Iyure yokugqibela

Inyikima yaseNtaliyane, Ngomhla we-20 kaMeyi, 2012, Associated Press

 

NJENGOBA yenzekile ngaphambili, ndaziva ndibizwa yiNkosi yethu ukuba ndiyokuthandaza phambi kweSigramente Esikelelekileyo. Kwakunzima, kunzulu, kulusizi… Ndivile ukuba iNkosi inelizwi ngeli xesha, ingelilo elam, kodwa lingenxa yenu… yecawe. Emva kokuyinika umphathi wam wokomoya, ndabelana nawe ngoku…

Bantwana bentliziyo yam, lilixa lokugqibela eli. Njengoko iinyembezi zam zokugqibela zenceba yam ziwela emhlabeni, iinyembezi ezintsha zobulungisa bam ziqala ukuhla. Zombini iinyembezi ziqhubeka kwiNtliziyo yam eNgcwele, Intliziyo yothando. Iinyembezi zokuqala [zenceba] zikubizela kum ukuze ndikuhlambulule kuthando lwam; iinyembezi zesibini [zoBulungisa] zehla ukuze uhlambulule umhlaba, kwaye ubuyisele eluthandweni lwam.

Kwaye ngoku ilixa elibuhlungu lifikile. Oonyana bam neentombi zam, musani ukugoba iintloko kukoyika, kodwa ngenkalipho nangovuyo, yimani ngeenyawo nibhengeza ukuba ningoonyana bOsenyangweni. Thabatha umnqamlezo wakho undilandele kuZuko loBomi obunguNaphakade… kuba uvuko lwakho luza.

Iinyembezi zobulungisa ngoku ziqala ukuhla, kwaye nganye nganye iya kubangela ukuba umhlaba unyikime kunye neenqaba ezingcangcazelayo. UYesu Krestu, Oyinyani nothembekileyo, uza ekhwele ihashe elimhlophe lezobulungisa. Awuzivi iimpuphu zawo, sele ugungqisa umhlaba? Zintanda-ungoyiki, kodwa phakamisela amehlo akho esibhakabhakeni kwaye ujonge kulowo uzayo ukuze akomeleze, kuba ilixa lePassion yakho ifikile. Ndiya kuba nawe; uya kubazi kwaye ubuva ubukho bam. Ndiya kuba nawe. Ndiya kuba nawe.

Bantwana bam, zilungiseleleni, kuba ilixa lomchasi-Kristu lifikile, kwaye umzuzu wakhe uza kugqabhuka kwihlabathi njengesela ebusuku. Khumbulani bantwana, ukuba uSathana ulixoki kwanombulali kwasekuqaleni. Ke, unyana wentshabalalo, unyana wenene kaSathana, uya kukopa utata wakhe ongengcwele. Uya kuxoka ekuqaleni, emva koko abe ngumbulali ngokwenene. Ngokwelakho icala, ndiyakukugcina ukhuselekile kwindawo yam yokusabela yentliziyo yam engcwele. Oko kukuthi, kukhuselekile kubuxoki bakhe. Uya kuyazi inyaniso, kwaye ke, uya kuyazi indlela oza kuhamba ngayo. Kwaye uya kunitshutshisa. Kodwa ndiya kukuvusa ngoMhla wokugqibela, ngelixa unyana wentshabalalo eya kuphoswa enzulwini yedike lomlilo.

Kwaye yazi oku: ixesha lifinyele kakhulu, kangangokuba nabanye kuni ababukeleyo kwaye bathandaze baya kuthi manga. Ke, ndiyakubiza kwakhona ukuba ujoyine intliziyo kunye nezandla zakho noMama wam. Oko kukuthi, ukumamela amazwi kunye nolwalathiso, kwaye okwesibini, ukuthandaza eyona Ngcwele iRosari endikunike yona njengophawu lobabalo kunye nesixhobo kule mihla. Awunakho nokuqala ukuqonda amandla, ubabalo, kunye nokhuselo endikunika lona ngalo mthandazo ungcwele, ngokuchanekileyo kuba uvela njengedangatye eliphilayo eligqabhukayo kwiNtliziyo yakhe engafakwanga, lityhutyhise amalangatye eNtliziyo yam eNgcwele.

