Ubuhle obungenakuthelekiswa nanto


Icawa yaseMilan eLombardy, eMilan, eItali; Ifoto nguPrak Vanny

 

UKUPHATHA UMARIYA, UMAMA OYINGCWELE KATHIXO

 

UKUSUSELA kwiveki yokugqibela yeAdvente, bendikwimeko engagungqiyo yokucinga ubuhle obungenakuthelekiswa nanto yeCawa yamaKatolika. Kule mbeko kaMariya, uMama oNgcwele kaThixo, ndifumana ilizwi lam lijoyina kunye naye:

Umphefumlo wam uya kubhengeza ubukhulu bukaYehova; umoya wam ugcobile ngoThixo uMsindisi wam… ”(Luka 1: 46-47)

Ebutsheni bale veki ndibhale ngomahluko okhoyo phakathi kwabafeli-nkolo abangamaKrestu kunye nezo zinto zitshabalalisa iintsapho, iidolophu nobomi ngegama lenkolo. [1]cf. Ingqina elingumKristu-uMartyr Kwakhona, ubuhle bobukristu buhlala bubonakala xa ubumnyama bonyuka, xa izithunzi zobubi bosuku zityhila ubuhle be ukukhanya. Isililo esaphakama kum ngeXesha lika-2013 besikhala ezindlebeni zam kwangaxeshanye (funda Lilani nina bantwana babantu). Sisimbonono sokutshona kwelanga kwihlabathi elithakathiwe ekukholelweni ukuba ubuhle buxhomekeke kuphela kubuchwepheshe nakwinzululwazi, ekuqiqeni nasengqondweni, endaweni yobomi bokholo obuza ngokukholelwa nokulandela uYesu Krestu.

 

UTSHINTSHO LWEHLABATHI

Bazalwane noodade, musani ukukhohliswa lixoki elinqwenela ukuchaza iCawe ngaboni bayo kunokuba lingcwele! Oko kukuthi, ubuhle bokholo lwamaKatolika bufunyanwa kwabo baphila ngoku, hayi kwabo bangenalo. Kwaye obu bomi bokholo, njengesiqhamo, buvelise ubuhle obungenakuthelekiswa nanto emhlabeni. Yeyiphi inkolo evelise iingoma ezintle kangaka neengoma zonqulo ngaphandle kobuKristu? Luluphi unqulo oluchaze iplanethi enezinto ezintle kangaka ngaphandle kobuKristu? Luluphi unqulo oluye lwayiguqula imithetho yezizwe, iinkcubeko ezihlanjulweyo, kunye nabantu abathuthuzelayo ngaphezu kobuKristu? Ngoba? Kungenxa yokuba embindini wobuKristu, ubuKatolika, nguThixo ngubani uthando, uthando olungenakulinganiswa kunye Inceba. Le yona ngokwayo yenye yezona nyaniso zahlulahlula ubuKrestu kuzo zonke ezinye iinkolo: uThixo wethu ungumthandi ozithoba kwindalo yakhe hayi ukusithanda nje, kodwa sitshatile. Ngenxa yoko, ubuKatolika bokwenene abungomkhosi owoyisayo, kodwa yingoma yendumiso; hayi ideology kodwa ubudlelwane; hayi uluhlu lwemiyalelo, kodwa uthando. Olu luthando oluguqule iintliziyo zabantu bazo zonke iimvelaphi ezinokucingwa-ukusuka kwizazinzulu ukuya kumagqwetha, abenzi bamakhaya ukuya kwiirhuluneli, abantu nje abaqhelekileyo ukuya kwiinkosana-oko ke kube nefuthe kubugcisa, isayensi, uncwadi, imithetho, nayo yonke eminye imiba yenkcubeko apho oku Uthando alukhatywa.

Intaba yakhe engcwele inyuka ngobuhle, imihlali yomhlaba wonke. Intaba yeZiyon, isibonda sokwenene somhlaba, isixeko seKumkani eNkulu! (INdumiso 48: 2-3)

Njengoko uPaul uPaul wathi: "Akunakwenzeka kuthi ukuba singathethi ngento esiyibonileyo nesiyivileyo." [2]cf. KwiZenzo 4:20 Akunakwenzeka ukuba umntu amkelwe ngothando lukaBathathu Emnye ukuba angavumeli ukuba luqale luchaphazele zonke ezinye izinto zobomi babo.   

 

UBUHLE OBUQHELEKILEYO

Kwaye okwangoku, mfundi othandekayo-zintle njenga zechedhedral zethu; zintle njengoko iiturri zethu zinokuba njalo; ngokungaphaya kobugcisa bethu; imdumise njengomculo wethu ongcwele ube… ubuhle obungenakuthelekiswa nanto bokholo lwethu yinto engenziwa yiNkosi kwintliziyo eyaphukileyo yalowo umamkelayo. Kwaye yile ubuhle — the ubuhle bobungcwele-Ukuba umhlaba ulangazelela ukuwubona. Ewe, njengokuba bethathiwe abakhenkethi njengoko behamba eSt.Peter eRoma, akukho nto inomdla ngaphezu komphefumlo ophethwe nguYesu Krestu, ubuso obuqaqambisa uthando lwaKhe, ubukho obubonakalisayo le Ubukho.

Obu bubuhle obungenakuthelekiswa nanto ukuba uMama kaThixo wehlele emhlabeni kula maxesha okugqibela ukuze asebenze ebantwaneni bakaThixo: ukudala abantu abazahlulayo, abathanda uThixo, abalungele ukwenza ukuthanda kwakhe… abe ngomnye uKristu emhlabeni. [3]cf. ISityhi 12: 1-2 Oku kwabonwa ngumprofeti uDaniyeli kumbono wabo bangcwele bemihla yokugqibela:

Kuya kubakho ixesha lembandezelo elingazanga libekho elinjalo, kususela koko lwabakhoyo uhlanga kude kube nangelo xesha; Ngelo xesha baya kusinda abantu bakowenu, bonke abafunyenwe bebhalwe encwadini. Kuya kuvuka abaninzi kwabaleleyo eluthulini lomhlaba, aba baye ebomini obungunaphakade, naba baye kwingcikivo nakwinyumnyezi engunaphakade. Abo ke bazizilumko baya kukhazimla njengokukhazimla kwesibhakabhaka; baguqukele abaninzi ebulungiseni bakhazimle njengeenkwenkwezi ngonaphakade kanaphakade. (Daniyeli 12: 1-3)

Aba ngabo abathi, bezilahla bona kunye noxolo lobuxoki nokhuseleko olunikezelwa lihlabathi (kwaye liza kulunika), “Landela iMvana naphi na apho aya khona… emilebeni yabo akufunyanwa nkohliso; abanasiphako. ” [4]cf. ISityhi 14: 4-5 Bazi…

… Imiphefumlo yabo banqunyulwa iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiselo walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzi nasesandleni. Babuyela ebomini baza balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 4)

Ngabo uchazwa nguSt “Ningenabala, ningenasiphako, bantwana bakaThixo abangenasiphako phakathi kwesizukulwana esigwenxa esigwenxa, enithi phakathi kwenu nikhanye njengezikhanyiso ehlabathini.” [5]cf. Fil 2: 15-16 Obu bubuhle obungenakuthelekiswa nanto, obufana nokuphazamiseka koMnqamlezo, obuya kukhanya buse eziphelweni zomhlaba kwinto ekunokuthiwa kuphela le Ukungqinelwa kobulumko. [6]cf. Ukuthethelelwa kobulumko kwaye Isiqinisekiso

 

UBUHLE EBUHLWEMPHENI

Ukanti… ndathi ndakujonga entliziyweni yam kule Khrismesi, andabona nto ngaphandle kobuhlwempu kangangokuba ndade ndakhala ndathi: “Nkosi, ukuba kukho nantoni na eshukumisa ukholo lwam, kukuba emva kwayo yonke le minyaka, emva kwayo yonke le Minyhadala, ukuvuma izono, iMisa, kunye nemithandazo, ndibonakala ngathi andingcwele njengokuba ndandinjalo kumashumi eminyaka eyadlulayo! Ngoba? ” Emva komthendeleko phezolo ngexesha lomthendeleko, ndawuphendula lo mbuzo phambi kweNkosi. Impendulo yakhe yaba yile:

Ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla enziwa agqibelele kubuthathaka. (2 kwabaseKorinte 12: 9)

Namhlanje, kulo mthendeleko woMama kaThixo, sibeke phambi kwethu kwakhona zokulima yomKristu, imodeli yokuthwala uKristu emhlabeni, indlela yokuba yinkwenkwezi ekhanyayo, isitshixo sokuba ngomnye uKrestu emhlabeni: intombazana elula, ethobekileyo nethobelayo. Impendulo ekukhaleni kwam ayizukuba mikhulu, kodwa amancinane; ukungabi nathemba, kodwa qalisa kwakhona; [7]cf. Ukuqala kwakhona ungazikhathazi ngengomso, kodwa ube thobela namhlanje.

Yiyo, mhlobo wam, indlela yokuzisa Ubuhle obungenakuthelekiswa nanto ehlabathini.

Owu! xa kuwo wonke umzi nelali umthetho weNkosi ugcinwa ngokuthembeka, xa kuhlonitshwa izinto ezingcwele, xa iiSakramente zisenzeka rhoqo, kwaye nemimiselo yobomi bobuKristu izalisekiswa, ngokuqinisekileyo akusayi kubakho mfuneko yokuba sisebenze ngakumbi ubona zonke izinto zibuyiselwe kuKristu… Kwaye emva koko? Ekugqibeleni, iyakucaca kubo bonke into yokuba icawe, njengoko yayimiselwe nguKrestu, kufuneka yonwabele inkululeko epheleleyo nokuzimela kuwo wonke ulawulo lwangaphandle… “Uya kuzaphula iintloko zeentshaba zakhe,” ukuze bonke yazi "ukuba uThixo ngukumkani wehlabathi lonke," ukuze iintlanga zazi ukuba zingamadoda. Konke oku, Bazalwane abahloniphekileyo, Siyakholelwa kwaye silindele ngokholo olungagungqiyo. —UPOPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyiselweni kwezinto zonke", n. 14, 6-7

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ingqina elingumKristu-uMartyr
2 cf. KwiZenzo 4:20
3 cf. ISityhi 12: 1-2
4 cf. ISityhi 14: 4-5
5 cf. Fil 2: 15-16
6 cf. Ukuthethelelwa kobulumko kwaye Isiqinisekiso
7 cf. Ukuqala kwakhona
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.