Owona Mqondiso Ubalaseleyo Wamaxesha

 

NDIYAZI ukuba andikhange ndibhale okuninzi kangangeenyanga eziliqela “ngamaxesha” esiphila kuwo. Umbhodamo wokufuduka kwethu kutshanje kwiphondo lase-Alberta ibe yingxaki enkulu. Kodwa esinye isizathu sikukuba kuye kwabakho ubuntamo-lukhuni obuthile eCaweni, ngokukodwa phakathi kwamaKatolika afundileyo aye abonakalisa ukuswela ukuqonda okukhwankqisayo kwanokukulungela ukubona oko kwenzekayo macala onke. KwanoYesu ekugqibeleni wathi cwaka xa abantu baba lukhuni iintamo zabo.[1]cf. Impendulo ethe cwaka Okumangalisayo kukuba, ngabahlekisi abakrwada abanjengoBill Maher okanye amabhinqa anyanisekileyo afana noNaomi Wolfe, abaye baba “ngabaprofeti” abangaziwayo bexesha lethu. Babonakala bebona ngokucacileyo kule mihla kunoninzi lweCawa! Kanye ii icon zeleftwing ukuchaneka kwezopolitiko, ngoku ngabo abalumkisa ngelokuba ingcamango eyingozi igqugqisile ehlabathini lonke, iphelisa inkululeko yaye inyathela ingqiqo—nokuba bathetha ngokungafezekanga. Njengoko uYesu wathi kubaFarisi:Ndithi kuni, ukuba aba [oko kukuthi, NW ]. iCawa] yathi cwaka, kwanamatye ayedanduluka.” [2]Luke 19: 40

Ngexesha lam lomthandazo ngale ntsasa, phantse onke amazwi kolu kucamngca lulandelayo endalibhala kwiminyaka emibini edlulileyo, ladlula entliziyweni yam. Ngaso nasiphi na isizathu, ibihleli ivulekile kwisikhangeli sam kwaye ndazi kwangoko ukuba kufuneka ndiyipapashe kwakhona le nto. Ke ngoko ndiyithumela kuni ngoku kwaye ndithandazela ukuba abantu abafanelekileyo bakufunde oku - ngakumbi abo baqhubeka bebalekela inyaniso phambi kwethu. Asikuko nokuba masizithandele iziprofeto okanye sizifihle phantsi kwelitye ngenxa yokoyika izinto ezizayo. Kunoko, ngumbandela wokuba ngamaKristu alungeleleneyo, alumkileyo nakhaliphileyo abona ngokucacileyo aze abe zizibane eziqaqambileyo zethemba nolwalathiso. Ngokuba akukho nto iyingozi ngaphezu kwaxa imfama ikhokela imfama. 

Ndiza kufaka inkcazo enye, nangona kunjalo. Kolu kucamngca, ndithe bekukho okulindelweyo ekwindla ka-2020 ukuba iminyhadala emininzi iqale ukutyhileka. Kwabo banamehlo okubona neendlebe zokuva, akuthandabuzeki ukuba oku kwenzekile, ingakumbi ngokwempilo yoluntu igunya -ulawulo olungazange lubonwe ngaphambili lubekwe kwindawo phantse kulo lonke uluntu lwehlabathi. Esakubonayo ngo-2021 yayikukuqala kweenaliti ezinyanzelweyo, ukuza kuthi ga ngoku, ngoku zibulale kwaye zenzakalise abantu abaninzi kunazo zonke ezinye izitofu zokugonya ezidityanisiweyo ngaphambi kwe-COVID, ngokwedatha karhulumente esemthethweni kwihlabathi liphela.[3]cf. Irhafu Kwabo bafumanisa oku kungakholelekiyo, ndiyakukhuthaza ukuba uphonononge umbhalo osemazantsi oqulethe yonke idatha kunye neengcali ezikwaziyo ukuyifanelekela. Izilumkiso mna kunye nabanye abaninzi esizikhwazayo azizange zihoywe, zihlala zibekwe ecaleni phantsi kwesigculelo esothusayo sokubuza imibuzo kwiziko lezempilo. Abaninzi, ukuza kuthi ga namhlanje, abakakholelwa ukuba ishishini lezempilo lingasilahlekisa. Kodwa kubi kunoko, njengoko uJohn Paul II ngokwakhe waxela kwangaphambili:

