Ilixa leNceba enkulu

 

NGAMNYE Usuku, ubabalo olungaqhelekanga lwenziwa ukuba lufumaneke kuthi izizukulwana ezidlulileyo ezazingenalo okanye zazingazazi. Sisisa esilungiselelwe isizukulwana sethu, ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, ngoku esiphila "kwixesha lenceba."

 

IINKONZO ZENCEBA

Ukuphefumla koBomi ukuba uYesu uphefumlela abaPostile emva kovuko lwakhe amandla okuxolela izono. Ngokukhawuleza, iphupha kunye nemiyalelo enikwe uSt.Joseph iyavela:

… Uya kumbiza ngokuba nguYesu; kuba yena eya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. (Mat 1: 21)

Yiyo le nto u Yesu weza: ukunika inceba kuluntu oluwileyo. UZekariya, utata kaYohane uMbhaptizi, waprofeta ukuba entsha "Imini iya kuphuma kuthi ivela phezulu" xa uThixo eza kunika “Usindiso kubantu bakhe uxolelo lwezono zabo.” Kuya kuza, uthi:

… Ngenceba kaThixo wethu. (ULuka 1:78)

Okanye njengoko uguqulelo lwesiLatin lufunda “Ngeemfesane zenceba yoThixo wethu.” [1]IDayay-Rheims Kuthetha ukuba u Yesu uze kuthulula ezantsi kubunzulu bokuba uThixo ethantamisa kuthi okumangalisa kwaneengelosi. Inqaku lobuKristu okanye iBandla, ke, kukuzisa umphefumlo ngamnye emhlabeni ukuba udibane nale Nceba kaThixo. Kuba njengoko watshoyo uSt ukufundwa kweMisa okokuqala namhlanje, "Akukho lusindiso ngaye nabani na ongomnye, kananjalo akukho gama limbi phantsi kwezulu elinikwe uluntu ukuba sisindiswe ngalo." [2]IZenzo 4: 12

 

WAKHO WOKUCELA

Inceba kaThixo ayiphelelanga ekuxolelweni kwezono. Iyalelwe ukuba isikhulule kumandla esono, isiphilise kwiziphumo zayo, kwaye isincede ukuba siyoyise. Sisizukulwana sethu esiku iblorho Isidingo solu lubabalo. Kuba uYesu wazisa thina ukuba, e ntsimbi yesithathu yonke imihla-ilixa lokufa kwakhe emnqamlezweni-Intliziyo yakhe eNgcwele ihlala ivulekile kuthi ukuze angala "nto":

Ngentsimbi yesithathu, bongoza inceba yam, ngakumbi aboni; kwaye, ukuba kuphela umzuzwana omfutshane, zitshise kwiMinqweno yam, ngakumbi ekushiyekeni kwam ngexesha lobunzima. Eli lixesha lenceba enkulu kuwo wonke umhlaba. Ndiya kukuvumela ukuba ungene kwiintlungu zam zokufa. Kule yure, andiyi kwala nantoni na emphefumlweni owenza isicelo kum ngenxa yokuthanda kwam…. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 1320

Kucacisiwe apha ngokukodwa, kodwa kungaphelelanga apho, ukuba uYesu akasayi kwala “kwanto” xa sicela inceba yakhe kuye aboni. Baninzi abazali ababhalele okanye bathethe nam kule minyaka idlulileyo indlela abakhathazeka ngayo ngabantwana babo nabazukulwana abashiye ukholo. Ke ngoko ndithi kubo,Wena unguNowa. " Kuba nangona uThixo wafumanisa phakathi kwabo basemhlabeni ukuba nguNowa kuphela olilungisa, wabandisa ubulungisa kusapho lwaKhe. Akukho ndlela ibhetele, ke yokuba wena ube "nguNowa" kunokuba ucele uYesu ngeli lixa leNceba enkulu ukuba andise umda wobabalo lwaKhe kumalungu osapho lwakho ukuze bangene emkhombeni weNceba yakhe:

Ndiyakukhumbuza, ntombi yam, ukuba ngalo lonke ixesha usiva iwotshi ibetha iyure yesithathu, zibhaptize ngokupheleleyo kwinceba yam, uyihlonele kwaye uyizukise; bacele amandla onke kwihlabathi liphela, ngakumbi aboni abangamahlwempu; Kuba ngalo mzuzu inceba yavulelwa banzi kuwo wonke umphefumlo. Kule yure ungazifumanela yonke into uyenzele wena kunye nabanye ngokubuza; Yayilixesha lobabalo lwehlabathi lonke-inceba yoyisa ubulungisa. —Ibhid. n. 1572

Kanjalo sinentembelo yokuba, ukuba sithi sicele into ngokokuthanda kwakhe, uyasiva. (1 Yohane 5:14)

 

NDIYENZA NJANI LE NTO?