Okokugqibela, Bantwana bam, kufuneka niphume eBablyon. Kuya kufuneka wenziwe ngazo zonke iindlela zakhe. Kufuneka ulahle imixokelelwane yakhe kwaye uqhawule imigibe yakhe. Ngale ndlela, ndiza kuba nakho ukufezekisa ngawe konke endikucwangcisileyo kwasekuqaleni kwexesha. -I-18 kaJanuwari ka-2012

 

UKUPHELA KOBUDALA

Yintliziyo yothando ethi ivelise ukohlwaya; yiNtliziyo yoThando eqeqesha umntwana ongalawulekiyo; yiNtliziyo yothando ekwabelana ngombhede womtshato woMnqamlezo, kwaye kungoko, wabelana ngozuko loVuko.

Ixesha selifikile, mawethu. Iminyaka engama-2000 yobuKristu ifikelela kuvuthondaba ngokuthi uJohn Paul II athi "kukugqibela ukungqubana phakathi kweCawa nabachasene necawa, iVangeli kunye ne-anti-gospel" ... UKristu vs. Umchasi. [1]cf. Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo, Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? Ngokutsho kwaBaseki beCawa, ayisosiphelo sehlabathi, kodwa sisiphelo sexesha apho uSathana eya koyiswa khona kwaye iBandla liza kuvuka kwakhona libe liXesha elitsha loXolo kuzo zonke iintlanga. [2]cf. Njani i-Era yayiyiLost Ayisiyo Ukuza Kokugqibela KukaYesu Ekupheleni kwexesha, [3]cf. Ukuza kweSibini kodwa ukubonakaliswa kokuza kwamandla aKhe kunye noMoya njengophawu, isilumkiso, nobabalo [4]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! ukuba “uMhla wokugqibela” ufikile… [5]cf. IPentekoste kunye nokuKhanya; Iintsuku ezimbini ezingakumbi; Izigwebo zokugqibela Isigaba sokugqibela sehlabathi. [6]cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela; Ungathini ukuba?; bona kwakho Millenarianism: Yintoni le, kwaye ayikho

 

XA ABABONI BELILA

Ndiyayiva kubalindi abaliqela kwihlabathi liphela: kukho usizi olunzulu nasemiphefumlweni yabo, usizi olungapheliyo phantsi I-facade yobomi bemihla ngemihla. [7]cf. Isilumkiso eMoyeni Kungenxa yokuba Ixesha lokujonga iza esiphelweni; ixesha lezilumkiso liphela kungekudala; [8]cf. Iingcango zeFaustina Ukuvuthelwa kwexilongo lokugqibela ukuvusa iCawa eleleyo kunye nelizwe elinomlinganiso ngoku liyavakaliswa. Kukho into eza emhlabeni kungekudala.

Ndifuna ukuyiphinda le nto ngawo onke amandla endiwasebenzisayo kunye nenxaxheba yokubhaptizwa kwiofisi yesiprofeto sikaKrestu:

Into eza emhlabeni kungekudala.

Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi, Nyana womntu, uyintoni na lo mzekeliso unalo emhlabeni wakwaSirayeli, othi, Imihla iyadlula, kungabikho mbono ufikayo? Yithi kubo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuwuphelisa lo mzekeliso; abasayi kuphinda bayicaphule kwaSirayeli. Endaweni yoko yithi kubo: Isondele imihla, kunye nokuzaliseka kombono wonke. Yonke into endiyithethayo yeyokugqibela, kwaye iya kwenziwa ngaphandle kokulibazisa. Ngemihla yenu, ndlu eneenkani, into yonke endiyithethayo ndiya kuyizisa, itsho iNkosi uYehova… Nyana womntu, yiva kwindlu kaSirayeli, isithi, Umbono awubonayo usekude; uprofeta ngekamva elikude! ” Yithi kubo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Akayi kuba salityaziswa onke amazwi am; konke endikuthethayo kuya kwenzeka, kuya kwenzeka; itsho iNkosi uYehova. (UHezekile 12: 21-28)

UYesu undibonise kaninzi kule minyaka isixhenxe idlulileyo ukuba a Uqhwithela olukhulu iyeza—Njengenkanyamba. [9]cf. Isaqhwithi Sisondele Kukuvulwa okuqinisekileyo kwamaTywina eSityhilelo. [10]cf. AmaTywina aSixhenxe eSityhilelo "Kuqala uqoqosho… ” Ndive uMama wethu osikelelweyo undixelela ngo-2008; "…kulandele intlalo, kulandele ucwangco kwezopolitiko. ” Oko kukuthi, uqoqosho lwehlabathi, emva koko intlalontle, emva koko ii-odolo zezopolitiko zehlabathi ziya kuwa. Ziintlungu zomsebenzi zoHlaziyo lweHlabathi. [11]cf. Uhlaziyo lwehlabathi! Amatywina angcwatyelwe ngaphakathi kweso sivakalisi silula.

Sisiqhwithi esingazanga sibonwe lihlabathi, esingasayi kuphinda sikubone. Kukuvukela kwemikhosi kaSathana ngokuchasene neCawe yendalo iphela; [12]cf. Isiprofeto sikaYuda  yiyo Imvukelo yomhlaba, Ndincwina ngenxa yobunzima besono; [13]cf. Umhlaba uyalila Ngumzuzu ozukileyo wokuthanda kweCawe xa izakulandela iNkosi yayo-umzimba ulandela iNtloko-ngokubethelelwa emnqamlezweni nokuvuka kwayo. [14]cf. Emva kokuKhanya; Uvuko oluzayo Uya kuphumelela ekugqibeleni. [15]cf. Ukuza koBukumkani bukaThixo

Ilixa lokugqibela lilapha. Imizuzwana yokugqibela yokulungiselela. [16]cf.Njengesela Ziphe iintliziyo, bazalwana noodade, ngedangatye lomnqweno nothando. [17]cf. Intliziyo kaThixo Ziphose, wena moni ulusizi ukuze ubekho, kwiinyawo zalowo uLuthando. [18]cf. Kwabo Bakwisono Sokufa Musa ukulibaziseka.

Sukulibazisa ukuguquka kwakho.

UKristu uhlanganisa umkhosi. [19]cf. Ukukhanya kwesityhilelo;Ubizo lwaBaprofeti Umkhosi oza kukhwela emva kwakhe kwiphulo elizukileyo lobungqina nenyaniso, ukubhengeza kunye nokufela ukholo. [20]cf. Iyure yamarhamente; Intshutshiso Ikufuphi Eli ayilo lixa lokuthuthuzelwa, kodwa Iyure yemimangaliso. [21]cf. Kuzo Zonke Iindleko UYesu uya kukugubungela ngobabalo olungaphezu kwendalo; Uya kukuqinisa ngamandla angaphaya kwawomntu; Uya kukukhokela ngobulumko obungaphezu kwendalo; uyakukukhokela ngothando olungaphezu kwendalo. SUKOYIKA! Endaweni yoko,


Yitsho ku-LOKANYE, "Indawo yam yokusabela nenqaba yam,

UThixo wam endikholose ngaye.

Uya kukuhlangula kwisibatha somthi,

kwisibetho esitshabalalisayo,

Uya kukukhuphela ngeentsiba zakhe,

uzimele phantsi kwamaphiko akhe.

Ukunyaniseka kwakhe kuyikhuselo.

Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku

okanye utolo oluphaphazela emini,

Nendyikitya yokufa ebumnyameni,

nokuba sisibetho esihlasela emini.

Nokuba iwaka liwele ecaleni lakho,

amawaka alishumi ngasekunene kwakho,

akusondeli kuwe.

Kufuneka ujonge nje;

isohlwayo sabakhohlakeleyo uya kubona.

Kungenxa yokuba une-LOKANYE Yindawo yakho yokusabela

Ndenze abona baphakamileyo baba ligwiba lakho,

Akuyi kufikelwa bububi.

Akukho lusizi lusondela ententeni yakho.

Kuba izithixo zakhe uziwisele umthetho ngawe,

kukugada naphi na apho uya khona.

Ngezandla zabo ziya kukuxhasa,

hleze ubetheke ngonyawo lwakho kwilitye.

Unokunyathela phezu kwe-apile kunye nenyoka,

nyathela ingonyama nenamba.

 

Ngenxa yokuba enamathele kum, ndiya kumsindisa;

Ngokuba elazi igama lam, ndiya kumphakamisa. (INdumiso 91)

 

 

ABABONI BAYALILA

Abalindi bayalila, kuba ngubani na okuvileyo ukukhala kwabo?
Abalindi bayalila, kuba ngubani oguqukileyo
Intliziyo yabo isibhakabhaka?
Abalindi bayalila, kuba bayazibona iinyembezi zeNkosi yabo.
Abalindi bayalila…

… Kuba ilixa lokugqibela lilapha.

 

Ukupapashwa kokuqala ngoMeyi 20, 2012. 

 

UMark uza eOntario naseVermont
kwiNtwasahlobo ka-2019!

khangela Apha ufuna ulwazi olungolunye.

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , .