Iyure yokungathobeli

 

Yivani, bokumkani, niqonde;
fundani, zinkosi zesibhakabhaka sehlabathi;
Phulaphula, wena negunya phezu kwengxokolo;
nobukhosi phezu kwezihlwele zezizwe.
Ngokuba igunya leNkosi lalinikwa
nobukhosi bOsenyangweni,
Owacikida izenzo zakho, Wawacikida amacebo akho.
Ngokuba, nangona beningabalungiseleli bobukumkani bakhe.
anigwebanga ngobulungisa;

kwaye abazange bawugcine umthetho.
ningahambi ngokwentando kaThixo.
Uya kunifikela ngokoyikekayo, kwamsinya;
ngokuba umgwebo unzima kwabaphakamileyo;
Kuba othobekileyo uya kuxolelwa ngenxa yenceba yakhe... 
(Namhlanje UkuFunda kokuqala)

 

IN amazwe aliqela ehlabathini lonke, uSuku lokuKhumbula okanye uSuku lwamagqala, ngomhla okanye kufuphi ne-11 kaNovemba, luphawula usuku olulusizi lokucingisisa nokubulela idini lezigidi zamajoni anikela ngobomi bawo esilwela inkululeko. Kodwa kulo nyaka, iminyhadala izoba lilize kwabo babukele inkululeko yabo iba ngumphunga phambi kwabo.

Okwezo izigidi eziye zahluthwa ubomi bazo, zagxothwa kumashishini asekuhlaleni, zavinjwa uncedo lwezamayeza, zacalulwa ngabamelwane babo ngenxa nje yokusebenzisa ilungelo labo lokwala ukugula. inkqubo yovavanyo yonyango eye yenzakala ngokumasikizi izigidi yaza yabulala abantu abaninzi ehlabathini lonke.[1]cf. Irhafu  

Okwezo amashumi amawaka ezazinzulu kunye noogqirha abatyikitye izibhengezo ezininzi kulo nyaka uphelileyo begxeka ukongamela kakubi koorhulumente kunye nemibutho yezonyango 'ukwalela oogqirha ukuba babuze imibuzo okanye baxoxe ngawo nawaphi na amanyathelo asemthethweni amiselweyo ukuphendula i-COVID-19',[2]isuka e Canadianphysicians.org njenge:

  • "Isibhengezo samaGqirha aseKhanada kwiNzululwazi kunye neNyaniso" ngokuchasene ne-1) Ukukhanyela iNdlela yeNzululwazi; I-2) Ukuphulwa kweSibambiso sethu sokusebenzisa i-Evidence-based Medicine kwizigulane zethu; kunye 3) Nokwaphulwa koMsebenzi weMvume yoLwazi.
  • "Isibhengezo sooGqirha-Ingqungquthela ye-Covid yeHlabathi" isayinwe ngoogqirha noosonzululwazi abangaphezu kwe-12,700 ukusukela ngoSeptemba ka-2021 begxeka imigaqo-nkqubo yezonyango emiselweyo 'njengezenzo zolwaphulo-mthetho eluntwini'.
  • "Isibhengezo esikhulu seBarrington" ityikitywe ngoogqirha abangaphezu kwama-44,000 15,000 kunye nezazinzulu ezili-XNUMX XNUMX zonyango nezempilo yoluntu befuna ukuba 'Abo bangekho sesichengeni bafanele bavunyelwe ngoko nangoko ukuba baphinde baphile njengesiqhelo.'

Kwaye ekugqibeleni, zezo abaye bahlolwa ngorhwaphilizo oluthengiweyo-kwahlawulelwa ngamajelo eendaba ngokuzama ukwabelana ngedatha ebalulekileyo kunye nenzululwazi ngokuchasene nengxelo, okanye ngokubalisa amabali abo ngendlela abaye benzakala ngayo.[3]umz. Ihlabathi leCovid; Amaxhoba eCovid kunye neQela loPhando 

Oku kuchazwe ngasentla sisiphumo soorhulumente abaninzi besizwe abangavumeli nje ukunyathelwa kwenkululeko yomntu ngamnye kunye namalungelo endalo, kodwa beqala ukwenza imithetho engafanelekanga enyhasha ilungelo lokusebenza, inkululeko yokuhamba kunye nobudlelwane - konke phantsi kwebhanile " ubhubhane” onesantya sokusinda esingaphezu kwama-99%.[4]Nazi iinkcukacha-manani ezicatshulwe ngokweminyaka yeNqanaba lokuFaka kweNtsholongwane (IFR) yesifo se-COVID-19, esandula ukuqulunqwa nguJohn IA Ioannides, omnye wawona manani-manani abalulekileyo emhlabeni.

0-19: .0027% (okanye izinga lokusinda le 99.9973%)
20-29 .014% (okanye izinga lokusinda kwe 99,986%)
30-39 .031% (okanye izinga lokusinda kwe 99,969%)
40-49 .082% (okanye izinga lokusinda kwe 99,918%)
50-59 .27% (okanye izinga lokusinda kwe 99.73%)
60-69 .59% (okanye izinga lokusinda kwe 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
Umphumo kukuba iintsapho, uluntu nezizwe ziyaqhekeka. Kunini apho ukungathobeli koluntu - isenzo sokuchasa umthetho ongekho sikweni - kuba ngumsebenzi wokuziphatha? 

IZibhalo nemfundiso yamaKatolika ziyayivuma imbopheleleko yabemi yokuthobela amagunya asemthethweni kumazwe abo: “Bekani imbeko kubantu bonke, thandani uluntu, yoyikani uThixo, bekani ukumkani,” yabhala iNgcwele uPawulos.[5]1 Peter 2: 17 Yaye ngokuphathelele iirhafu, uYesu wathi, “Buyiselani izinto zikaKesare kuKesare, nezinto zikaThixo kuThixo.”[6]I-Matt 22: 21 kunjalo, 

Igunya alikufumani ukuba semthethweni kwalo ngokokuziphatha kulo ngokwalo. Awufanele uziphathe ngendlela yobuqhophololo, kodwa ufanele wenze izinto ezilungele uluntu njengamandla okuziphatha asekelwe kwinkululeko nakwimvakalelo yokuba nembopheleleko: Umthetho wabantu unesimo somthetho ngokokude uvumelane nesizathu esifanelekileyo, yaye ngaloo ndlela uzuza isimilo somthetho. kumthetho ongunaphakade. Kangangokuba isilela kwisizathu esifanelekileyo kuthiwa ngumthetho ongekho sikweni, kwaye ke ngoko ayinayo imo yomthetho njengoluhlobo lobundlobongela. 

Igunya lisetyenziswa ngokusemthethweni kuphela xa lifuna okulungileyo kwiqela elichaphazelekayo naxa lisebenzisa iindlela ezisemthethweni zokulifumana. Ukuba abalawuli bebemisela imithetho engekho sikweni okanye bathabathe amanyathelo anxamnye nomyalelo wokuziphatha, loo malungiselelo ebengayi kuba kubopheleleka kwizazela. Kwimeko enjalo, igunya liyawohloka ngokupheleleyo yaye liphumela ekusetyenzisweni kakubi okulihlazo. -ICatechism yeCawa yamaKatolika, iinombolo 1902-1903

"Amagunya ezopolitiko banyanzelekile ukuba bahlonele amalungelo asisiseko oluntu,” ihlabela mgama isitsho.[7]n. I-2237 Ngoko ke, xa ezi zinto zaphulwa:

Umthetho ongalungiswanga awungomthetho kwaphela. —St. UAugustine, Kukhetho lwasimahla lwentando, Incwadi 1, § 5

Xa amalungelo asisiseko etshatyalaliswa, xa “ukulunga okuqhelekileyo” kungasasetyenziswa (nangona ubuxoki bukaRhulumente bugxininisa ngenye indlela), ukungathobeli kwabantu akubi nje kukhetho kodwa kube yinto enyanzelekileyo. 

Ummi ubophelelekile kwisazela ukuba angalandeli ulwalathiso lwabasemagunyeni xa lungqubana noko kufunwa ngumthetho wokuziphatha, kumalungelo asisiseko abantu okanye iimfundiso zeVangeli. Ukwala ukuthobela amagunya aseburhulumenteni, xa oko akufunayo kungqubana nesazela esilungileyo, kuthetheleleka kumahluko phakathi kokukhonza uThixo nokukhonza ibutho lezobupolitika. “Nikelani kaloku izinto zikaKesare kuKesare, nezinto zikaThixo kuThixo.” “Simele sive uThixo kunokuba sive abantu” (Izenzo 5: 29): Xa abemi bephantsi kwengcinezelo yegunya likarhulumente eligqithela ngaphaya kobuchule balo, akufuneki bakwale ukupha okanye ukwenza oko kufunwa ngabo ngokuphandle ngokulunga; kodwa kusemthethweni kubo ukuba bakhusele amalungelo abo kunye nalawo abemi bangoogxa babo ngokuchasene nokusetyenziswa kakubi kweli gunya ngaphakathi kwemida yomthetho wendalo nomthetho weendaba ezilungileyo. -CCC, n. 2242

Kwiveki ephelileyo, ufundo lweMisa lwemihla ngemihla lusibizele ukuba sicamngce ngalo Ukubala iindleko yokulandela uYesu neVangeli. Namhlanje, kukho “ookumkani” abaninzi abangqubanayo nemithetho kaThixo—amadoda nabafazi abagagamelayo phezu kwezihlwele nabathi ‘bagwebe ngokusesikweni, bengawugcini umthetho. Ngolu suku lwangaphambi koSuku lweSikhumbuzo, ngenene kufanele ukuba sicamngce ngenkathalo ngeendleko eziye zahlawulwa zizihlwele ngenkululeko yethu-inkululeko esiyithathileyo kwaye sinyanzelwa ukuba siyikhusele kwakhona… 

Lithetheni ityala leenkedama;
    gweba oxhwalekileyo noxhwalekileyo.
Hlangula olusizana nolusizana;
    Bahlangule esandleni sabangendawo.
(Namhlanje Ndumiso)

 

Indoda yaseCanada eneminyaka engama-88 yayinenkululeko engakumbi kwi-USSR naseJamani…

 

Ilungu lePalamente ye-EU, uChristine Anderson, udelela izigunyaziso ezingekho sikweni…

 

UGqr Julie Ponesse, unjingalwazi wezokuziphatha waseKhanada, wagxothwa ngenxa yokwala ukutofwa ngenkani…

 

UkuFunda okudibeneyo

Ukuqhubela phambili kolawulo lobuzwilakhe

Utshaba lungaphakathi kwamasango

Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi

Isibheno kooBhishophu bamaKatolika ukuba basebenzise igunya labo lokuziphatha ukugxeka ucalucalulo lwezonyango: Ileta evulekileyo eya kwiiBhishophu zamaKatolika 

 

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Irhafu
2 isuka e Canadianphysicians.org
3 umz. Ihlabathi leCovid; Amaxhoba eCovid kunye neQela loPhando
4 Nazi iinkcukacha-manani ezicatshulwe ngokweminyaka yeNqanaba lokuFaka kweNtsholongwane (IFR) yesifo se-COVID-19, esandula ukuqulunqwa nguJohn IA Ioannides, omnye wawona manani-manani abalulekileyo emhlabeni.

0-19: .0027% (okanye izinga lokusinda le 99.9973%)
20-29 .014% (okanye izinga lokusinda kwe 99,986%)
30-39 .031% (okanye izinga lokusinda kwe 99,969%)
40-49 .082% (okanye izinga lokusinda kwe 99,918%)
50-59 .27% (okanye izinga lokusinda kwe 99.73%)
60-69 .59% (okanye izinga lokusinda kwe 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

5 1 Peter 2: 17
6 I-Matt 22: 21
7 n. I-2237
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , .