Izigwebo zokugqibela

 


 

Ndiyakholelwa ukuba uninzi lweNcwadi yeSityhilelo alubhekiseli esiphelweni sehlabathi, kodwa esiphelweni seli xesha. Zizahluko ezimbalwa zokugqibela kuphela ezijonge esiphelweni umhlaba ngelixa yonke enye into ngaphambili ichaza ikakhulu "ukungqubana kokugqibela" phakathi "komfazi" kunye "nenamba", nazo zonke iziphumo ezibi kwindalo nakuluntu lwemvukelo ngokubanzi oluhamba nayo. Okwahlula okokugqibela ukungqubana sisiphelo sehlabathi kukugwetywa kwezizwe — eyona nto siyivayo kufundo lweMisa lwale veki njengokuba sisondela kwiveki yokuqala yeAdvent, amalungiselelo okuza kukaKristu.

Kwezi veki zimbini zidlulileyo ndihlala ndisiva entliziyweni yam la mazwi, "njengesela ebusuku." Kuluvo lokuba iziganeko ziyeza kwihlabathi eliya kuthatha uninzi lwethu ngalo ukumangaliswa, ukuba abakho baninzi ekhaya. Kufuneka sikwimo “yobabalo,” kodwa singoyiki, kuba nabani na kuthi angabizwa ekhaya nangaliphi na ixesha. Ngale nto, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndiphinde ndiyipapashe le nto ibhaliweyo ngexesha elifanelekileyo ukusuka nge-7 kaDisemba, 2010…

 


WE 
thandaza kwiNkolo ukuba uYesu…

… Uza kubuya agwebe abaphilayo nabafileyo. —ISivumo Sokholo Sompostile

Ukuba sijonga ukuba Usuku lweNkosi lunjalo hayi ixesha elingama-24, kodwa ixesha elandisiweyo, "usuku lokuphumla" lweCawa, ngokombono waBaseki beCawa yokuqala ("iwaka leminyaka lifana nosuku nemini njengewaka leminyaka"), emva koko sinokuqonda Umgwebo Jikelele wehlabathi ozayo unezinto ezimbini: ukugwetywa kwe Philayo nomgwebo abafileyo. Benza isigwebo esinye esisasazeke ngaphezulu kweMini yeNkosi.

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Kwaye kwakhona,

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Oko sisondela kuko ngoku kwihlabathi lethu sisigwebo sika Philayo...

 

UMJIKELELO

Sikwixesha le bukela kwaye ukuthandaza njengokuba ukurhatyela kweli xesha langoku kuqhubeka ukuphela.

UThixo uyanyamalala kubude boluntu, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luyaphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

Emva koko uya kuza ezinzulwini zobusuku, xa eli "xesha lenceba" esiphila kulo ngoku lizakungena endaweni yoko uYesu wakutyhilela uSt. Faustina "njengomhla wobulungisa."

Bhala oku: ngaphambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba. Ngaphambi kokuba ifike imini yomgwebo, abantu baya kunikwa umqondiso emazulwini ngolu hlobo: Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu phezu komhlaba uphela. Emva koko umqondiso womnqamlezo uyakubonwa esibhakabhakeni, kwaye ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuyakuvela izibane ezikhulu ezizakukhanyisa umhlaba kangangexesha elithile. Oku kuyakwenzeka kungekudala ngaphambi komhla wokugqibela. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Ngu-Yesu eSt Faustina, n. 83

Kwakhona, "umhla wokugqibela" ayingosuku olunye, kodwa lixesha eliqala ebumnyameni eliphelela ekugwetyweni Philayo. Ewe sifumana umbono we-apocalyptic, ngokungathi kunjalo, ubonakala ngathi Mbini imigwebo, nangona ziyinyani Nye ethe saa “amaxesha okuphela.”

 

UBusuku

Njengoko ndibonakalisile kwimibhalo yam apha nakwiyam incwadi, Abaseki beCawa abangabaPostile bafundisa ukuba kuyakufika ixesha ekupheleni "kweminyaka engamawaka amathandathu" (emele iintsuku ezintandathu zokudalwa ngaphambi kokuba uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe) xa iNkosi yayiza kugweba izizwe kwaye ihlambulule ubungendawo emhlabeni, ingenise “ngamaxesha obukumkani.” Oku kuhlanjululwa kuyinxalenye yoMgwebo Jikelele ekupheleni kwexesha. 

Eyona nto iphawuleka ngakumbi kwiziprofetho ezibhekiswa 'kumaxesha okugqibela' kubonakala ngathi sinesiphelo esinye, ukubhengeza intlekele enkulu elindele uluntu, uloyiso lweCawe, kunye nokuhlaziywa kwehlabathi. -I-Catholic Encyclopedia, Isiprofetho, www.newadvent.org

Sifumana esiBhalweni ukuba "amaxesha okuphela" azisa isigwebo "sabaphilayo" kwaye ke “abafileyo” Kwincwadi yesiTyhilelo, iSt umgwebo kwiintlanga eziye zawela kuwexuko nemvukelo.

Yoyikani uThixo nimzukise, kuba lifikile ixesha lakhe lokuba agwebe [phezu]… iBhabheli enkulu [kwaye]… nabani na onqula irhamncwa okanye umfanekiselo walo, okanye owamkela uphawu lwalo ebunzini nasesandleni ... Ndawabona amazulu Lavulwa, ndabona nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo kusithiwa uthembekile, uyinyaniso. Uyagweba enze imfazwe ngobulungisa… Irhamncwa labanjwa kunye nomprofeti wobuxoki… Abanye babulawa ngekrele eliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe… (ISityhi 14: 7-10, 19:11). (20-21)

Esi sisigwebo se Philayo: "yerhamncwa" (Umchasi-Kristu) kunye nabalandeli bakhe (bonke abo bathathe uphawu lwayo), kwaye lihlabathi jikelele. USt. John uqhubeka achaze kwiZahluko 19 no-20 oku kulandelayo:uvuko lokuqala”Kunye“ newaka leminyaka ”kulawula—“ usuku lwesixhenxe ”lokuphumla kweCawe kwimisebenzi yayo. Oku kukusa kwe Ilanga loBulungisa emhlabeni, xa uSathana ebotshelelwe enzonzobileni. Iziphumo zoloyiso lweCawa kunye nohlaziyo lwehlabathi zenza “imvakwemini” yemini yeNkosi.

 

UVA LOKUGQIBELA

Emva koko, uMtyholi uyakhululwa enzonzobileni kwaye aqalise uhlaselo lokugqibela kuBantu bakaThixo. Umlilo ke uyawa, utshabalalisa izizwe (uGogi noMagogi) abathe bazimanya nomzamo wokugqibela wokutshabalalisa iBandla. Kungoko, ubhala uSt. John, ukuba abafileyo bagwetywe ekupheleni kwexesha:

Emva koko ndabona itrone enkulu emhlophe, nalowo wayehleli kuso. Umhlaba nezulu zasaba zemka ebusweni bakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Ndabona abafileyo, abakhulu nabaphantsi, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kwavulwa omnye umsongo, incwadi yobomi. Abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo, ngoko kwakubhalwe kuloo misongo. Ulwandle lwabakhupha abafileyo balo kwaza ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo babo. Bonke abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo. (ISityhi. 20: 11-13)

Esi sisigwebo sokugqibela esiquka bonke abo baseleyo emhlabeni, nabo bonke abakhe baphila [1]cf. UMateyu 25: 31-46 emva koko amazulu amatsha noMhlaba oMtsha angeniswa, kwaye uMtshakazi kaKrestu wehla evela eZulwini ukuya kulawula ngonaphakade kunye naye kwisixeko sikanaphakade seYerusalem eNtsha apho kungasayi kubakho zinyembezi, kungabikho zintlungu, kungasekho lusizi.

