaza uthungelwano oluqinisekisayo. Xa sihlanganisene, sikwenza oko ngenjongo yokuzikhulula kwingcinezelo yeengcinga ezingafaniyo, okanye mandithi, inkolelo yokuba bonke abantu emhlabeni ngabantu abathandanayo (ngaphandle kokuba yena okanye bachaze ngenye indlela)… Siqulathe kwaye senze ubulungisa, inkululeko, noxolo kwiindibano zethu nabanye. -lvvngcego.com

Kodwa lo ngumba omkhulu kunesizwe esinye, njengoko ndibonisile emva kokonyulwa kukaDonald Trump,[11]ukubona Lo Moya Wenguqulelo Ukwaphawula i-ethos eyothusayo emva kwabaguquki abatsha:

… Kukho into engaqhelekanga nephazamisayo ngokomoya exhonywe kuqhanqalazo. Nasi isilumkiso: Luhlobo lomsindo onobundlongondlongo owawuhleli eluntwini ngaphambi kokuba kuqhambuke iMvukelo yaseFrance, babhukuqa ukusekwa, batshabalalisa ipropathi yeCawa, kwaye babulala amawaka abefundisi nabezenkolo ezitalatweni. Umntu ufumana umbono wokuba ukuba inkqubela phambili iphinda ifumane ulawulo kwakhona, baya kuyenza ze vumela le "ntlekele" yelungelo lokufumana amandla ukuba iphinde yenzeke. —UJanuwari 27, 2017, Iindaba ezingeyonyani, inguquko yokwenyani

Oku yi Uhlaziyo lwehlabathi kwaye umntu akanakho "ukwakha ngcono," njengoko isiqubulo seZizwe eziManyeneyo sihamba, ngaphandle kokuqhaqha okokuqala into ekhoyo (jonga Ukuza okuzayo kweMelika). Xa ugqogqa kwiimbono ezisemva kwento ethethwa leli nyathelo leZizwe eziManyeneyo elithi "Ukusetha kwakhona okuKhulu", umntu ufumanisa ukuba abaxhasi bakhe baceba ngokoqobo ukuhlela uqoqosho lwehlabathi ngeenxa zonke kwiinqununu zikaMarx kunye neziqubulo ezinomtsalane ezinjenge "Green Politics."[12]cf. Ubuhedeni obutsha, Icandelo le-III I-UN's Reset Enkulu yenye yezona monicker zeYakha umva ngcono", Usebenzisa" iingxaki " Covid-19 or imo iyatshintsha ukuqalisa olu tshintsho.[13]Funda ukuba esi siqubulo sifakwa njani kwihlabathi liphela Apha.

Sinetyala kwizizukulwana ezizayo yakha ngcono. -Umphathiswa wePrime Boris Johnson, uninzi lwe-28, 2020 twitter.com

Le yingxaki yobomi bam. Kwanaphambi kokuba ubhubhane uhlasele, ndaqonda ukuba sikwi yenguqu Okomzuzu apho into engenakwenzeka okanye engacingekiyo kumaxesha aqhelekileyo ibingakhange yenzeke kuphela, kodwa mhlawumbi iyimfuneko… kufuneka sifumane indlela yokusebenzisana ekulweni utshintsho lwemozulu kunye ne-coronavirus yenoveli. -George Soros, ngoMeyi 13, 2020; ozimeleyo.co.uk.

Ngaba yinto nje eqondakalayo ukuba isilogeni sikaMongameli uJoe Biden sikwanokuthi "Yakha umva ngcono" kunye nokuba iwebhusayithi ibhotwey.gov uhambisa kwakhona ngoku kwiwebhusayithi esemthethweni yeWhite House? 

 

INTLEKELE YANGOKUQALA

Kwaye ke, sifika kwinxalenye yokugqibela yesilumkiso sika-St. Paul: "Xa abantu besithi," Luxolo nonqabiseko, "emva koko intlekele ngequbuliso njengentlungu yomfazi okhulelweyo, kwaye abayi kusinda. ” Ngandlela thile, ukuqhambuka ngesiquphe kwe-COVID-19 kwakufana neentlungu zokuqala zomsebenzi woxolo nonqabiseko olwaphulwayo, kodwa phantse njengokulungiselela iintlungu zokugqibela zabasebenzi (jonga Utshintsho olukhulu). Kwakhona, amazwi kaMama wethu namhlanje:

Bantwana, ngoku niyakubona into endandingafuni ukuba amehlo enu ayibone: iinyikima zomhlaba ezinamandla kakhulu kunye nazo zonke iintlobo zeentlekele ezinje ngezaqhwithi, izaqhwithi, amaza olwandle neemfazwe, ngenxa yokuba ungawaphulaphulanga amazwi am! —KuGisella Cardia, yobuntunkingdom.com

Ayisiyiyo loo nto kuphela, njengoko ndibhalile kuyo Isitshixo seCaduceusamanqanaba aphezulu kwezenzululwazi kwicandelo logonyo balumkisile oko amashumi ezigidi yabantu banokubhubha kwezi zitofu zofuzo zofuzo ezibalekiselwe eluntwini, ezingavavanywanga kwiziphumo zexesha elide. Ndiyaxolisa, la magama ayingozi, ndiyazi, kodwa sisonke asiphumelelanga ukuthobela izilumkiso zoopopu nabanye abantu becawe malunga ne-ajenda ye-diabolical yokunciphisa inani labantu emhlabeni. I-1942 yethu), nangona kunjalo kuza. 

Uxanduva olwahlukileyo lolwabasebenzi bokhathalelo lwempilo: oogqirha, oosokhemesti, abongikazi, abefundisi, amadoda nabafazi ngokwenkolo, abalawuli kunye namavolontiya. Umsebenzi wabo ufuna ukuba babe ngabagcini kunye nabakhonzi bobomi babantu. Kwimeko yanamhlanje yenkcubeko nezentlalo, apho inzululwazi kunye nokwenza amayeza kubeka emngciphekweni wokuphulukana nembonakalo yokuziphatha, oononophelo lwempilo banokulingwa ngokuqatha ngamanye amaxesha ukuba babe ngabakhohlisi bobomi, okanye abameli bokufa… Kule ndawo, Uphando lwenzululwazi ngokwalo lubonakala ngathi luxakeke ngokukodwa kukuvelisa iimveliso ezihlala zilula kwaye zisebenza ekucinezeleni ubomi… —IPOPA ST. UYOHANE PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. I-89, 13

Oko kohlwaywa koluntu, ikakhulu kwi isono sokuqhomfa, yile nto yabonwa ngababonisi bakaFatima xa kwavela ingelosi, malunga nokubetha umhlaba ngekrele elidangazelayo.

Ingelosi ephethe ikrele elidangazelayo ngasekhohlo kukaMama kaThixo ukhumbula imifanekiso efanayo kwiNcwadi yeSityhilelo. Oku kubonisa isoyikiso somgwebo osondele emhlabeni. Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa luthuthu lulwandle lomlilo alusabonakali njengephupha elisulungekileyo: umntu ngokwakhe, kunye nezinto awazenzayo, uzenzele ikrele elidangazelayo. -Umyalezo weFatima, isuka e Iwebsite yeVatican

Kwabo bandityhola "ngokwenza izinto ezoyikisayo" ndiyabuza, ukuba umhlaba uqhubeke unje, ukhupha isisu ngaphezulu kwe-115,000 yosana ngemini, kunye namakhulu ezigidi zabantu abakhobokise iphonografi engamanyala, izigidi ezithe kratya zibambeke kurhwebo lwabantu. izizwe zisendlaleni yendlala, kunye nenkululeko esongelwa liqaqobana leebhiliyoni… ukuze ubomi bakho obutofotofo bungaphazanyiswa? I "Ukujongana okokugqibela"[14]“Simi ngoku sijamelene neyona ngxabano inkulu eyakha yenzeka eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)  singena malunga imiphefumlo hayi impilo entle yaseNtshona. Ewe, iCawe ilele… ngelixesha isela lifike ngobusuku ngocango lwangaphambili.

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singabukhathalele ububi. ”… Isimo esinjalo sikhokelela kwi "Ukungakhathali komphefumlo kumandla obubi." UPope wayezimisele ukugxininisa ukuba ukukhalimela kukaKristu kubapostile bakhe abebedumbe- "hlalani niphaphile kwaye nihleli niphaphile" - kusebenza kuyo yonke imbali yeCawe. Umyalezo kaYesu, uPapa wathi, ngu “Umyalezo osisigxina wexesha lonke kuba ukozela kwabafundi akuyongxaki yalowo mzuzu, endaweni yembali yonke, 'ubuthongo' bobethu, bethu abo bangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye andifuni kungena kuThando lwaKhe. ” -IPOPE BENEDICT XVI, Iindaba zamaKatolika Agency, Vatican City, Epreli 20, 2011, Abaphulaphuli ngokubanzi

… Kwaye ngoku sivukile kwiphupha elibi.

Kukwimeko yoomesiya abakholelwayo ukukholelwa ekubeni ukuba uluntu alunakho ukusebenzisana, uluntu kufuneka lunyanzeliswe ukuba lusebenzisane-kulungelwe lona, ​​kunjalo… Abathunywa bakaMesiya abatsha, ekuzameni ukuguqula uluntu lube ludibaniso olunqanyuliweyo kuMdali wakhe , ngokungazi iya kuzisa intshabalalo yenxalenye enkulu yoluntu. Baza kuveza izinto ezoyikekayo ezingazange zibonwe ngaphambili: iindlala, iindyikitya zokufa, iimfazwe, kwaye ekugqibeleni ubulungisa bukaThixo. Ekuqaleni baya kusebenzisa ukunyanzelwa ukuqhubela phambili ukunciphisa inani labemi, kwaye ukuba oko kuyasilela baya kusebenzisa amandla. -UMichael D. O'Brien, Ihlabathi kunye noMyalelo weHlabathi oMtshaMatshi 17, 2009

Ngaba ukho umntu ocinga ukuba ndivukile namhlanje ekuseni ndinomdla wokubhala la magama? Ukanti, nabani na ophilayo “kwimiqondiso yamaxesha” akanako ukusilela ukuyibona loo nto Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathieyaphinda yaphindwa kwiFatima, ngoku ikwisigaba sayo sokugqibela. Kodwa oko kuthetha ukuba Uloyiso lwentliziyo emsulwa ikufuphi! 

Ndiza kucela ukungcwaliswa kweRashiya kwiNtliziyo yam engenasiphelo, kunye noMthendeleko wempindezelo ngeMigqibelo yokuQala. Ukuba izicelo zam ziyathotyelwa, iRashiya iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo. Ukuba akunjalo, [iRashiya] izakusasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela, ibangele iimfazwe kunye nentshutshiso yeCawa. Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi. Ukusetyenziswa kweFatima, IVatican.va

Ewe ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso uyakuba lixesha loxolo olungazange lubonelelwe ngenene emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, Oktobha 9, 1994 (umfundisi wezakwalizwi kaPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, noJohn Paul II); Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Ewe, xa obo busuku beenyembezi buphelile, ukufika kokusa kwaye imini yeNkosi iya kukhanya ngobuqaqawuli obungafani nantoni na eyakha yaziwa lihlabathi. Ukuze kwenzeke oku, kufuneka ndoloze intsalela yabantu: Ibali leNenekazi lethu elincinci. Kodwa nina zihlobo ezithandekayo, asingabo ababukeli nje… enyanisweni, ningabo banako ukukhawulezisa ukuza kobukumkani bukaThixo.

Ndiza kubhala malunga noko kungekudala! 

 

 

Oda incwadi kaMarko Imbonakalo yokuGqibela kunye noNihil Obstat,
isishwankathelo esinamandla apho sivela khona,
siphi,
nalapho siya khona.
khangela Umlo wokugqibela uku-odola ikopi yakho. 


 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
kwimithandazo yakho nenkxaso. 

 

Ndijoyine ngoku kwi-MeWe:

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 CCC, n. 1166
2 Intsingiselo, sikubusuku bangaphambili Usuku lwesithandathu
3 cf. Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina
4 Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathi, XVII USuku loLutsha lweHlabathi, n. 3
5 CCC, n. 677
6 nbcnews.com
7 cf. Ubusika boMgwebo wethu
8 cf. Ubuhedeni obutsha, Icandelo le-III
9 Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-20 kaJanuwari; imvmtsa.com
10 jonga uMyalelo oGqwesileyo Apha
11 ukubona Lo Moya Wenguqulelo
12 cf. Ubuhedeni obutsha, Icandelo le-III
13 Funda ukuba esi siqubulo sifakwa njani kwihlabathi liphela Apha.
14 “Simi ngoku sijamelene neyona ngxabano inkulu eyakha yenzeka eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , .