IYure yeNkemba

 

THE Isaqhwithi esikhulu endithethe ngaso ngaphakathi Ukujikeleza ngamehlo inezinto ezintathu eziyimfuneko ngokweeNtloko zeBandla laseCaweni, isiBhalo, kwaye iqinisekisiwe kwizityhilelo ezithembekileyo zesiprofeto. Inxalenye yokuqala yesaqhwithi yenzelwe ukuba yenziwe ngumntu: ubuntu buvuna oko bekuhlwayeleyo (cf. AmaTywina aSixhenxe oVukelo). Emva koko kuza ifayile ye- Iliso leSiphango kulandelwa sisiqingatha sokugqibela seNkqwithela esiya kuthi sigqibe ngoThixo ngokwakhe ngqo kungenelela nge Umgwebo wabaphilayo.

Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umfanekiso ngequbuliso wangena engqondweni yam ngobomi babantwana abangekazalwa abathathwe ngokuqhomfa; babefana imbewu Ihlwayelwe emhlabeni ukuya kwi-125,000 yonke imihla on I-avareji ngaphezulu kweminyaka engamashumi amane. [1]cf. yifis.com Ingqondo yayiyeyokuba le mbewu ihlumile kwaye ngoku ikhule ngokupheleleyo—kwaye ukuba isivuno silungile.

Xa bahlwayela umoya, baya kuvuna isaqhwithi. (Hos 8: 7)

Ukuqhomfa yenye yezinto ezininzi ezingenabulungisa apho isizukulwana sethu siphantse sivelise umntu omnye kunye nohlanga, iimfazwe, ukurhweba ngabantu, iphonografi, ubunqolobi kunye nokudubula kwabantu.

Ngezenzo ezitsha zemfazwe ezenzeka ku-Mbindi Mpuma njengoko ndibhala, sinokuzibuza ukuba ingaba ezi ziganeko ziyafana na eziya kuthi zikhanyise i-fuse ephelisa okushiyekileyo "luxolo" emhlabeni-okhupha ihashe elibomvu le-apocalypse aqale igalphi yakhe yokugqibela ngaphambi kokuphela kweli xesha. Andazi. Kodwa lo mbhalo ulandelayo, obhalwe phantse kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, uphambili engqondweni yam namhlanje. Into endinokuyithetha kukuba ndinombulelo ongazenzisiyo, kakhulu kuBawo waseZulwini ngokundinika thina sonke kule minyaka isixhenxe idlulileyo ukuba siguquke kwaye siguquke ngakumbi.

Ewe kunjalo, kuyakuhlala kukho abo baya kuthi zonke ezi ziprofeto zibhengeziwe zazimashumi eminyaka, ukanti silapha. Abayiqondi. UThixo akathethi ngabaprofeti baKhe aze asebenze ngosuku olulandelayo. Unika ixesha lokuba iLizwi lakhe lisasazeke, ixesha lokuba siphendule kwaye siguquke, njengoko ixesha elininzi njengoko kufuneka. Kuba, xa esebenze, iyakuthatha isigqibo… kwaye ilizwe alisayi kuphinda lifane.

Oku kulandelayo kwapapashwa okokuqala nge-5 ka-Epreli 2013.

 

 

IT ibeyiveki emnandi ukuza kuthi ga ngoku eCarlifonia, sishumayela ecaleni kwendoda eyanceda ukuzisa umyalezo wenceba kaThixo elizweni kunye nokukhuthaza unobangela wokuba ngumlungiseleli waseFaustina. USeraphim Michalenko.

Kwangelo xesha linye sishumayela ngeNceba kaThixo, asilibalanga imeko apho uYesu ngokwakhe watyhila khona le miyalezo kuSt Faustina:

Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakuthelekiswa nanto. Ngumqondiso wexesha lokuphela; emva kwayo iya kufika imini yomgwebo. Ngelixa ixesha lisekhona, mabavumele ukuba baphume kumthombo wenceba yam; mabazuze kwiGazi naManzi athe gqi kubo. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 848 

Oko kukuthi, "ixesha lenceba" [2]"Ndinexesha elingenammiselo lokohlwaya [aba], kwaye ke ndiyalolonga ixesha lenceba ngenxa [yaboni]. Yeha ke bona, ukuba abalazi eli xesha lokuvelelwa kwam!”-Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Mama osikelelweyo kuSt Faustina, Idayari, n. I-1160 sikwi isiphelo; ayinqumi kwaye ixhomekeke kweyethu impendulo ukuya ezulwini. Kwaye kufuneka sivume ngokulula ukuba sinayo hayi baphendule kwizilumkiso nakwimiyalezo kaMama wethu osikelelekileyo njengoko kufanelekile. Khange sizimamele okanye sizamkele izilumkiso zikaThixo, nokuba zivela koopopu okanye kubaprofeti, ukuzisa Umhlaba ubuya elunxwemeni. Kwaye ke, njengoNyana wolahleko, kufuneka siqale ukuvuna esikuhlwayeleyo, ngoku ilizwe lidibene ngokudibeneyo- ngokwezezimali nangokubaluleke kakhulu, ngokomoya. Kodwa njengoNyana Wolahleko, kuya kuba njalo ngokuchanekileyo sisohlwayo sokuba amehlo ehlabathi avulwe, kwaye siyakunikwa ithuba lokugqibela lokuba sibuyele ekhaya kuye uBawo… okanye sihlale sahlukene Naye ngonaphakade.

… Phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba… phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiqala ndiwuvule ngokubanzi umnyango wenceba yaM. Ongavumiyo ukungena emnyango wenceba yam uyakugqitha ngomnyango wobulungisa bam… -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, UYesu kuSt Faustina, Idayari, n. I-83, 1146

Kule meko ke ngoko, kufuneka siqonde ukuba oko uThixo azokukuvumela emhlabeni kubangelwa luthando nenceba yakhe:

… Ethandwa yiNkosi iyamqeqesha; Uyamtyakatya wonke unyana amvumayo. (Heb 12: 6)

Into eyenzekayo ngoku ayiphumi kangako esandleni sikaThixo, kodwa isesandleni somntu. Kuya kufuneka sive ubukrakra bezixhobo zethu ukuze sibone ngokucacileyo ukuba umhlaba ngaphandle koThixo uya kuthi ngokuqinisekileyo ube ngumntu onesiphithiphithi, ukufa kunye nesiphithiphithi.

UThixo uya kuthumela isohlwayo ezimbini: enye iya kuba semfazweni, kwiimvukelo, nobunye ububi; iya kuvela emhlabeni. Enye iya kuthunyelwa ivela ezulwini. -Umntwana ka-Anna Maria Taigi, Isiprofeto samaKatolika, Iphe. 76

 

UKUCHAXWA KOKUCHAZWA KWAMATYWINA

Ukusukela kubusuku obugqithisileyo bePasika, ndive ngamandla emthandazweni ukuba sizilungiselele ngoku kukwaphulwa okusondeleyo "kwamatywina" ekuthethwa ngawo kwisiTyhilelo-ngakumbi esesibini:

Xa yalivulayo elesibini itywina, ndeva eyesibini into ephilileyo isithi, Sondela apha. Kwaphuma elinye ihashe, labomvu. Lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Kwaye wanikwa ikrele elikhulu. (ISityhi 6: 3-4)

Njengoko sijonga i jikelele imiqondiso yamaxesha asirhangqileyo: isoyikiso semfazwe esiya kufikelela esiphelweni, ukuwa okusondeleyo kwezoqoqosho, ukuvela kweentsholongwane eziyingozi kunye ne-superbugs, ukonakala kweFukushima, kunye nokutshutshiswa iBandla livela ngaphantsi komhlaba… sibona umfanekiso ocacileyo wenkanyamba enkulu: AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo.

Ubusuku bobabini obudlulileyo apha (sendishiyeke nje iyure ukuphuma eSan Francisco), bendithandaza malunga neNkosi endifuna ukuba ndiyibhale namhlanje. Ndaziva ndikhokelwa ukuba ndibuyele ndifunde AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo. Ndilibale ilizwi entliziyweni yam endabelana ngalo nawe ngelixa ndiseLos Angeles, California:

Akukho mntu, akukho balawuli, akukho mandla anokuma endleleni njengomqobo kwicebo lam lobuthixo. Konke kulungiselelwe. Isabile sele iza kuwa. Musa ukoyika, kuba ndiya kubakhusela abantu bam ezilingweni eziza kulonakalisa umhlaba (jonga isiTy. 3:10).

Ndinoluvo losindiso lwemiphefumlo, elungileyo nembi. Ukusuka kule ndawo, California- "intliziyo yesilo" Yazisa izigwebo zam…

Njengokuba ndihleli apha eCalifornia ngoku kwiminyaka emibini kamva, ndiyaliva elo xesha Ngoku.

 

AMANQAKU AHLANGANISIWEYO

Siyazi ukuba, kwithuba leminyaka elidlulileyo, isohlwayo sithintelwe. EFatima, abantwana babona ingelosi "inekrele elidangazelayo" eliza kubetha umhlaba… kodwa emva koko kwavela uMama wethu osikelelekileyo, kwaye ukukhanya okuvela kuye (Oko kukuthi, ukuthandazela kwakhe) kwayimisa ingelosi, eyathi emva koko yakhala "Intlawulelo, isohlwayo, isohlwayo! ”

Ingelosi ephethe ikrele elidangazelayo ngasekhohlo kukaMama kaThixo ukhumbula imifanekiso efanayo kwiNcwadi yeSityhilelo. Oku kubonisa isoyikiso somgwebo osondele emhlabeni. Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa luthuthu lulwandle lomlilo alusabonakali njengephupha elisulungekileyo: umntu ngokwakhe, kunye nezinto awazenzayo, uzenzele ikrele elidangazelayo. -Umyalezo weFatima, isuka e Iwebsite yeVatican

Yabona, mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle, ivelise izixhobo njengomsebenzi wayo; ikwanguye nam odale umonakalisi ukuba asebenze umonakalo. (Isaya 54:16)

Kwiminyaka eliqela kamva, uSt. Faustina wayenombono kaYesu ebonakala ngengubo emhlophe ephethe "ikrele eloyikekayo" esandleni sakhe ngexesha lokuhlaziywa kwezibhambathiso zakhe.

Emva koko ndabona ubukhazikhazi obungenakuthelekiswa nanto kwaye, phambi kobu buqaqawuli, ilifu elimhlophe elimile esikalini. Emva koko uYesu wasondela wabeka ikrele kwelinye icala lesikali, kwaye lawela kakhulu emhlabeni de liza kulichukumisa. Kanye ngelo xesha, oodade bagqiba ukuvuselela izifungo zabo. Emva koko ndabona iiNgelosi ezazithatha into kubo bonke oodade kwaye ziyibeka kwisitya segolide ngakwimo yesohlwayo. Bathe bakuyiqokelela kubo bonke oodade bayibeka inqanawa kwelinye icala lesikali, yakhawuleza yadlula kwaye yaliphakamisa icala elibekwe kulo ikrele. Okwalo mzuzu, ilangatye lakhupha kwinto eyoyikisayo, kwaye yafikelela kuyo yonke indlela eya kubuqaqawuli. Emva koko ndeva ilizwi livela kobuqaqawuli: Buyisela ikrele endaweni yalo; idini likhulu ngakumbi. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, UYesu kuSt Faustina, Idayari, n. I-394

Ke kutheni ngoku? Kutheni le nto kubonakala ngathi sisecaleni kweembandezelo ezinkulu ezithe zaxelwa sisibhalo kunye noMama wethu? Kuba idini alisekho likhulu kunesono. Asijonganga kubukumkani bukaThixo: singabathathi-nxaxheba. Kwaye no-St. Paul, sinendima ekubambeni amaza wobubi ngemithandazo yethu, ukubandezeleka, amadini kunye ubungqina. [3]cf. Kol 1:24

Kuthethwa ngokuchanekileyo ukuba ukushumayela kuthintela ubukumkani bobubi. Njengokuba "uThixo wenza umoya owomisa umhlaba, wanciphisa namanzi" (Gen 8: 1) emva konogumbe, ngokunjalo noMoya oyiNgcwele ngokuphefumla komlomo wabashumayeli kunciphisa izikhukula zesono. -Ubusisiwe uHumbert wamaRoma (1277), Yimagnificat, EyoMsintsi 2013, iphe. 65

UYesu wakha wathi kuFaustina:

Nam ndizibambile izijeziso zam ngenxa yakho. Uyandinqanda, kwaye andinakungqinela amabango obulungisa bam. Ubopha izandla zam ngothando lwakho. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, UYesu kuSt Faustina, Idayari, n. I-1193

Inceba kaThixo ayinamanzi; iye yasala ihlathi, ngokushumayela, ukuzincama kunye nemithandazo yemiphefumlo ekhethiweyo kangangekhulu leminyaka, ukuzalisekiswa ngokupheleleyo kwamazwi kaMama wethu eFatima:

[IRussia] iya kusasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela, ibangela iimfazwe kunye nentshutshiso yeCawa. Olungileyo uya kubulawa ukholo; uYise oyiNgcwele uya kuba nobunzima obuninzi; Iintlanga ezininzi ziya kubhangiswa. -Kusuka kwimfihlo yesithathu kaFatima epapashwe kwiwebhusayithi yeVatican, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Kodwa ngoku, ngokusebenzisa Uhlaziyo lwehlabathi efuna ukunyanzelisa ubuKomanisi behlabathi, [4]cf. Xa ubuKomanisi babuya la mazwi kufuneka enzekile ukuze kuzalisekise inxalenye yokugqibela yesiprofeto sakhe:

Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa umhlaba.Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

 

IKRELE ELIVUTHAYO - ALINGABONI

Ngoku, iintlungu zokubeleka kufuneka zinike indlela yokuzalwa. Kwaye oh! indlela uPope Emeritus Benedict XVI awayesilumkisa ngayo ngalo mzuzu kwisithuba sakhe esifutshane!

… Isisongelo somgwebo siyasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi… Ukukhanya kunokususwa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nobunzulu obupheleleyo ezintliziyweni zethu… -Upopu Benedict XVI, Ukuvula iHomily, Isinodi yoBhishophu,Okthobha 2, 2005, eRoma.

Uluntu luphumelele ekwenziweni komjikelo wokufa noloyiko, kodwa lwasilela ekupheliseni ... -IPOPE BENEDICT XVI, Kwasekhaya I-Esplanade yeShrine ye-Lady of Fatima, ngoMeyi 13, 2010

Ubumnyama obugubungele uThixo kunye namaxabiso afihlakeleyo yeyona nto isoyikisayo kubukho bethu nakwihlabathi ngokubanzi. Ukuba uThixo kunye neenqobo zokuziphatha, umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, uhleli ebumnyameni, ke zonke ezinye “izibane”, ezibeka ubuchwephesha obungakholelekiyo kufikelela kuthi, ayisiyiyo inkqubela phambili kuphela kodwa ikwayingozi ebeka thina nehlabathi emngciphekweni. -UPOPE BENEDICT XVI, I-Easter Vigil Homily, Epreli 7th, 2012

Ubuntu namhlanje ngelishwa bufumana ukwahlukana okukhulu kunye nokungqubana okubukhali okubeka izithunzi ezimnyama kwikamva lazo… ingozi yokwanda kwenani lamazwe anezixhobo zenyukliya kubangela ukoyikeka okuqinisekileyo kuwo wonke umntu onoxanduva. —UPOPE BENEDICT XVI, nge-11 kaDisemba, 2007; USA namhlanje

Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni.—UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

Kwi-Easter Vigil, la mazwi achukunyiswa entliziyweni yam:

Sele lincinci kakhulu ixesha eliseleyo ngoku ngaphambi kogqabhuko-dubulo.

Kwakumangalisa ke ngoko, ukuba ufunde iintsuku ezimbalwa kamva kwiindaba:

I-North Korea inyuse ngokukhawuleza intetho yayo efana nemfazwe ngoLwesine, ilumkisa ukuba ivumile izicwangciso zogwayimbo lwenyukliya kwiithagethi e-United States. "Ixesha lokuqhuma lisondela ngokukhawuleza," watsho umkhosi waseNyakatho Korea, elumkisa ukuba kungaphuma imfazwe "namhlanje okanye ngomso". - Epreli 3, 2013, AFP

Kufuneka siyiqonde kakuhle eyona nto isemxholweni, nokuba kukwi-Iran, North Korea, China, njl.njl. Amazwe amaninzi asongelwa ngumbono omtsha nokungakhathali oye wavela ukusukela ngeziganeko ze- “911”: ithiyori "yoqhankqalazo" okanye "imfazwe nje".[5]Ngeendlela ezininzi, oku kukusasazeka kweethente ze Imfihlelo iBhabhiloni Oko kukuthi, ukuba ilizwe liziva ngathi iimfuno zalo zisengozini, linokumilisela uqhankqalazo lwangaphambi kokufumana into. Kuya kufana nokuthi ungadubula kummelwane wakho ukuba ucinga ukuba ngenye imini angakudubula. [6]Nangona kunjalo, njengoko bendichazile Imfihlelo iBhabhiloni, kukho enye i-ajenda esemva ebonakala ngakumbi ngeyure: umba "wotshintsho kulawulo" ukusasaza "idemokhrasi" ulungiselela indlela Ukuphulukana nolawulo Zonke iintlanga “kulungelelwaniso olutsha lwehlabathi.”

UPopu Benedict walumkisa:

Kwakungekho sizathu saneleyo sokwenza imfazwe nxamnye neIraq. Ukungathethi kwanto yokuba, xa sinikwe izixhobo ezitsha ezenza ukonakaliswa okungaphaya kwamaqela alwayo, namhlanje kufanele ukuba siyazibuza ukuba isavunyelwe na ukwamkela ubukho "bemfazwe elungileyo." -Khadinali Jospeh Ratzinger, IZENIT, Ngamana 2, 2003

Ngoku sibona imeko efanayo malunga nokuvela nangawuphi na umzuzu, ngeli xesha neSyria [okanye ufake naliphi na ilizwe elibonwa njengelisoyikiso olukhulu "kwiminqweno yesizwe". Kwakhona, umbono "wemfazwe nje" uyacelwa. ukukhusela "iimfuno" zesizwe esithile. 

Olu hlobo lokuhlaselwa lusongela ukhuseleko lwethu lwesizwe luqhubeka lusoyikisa abahlobo kunye namahlakani afana no-Israyeli kunye neTurkey neJordani, kwaye yonyusa umngcipheko wokuba izixhobo zamachiza ziya kusetyenziswa kwixesha elizayo.  -U-Mongameli u-Barack Obama, nge-30 ka-Agasti ka-2013, Politico

Kodwa kwakhona, uBawo oyiNgcwele ulumkisa ngelithi incoko “yeyona ndlela yokuphelisa ungquzulwano kunye nobundlobongela obuthi yonke imihla bubangele ukuphulukana nobomi babantu abaninzi, ngakumbi phakathi kwabantu abangenakuzinceda.” [7]ingxelo edibeneyo kaPapa Francis kunye noKumkani u-Abdullah II wase-Jordan, Washington Post, Nge-29 ka-Agasti ka-2013; iaweb.com

Izixhobo kunye nobundlobongela azikhokeleli eluxolweni, imfazwe ikhokelela kwimfazwe engakumbi. —UPOPA UFRANCIS, Septemba 1, 2013, eFransi24.com

I-Russia ivakalise ukukholelwa kwayo nakweyiphi na inyathelo elinamandla ngokuchasene ne-Syria engenziwa yi-US ngokuthintela iBhunga lezoKhuseleko le-UN iya kuba sisenzo sobundlongondlongo kunye nokwaphula umthetho wamazwe aphela. -Uphathiswa Wezangaphandle waseRussia, Washington Post, Agasti 31, 2013

Zithini ezi “ziqhushumbisi” kwakubonakala ngathi ndiva kuthethwa ngazo emthandazweni? Andinakutsho ngokuqinisekileyo, kodwa ingqondo yam ibisoloko ibhekisa kwimpindezelo okanye kuhlaselo lwabanqolobi oluya kulifaka ilizwe ebunzimeni, ukuba ayisiyiyo imfazwe yesithathu-nokuba iphuma kwizizwe, abantu abanobuqhophololo, okanye ngaba ubuqili bokusebenza korhulumente wezithunzi ukubhukuqa le nkqubo yangoku. [8]cf. Uhlaziyo lwehlabathi

I-Iran ithembisa ukubuyisela ulawulo luka-Bashar al-Assad kwi-hilt kwaye isoyikisa ukuba iza kwenza ubugrogrisi ukuba isitrayikhi sase-US. -Caller DailyNgoSeptemba 6th, 2013

Mhlawumbi iimpembelelo ezinjalo kutheni, ngokuyinxenye, uBawo Oyingcwele ebize ukuba umhla we-7 kuSeptemba, 2013 ube lusuku lokuzila kunye nokuthandaza kunye naye uxolo lwehlabathi, ngakumbi imeko yoMbindi Mpuma. [9]cf. I-Catholic News Agency Imfazwe yona ze isisombululo:

Ubundlobongela neengalo azinakuze zisombulule iingxaki zomntu. —UAPOPE JOHN PAUL II, Umsebenzi waseKatolika waseHouston, Julayi-Agasti 4, 2003

Alusayi kubakho uxolo emhlabeni ngelixa uxinzelelo lwabantu, ukungabi nabulungisa, kunye nokungalingani kwezoqoqosho, okukhoyo, kusaqhubeka. -UPOPU JOHN PAUL II, ngoMsombuluko ngoLwesithathu kwi-Mass, 2003

Kungoko, sinokusiqonda ngcono ngoku isizathu sokuba sidlule kwezi zilingo: ukuze siqonde ukuba umthetho wothando, umyalezo weVangeli, kuphela komgaqo oqinisekileyo uluntu olunokubakho ngawo. Kwaye okwangoku, yile nto kanye esilahlekelwe yimiphumo engenakulinganiswa nelizwe:

Kwimihla yethu, xa kwiindawo ezinkulu zehlabathi ukholo lusemngciphekweni wokufa njengelangatye elingasenayo ipetroli, eyona nto iphambili kukwenza uThixo abekhona kweli lizwe nokubonisa amadoda nabafazi indlela eya kuThixo. Ayingoothixo bonke, kodwa nguThixo owathetha ngeSinayi; kulowo Thixo ubuso bakhe sibubonayo kuthando olucinizela “kude kube sekupheleni” (jn Jn 13: 1)-KuYesu Krestu wabethelelwa emnqamlezweni wavuka. Ingxaki yokwenyani ngalo mzuzu wembali yethu kukuba uThixo uyanyamalala ebantwini, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo.-Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

 

IINKCUKACHA KWISIPROFETO

… Kwaye oku kuvela kubathathu abakhohlakeleyo bamaKatolika abathe bonke bathetha ngobunzima obuzayo, kodwa "nokukhanya" ukulungisa umhlaba. [10]cf. Inkululeko enkulu Apha kwakhona, thina “Ungasideli isiprofeto” kodwa “Vavanya yonke into ugcine oko kulungileyo” (1 Ezi 5: 20-21):

Umzuzu ufikile apho uluntu kufuneka luvuke… apho kufuneka luvuselele uthando lukaThixo. Kule minyaka izayo ukukhanya okutsha okuvela ezulwini kuyakukhanyisa iintliziyo… kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke kuzakubakho ubunzima. ” [Maria Esperanza] wabona kwangaphambili uGawulayo kwaye ngoku ubona ezinye iingxaki, kubandakanya esinye isifo [11]cf. “Le inkulu iyeza, kwaye izakuba ngubhubhane womkhuhlane”, cnn.com kunye nosongelo lwangaphandle e-US (ngamazwe amabini, inye inkulu, enye incinci, eya kwenza iyelenqe lokuxhokonxa iMelika). “Umzuzu obaluleke kakhulu” uyakufika kodwa uluntu luyakuphila kwaye luzilungele kwaye luyakuphila ngenyaniso kaThixo… eli “lilixa lesigqibo eluntwini.” Ubona imfazwe, iingxaki ekuhlaleni, kunye neentlekele zendalo. Kodwa ubona ukuhlanjululwa okuya kubuyisela uluntu. "Umzuzu omkhulu usondele," utshilo. “Usuku olukhulu lokukhanya!” —Umntu ongasekhoyo wamkela intsomi yaseVenezuela, uMaria Esperanza; "Ibali elingaqhelekanga likaMaria Esperanza" nguMichael H. Brown; wwwqqqqc.kr

Ndilila namhlanje bantwana bam kodwa ngabo abasilelayo ukuthobela isilumkiso sam esiya kulila ngomso. Imimoya yasentwasahlobo iya kujika ibe ngothuli olunyukayo lwehlobo njengoko ilizwe liza kuqala ukubonakala njengentlango. Phambi kokuba abantu bakwazi ukutshintsha ikhalenda yeli xesha uyakube ubonile ukuwa kwemali. Kuphela ngabo bathobela izilumkiso zaM baya kulungiswa. INyakatho iya kuhlasela emazantsi njengoko ii-Kores ezimbini zisemfazweni. IJerusalem iya kugungqa, iMelika iya kuwa kwaye iRussia iya kudibana kunye neChina ukuze babe ngabaDanzisi behlabathi elitsha. Ndizicenga ngezilumkiso zothando nenceba kuba ndinguYesu kwaye isandla sobulungisa sisoyikeka. —UJennifer, ngoMeyi 22, 2012; amazwifromjesus.com

Uluntu aluyi kuba noxolo lude luguquke ngokuthembela kwinceba yam.—UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. I-300

 

UKULUNGISELELA

Ndiyazi ukuba la magama angasentla ayothusa kwaye ayoyikisa nakwabanye abafundi. Kwaye ke ngobabalo lukaThixo kwiintsuku ezizayo, ndinqwenela ukukubhalela ngokuphindaphindiweyo, njengoko umlawuli wam wokomoya endicelile ukuba ndenze. Kuzo, ngoncedo lukaThixo, ndiyathemba ukuba ndiza kuyibeka intliziyo yakho- ingesabi - kodwa ithemba eliyiyo esisinika umbono wobuthixo wazo zonke izinto.

Uxabisekile kum, mfundi… uxabiseke kakhulu kuYesu. Ndiyabulela kuThixo ukuba ndikwazi ukuba nenxaxheba kuhlobo lothando uSt Paul awayenalo ngabafundi bakhe. Asiyi kushiywa kula maxesha! Kukho ubabalo olukhulu oluzayo eCaweni oluya kutshintsha yonke into. Ke ngoko, jikani iintliziyo zenu ziye kuYesu, nize nijongise kuye, nidibanise isandla sikaMama wenu, kwaye thandaza, thandaza, thandaza. Kuba emthandazweni, uThixo usimanya kuye, usinxibisa isikrweqe, kwaye usinika lonke ubabalo esiludingayo ukuze sihlale sithatha inxaxheba eBukumkanini.

Okokugqibela, ayisiyiyo ngengozi ukuba la magama ndiwabhalayo apha awela phambi komthendeleko wenceba ngeCawa yokuqala emva kwepasika. Ngale mini, uThixo uthembise ukususa zonke izono kunye nezohlwayo zethutyana kwabo bahlangabezana nale miqathango ilandelayo:

Ndinqwenela ukuba umthendeleko wenceba ube yindawo yokubalekela kunye nendawo yokuhlala kuyo yonke imiphefumlo, ngakumbi kuboni abahluphekayo. Ngaloo mini ubunzulu benceba yam yothando luvulekile. Ndiphalaza ulwandle lonke lobabalo kuloo miphefumlo isondela kumthombo wenceba yam. Umphefumlo oya kuvuma izono kwaye ufumane uMthendeleko oNgcwele uyakufumana uxolelo olupheleleyo lwezono nezohlwayo. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Idayari yaseSt. Faustina, n. I-699

… Ukwaneliseka ngokupheleleyo [kuyakunikezelwa] phantsi kweemeko zesiqhelo (ukuvuma izono, umthendeleko, umthendeleko kunye nomthandazo Iinjongo zikaPapa oPhakamileyo) abathembekileyo abathi, ngeCawa yesiBini yePasika okanye ngeCawa yeNceba kaThixo, nakweliphi na icawe okanye icawe, kumoya opheleliselweyo ekuthandeni isono, nkqu nesono sendawo, bathathe inxaxheba imithandazo kunye nokuzinikela okubanjelwe iNceba kaThixo, okanye ngubani, phambi kweSigramente esikelelekileyo evezwe okanye egcinwe emnqubeni, afunde uBawo Wethu kunye neSivumo Sokholo, esongeza umthandazo wokuzinikela kwiNkosi uYesu onenceba (umz. ndithembele kuwe! ”) -Ummiselo wePentecenti kaPostile, Uxolelo olunamathele kunqulo lokuhlonela iinceba zikaThixo; UBhishophu omkhulu uLuigi De Magistris, Tit. UBhishophu Omkhulu wase Nova Pro Pro-Penitentiary;

Eli lithuba elihle, kwakhona, lokuba sibhaptizwe kulwandle lwenceba kaThixo… kwaye sizilungiselele ukuhlangana naye ubuso ngobuso xa esibiza ekhaya.

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

 

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. yifis.com
2 "Ndinexesha elingenammiselo lokohlwaya [aba], kwaye ke ndiyalolonga ixesha lenceba ngenxa [yaboni]. Yeha ke bona, ukuba abalazi eli xesha lokuvelelwa kwam!”-Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Mama osikelelweyo kuSt Faustina, Idayari, n. I-1160
3 cf. Kol 1:24
4 cf. Xa ubuKomanisi babuya
5 Ngeendlela ezininzi, oku kukusasazeka kweethente ze Imfihlelo iBhabhiloni
6 Nangona kunjalo, njengoko bendichazile Imfihlelo iBhabhiloni, kukho enye i-ajenda esemva ebonakala ngakumbi ngeyure: umba "wotshintsho kulawulo" ukusasaza "idemokhrasi" ulungiselela indlela Ukuphulukana nolawulo Zonke iintlanga “kulungelelwaniso olutsha lwehlabathi.”
7 ingxelo edibeneyo kaPapa Francis kunye noKumkani u-Abdullah II wase-Jordan, Washington Post, Nge-29 ka-Agasti ka-2013; iaweb.com
8 cf. Uhlaziyo lwehlabathi
9 cf. I-Catholic News Agency
10 cf. Inkululeko enkulu
11 cf. “Le inkulu iyeza, kwaye izakuba ngubhubhane womkhuhlane”, cnn.com
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.