Umanyano Lobuxoki

 

 

 

IF Umthandazo nomnqweno kaYesu kukuba “bonke babe banye” (UJohn 17: 21), emva koko noSathana unecebo lobumbano—umanyano lobuxoki. Kwaye siyayibona imiqondiso yokuvela kwayo. Oku kubhaliweyo apha kunxulumene noluntu oluzayo ekuthethwa ngalo kwi Indawo zokubalekela ezizayo kunye neziqithi.

 
UMANYANO LOKWENENE 

UKristu wathandazela ukuba sonke sibe banye:

...nicinga nto-nye, ninaluthando lunye, nimxhelo mnye, nicinga nto-nye... (BFil 2: 5)

Ingqondo yantoni? Uthando lwantoni? Bavumelana ngantoni? UPawulos uyayiphendula kwindinyana elandelayo:

Yibani nale ngcinga phakathi kwenu kuKristu Yesu, othe . . .

Uphawu lobuKristu uthando. Incopho yolu thando kukuzincama, i-kenosis okanye ukuzincama komnye. Oku kukuba yingqondo yoMzimba kaKristu, a ubunye benkonzo, olungumxokelelwane wothando.

Umanyano lobuKristu aluyonto yokuzithoba nokuthobela ngokungenangqondo. Liyiloo nto ke ihlelo. Njengoko ndihlala ndisithi, xa ndithetha nolutsha, uYesu akezanga kuthabatha eyakho Ubuntu—Uze kuthabatha eyakho izono! Kwaye ke, uMzimba kaKristu unamalungu amaninzi, kodwa anemisebenzi eyahlukeneyo, yonke eyalelwe kwinjongo yothando. Uhluko, ngoko ke, kuyabhiyozelwa.

…uMpostile ulangazelela ukunxibelelana… ingcamango yomanyano phakathi kobuninzi bezinto eziphilisayo, ezizizipho zoMoya oyiNgcwele. Ngombulelo kwezi, iBandla libonakala njengomzimba otyebileyo nobalulekileyo, hayi isiqhamo esifanayo soMoya omnye, okhokelela wonke umntu kumanyano olunzulu, kuba lusamkela iiyantlukwano ngaphandle kokuluphelisa yaye ngaloo ndlela lizisa umanyano oluvumelanayo. —UPOPE BENEDICT XVI, Angelus, ngoJanuwari 24, 2010; L'Osservatore Romano, uHlelo lweveki ngeeveki ngesiNgesi, NgoJanuwari 27, 2010; www.v Vatican.va

Kumanyano lobuKristu, konke kuyalelwa ekulungelweni komnye, nokuba kungezenzo zesisa, okanye ngokubambelela kwimithetho yendalo neyokuziphatha njengoko yatyhilwa kuthi ngendalo nangobuntu bukaYesu. Ngaloo ndlela sa kwaye iqiniso akanako kwaye akanako ukuqhawula umtshato, kuba bobabini bamiselwe okulungileyo komnye. [1]cf. Kuzo Zonke Iindleko Apho kukho uthando, akukho kunyanzelwa; apho kukho inyaniso, kukho inkululeko.

Ngoko ke, kubunye bukaKristu, umphefumlo womntu uyakwazi ukukhula ube namandla apheleleyo ngaphakathi kuluntu olunothando… ongumfanekiso woluntu lokuqala: uBathathu Emnye oNgcwele.
 

UMANYANO LOBUXOKI 

Injongo kaSathana asikokuba sonke sibe banye, kodwa kukuba sonke sibe njalo iyunifomu.

Ukuze kwakhiwe olu manyano lobuxoki, luya kusekelwa kwi ubathathu emnye wobuxoki: “Uyanyamezela, IHumane, Equal“. Injongo yotshaba kukuqala ukudiliza umanyano lwe Umzimba kaKristu, ubunye be Umtshato, kwaye oko yangaphakathi umanyano emntwini (umzimba, umphefumlo nomoya), owenziwe ngokomfanekiselo kaThixo—uze ke wakhe kwakhona zonke izinto ngomfanekiso kaThixo. umfanekiso wobuxoki.

Okwangoku, umntu unegunya phezu kwehlabathi nemithetho yalo. Uyakwazi ukulidiliza eli hlabathi aze alihlanganise kwakhona. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), uPalermo, ngoMatshi 15, 2000

Kukuba “Kulingana”, akusekho nto inje “indoda” okanye “umfazi” okanye “umyeni” kunye “nomfazi.” (Kubalulekile ukuqaphela ukuba ingqondo yanamhlanje yokuthanda izinto zehlabathi ayithethi ngegama elithi “ukulingana”: umntu ngamnye ixabiso elilinganayo kwaye ngonaphakade- kodwa kunoko uhlobo olungenanto ukufana.) Intlangano ebalaseleyo yokulwela amalungelo amabhinqa yaphenjelelwa nguSathana ukuze acime iindima ezahlukeneyo kodwa eziphelelisanayo zendoda nebhinqa.

Ukuba ngutata ongumntu kusinika ulindelo lwento ayiyo. Kodwa xa obu bubawo bungekho, xa bubonwa kuphela njengento engokwebhayoloji, ngaphandle komlinganiselo wabo wobuntu nowomoya, zonke iintetho ezingoThixo uBawo zililize. Ingxaki yobutata esiphila kuyo namhlanje yinto, mhlawumbi eyona ndoda ibalulekileyo, isoyikiso kubuntu bayo. Ukupheliswa kobutata nokuba ngumama kunxulunyaniswa nokubhangiswa kokuba ngoonyana neentombi zethu.  —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), uPalermo, ngoMatshi 15, 2000

Emva kokuba ekwenzile oku, uya kwinyathelo elilandelayo: i ukucinywa kweeyantlukwano kwisini samadoda nabasetyhini. Ngoku ubudoda okanye ubufazi a umba wokukhetha, yaye ngaloo ndlela, indoda nomfazi ngokuyimfuneko “Lilingana.” 

Ukunxulumanisa umahluko phakathi kwabantu besini… iqinisekisa ngokufihlakeleyo ezo thiyori zimfiliba ezifuna ukususa konke ukunxulumana nobudoda bomntu okanye ubufazi, ngokungathi lo ngumcimbi webhayoloji kuphela.  -IPOPE BENEDICT XVI, WorldNetDailyNge-30 kaDisemba ngo-2006 

Kodwa le ngcamango yobuxoki nelinganiselweyo “yokulingana” ayipheleliselwanga kwindoda nebhinqa; iphumela kwingqiqo egqwethekileyo yendalo ekubeni “Ngubuntu.” Oko kukuthi, izilwanyana kunye nezityalo kufuneka ziqwalaselwe, nangona zihluke ngemo kunye nobukrelekrele obuncinci. lingana izidalwa. Kolu lwalamano, indoda, ibhinqa, isilwanyana—kwanasijikelezi-langa nemekobume—bayalingana ngexabiso ngohlobo oluthile. i-cosmic homogenization (kwaye ngamanye amaxesha, uluntu luthatha Ngaphantsi ixabiso ebusweni, masithi, uhlobo olusengozini yokuphela.) 

Ngokomzekelo, iSpeyin iye yapasisa iProjekthi yeNkawu Enkulu ibe ngumthetho, ichaza ukuba iichimpanzi neegorila ziyinxalenye “yoluntu olulinganayo” nabantu. ISwitzerland iye yavakalisa ukuba izityalo “zinesidima sangaphakathi” yaye “ukunqunyulwa kweentyatyambo zasendle” kusisono esikhulu sokuziphatha. Umgaqo-siseko omtsha wase-Ecuador ubonelela “ngamalungelo endalo” alingana nalawo e Homo sapiens. -Homo Sapiens, Lahleka, Wesley J. Smith, umntu ophezulu kumalungelo oluntu kunye ne-bioethics yeDiscovery Institute, Uphononongo lweSizwe kwi-Intanethi, Aprili 22nd, 2009

Njengoko uMoya oyiNgcwele uqukuqela njengoThando phakathi koYise noNyana, ngokunjalo nolu manyano lobuxoki lubotshelelwa “kukunyamezelana.” Ngelixa ugcina okanye ubambelele kuhlobo lwangaphandle lwesisa, luhlala lungenalo uthando lusekwe kwiimvakalelo kunye nengqiqo egqwethekileyo endaweni yokukhanya kwenyaniso kunye nokuqiqa. Ngaloo ndlela umthetho wemvelo nowokuziphatha utshintshiselwa ngengcamango “yamalungelo” engaqondakaliyo. Ngaloo ndlela, ukuba into ethile inokugqalwa njengelungelo, ngoko ke ifanele inyanyezelwe (kwanokuba ilungelo “lidalwe” nje yijaji okanye lifunwa ngamaqela akhuthazayo, kungakhathaliseki ukuba la “malungelo” aphula inyaniso nengqiqo.)

Ngaloo ndlela, lo Bathathu Emnye wobuxoki akanaye uthando njengesiphelo sayo, kodwa i-ego: injalo iNqaba entsha yaseBhabheli.

Ulawulo lobuzwilakhe lwe-relativism luyakhiwa olungaqapheli nto njengento eqinisekileyo, kwaye olushiya njengowona mlinganiselo wokugqibela. akukho nto yimbi ngaphandle kwesiqu sakho kunye nezibilini zayo.  —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukuvula iHomily eConclave, Epreli 18th, 2004.

Phezulu, amagama athi ukunyamezela, ubuntu, nokulingana ngamabinzana abonakala elungile, kwaye eneneni anokuba mahle. Kodwa uSathana ‘unguyise wobuxoki’ okuthabathayo okulungileyo aze akujije, ngaloo ndlela erhintyela imiphefumlo. kudideka.

 

UBUXOKI BONKE 

Nje ukuba lo “bathathu emnye” wobuxoki emanyene kuzo zontathu iinkalo zabo, ulungiselela indlela yobukho bobuxoki. ubunye bobuxoki yona ngokwayo kufuneka ibekwe esweni ngononophelo kwaye inyanzeliswe. Eneneni, olona hlobo loNyamezelo kukuba alunakuyinyamezela loo nto, umntu, okanye iziko elibambelele kwingcamango yokuziphatha okuhle. imigqaliselo. ISibhalo sithi, “apho akhoyo uMoya weNkosi, kubakho inkululeko." [2]I-2 Cor 3: 17 Ngokuchaseneyo noko, apho ukhoyo umoya womchasi-Kristu, kukho ukunyanzelwa. [3]cf. Lawula! Lawula! The ubunye bobuxoki, ukwandisa ngoku njengento jikelele, ngaloo ndlela, ilungiselela indlela Umchasi oqinisekisa ukuba umntu ngamnye kufuneka kunikwe ingxelo ngayo. ulawulo singaphantsi koNyamezelo; yiglu yomchasi-Kristu—kungekhona uthando. Ibhawuthi enye ekhululekileyo kumatshini inokuyonakalisa yonke indlela; ngokufanayo, mntu ngamnye umele alungelelaniswe ngenyameko aze adityaniswe kumanyano lobuxoki—ebotshelelwe yaye avisisane nenkcazelo yalo yobupolitika, ngokusisiseko obunguzwilakhe. 

Apocalypse uthetha malunga nomchasi kaThixo, irhamncwa. Esi silwanyana asinalo igama, kodwa linani.

[Kumothuko weenkampu zoxinaniso], bancama ubuso kunye nembali, bamguqula umntu ukuba abe linani, bamnciphise ukuba yi-cog kumatshini omkhulu. Indoda ayingomsebenzi.Inani

Ngemihla yethu, akufuneki silibale ukuba bamisela kwangaphambili ikamva lehlabathi elinomngcipheko wokwamkela ulwakhiwo olufanayo lweenkampu zoxinaniso, ukuba umthetho womatshini wamkelekile. Oomatshini abakhiweyo banyanzelisa umthetho omnye. Ngokwalo mgaqo, umntu kufuneka atolikwe ngu ikhompyutha kwaye oku kunokwenzeka kuphela xa kuguqulelwa kumanani.

Irhamncwa linani kwaye iguqula ukuba ngamanani. UThixo, nangona kunjalo, unegama kwaye ubiza ngamagama. Ungumntu kwaye ujonge umntu.  —UKhadinali Ratzinger, (UPOPE BENEDICT XVI) Palermo, ngoMatshi 15, 2000 (akekeliswe ngowam)

Kodwa oku akunjalo ubunye. Kunoko, kunjalo ngokuvumelana.

Ayilulo ubumbano oluhle lomanyano lweZizwe zonke, ngasinye sinamasiko abo, endaweni yoko kukudityaniswa kwehlabathi ngokufana, yingcinga enye. Kwaye le ngcinga iyodwa sisiqhamo sobuzwe. —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit

Njengoko ubuKristu busekelwe kwinkululeko nakwimbopheleleko yenyaniso—yaye ikuko ukukhuthaza umanyano lokwenene—umanyano lobuxoki luya kubakho ngokuphandle. ukufana yenkululeko: ukhuseleko egameni loxolo. Urhulumente onguzwilakhe uya kuthetheleleka ukuze azise olu manyano lobuxoki ukuze “kulungelwe konke” (ingakumbi ukuba ihlabathi lisebugxwayibeni beMfazwe Yehlabathi YesiThathu okanye lithwaxwa ziintlekele, ezemvelo okanye ezoqoqosho.) Kodwa ngokufanayo umanyano lobuxoki lukwanjalo. uxolo lobuxoki.

Kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo, ukuba imini yeNkosi, njengesela, iya kufika njengesela busuku… Isela alizi lingazele ukuze libe, lixhele, litshabalalise. ( 1 Tesalonika 5:2; Yohane 10:10 )

Bakuphilisa kalula ukwaphuka kwabantu bam, besithi, Luxolo, luxolo, kungekho luxolo; ndimise ababoniseli phezu kwenu, ndisithi, Libazeleni indlebe ilizwi lesigodlo; Bathi ke bona, Asiyi kukuphulaphula. Ngako oko yivani, zintlanga, wazi, wena bandla, okuya kubahlela; Yiva, hlabathi; yabona, aba bantu ndibazisela ububi, isiqhamo seengcinga zabo; ngokuba amazwi am abawabazelanga ndlebe; nomyalelo wam bawucekisile.  ((Funda uYeremiya 6:14, 17-19.)

Umchasi-Kristu uya kuza njengesela ngobusuku kudideka. [4]cf. Ubuxoki obuzayo

... xa sonke sisonke kuzo zonke iindawo zeNgqobhoko sahlulelene kangaka, kwaye sincitshisiwe, sizele iyantlukwano, sisondelelene kakhulu noqhekeko. Xa sithe saziphosa phezu kwehlabathi kwaye sixhomekeke ekukhuselekeni kulo, kwaye sincame ukuzimela kwethu namandla ethu, uya kuthi [umchasi-Kristu] agqabhuke phezu kwethu ngomsindo kangangoko uThixo emvumela.  -Ubhalwe nguJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi. Intshutshiso ehamba nohambo lwayo emhlabeni iyakutyhila "imfihlakalo yobugwenxa" ngohlobo lwe Ubuqhetseba benkolo bunika abantu isisombululo kwiingxaki zabo ngexabiso lokuwexuka kwinyaniso. -Catechism yeCawa yamaKatolika, n. 675

 

IBANDLA LOBUXOKI

Emva koko olu manyano lobuxoki luya kuba “lwendalo iphela”—igama eliphuma kwisiGrike katholikos: "ikhatholika" - ilinge lokuguqula kunye nokushenxisa iBandla lokwenyaniso kunye umanyano lokwenene apho icebo likaKristu liya kwenziwa ngenye indlela.

Kuba usazisile ngobulumko bonke nangokuqonda imfihlelo yokuthanda kwakhe, ngokwengqibo yakhe, awayimisayo ngoKristu, ukuba abe ngummiselo ozalisekileyo, wokuhlanganisa zonke izinto kuye, ezisemazulwini nezinto ezisemazulwini. umhlaba. ( Efe 1:9-10 ) 

Ndabona amaProtestanti akhanyiselweyo, amacebo enzelwe ukuxubana kweenkolelo zonqulo, ukucinezelwa kwegunya likapopu… Kulo mbono ndabona icawe iqhushumbe zezinye iinqanawa… Yayisoyikiswa macala onke… Bakha icawe enkulu, eyoyikekayo eyayizokwamkela zonke iinkolelo ngamalungelo alinganayo… kodwa endaweni yesibingelelo yayingamasikizi nentshabalalo kuphela. Yayinjalo ke inkonzo entsha ukuba… -Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD) Ubomi kunye neZityhilelo zika-Anne Catherine EmmerichNge-12 ka-Epreli ngo-1820

UPopu uFrancis ukubiza oku kulalanisa kweenkolelo zikabani, lo moya ukhulayo wokuthanda ihlabathi eCaweni, “sisiqhamo sikaMtyholi.” Ethelekisa amaxesha esiphila kuwo nalawo amaHebhere amandulo akwiNcwadi kaMaccabees, uBawo Ongcwele walumkisa ngelithi siwela ‘kuloo moya wenkqubela yokufikisa.

Bakholelwa ukuba ukuya phambili kulo naluphi na uhlobo lokhetho kwakungcono kunokuhlala kwimikhwa yokuthembeka… Oku kubizwa ngokuba luwexuko, ukukrexeza. Enyanisweni, abathethisani ngemilinganiselo embalwa; bathethana ngeyona nto bayiyo: ukuthembeka kweNkosi. —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit

Ngaloo ndlela, kufuneka sihlale siphaphile kula maxesha, ngokukodwa njengoko sibona abantu abaninzi betsaleleka kwinkohliso yokulalanisa. Kuba kwangaxeshanye, iCawa iya isizotywa ngakumbi “njengabanqolobi” boxolo “nolungelelwaniso olutsha lwehlabathi” olunyamezela ngakumbi. Ngaloo ndlela, kucacile ukuba iBandla liza kujongana nentshutshiso eya kuthi, ekugqibeleni, ihlambulule.

ICawe iyakuba ncinane kwaye kuya kufuneka iqale ngokutsha ngaphezulu okanye ngaphantsi ukususela ekuqaleni. Akayi kuphinda akwazi ukuhlala kwiindawo ezininzi ezakhiweyo ngokuchuma. Njengokuba inani labalandeli bakhe lincipha… Uyakuphulukana namalungelo akhe entlalontle… Njengoluntu oluncinci, [iBandla] liyakwenza amabango amakhulu kwilinge lamalungu alo.

Kuya kuba nzima eCaweni, kuba inkqubo yokufaka ikriststallization kunye nokucaciswa iya kumnika amandla amakhulu. Kuyakumenza ihlwempu kwaye kumenze abe liBandla labalulamileyo… Inkqubo iya kuba nde kwaye iyadinisa njengoko yayinjalo indlela ukusuka kwinkqubela phambili engeyiyo ngobusuku obandulela i-French Revolution - xa ubhishophu enokuthi acinge ukuba ukrelekrele xa ehlekisa ngeemfundiso kwaye wade wathi ubukho bukaThixo abuqinisekanga… Kodwa xa ityala lokuhluzwa lidlulile, Amandla amakhulu aya kuphuma kwiCawe yokomoya kunye nokwenza lula. Amadoda kwihlabathi elicwangciswe ngokupheleleyo aya kuzifumana elilolo ngokungathethekiyo. Ukuba balahlekile kwaphela ngakumbona uThixo, baya kuziva yonke intlupheko yabo. Emva koko baya kufumanisa umhlambi omncinci wamakholwa njengento entsha ngokupheleleyo. Baza kuyifumanisa njengethemba elungiselelwe bona, impendulo ekudala beyifuna ngasese.

Kwaye ke kubonakala ngokuqinisekileyo kum ukuba iBandla lijongene namaxesha anzima kakhulu. Ingxaki yokwenyani sele iqalile. Kuya kufuneka sithembele kwiziphithiphithi ezoyikekayo. Kodwa ndiqinisekile ngokulinganayo malunga nokuza kuhlala esiphelweni: hayi iBandla lenkolo yezopolitiko, esele ifile neGobel, kodwa yiCawa lokholo. Isenokungabi lelona gunya liphezulu lwentlalo ukuya kuthi ga kwinqanaba awayekulo kude kube ngoku; kodwa uyonwabele intyatyambo entsha kwaye abonwe njengekhaya lomntu, apho aya kufumana khona ubomi nethemba ngaphaya kokufa. -Cardinal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ukholo kunye nekamva, Ignatius Press, ka-2009 

Ipapashwe okokuqala nge-4 kaJanuwari 2007. Ndihlaziye kwaye ndongeze ezinye iireferensi apha.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Kuzo Zonke Iindleko
2 I-2 Cor 3: 17
3 cf. Lawula! Lawula!
4 cf. Ubuxoki obuzayo
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.