Uxanduva olwahlukileyo lolwabasebenzi bokhathalelo lwempilo: oogqirha, oosokhemesti, abongikazi, abefundisi, amadoda nabafazi ngokwenkolo, abalawuli kunye namavolontiya. Umsebenzi wabo ufuna ukuba babe ngabagcini kunye nabakhonzi bobomi babantu. Kwimeko yanamhlanje yenkcubeko nezentlalo, apho inzululwazi kunye nokwenza amayeza kubeka emngciphekweni wokuphulukana nembonakalo yokuziphatha, iingcali zokhathalelo lwempilo zinokulingwa ngokuqatha ngamanye amaxesha ukuba zibe ngabakhohlisi bobomi, okanye abameli bokufa. -U-Evangelium Vitae, n. I-89 

Ngaphaya koko, nangona usuku ngalunye luzisa izihloko ezitsha ezothusayo (bona ILizwi Ngoku - Imiqondiso), into eyenzekayo yintando hayi zicace kwabo bangathandaziyo. USathana lixoki elikhulu; uye waqhelisela ubugcisa bokukhohlisa kangangenkulungwane yeminyaka, yaye eyona nto afuna ukuyenza ngamaKristu. Isebenza kangakanani inkohliso yangoku? Funda izicaphulo ezintlanu zokuqala Apha koogqirha kunye nezazinzulu… kwaye ke nceda uphinde ufunde oku kubonakaliswa kowama-2020:


 

Yapapashwa okokuqala ngoSeptemba 12, 202o...

 

NDITHATHE ixesha elithile kunye nomfazi wam kwiintsuku ezilishumi ezidlulileyo ukuba siye ezintabeni, sikhwele amahashe ethu, kwaye sishiye isiphithiphithi seenyanga ezintandathu ezidlulileyo. Yayisisiciko esihle, egxile kwindalo kaThixo kunye nokulula awayekulungiselele uluntu. Ubomi abudalelwanga ukuba bube sisiphithiphithi, isantya, kunye nobunzima. Kwaye uThixo akasidalelanga ukufa, ukwahlukana, kunye nentshabalalo. Ngandlela thile, emqolo weli hashe, ndikhangele ngaphaya kweeRockies zaseCanada, ndangcamla imvisiswano kwindalo eyayiphazamisekile e-Eden-kwaye ngoku uBawo ufuna ukubuyisela ukuze ukuthanda kwakhe okungcwele kulawule. “Emhlabeni njengasezulwini.”[4]cf. Ukudalwa ngokutsha Ewe kuyeza, iXesha loXolo kunye UBukumkani bokuthanda kukaThixo; besiyithandazela kuBawo wethu ka-2000 iminyaka:

Ingcuka iya kuba lundwendwe lwegusha, ingwe ibuthe netakane; ithole lenkomo nengonyama entsha ziya kukhangela kunye, kunye nomntwana omncinane ukuze azikhokele. Ithokazi lenkomo nemazi yebhere ziya kuhlala ndawonye, ​​zaphumla ndawonye amathole azo; ingonyama iyakutya ingca njengenkomo. Usana luyakudlala ngasemngxunyeni wephimpi, umntwana abeke isandla sakhe emqolombeni werhamba. Akukho bubi nabububi entabeni yam yonke engcwele; ngokuba ilizwe liya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. (UIsaya 11: 6-9)

Zonke izilwanyana ezisebenzisa iimveliso zomhlaba ziya kuba seluxolweni kwaye ziyavisisana, ziphelele emgceni womntu. -USt. Irenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140–202 AD); IiNdawo zokuHamba

Yiyo ke loo nto isenzo esipheleleyo soqulunqo loMdali esichaziweyo: indalo apho uThixo nendoda, indoda nomfazi, ubuntu nendalo ziyavumelana, kwincoko, kubudlelane. Eli cebo, licatshukiswa sisono, lathatyathwa ngendlela emangalisa ngakumbi nguKrestu, eliqhuba ngokungummangaliso kodwa ngempumelelo kwinyani yangoku, kwi kulindela ukuzalisekisa…  —UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

 

IINTLUNGU ZOMSEBENZI ONZIMA

Kodwa ngaphambi kokuba sifike kolu loyiso lumangalisayo lweLizwi likaThixo, umhlaba Unayo Ukuhlanjululwa. Ukugatywa kukaThixo kuye kwabanzi; Iziphumo zolu wexuko ziyintlekele. ICawe ngokwayo iphazamisekile, ubunkokeli bayo bungekho, umhlambi uthe saa kwaye udidekile. Konke oku, njenge inguquko yamaKomanisi isasazeka ngokulula ebenokubonakala ingenakwenzeka kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo.[5]cf. Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi Le yile Inimba ukulungiselela ukuzalwa ngokutsha, ixesha elitsha lasentwasahlobo kubomi bobuKristu.[6]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Kodwa yintoni umsebenzi oza kubakho.[7]cf. Iintlungu zabasebenzi ziyinyani

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bona zingamandla atshabalalisayo, amandla awoyikisa umhlaba. -BENEDICT XVI, Ukucamngca emva kokufundwa kwe-ofisi yeyure yesithathu, kwisiXeko saseVictoria, nge-Okthobha 11, 2010

Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ukhona omnye "umqondiso" obonisa ngakumbi ukuba siphila "kumaxesha okuphela." Esi sisiprofeto esenziwe yiNkosi yethu uqobo:

… Ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabaninzi luya kuphola. (Mat. 24:12)

Lo, kum, ngowona Mqondiso ubalaseleyo wamaXesha: ukwanda kobubi elizweni lethu Ukutshisa amalahle othando. Ngoku, ngoku "kude kwezentlalo" kunye neemaski ezinyanzelekileyo ukuba zibe yinto "eyamkelekileyo", uloyiko luphawu olutsha. Kukuhlaselwa kokugqibela kwesidima sethu, inkululeko kunye nobomi ngokwethu njengenxalenye yeqhinga elichazwe kwisiTyhilelo 12:

Eli hlabathi limangalisayo — lithandwa nguBawo kangangokuba wathumela okuphela koNyana wakhe ukuze lisindiswe — yindawo yemidlalo yeqonga yedabi elingenasiphelo eliqhutywa ngesidima nobuntu bethu njengabantu abakhululekileyo izidalwa. Lo mzabalazo uhambelana nomlo ongaphefumlelwanga ochazwe [kwiZityhilelo 12]. Ukufa kulwa noBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzinyanzelisa kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokupheleleyo. Kukho abo bagatya ukukhanya kobomi, bekhetha "imisebenzi yobumnyama engenasiqhamo" (Eph 5: 11). Isivuno sabo kukungabikho kokusesikweni, ucalucalulo, ukuxhaphaza, inkohliso, ubundlobongela. Kuyo yonke iminyaka yobudala, umlinganiso wempumelelo yabo ebonakalayo kukusweleka kwabamsulwa. Kwinkulungwane yethu, njenga ngelinye ixesha embalini, "inkcubeko yokufa" ithathe uhlobo lwasemthethweni lwentlalo nolweziko ukuthethelela olona lwaphulo-mthetho lubi ngokuchasene noluntu: ukubulawa kwabantu, "izisombululo zokugqibela", "ukutshatyalaliswa kobuhlanga", kunye ukuthatha “ubomi babantu okukhulu nangaphambi kokuba bazalwe, okanye ngaphambi kokuba bafikelele kwinqanaba lendalo lokufa”… -UPOPE JOHN PAUL II, Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Agasti 15th, 1993; IVatican.va

 

UKULELE

Xa ndibuyela edesikeni yam kule veki, bendijongene neempikiswano ezininzi kunye nokuhlaselwa kobu bulungiseleli kwaye Ukubuyela eBukumkanini neemboni khona. Kuyabonakala, ngokuyinxenye, ukuba abanye oobhishophu kunye namarhamente baziva ukuba naziphi na iziprofeto ezithetha ngokuhlanjululwa, ukohlwaywa okanye ukulungiswa nguThixo zibubuxoki, kuba nje boyika. Ukuba kunjalo, kufanelekile ukuba singamvumeli uYesu Krestu "ngentshabalalo nesithokothoko" sikaMateyu 24, uMarko 13, uLuka 21, iNcwadi yeSityhilelo, njalo njalo. Uninzi lwayo nayiphi na into ethethwa ngababoni sele ithethwe yiNkosi yethu kuqala. Usixelele kwangaphambili, ngokuchanekileyo ukuba asilungiselele iyure eyoyikekayo xa indawo enkulu yomhlaba iyakushiya iVangeli ebangela ukuba isizwe sivukele uhlanga, ubukumkani buvukelane nobukumkani ngezinto ezenziwe ngabantu (ekuqaleni). Ngale ndlela, asisoze soyike kodwa siqonde "imiqondiso yamaxesha," kwaye sizilungiselele kwangaphambili. Izilumkiso zikaThixo ziyinceba enkulu, ayisosisongelo.

Kodwa ke, iCawe ayisenawo amandla okuweva la mazwi kaKrestu, kungasathethwa ke ngokuzilungiselela. Ukusilela ngokupheleleyo ekufundiseni eCaweni kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo malunga nobugqwirha kunye nokutyhilelwa ngasese kubuyile ekhaya: sihlawula ixabiso nzulu Ukunqongophala kwekatekisisi njengesiprofetho akuhoywa kuphela kodwa kuyathula.[8]cf. Ukuhlengahlengiswa, kunye nokufa kweMfihlakalo Ababingeleli abatsha abanalo nofifi lokuba basiphatha njani isiprofeto, kwaye ke abayazi. Ababingeleli abadala baqeqeshelwa ukuhlekisa ngezinto eziyimfihlakalo, kwaye uninzi lwenza njalo. Kwaye amarhamente, ashiyeke engenachaphaza kwipulpiti kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo, abalele. 

… 'Ubuthongo' bobethu, bethu abangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye abafuni ukungena kuThando lwakhe.. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

Kakade, ukuvuka okukhohlakeleyo kuye kwafika nale nto kuthiwa “bhubhane. "[9]cf. Ubhubhani woLawulo Abantu abaninzi, ingengawo nje amaKrestu, bothuswa yintaba yokuphikisana, ngokungacwangciswanga Ukunyanzelwa, ukusetyenziswa kweenkcukacha-manani, ukutshatyalaliswa koqoqosho, kunye nokukhula kwetekhnoloji yamadoda ambalwa angakhethwanga abiza umhlaba wonke. Kodwa oku akumangalisi kumfundi othembekileyo wesiprofeto ozilandele ngononophelo izilumkiso ezingaguquguqukiyo zoopopu ezithatha iminyaka elikhulu malunga nokusekwa kwemibutho eyimfihlo ukusebenza emva kwezigcawu ukuguqula le nkqubo yangoku.[10]cf. Uhlaziyo lwehlabathi; Uhlaziyo ngoku!

Uyazi ngenene, ukuba injongo yeli cebo lobugwenxa kukuqhubela abantu ekubhukuqeni lonke ucwangco lwemicimbi yoluntu nokubasondeza kwiingcamango ezingendawo zobu Socialism nobuKomanisi… —UPOPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Umfundisi undixelele imeko engaphandle kwetyalike yaseCanada kutshanje. Amawaka amane abantu ahlanganisana phambi kwecawa, kubandakanya AmaKatolika awayewazi, athi emva koko awunikela umva kuwo anyusa amanqindi athe saa emoyeni. Yayingumbono omangalisayo njengoko izihlwele ezazikhohlisile zazisebenzisa isimboli yobukomanisi esathi ekugqibeleni sabangela ukufa kwamashumi ezigidi kwinkulungwane edlulileyo. Akunjalo uphawu nje, Njengabavukeli eUnited States nakwezinye iindawo bekhala ngokupheliswa kongxowankulu kwaye bafuna iMarxism endaweni yayo njengoko betshisa kwaye bephanga. Kuyamangalisa ukubukela olu tshintsho lwehlabathi luqhubeka ngexesha lokwenyani, nangona iNkosi yandilumkisa ngo-2009 ukuba iyeza.[11]cf. Uhlaziyo! Izifundo zexesha elidlulileyo zingahoywa ngokupheleleyo (okanye zibhalwa ngokutsha). ULori Kalner, owayephila ngexesha lolawulo lukaHitler, ubhala athi:

… Ndizibonile iimpawu zopolitiko loKufa ebutsheni bam. Ndiyababona kwakhona ngoku…. -Wicatholicmusings.blogspot.com  

Siyaphila “Kunanini na ngaphambili,” utshilo uSt. John Paul II, apho "ulwaphulo-mthetho oloyikekayo ngokuchasene noluntu: ukubulawa kwabantu," izisombululo zokugqibela "kunye nokuthatha ubomi babantu ngamandla" kukhawulezisa kwihlabathi liphela. Yi le I-1942 yethunjengoko ndibhalile emva ngoMeyi. Abo bafunda oko kwaye Ubhubhani woLawulo buqonde ubunzulu bento eyenzekayo ngoku. Sifunyanwa ngodongwe nge-ajenda yehlabathi ejolise "kwisisombululo sokugqibela" sokunciphisa inani labemi behlabathi. Sele iqhuba kakuhle ikhupha izisu eziyi-115,000 mihla le kwihlabathi lonke; ngothintelo kuthintela ubomi obungenakubalwa; ngamashumi amawaka azibulala ngokusemthethweni; kunye nokunye okuninzi kususwa ngetyhefu ekutyeni kwabo, iityhefu kwindalo esingqongileyo[12]cf. Ityhefu enkulu kunye neekhemikhali kumachiza abo amayeza.[13]“Bambalwa abantu abaziyo ukuba amayeza amatsha amayeza anethuba elinye kwali-1 lokudala iimpendulo ezimandla emva kokuba evunyiwe… Bambalwa abaziyo ukuba uphononongo lwetshati zesibhedlele lufumanise ukuba kwa amachiza amiselweyo ngokufanelekileyo (ngaphandle kokumisela gwenxa, ukuthoba ngaphezulu, okanye ukumisela) kubangela malunga nezigidi eziyi-5 zokulaliswa esibhedlele ngonyaka. Esinye isigulana esibhedlele esibhedlele esingama-1.9 sinikwa iziyobisi ezibangela ukusabela okungathandekiyo kwezigidi ezi-840,000 zizonke iziyobisi. Malunga nabantu abayi-2.74 babulawa ziziyobisi abazibekelweyo. Oku kwenza ukuba amayeza amiselweyo abeke emngciphekweni omkhulu kwezempilo, abekwe kwindawo yesine ngokubethwa sisifo njengesona sizathu sokufa. IKhomishini yaseYurophu iqikelela ukuba iimpendulo ezingalunganga ezivela kumayeza kagqirha zibangela ukufa kwabantu abangama-128,000; xa bebonke, malunga nezigulana ezingama-4 eMelika naseYurophu zibulawa ngamayeza kagqirha nyaka ngamnye. ” - "Amachiza amatsha amiselweyo: Umngcipheko oMkhulu wezeMpilo kunye neZibonelelo ezimbalwa zokuLungisa", uDonald W. Ukukhanya, nge-200,000 kaJuni, 328,000; Imilinganiselo.harvard.edu Kwaye masingazilibali ii-virus ezenziwe ngabantu ezinjenge-coronavirus ekhutshwe ngabom okanye ngengozi kwiilebhu.[14]Ubungqina, ngokutsho kwezazinzulu, buqhubeka nokunyuka ukuba i-COVID-19 kungenzeka ukuba yaqatshelwa kwilabhoratri ngaphambi kokuba ikhutshwe ngengozi okanye ngabom kuluntu. Ngelixa ezinye izazinzulu zase-UK zisithi i-COVID-19 ivela kwimvelaphi yendalo iyodwa, (nature.comiphepha elivela kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji ithi 'umbulali we-coronavirus mhlawumbi uvela kwilabhoratri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukKwasekuqaleni kukaFebruwari 2020, uGqr. Francis Boyle, owayila umthetho wase-US "weZixhobo zeBhayoloji", wanika ingxelo eneenkcukacha evuma ukuba i-Wuhan Coronavirus ka-2019 sisixhobo esihlaselayo se-Biological Warfare kwaye uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) sele uyazi ngayo. (cf. zerohedge.comUmhlalutyi wemfazwe kwibhayiloji yase-Israeli naye wathetha okufanayo. (Jan. 26, 2020; yokuhlamba.comUPeter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology kunye neRussian Academy of Sciences uthi “ngexa injongo yoososayensi baseWuhan ekwenzeni i-coronavirus yayingenabungozi — endaweni yoko, babezama ukufunda ubukho bale ntsholongwane… Benza ngokupheleleyo izinto eziphambeneyo… Umzekelo, ifaka kwigenome, enike intsholongwane amandla okusulela iiseli zomntu. ”zerohedge.comUNjingalwazi uLuc Montagnier, owaphumelela amabhaso kaNobel ngo-2008 kwezamayeza kunye nendoda eyafumanisa intsholongwane kaGawulayo ngo-1983, ibanga ukuba i-SARS-CoV-2 yintsholongwane eyenziweyo eyakhutshwa ngempazamo kwilabhoratri eseWuhan, China. mercola.comA uxwebhu olutsha, ecaphula izazinzulu ezininzi, ekhomba kwi-COVID-19 njengentsholongwane eyakhiwe.mercola.comIqela lezazinzulu lase-Australia livelise ubungqina obutsha inoveli coronavirus ibonisa iimpawu "zongenelelo lomntu."elamav.com; yokuhlamba.comOwayesakuba yintloko ye-arhente yezobuntlola yase-M16, u-Sir Richard Dearlove, uthe uyakholelwa ukuba intsholongwane i-COVID-19 yenziwa elebhu yasasazeka ngengozi.iposi.comIsifundo esidibeneyo saseBritane-saseNorway sithi iWuhan coronavirus (COVID-19) yi "chimera" eyakhiwe kwilebhu yaseTshayina. (UkuThengs.comUNjingalwazi Giuseppe Tritto, ingcali eyaziwayo kwilizwe jikelele kwibhayoloji nakwinanotechnology kunye nomongameli I-World Academy yeSayensi yezoBugcisa kunye neTeknoloji (WABT) ithi "Yayenziwe ngemfuza kwi-Wuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) ilebhu kwinkqubo eyayijongwa ngumkhosi wase China."lungeloxs.comKwaye nengcali yentsholongwane ehloniphekileyo yaseTshayina uGqirha Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong emva kokuveza ulwazi lukaBejing malunga necoronavirus kwangaphambi kokuba kuvele iingxelo zayo, wathi “imarike yenyama eWuhan sisikrini somsi kwaye le ntsholongwane ayiveli kwindalo… Ivela kwelebhu eseWuhan. ”dailymail.co.uk)

Konke oku sisiqalo soyeha uluntu oluzizisele lona ngokushiya uThixo (nangona engasilahlanga).

 

UKUKHANYA NOKUBANDA

Kodwa gwetywa ukuba utsho ngokuvakalayo. Kuba ayisiyiyo le yentshabalalo, ukuphula umthetho kwenkululeko, kunye nokunyathela okungathandabuzekiyo kwesidima sobuntu eyoyikisayo ulawulo lwethu. Hayi, zezi mboni zingaboniyo kunye nababonisi abafumana imiyalezo evela eZulwini ekufuneka bacelwe umngeni ukuba abathuli; ngabo basoyikisayo-hayi abenzi bobubi benkcubeko yokufa besenza ungcelele ukuze bamakishwe kwaye bafakwe imichiza yabo ukuze "balunge."[15]cf. Ubhubhani woLawuloInenekazi lethu Lungiselela-Icandelo III AmaKatolika kufuneka athethe ngethemba nolonwabo, unyamezelo nentlonipho, ububele kunye nobunye. Musa ukuthetha ngesono, ukuguquka okanye ukuguquka. Musa ukubalungisa ubulungisa bukaThixo. Musa wena nesibindi sishukumise isikhephe. 

Okumangalisayo kukuba, kule veki kufundwa iMisa ngeCawa ngale nto:

Wena ke, nyana womntu, ndikwenze umboniseli kwindlu kaSirayeli; Xa usiva into endiyithethayo, uya kubalumkisa. Ukuba ndithe kongendawo, "Wena ungendawo, uya kufa," uze ungathethi ukuze umyeke ongendawo endleleni yakhe, lowo ungendawo uya kufa ngenxa yobutyala bakhe, kodwa mna ndiya kukubeka ityala lokufa kwakhe. Wena ke, xa uthe wamvuselela ongendawo, usuke endleleni yakhe, akavuma ukubuya endleleni yakhe, wofa ngobugwenxa bakhe, uzihlangule wena; -He zekile 33

Ewe, omnye wemiqondiso emikhulu yamaxesha yindlela uthando lweCawe oluye lwaphola ngayo ngamatye; indlela esingamthandi ngayo umoni ngokwaneleyo ukuba simbize abuye eludongeni lwentshabalalo kuba esoyika ukuba "sinokumcaphukisa". Oku kusilela kolwalathiso kushiye esi sizukulwana phantse singenatata… kwaye Uthando lwabaninzi luye lwaphola. Kodwa nceda ungathathi ilizwi lam ngalo:

Kwaye, nangokuchasene nentando yethu, ingcinga ivuka engqondweni yokuba ngoku ezo ntsuku zisondele apho iNkosi yethu yaprofeta yathi: “Kwaye ngenxa yokuba ububi bugwenxa, uthando lwabaninzi luya kuphola” (Mat. 24:12). —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Revenue to the Sacred Heart, n. 17 

UYesu wakuchaza oku yeCawa kwileta eya eLawodike:

Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyazi ukuba akubandi, akushushu. Akwaba ububanda okanye ushushu. Ke, ngenxa yokuba udikidiki, ungashushu ungabandi, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. (ISityhi. 3: 15-16)

Ezinye iinguqulelo zithi “gabha” okanye “gabha.” Lifikile elo xesha. Umtshakazi kaKristu ungcolile kwaye kufuneka ahlambuluke. Ekugqibeleni oku kungunobangela wovuyo olukhulu, nangona kuya kuba buhlungu. Ngokwababoni abaliqela kunye nababonisi kwihlabathi liphela, le ekwindla izakubaluleka kunye neziganeko ezinkulu eziqala kungekudala. Siza kubona. Kodwa oku asikokubukela ungenzi nto; ayinakuba njalo. Eli lixesha lokuba "ubukele kwaye uthandaze" njengoko iNkosi yethu iyalele.

Phambi kokuNyuka kwakhe u-Kristu waqinisekisa ukuba ilixa lalingekafiki lokumiselwa okuzukileyo kobukumkani bukaMesiya obalindelwe ngu-Israyeli, ngokutsho kwabaprofeti, eyayiza kuzisa bonke abantu ngolandelelwano lobulungisa, uthando noxolo. Ngokokutsho kweNkosi, ixesha langoku lixesha loMoya nelokungqina, kodwa ikwangalixesha elisaxakwe "kukubandezeleka" kunye nokulingwa kobubi okungasindisi iBandla kwaye kungenisa umzabalazo wemihla yokugqibela. Lixesha lokulinda nokubukela. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-672

Iimboni bezisitsho kutshanje ngazwi linye ukuba IRosari Kufanele ukuba kuthandazwe yonke imihla ngokungathi kwakusenziwa amanyathelo okungena emkhombeni kunye nokusabela kweNtliziyo yoMama wethu engafezekanga.[16]cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. -INkosikazi yethu yaseFatima, ngoJuni 13, 1917, Ukutyhilwa kweentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Ngamaxesha apho ubuKrestu ngokwabo babubonakala busemngciphekweni, ukuhlangulwa kwabo kwakubangelwe ngamandla alo mthandazo, kwaye uMama wethu weRosari wabhengezwa njengalowo ukuthethelelwa kwakhe kuzisa usindiso. —UAPOPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-39

Le yenye yeendlela ezilula onokuthi wena neentsapho zakho nizilungiselele iintlungu zokubeleka, esele ziqalile. Inenekazi lethu lihlala lithembisa ukuba abo bazinikezela kwinkathalelo yakhe baya kujongwa nguye. Yeka ukukhathazeka; yeka ukoyika; zisebenze ngokuzimisela; yiba kwicala likaThixo. Zingcwaliseni kuMama wethu. Thatha iiSakramente zokuvuma izono kunye ne-Ekaristi ngelixa usenakho. Funda iZibhalo ekhayeni lakho. Khawulezani nithandaze. Ezi ziindlela ezilula kodwa ezinamandla apho sihlala sinamathele ngokuqinileyo kuMdiliya, onguYesu yedwa uMsindisi wethu.

Okwangoku, ndiza kuqhubeka nobupostile apha nangaphezulu Ukubuyela eBukumkanini "ukulumkisa abakhohlakeleyo" kwaye ulungiselele abathembekileyo. Ukuba iimboni zichanekile, kungafane kube kudala ngaphambi kokuba ilizwi lam libekho.

 

Abo bawele kolu hlabathi bajonge phezulu nangaphezulu,
Bayasilahla isiprofetho sabantakwabo noodade wabo…
 
-IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-97

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

Ukuhamba kunye noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Shicilela Ngobuhlobo kunye nePDF

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Impendulo ethe cwaka
2 Luke 19: 40
3 cf. Irhafu
4 cf. Ukudalwa ngokutsha
5 cf. Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi
6 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
7 cf. Iintlungu zabasebenzi ziyinyani
8 cf. Ukuhlengahlengiswa, kunye nokufa kweMfihlakalo
9 cf. Ubhubhani woLawulo
10 cf. Uhlaziyo lwehlabathi; Uhlaziyo ngoku!
11 cf. Uhlaziyo!
12 cf. Ityhefu enkulu
13 “Bambalwa abantu abaziyo ukuba amayeza amatsha amayeza anethuba elinye kwali-1 lokudala iimpendulo ezimandla emva kokuba evunyiwe… Bambalwa abaziyo ukuba uphononongo lwetshati zesibhedlele lufumanise ukuba kwa amachiza amiselweyo ngokufanelekileyo (ngaphandle kokumisela gwenxa, ukuthoba ngaphezulu, okanye ukumisela) kubangela malunga nezigidi eziyi-5 zokulaliswa esibhedlele ngonyaka. Esinye isigulana esibhedlele esibhedlele esingama-1.9 sinikwa iziyobisi ezibangela ukusabela okungathandekiyo kwezigidi ezi-840,000 zizonke iziyobisi. Malunga nabantu abayi-2.74 babulawa ziziyobisi abazibekelweyo. Oku kwenza ukuba amayeza amiselweyo abeke emngciphekweni omkhulu kwezempilo, abekwe kwindawo yesine ngokubethwa sisifo njengesona sizathu sokufa. IKhomishini yaseYurophu iqikelela ukuba iimpendulo ezingalunganga ezivela kumayeza kagqirha zibangela ukufa kwabantu abangama-128,000; xa bebonke, malunga nezigulana ezingama-4 eMelika naseYurophu zibulawa ngamayeza kagqirha nyaka ngamnye. ” - "Amachiza amatsha amiselweyo: Umngcipheko oMkhulu wezeMpilo kunye neZibonelelo ezimbalwa zokuLungisa", uDonald W. Ukukhanya, nge-200,000 kaJuni, 328,000; Imilinganiselo.harvard.edu
14 Ubungqina, ngokutsho kwezazinzulu, buqhubeka nokunyuka ukuba i-COVID-19 kungenzeka ukuba yaqatshelwa kwilabhoratri ngaphambi kokuba ikhutshwe ngengozi okanye ngabom kuluntu. Ngelixa ezinye izazinzulu zase-UK zisithi i-COVID-19 ivela kwimvelaphi yendalo iyodwa, (nature.comiphepha elivela kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji ithi 'umbulali we-coronavirus mhlawumbi uvela kwilabhoratri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukKwasekuqaleni kukaFebruwari 2020, uGqr. Francis Boyle, owayila umthetho wase-US "weZixhobo zeBhayoloji", wanika ingxelo eneenkcukacha evuma ukuba i-Wuhan Coronavirus ka-2019 sisixhobo esihlaselayo se-Biological Warfare kwaye uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) sele uyazi ngayo. (cf. zerohedge.comUmhlalutyi wemfazwe kwibhayiloji yase-Israeli naye wathetha okufanayo. (Jan. 26, 2020; yokuhlamba.comUPeter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology kunye neRussian Academy of Sciences uthi “ngexa injongo yoososayensi baseWuhan ekwenzeni i-coronavirus yayingenabungozi — endaweni yoko, babezama ukufunda ubukho bale ntsholongwane… Benza ngokupheleleyo izinto eziphambeneyo… Umzekelo, ifaka kwigenome, enike intsholongwane amandla okusulela iiseli zomntu. ”zerohedge.comUNjingalwazi uLuc Montagnier, owaphumelela amabhaso kaNobel ngo-2008 kwezamayeza kunye nendoda eyafumanisa intsholongwane kaGawulayo ngo-1983, ibanga ukuba i-SARS-CoV-2 yintsholongwane eyenziweyo eyakhutshwa ngempazamo kwilabhoratri eseWuhan, China. mercola.comA uxwebhu olutsha, ecaphula izazinzulu ezininzi, ekhomba kwi-COVID-19 njengentsholongwane eyakhiwe.mercola.comIqela lezazinzulu lase-Australia livelise ubungqina obutsha inoveli coronavirus ibonisa iimpawu "zongenelelo lomntu."elamav.com; yokuhlamba.comOwayesakuba yintloko ye-arhente yezobuntlola yase-M16, u-Sir Richard Dearlove, uthe uyakholelwa ukuba intsholongwane i-COVID-19 yenziwa elebhu yasasazeka ngengozi.iposi.comIsifundo esidibeneyo saseBritane-saseNorway sithi iWuhan coronavirus (COVID-19) yi "chimera" eyakhiwe kwilebhu yaseTshayina. (UkuThengs.comUNjingalwazi Giuseppe Tritto, ingcali eyaziwayo kwilizwe jikelele kwibhayoloji nakwinanotechnology kunye nomongameli I-World Academy yeSayensi yezoBugcisa kunye neTeknoloji (WABT) ithi "Yayenziwe ngemfuza kwi-Wuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) ilebhu kwinkqubo eyayijongwa ngumkhosi wase China."lungeloxs.comKwaye nengcali yentsholongwane ehloniphekileyo yaseTshayina uGqirha Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong emva kokuveza ulwazi lukaBejing malunga necoronavirus kwangaphambi kokuba kuvele iingxelo zayo, wathi “imarike yenyama eWuhan sisikrini somsi kwaye le ntsholongwane ayiveli kwindalo… Ivela kwelebhu eseWuhan. ”dailymail.co.uk)
15 cf. Ubhubhani woLawuloInenekazi lethu Lungiselela-Icandelo III
16 cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU, IXESHA LOXOLO.