Usenokucinga ukuba, "Ndingutitshala, usomashishini, ugqirha wamazinyo, njalo njalo. Andinakuma ngentsimbi yesithathu phakathi kwimisebenzi yam." Ndiza kwabelana nawe ngento endiyenzayo, kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba ungayenza le nto. KuYesu, ngokwaKhe uyasikhuthaza ukuba sicamngce ngokuNqwenela kwakhe "Ukuba umzuzwana nje." Ngapha koko, ucacisa ukuba ungayenza njani le nto ngokuchanekileyo ngokokuthanda kwakho ubizo:

Ntombi yam, zama ngako konke okusemandleni akho ukwenza iZitishi zoMnqamlezo ngale yure, ukuba imisebenzi yakho iyakuvumela oko; kwaye ukuba awukwazi ukwenza iZitishi zoMnqamlezo, ubuncinci ngena ungene kwindlu yecawa okomzuzwana kwaye unqule, kwiSigramente Esikelelekileyo, Intliziyo Yam, ezele yinceba; Kwaye ukuba awunakukwazi ukungena ecaweni, zitshonise emthandazweni apho ubukho, ukuba umzuzwana nje. Ndibanga inhlonipho ngenceba yam kuyo yonke indalo, kodwa ngaphezulu kwakho konke, kuba kukunike mna ukuqonda okunzulu kakhulu ngale mfihlakalo. —Ibhid. n. 1572

Ke, kwinkolo okanye kumfundisi, ukwenza iSitishi soMnqamlezo okanye ukuthetha iChaplet of Divine Mercy (eyafundiswa nguYesu kuSt. Faustina) ziindlela umntu anokuthi "azibhaptize" kuKrestu. Okukhona sisenza njalo, kokukhona siya sisanda siyangenelwa. Kodwa apha, umntu kufuneka alinganise ubizo kunye nemisebenzi yabo kwaye aqonde ukuba ayisiyiyo yonke into engcwele ingcwele kuwe. 

Xa uThixo wadala umhlaba wayalela umthi ngamnye ukuba uvelise iziqhamo ngohlobo lwawo; kananjalo ubiza amaKristu — imithi ephilayo yeCawe Yakhe — ukuba ivelise iziqhamo zokuzinikela, elowo ngohlobo lwakhe nobizo lwakhe. Umsebenzi ohlukileyo wokuzinikela uyafuneka kulowo nalowo-obekekileyo, ingcibi, isicaka, inkosana, intombi kunye nenkosikazi; kwaye nangaphezulu isenzo esinjalo kufuneka silungiswe ngokwamandla, ngobizo, kunye noxanduva lomntu ngamnye. Ndiyakubuza, mntwana wam, ngaba kufanelekile ukuba uBhishophu afune ukukhokela ubomi bodwa beCarthusian? Kwaye ukuba utata wosapho ebengenanto yokwenza ikamva njengeCapuchin, ukuba ingcibi ichithe imini ecaweni njengeNkolo, ukuba iNkolo ibandakanyeka kuzo zonke iindlela zeshishini kummelwane wayo njengoBhishophu kubizelwe ukuba kwenziwe, ngaba ukuzinikela okunjalo ngekhe kube yinto ehlekisayo, engalawulekiyo, nenganyamezelekiyo? —St. UFrancis de Sales, Intshayelelo kubomi bokuzinikela, Icandelo I, Ch. 3, iphe. 10

UYesu ukulangazelela kakhulu ukuthululela inceba kulo mhlaba, ukuze enze njalo nokuba singa nqumama “Okwexeshana elifutshane.” Ke, kukuxakeka kobomi bam bobuwexuki kunye nobomi bosapho, nantsi into endiyenzayo xa sele ndixakekile. 

Ialam yam yokubukela imiselwe ukuba icime rhoqo emva kwemini ngentsimbi yesithathu. Xa isenzeka, ndiyeka yonke into endiyenzayo "ukuzifaka ngokupheleleyo kwiNceba yakhe." Ngamanye amaxesha ndingathi yonke iChaplet. Kodwa amaxesha amaninzi, nditsho namalungu osapho, ndenza oku kulandelayo: 

Yenza uphawu loMnqamlezo 
[Ukuba unomnqamlezo, yibambe ezandleni zakho
uze umthande nje uYesu owakuthanda kude kube sekupheleni.]

Emva koko thandaza:

NguBawo ongunaPhakade,
Ndikunika uMzimba neGazi,

Umphefumlo nobuThixo boNyana wakho oyintanda,
INkosi yethu uYesu Krestu,
kucanyagushelwa izono zethu nezo zehlabathi liphela.

Ngenxa yokuKhathazeka kwakhe
yiba nenceba kuthi nakwilizwe liphela.

Thixo oyiNgcwele, Onamandla Ongcwele, Ongcwele Ongafiyo,
yiba nenceba kuthi nakwilizwe liphela.

UYesu,
Ndithembele kuwe

ESt. Faustina, 
sithandazeleni.
John Paul II,
sithandazeleni.

Yenza uphawu loMnqamlezo
[wanga umnqamlezo.]

 

[Phawula: Xa bethandaza nabanye, baphendula ngamagama akekeleyo.]

Oku kuthatha ngaphantsi komzuzu. Ngaphantsi kwemizuzwana engamashumi amathandathu, ndacela uYesu ukuba athulule inceba yakhe emhlabeni! Andiboni okanye ndizive ukuba kwenzeka ntoni, kodwa kuloo nto “Umzuzu omfutshane,” Ndiyakholelwa ukuba imiphefumlo iyagcinwa; ukuba ubabalo kunye nokukhanya kuhlaba ubumnyama bomntu okhuko lokufa; ukuba umoni othile utsaliwe wasiwa elunxwemeni lwentshabalalo; ukuba umphefumlo othile, otyumkileyo phantsi kobunzima bokuphelelwa lithemba, ngequbuliso udibana nobukho benceba boLuthando; ukuba usapho lwam okanye izihlobo ezishiye inkolo ziyachukumiseka ngandlela thile; ukuba kwindawo ethile emhlabeni, iNceba kaThixo iyathululwa. 

Ewe, ngeli lixa leNceba enkulu, yile ndlela mna nawe sibusebenzisa ngayo ububingeleli bethu basebukhosini kuKristu. Nantsi indlela mna nawe…

… Ukugqibezela okusilelayo kwiimbandezelo zikaKristu ngenxa yomzimba wakhe, oko kukuthi, iBandla… (KwabaseKolose 1:24)

Ipasika ayikaze iphele. Yonke imihla ngentsimbi yesithathu, mKristu othandekayo, unganceda ukwenza umso ovela phezulu qhekeza ubumnyama beli hlabathi ukuze izibilini zenceba ziphinde zikhutshwe kwakhona. 

Amalangatye enceba ayanditshisa — ekhwaza ukuba achithwe; Ndifuna ukuqhubeka ndibathululela emiphefumlweni; imiphefumlo ayifuni nje ukukholelwa ekulungeni kwam.  —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 177

Bantwana abathandekayo! Eli lixesha lobabalo, ixesha lenceba elowo kuni. -Inenekazi lethu laseMedjugorje, ekuthiwa liya eMarija, nge-25 ka-Epreli 2019

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ulwaphulo-mthetho

Inceba eyiyo

Ithemba lokugqibela losindiso

 

Ukuba ufuna ukuthandaza iChaplet yeNceba kaThixo ngentsimbi yesithathu
ngelixa uqhuba okanye usebenza,
Unokuzikhuphelela iCD yam simahla:

Cofa ikhava ye-albhamu kwaye ulandele imiyalelo!

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda oku namhlanje kwaye ndingenza njani 
yenza le nguqulo yeChaplet ibe simahla.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 IDayay-Rheims
2 IZenzo 4: 12
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO.