Ukukhanya kwesityhilelo


Ukuguqulwa kukaSt, igcisa elingaziwayo

 

PHA Lubabalo oluzayo kwihlabathi liphela kwinto enokuba yeyesona siganeko simangalisayo ukususela ngePentekoste.

 

UKUKHANJISWA KWISITYHILELO SESIPROFETO

U-Mystic no-stigmatist, Usikelelwe u-Anna Maria Taigi, owayehlonitshwa ngoopopu ngokuchaneka kweziprofeto zakhe, wabhekisa kuyo njengo “khanyisa isazela.” I-St. Edmund Campion ibhekise kuyo njengo "mhla wotshintsho" xa "iJaji eyoyikekayo kufuneka ityhile zonke izazela zabantu." UConchita, ekuthiwa uyimboni eGarabandal, wayibiza ngokuba “sisilumkiso” Ongasekhoyo uFr. UGobbi wawubiza ngokuba "ngumgwebo omncinci," ngelixa uMkhonzi kaThixo, uMaria Esperanza, wawubiza ngokuba "lusuku olukhulu lokukhanya" xa izazela zabo bonke ziya kugungqiswa "-" ilixa lesigqibo loluntu. " [1]cf. izikhombisi kwi Iliso leSiphango

U-St. Faustina, owabhengeza kwihlabathi ukuba siphila "kwixesha lexesha lenceba" elide elisekwe kwizityhilelo awazinikwa ngu Yesu, unokuba wabona embonweni owona mcimbi:

Phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba. Ngaphambi kokufika komhla wobulungisa, abantu baya kunikwa umqondiso emazulwini ngolu hlobo:

Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu emhlabeni wonke. Ke umqondiso womnqamlezo uya kubonakala kwisibhakabhaka, kwaye kwindawo evulekileyo apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuya kuphuma imibane emikhulu ezakukhanyisa umhlaba ixesha elithile. Oku kuyakwenzeka ngokufutshane ngaphambi komhla wokugqibela.  —Idayari yeNceba kaThixo, n. I-83

Lo mbono uyafana nomboni waseMelika, ogama linguJennifer, ekuthiwa wabona embonweni. Ubiza lo msitho ngokuba "sisilumkiso":

Isibhakabhaka simnyama kwaye kubonakala ngathi kusebusuku kodwa intliziyo yam indixelela ukuba lithile emva kwemini. Ndibona izulu livuleka kwaye ndisiva ixesha elide, kutsaliwe ukuduma kweendudumo. Xa ndijonga phezulu ndibona uYesu esopha emnqamlezweni kwaye abantu bayawa ngamadolo. Emva koko uYesu uthi kum, “Baya kubona umphefumlo wabo njengoko ndibona. ” Ndiyawabona amanxeba ngokucacileyo kuYesu kwaye uYesu uthi, “Bazokubona isilonda ngasinye abasongeze kwintliziyo yam eNgcwele. ” Ngakwesobunxele ndibona uMama oSikelelweyo elila kwaye emva koko uYesu uphinda athethe nam athi, “Lungisani, zilungiseleleni ngoku ixesha lisondele. Mntwana wam, thandazela imiphefumlo emininzi eya kutshabalala ngenxa yokuzingca nokona. ” Xa ndijonga phezulu ndibona amathontsi egazi esiwa kuYesu kwaye ebetha umhlaba. Ndibona izigidi zabantu abavela kuzo zonke izizwe. Abaninzi babonakala bedidekile njengoko babejonge phezulu esibhakabhakeni. UYesu uthi, “Bakhangela ukukhanya kuba akufuneki ibe lixesha lobumnyama, kanti ke bubumnyama besono obugubungele lo mhlaba kwaye kukukhanya kuphela okuyakuba kuko oko ndiza nako, kuba uluntu alukuqondi ukuvuka okukhoyo sele eza kunikwa. Olu iya kuba lolona nyulu lukhulu ukusukela ekuqaleni kwendalo." -Bona www.wordsfromjesus.com, Septemba 12, 2003

 

ISITYHILELO KWISITYHILELO?

Ngelixa ndandilungiselela ukuya kwiMisa eParay-le-Monial, eFrance ngo-2011-ilali encinci yaseFrance apho UYesu watyhila Intliziyo yakhe eNgcwele "njengelinge lokugqibela" ukufikelela eluntwini-Ndandinalo "igama" ngequbuliso langena engqondweni yam njengombane ophuma kwibala eliluhlaza. Kwachukumiseka ngaphakathi entliziyweni yam ukuba izahluko ezithathu zokuqala zeSityhilelo ngokuyintloko "kukukhanya kwesazela." Emva kweMisa, ndaye ndathatha ibhayibhile yam ukuze ndiqale ukufunda i-Apocalypse ngokukhanya okutsha ukuze ndibone ukuba yayithetha ntoni loo nto…

Incwadi yesiTyhilelo (okanye "apocalypse", ethetha "ukutyhila") iqala ngo-St. John ebulisa iicawe ezisixhenxe kwaye ecaphula umprofeti uZekariya:

Yabonani, uza phakathi kwamafu; aye eya kumbona amehlo onke, kwanabo bamhlabayo; Ziya kummbambazelela zonke izizwe zomhlaba. Ewe. Amen. (ISityhi 1: 7)

U-John emva koko uchaza umbono awayenawo ka Yesu ebonakala phakathi kwala mabandla kumbonakalo oqaqambileyo apho “ubuso bakhe bakhanya njengelanga, xa libengezela. " [2]Rev 1: 16 Impendulo kaYohane yayikukuwa ezinyaweni zakhe “ngokungathi ufile. " [3]Rev 1: 17 Lo mbono ubiza into efanayo ukhanyiso awayenalo uSt. Ngaphambi kokuguquka kwakhe, wayetshutshisa amaKristu, ewabulala. UKristu wabonakala kuye ngokukhanya okuqaqambileyo:

Wawa emhlabeni, weva izwi lisithi kuye, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? (IZenzo 9: 4)

Ngequbuliso, uSawule (owamthiya igama elinguPaul) “wayekhanyisiwe” kwaye waqonda ukuba wayengelolungisa njengokuba wayecinga. Amehlo akhe ayegqunywe “ngamaxolo,” umqondiso wobumfama bokomoya. Ke, ukubona kwakhe kwaguqulwa ngaphakathi njengoko wayejongana ubuso ngobuso no ukukhanya kwenyaniso.

Emva kombono onamandla ka-St. John, uva iNkosi isithi…

Musa ukoyika… (ISityhi 1:17)

… Nangoko uYesu uqala ukukhanyisa isazela samabandla asixhenxe, ewabizela enguqukweni, encoma imisebenzi yawo emihle, ekhomba ubumfama bokomoya.

Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyazi ukuba akubandi, akushushu. Akwaba ububanda okanye ushushu. Ke, ngenxa yokuba udikidiki, ungashushu ungabandi, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam… Abo ndibathandayo ndiyabohlwaya ndibohlwaye. Qiniseka, ke ngoko, uguquke. (ISityhi. 3: 15-16, 19)

Emva koko uYohane usiwa ezulwini apho aqala khona ukujonga izinto ngokwembono kaThixo.

Emva koko ndabona umbono ovulekileyo ezulwini, ndaza ndeva izwi lexilongo elalithethileyo kum, lisithi, "Yenyuka uze apha ndikubonise okuza kwenzeka emva koko." (ISityhi. 4: 1)

Oko kukuthi, ukukhanya okubonwe nguYohane ngoku akusayi kubekwa nje kwiCawe yendalo iphela (efanekiselwa “ngamabandla asixhenxe” apho inani u "7" lithetha ukuphelela okanye ukugqibelela). hlabathi lonke njengoko isondela esiphelweni sexesha, kwaye ekugqibeleni, ukuphela kwexesha. Enye indlela yokubeka kukuba ukukhanya kweCawa kufikelela esiphelweni sokhanyiso lwehlabathi.

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo; ukuba iqala kuthi, iyakuphela njani kwabo basilelayo ukuthobela iindaba ezilungileyo zikaThixo? (1 Pet. 4:17)

 

UKUKHANYISWA KWENKONZO…

Ngaba asinakuthi ukukhanya kweCawe sele kuqalile? Awukwenzi iminyaka engamashumi amane okoko kwathululwa uMoya oyiNgcwele (“ukuvuseleleka okuvuselelayo”) [4]cf. uthotho kuVuselelo lweCarismatic: Ngobukrakra?  kunye nokukhutshwa kwamaxwebhu eVatican II kukhokelele iBandla kwixesha elinzima lokuthena, lokuhlanjululwa, kunye nokuvavanywa kwetyala ukuya ku-2008, "unyaka wokuvela"U [5]cf. Uhlaziyo olukhulu Kwiminyaka engamashumi amane kamva? Khange kubekho kuvuka kwesiprofetho, kukhokelwe ikakhulu nguMama kaThixo, malunga nomqobo esimi kuwo ngoku?

Inene, ayikhe yenze into iNkosi uYehova, ingathanga iluhlakaze ucweyo lwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. (Amosi 3: 7)

Ngaba akazange asikelelwe uJohn Paul II, okhokelela kwiwaka elitsha leminyaka, enze a Bunzulu ukuvavanywa kwesazela leCawe iphela, icela uxolo ezintlangeni ngezono zayo zangaphambili? [6]cf. http://www.sacredheart.edu/

Kudala sizilungiselela olu vavanyo lwesazela, sisazi ukuba iCawe, yamkela aboni esifubeni sayo, "ingcwele kwangoko kwaye ifuna ukuhlanjululwa"... Oku “kuhlanjululwa kwenkumbulo” komeleze amanyathelo ethu ohambo oluya kwikamva… —UAPOPE JOHN PAUL II, Novo Milenio Inuente, n. I-6

Kwaye ngaba asiboni kuvela phambi kwethu amanyundululu awayekhe afihlwa kwaye amangcwaba athe athatha uhlobo lokuxhatshazwa ngokwesondo phakathi kwabefundisi? [7]cf. IScandal Ayizizo ii-odolo zonqulo ezilahle ukholo lwenene ngoku eziya kuphuma kuwexuko? Ngaba asithunyelwanga abaprofeti abaninzi kunye neemboni ukuba zisibuyisele kubomi bokwenene kuThixo? [8]umz. Isiprofeto eRoma Ngaba iCawa ayinikwa ngokucacileyo isilumkiso esabhalwa ngu-St. John kwincwadi yakhe engaphefumlelwanga?

Isigwebo esabhengezwa yiNkosi uYesu [kwincwadi yeVangeli kaMateyu isahluko 21] sibhekisa entshabalalweni yeYerusalem ngonyaka wama-70. ipopecandle3INtshona ngokubanzi. Ngale Vangeli, iNkosi ikhala ezindlebeni zethu amazwi athi kwiNcwadi yeSityhilelo ayibhekise kwiCawe yase-Efese: "Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso." Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba sikhangele kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: “Sincede siguquke! Sinike sonke ubabalo lohlaziyo lwenene! Sukuvumela ukukhanya kwakho kuphakathi kwethu kuphume! Qinisa ukholo lwethu, ithemba lethu nothando lwethu, ukuze sikwazi ukuthwala isiqhamo esihle! ” -UPAPA BENEDICT XVI, Ukuvula iHomily, Isinodi yoBhishophu, Okthobha 2, 2005, eRoma.

Kwakunjalo ke, ekupheleni kwamaSirayeli iminyaka engamashumi amane entlango, ukukhanya okukhulu kweza phezu kwabo kwabakhokelela kumoya wenguquko, ngalo ndlela bephelisa ukuthinjwa kwabo kwilizwe lesithembiso.

… Funda ngokuvakalayo endlwini yeNkosiOKANYE lo umqulu esikuthumelela yona:

… Sonile emehlweni eNkosi kwaye asimthobelanga. Asiliphulaphulanga ilizwi likaYehovaOKANYE, Thixo wethu, ukuze silandele imimiselo eyabekwa yiNkosi phambi kwethu… Ngokuba asiliphulaphulanga ilizwi likaYehova uThixo wethu, ngawo onke amazwi abaprofeti abasithumeleyo, kodwa elowo kuthi uhambile. sakhonza thixo bambi, senza okubi emehlweni kaYehova uThixo wethu. (Jonga uBharuki 1: 14-22)

Ngokukwanjalo, ukukhanya okuzayo nokuzayo kukulungiselela ukuba iBandla lingene “kwilizwe lesithembiso” lexesha loxolo. Ngokunjalo, iileta ezazisiya kumabandla asixhenxe zabhalwa kwi skrola, ukuveza esidlangalaleni iintsilelo zabo. [9]Rev 1: 11

Iindibano zesifundo zisincedile ukuba sichonge ezondawo apho, kwisithuba seminyaka engamawaka amabini okuqala, umoya weVangeli wawungasoloko ukhanya. Singalibala njani Inkonzo eshukumayo yowe-12 Matshi 2000 kwi-Basilica yase-Saint Peter, apho, ndijonge kwiNkosi yethu ebethelelwe emnqamlezweni, ndacela uxolo egameni leCawa ngenxa yezono zabantwana bayo bonke? —UAPOPE JOHN PAUL II, Novo Milenio Inuente, n. I-6

Kwaye ngoku, uPope Francis, ngendlela emangalisayo, uzise oonobumba abasixhenxe beSityhilelo ekukhanyeni kwesiprofeto esitsha (bona Izilungiso eziHlanu).

"Emva koko," uSanta uYohane ubona iMvana kaThixo ithatha umqulu ezandleni zakhe ukuqala ukutywina umgwebo weentlanga. Oku kubandakanya ukukhanya kwehlabathi itywina lesithandathu.

 

… UKUKHANYA KWEHLABATHI

Ndive entliziyweni yam igama eliyimfihlakalo ekwindla ka-2007: [10]ukubona Ukuqhawulwa Kwamatywina

Amatywina sele eza kuqhawulwa.

Kodwa bendisiva "amatywina amathandathu," ukanti kwiSityhilelo Ch. 6 zikho Sixhengxe. Nantsi eyokuqala:

Ndabona, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha. Wanikwa isithsaba, kwaye wakhwela ihashe esoyisa eqhubela phambili noloyiso lwakhe. (6: 2)

[UMkhweli] nguYesu Krestu. Umvangeli ophefumlelweyo [uSt. John] akabonanga kuphela intshabalalo eziswa sisono, imfazwe, indlala nokufa; Wabona kwasekuqaleni uloyiso lukaKrestu. —POPE PIUS XII, Idilesi, Novemba 15, 1946; umbhalo osemazantsi weThe Navarre Bible, “Revelation”, iphe. 70

Oko kukuthi, itywina lokuqala libonakala njengesiqalo sokukhanya kweCawa awakubona kwangaphambili uYohane ekuqaleni kweSityhilelo.  [11]cf. Okwangoku kunye nokuza kweTransfigurat ion le Umkhweli wehashe elimhlophe [12]Umbala omhlophe ungumfuziselo wobukho besigaba sasezulwini kunye nokuphumelela ngoncedo lukaThixo. Isithsaba asinikiweyo kunye namagama athi “waphuma esoyisa nokoyisa” abhekisa ekoyiseni okuhle kokubi; Isaphetha sibonisa unxibelelwano phakathi kweli hashe namanye amathathu: la mava aya kuba ngathi ziintolo ezikhululwe mgama ukuphumeza izicwangciso zikaThixo. Lo mkhweli wokuqala, ophuma "esoyisa kwaye esoyisa", ubhekisa kuloyiso lukaKrestu ekuthandeni nasekuvukeni kwakhe, njengoko iSt. Yabona, iNgonyama yesizwe sakwaYuda, iNgcambu kaDavide, yoyisile, ukuze ayivule incwadi esongwayo, itywina layo elisixhenxe. ”(ISityhi. 5: 5) -IBhayibhile yeNavarre, “Isityhilelo”, iphe. 70; cf. Jonga eMpuma! ilungiselela intsalela ukuba inqumle umda wethemba uye `` kwilizwe lesithembiso, '' ixesha loxolo nobulungisa athi kamva uSt. [13]cf. ISityhi 20: 1-6 Ngaba asinakuchaza ukwakheka okuzolileyo nokuhlala kufihlakele komkhosi omncinci kaThixo, [14]cf. Idabi lethu loMama kwaye Isikhalo sedabi ingakumbi amarhamente, [15]cf. Iyure yamarhamente njengokuqhubela phambili koloyiso lukaKristu nokoyisa kwakhe ububi? Ewe, kamva sibona kwiSityhilelo ukuba lo Mkhweli wehashe elimhlophe uyalandelwa ngoku ngumkhosi. [16]cf. ISityhi 19:14 Konke oku kukuthi, i Ukuphumelela kwentliziyo engapheliyo kaMariya sele iqalile ezintliziyweni zabo bayithobelayo imiyalezo yakhe.

Indlela "yokukhanyisa isazela" kwindalo iphawulwe ziintlungu zomsebenzi ezilandela itywina lokuqala: uxolo luyasuswa emhlabeni (itywina lesibini); [17]cf. IYure yeNkemba ukunqongophala kokutya kunye nolwabiwo-mali (uphawu lwesithathu); ubhubhane kunye nesiphithiphithi (itywina lesine); kunye nentshutshiso encinci yeCawe (itywina lesihlanu). [18]Ndithi "mncinci" kuba intshutshiso "enkulu" iza kamva phantsi kolawulo "lwerhamncwa" [cf. ISityhi 13: 7] Ke phakathi isiphithiphithi sehlabathi, xa kutywinwa itywina lesithandathu, kubonakala ngathi lonke ilizwe lifumana umbono "wemvana kaThixo", idini lepasika wabethelelwa emnqamlezweni IMvana (nangona icacile, ayisiyiyo le Ukubuya kokugqibela kukaKristu esebuqaqawulini): 

Ndabona xa yalivulayo elesithandathu itywina, kwabakho unyikimo lomhlaba olukhulu; Ilanga lajika laba mnyama njengelaphu elimnyama kwaye inyanga yonke yaba ligazi. Iinkwenkwezi esibhakabhakeni zawela emhlabeni njengamakhiwane angavuthwanga ashukunyiswa asuswa emthini ngumoya omkhulu. Emva koko isibhakabhaka sahlukaniswa njengomsongo oqwengileyo, kwaye zonke iintaba kunye neziqithi zasuswa endaweni yazo. Ookumkani bomhlaba, izidwangube, amagosa omkhosi, izityebi, abanamandla, nawo onke amakhoboka nabantu abakhululekileyo bazifihla emiqolombeni nasemaweni eentaba. Badanduluka ke ezintabeni nasematyeni besithi, Siweleni, nisifihle ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone, nasengqumbo yeMvana; ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yabo; ngubani na onokuma phambi kwayo ? ” (ISityhi. 6: 12-17)

Njengakumbono kaFaustina nabanye, isibhakabhaka senziwe mnyama kwaye umbono olandelayo weMvana ubhengeza ukuba “ufikile umhla omkhulu wengqumbo yabo. " [19]cf. UFaustina, kunye nomhla weNkosi Kukho i "ukungcangcazela okukhulu", Ngokomoya nangokoqobo. [20]cf. Ukungcangcazela okukhulu, ukuvuka okukhulu Yi Iyure yesigqibo sehlabathi ukukhetha indlela yobumnyama okanye indlela yokukhanya, enguKrestu Yesu, ngaphambi kokuba umhlaba uhlanjululwe ngobungendawo. [21]cf. ISityhi 19: 20-21 Ngokwenene, itywina lesixhenxe libonisa ixesha lokuthula-ukuzola kwisaqhwithi-xa ingqolowa iza kwahlulwa kumququ emva koko imimoya yomgwebo iya kuqala ukuvuthuza kwakhona.

Umhlaba xa kusondela iwaka leminyaka elitsha, elilungiselelwe yiCawa iphela, linje ngentsimi elungele ukuvunwa. —UPOPE JOHN PAUL II, uSuku loLutsha lweHlabathi, ngentsapho, ngo-Agasti 15, 1993

Kuba sifunda ukuba abo bakhetha ukulandela iMvana batywinwe ebunzi. [22]Rev 7: 3 Kodwa abo bayala lo mzuzu wobabalo, njengoko sifunda kamva, baphawulwa ngenani lerhamncwa, Umchasi-Kristu. [23]Rev 13: 16-18

Inqanaba liya kuthi emva koko licwangciselwe ukujongana kokugqibela phakathi kwemikhosi yokugqibela yeli xesha…

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 21st, 2011

 

 


 

OKUFUNDILEYO FUNDA

 


Ngoku kuHlelo lwayo lwesithathu kunye nokuprinta!

www.bluxngali.cn

 

Umnikelo wakho ngeli xesha uxatyiswa kakhulu!

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. izikhombisi kwi Iliso leSiphango
2 Rev 1: 16
3 Rev 1: 17
4 cf. uthotho kuVuselelo lweCarismatic: Ngobukrakra?
5 cf. Uhlaziyo olukhulu
6 cf. http://www.sacredheart.edu/
7 cf. IScandal
8 umz. Isiprofeto eRoma
9 Rev 1: 11
10 ukubona Ukuqhawulwa Kwamatywina
11 cf. Okwangoku kunye nokuza kweTransfigurat ion
12 Umbala omhlophe ungumfuziselo wobukho besigaba sasezulwini kunye nokuphumelela ngoncedo lukaThixo. Isithsaba asinikiweyo kunye namagama athi “waphuma esoyisa nokoyisa” abhekisa ekoyiseni okuhle kokubi; Isaphetha sibonisa unxibelelwano phakathi kweli hashe namanye amathathu: la mava aya kuba ngathi ziintolo ezikhululwe mgama ukuphumeza izicwangciso zikaThixo. Lo mkhweli wokuqala, ophuma "esoyisa kwaye esoyisa", ubhekisa kuloyiso lukaKrestu ekuthandeni nasekuvukeni kwakhe, njengoko iSt. Yabona, iNgonyama yesizwe sakwaYuda, iNgcambu kaDavide, yoyisile, ukuze ayivule incwadi esongwayo, itywina layo elisixhenxe. ”(ISityhi. 5: 5) -IBhayibhile yeNavarre, “Isityhilelo”, iphe. 70; cf. Jonga eMpuma!
13 cf. ISityhi 20: 1-6
14 cf. Idabi lethu loMama kwaye Isikhalo sedabi
15 cf. Iyure yamarhamente
16 cf. ISityhi 19:14
17 cf. IYure yeNkemba
18 Ndithi "mncinci" kuba intshutshiso "enkulu" iza kamva phantsi kolawulo "lwerhamncwa" [cf. ISityhi 13: 7]
19 cf. UFaustina, kunye nomhla weNkosi
20 cf. Ukungcangcazela okukhulu, ukuvuka okukhulu
21 cf. ISityhi 19: 20-21
22 Rev 7: 3
23 Rev 13: 16-18
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.