 

Ukugwetywa kwabaphilayo

UIsaya ukwathetha ngomgwebo ka Philayo oko kuya kushiya kuphela intsalela yabasindileyo emhlabeni abaya kungena 'kwixesha loxolo. Lo mgwebo ubonakala ngathi uza ngesiquphe, njengoko iNkosi yethu ibonisa, uthelekisa nomgwebo ococa umhlaba ngexesha likaNowa xa ubomi babonakala buqhubeka ngokwesiqhelo, ubuncinci kwabanye:

… Babesidla kwaye besela, betshata bendiza kutshata kwada kwayimini awangena ngayo uNowa emkhombeni, wafika unogumbe wabatshabalalisa bonke. Ngokunjalo, njengokuba yayinjalo nangemihla kaLote: babesitya, besela, bethenga, bethengisa, betyala, besakha… (Luka 17: 27-28)

UYesu uchaza apha isiqalo yomhla weNkosi, yoMgwebo Jikelele oqala ngesigwebo sika Philayo.

Kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo, ukuba imini yeNkosi, njengesela ebusuku, yenjenjalo ukuza kwayo. Xa abantu besithi, “Luxolo nokunqaba,” ize ke intlekele ngequbuliso ibafikele, njengentlungu yokumitha kumfazi omithiyo, bangasindi. (1 Tes.5: 2-3)

Yabona uYehova ulithi qongqololo ilizwe, ulenza amagqagala, Uyayijikajikisa ezantsi, esasaza abemi bayo: umntu oqhelekileyo kunye nombingeleli ngokufanayo, isicaka kunye nenkosi, isicakakazi njengenkosikazi yaso, umthengi njengomthengisi, umboleki njengombolekayo, obolekayo njengomntu onetyala…
Ngaloo mini uYehova uya kulugweba umkhosi wamazulu, nookumkani behlabathi ehlabathini. Baya kuhlanganiselwa ndawonye njengamakhonkxwa emhadini; baya kuvalelwa emhadini ongaphantsi, kwaye emva kweentsuku ezininzi baya kohlwaywa…. Ngenxa yoko abo bemiyo phezu komhlaba baba bomvu, kwasala abantu abambalwa; (Isaya 24: 1-2, 21-22, 6)

UIsaya uthetha malunga nexesha Phakathi oku kuhlanjululwa kwehlabathi xa “amabanjwa” ebotshelelwe ngamatyathanga entolongweni, aze ohlwaywe “emva kweentsuku ezininzi.” U-Isaya ulichaza eli xesha kwenye indawo njengexesha loxolo nobulungisa emhlabeni…

Uya kumbetha amanqe ngentonga yomlomo wakhe, ambulale umoya wemilebe yakhe. Ubulungisa buya kuba yimbophelelo esinqeni sakhe, ukuthembeka umbhinqo emanqeni akhe. Ingcuka iya kuba lundwendwe lwamatakane, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe… umhlaba uya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle…. Ngayo loo mini ke uNdikhoyo uya kuyithatha ayibuyise intsalela yabantu bakhe abaseleyo… Xa isigwebo sakho sifika emhlabeni, abemi behlabathi bafunda ubulungisa. (Isaya 11: 4-11; 26: 9)

Oko kukuthi, ayingoohlwayo kuphela abakhohlakeleyo, kodwa abalungileyo bavuzwa njengabo "abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba." Nako oku kuyinxalenye yoMgwebo Jikelele ofumana umvuzo wawo oqinisekileyo ngonaphakade. Ikwanikezela nengxenye yobungqina ezizweni ngenyaniso namandla eVangeli, awathi uYesu mabaphume baye kuwo onke amazwe, Kwandule ke ukufika ukuphela. ” [2]cf. UMateyu 24:14 Oko kukuthi, "ilizwi likaThixo" liya kungqinelwa [3]cf. Ukuthethelelwa kobulumko njengoko uPopu Pius X wabhala:

Uza kuziqhekeza iintloko zeentshaba zakhe, ukuze bonke bazi ukuba uThixo ngukumkani wehlabathi lonke; Konke oku, Bazalwane abahloniphekileyo, Siyakholelwa kwaye silindele ngokholo olungagungqiyo. —UPOPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyiselweni kwezinto zonke", n. 6-7

Ulwazisile uYehova usindiso lwakhe, Ubutyhilile emehlweni eentlanga ubulungisa bakhe. Ukhumbule inceba yakhe nokuthembeka kwakhe kwindlu kaSirayeli. (INdumiso 98: 2)

Umprofeti uZekariya ukwathetha ngale ntsalela isindileyo:

Ehlabathini lonke, utsho uYehova, isahlulo sesithathu kubo siya kunqunyulwa sitshatyalaliswe, esinye isahlulo sesithathu sishiyeke. Ndiya kuzisa isahlulo sesithathu emlilweni, kwaye ndiza kuwasulungekisa njengokucocwa kwesilivere, kwaye ndiza kuwavavanya njengoko kuvavanywa igolide. Baya kunqula igama lam, ndibaphendule; Ndiya kuthi: 'Bangabantu bam,' bona bathi: 'UNdikhoyo nguThixo wam.' (Zek 13: 8-9; khangela nakuJoweli 3: 2-5; ngu-37: 31; kunye no-1 Sam 11: 11-15)

UPaul Paul naye wathetha ngalo mgwebo we Philayo ehambelana nokutshatyalaliswa "kwerhamncwa" okanye Umchasi-Kristu.

Uya kuthi ke awutyhileke umchasi-mthetho, eya kuthi iNkosi (uYesu) imbulale ngomoya womlomo wayo, imenze angabi namandla ngokubonakala kokufika kwayo (2 Tes. 2: 8).

Ukucaphula iNkcubeko, umbhali wenkulungwane ye-19, uFr. Charles Arminjon, uphawula ukuba oku "kubonakaliswa" kokuza kukaKristu hayi yakhe ukubuya kokugqibela eluzukweni kodwa ukuphela kweXesha kunye nokuqala kokutsha:

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui ("INkosi uYesu iya kuyitshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo ') ngengqondo yokuba uKrestu uya kubetha uMchasi-Kristu ngokumenza amqaqambe ngokuqaqamba okuya kuba ngathi kukunye nomqondiso wokuBuya kwakhe kwesiBini… enye ebonakala ihambelana kakhulu neSibhalo esiNgcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lokuphumelela kunye noloyiso. -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

 

KWIMAGISTERIUM NESINTU

Ukuqondwa kwezi zicatshulwa zebhayibhile akuveli kutoliko lwangasese kodwa kuphuma kwilizwi lesiNtu, ngakumbi ooBawo beCawe abangazange bathandabuze ukuchaza iziganeko zemihla yokugqibela ngokweNkcubeko ebhaliweyo neyabhalwayo eyadluliselwa kubo. Kwakhona, sibona ngokucacileyo ukugwetywa kwehlabathi Philayo iyenzeka phambi kokuba "Ixesha loxolo":

Ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu bonke ububi buya kupheliswa emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka; kwaye kufuneka kubekho ukuzola kunye nokuphumla kwimisebenzi ilizwe ekudala liyinyamezele. -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), iThe Divine Institutes, Vol 7, Ch. 14

Isibhalo sithi: 'Waza waphumla uThixo ngawo umhla wesixhenxe kuyo yonke imisebenzi yakhe'… Kwaye iintsuku ezintandathu izinto ezidaliweyo zagqitywa; kuyacaca, ke ngoko, ukuba baya kuphela kunyaka wesithandathu wamawaka… Kodwa Xa Umchasi-Kristu etshabalalise zonke izinto kweli hlabathi, uya kulawula iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, ahlale etempileni eYerusalem. INkosi iyakuza isemazulwini ngamafu… ithumele le ndoda nabo bamlandelayo edikeni lomlilo; kodwa ukuzisa amalungisa amaxesha obukumkani, oko kukuthi, okunye, usuku olungcwalisiweyo lwesixhenxe… Oku kuyakwenzeka ngamaxesha obukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe… iSabatha yokwenene yamalungisa. —St. UIrenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140-202 AD); UAdversus Haereses, U-Irenaeus waseLyon, V.33.3.4, Ootata beCawa, i-CIMA Publishing Co.

Kwaye waphumla ngomhla wesixhenxe. Oku kuthetha ukuba: xa uNyana wakhe eza kuza atshabalalise ixesha labachasene nomthetho agwebe abangenabuthixo, kwaye atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — uyakuphumla ngenene ngomhla wesixhenxe. -Ileta kaBharnabhas, ibhalwe nguBawo OngumPostile wenkulungwane yesibini

Kodwa, xa athe wakutshabalalisa intswela-bulungisa, Wenza umgwebo wakhe omkhulu, Waza wakhumbuza ebomini amalungisa abephile kwasekuqaleni; abantu a iminyaka eliwaka, kwaye uya kubalawula ngomyalelo omninzi wobulungisa. -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), iThe Divine Institutes, Vol 7, Ch. 24

Lo mbono wokubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu ukwanjalo yangqinwa ngoopopuNgokukodwa kwinkulungwane edluleyo. [4]cf. Iipopu kunye neXesha lokuKhangela Ukucaphula enye:

Ekugqibeleni kuya kwenzeka ukuba amanxeba amaninzi aphiliswe kwaye bonke ubulungisa buvele kwakhona ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuba ubukhazikhazi boxolo buhlaziyeke, neenkemba neengalo ziwe phantsi kwaye xa bonke abantu beya kubamkela ubukumkani bukaKrestu kwaye bathobele ilizwi lakhe ngokuzithandela, zize zonke iilwimi zivume ukuba iNkosi uYesu ikuZuko lukaYise. -UPOPE LEO XIII, Ukungcwaliswa kweNtliziyo eNgcwele, ngoMeyi 1899

UIrenaeus oyiNgcwele uchaza ukuba eyona njongo yale “sabatha” yeminyaka eliwaka kunye nexesha loxolo kukulungiselela ukuba iCawe ibe umtshakazi ongenasiphako ukumamkela uKumkani xa ebuya esebuqaqawulini:

Uya kuqeqeshwa kwangaphambili ngenxa yokungonakali, kwaye uya phambili kwaye aphumelele kumaxesha obukumkani, ukuze abe nako ukufumana ubuqaqawuli bukaBawo. —St. UIrenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140–202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, Bk. 5, uCh. 35, Ootata beCawe, ICIMA Ukupapasha Co

 

EMVA KWEXESHA LEXESHA

Xa iCawe ifikelele “kubume bayo obupheleleyo,” iVangeli yabhengezwa kwiindawo ezikude zomhlaba, kwaye kwabakho Ukungqinelwa kobulumko kunye nokuzaliseka kwesiprofeto, Ke imihla yokugqibela yehlabathi iyakuphela ngento uBawo weCawa uLactantius ayibiza ngokuba "yeyesiBini neKhulu kwaye" okanye "umgwebo wokugqibela":

… Emva kokunika ukuphumla kuzo zonke izinto, ndiya kwenza ukuqala komhla wesibhozo, oko kukuthi, ukuqala komnye umhlaba. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, OoBawo beCawa, iLifa leMveli lobuKristu

Emva kweminyaka eliwaka iphelile, ekugqityweni kwexesha lokuvuka kwabangcwele…. kuya kubakho ukutshatyalaliswa kwehlabathi kunye nokutshiswa kwezinto zonke emgwebeni: emva koko siyakuguqulwa ngomzuzwana sibe zizithunywa zezulu, nkqu nangotyalo-mali lwento engenakonakala, size ke sishenxiselwe kobo bukumkani ezulwini.. —Tertullian (155–240 AD), uMseki wecawe yaseNicene; Umthengi uMarcion, NguAnte-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

 

NGABA UBUKELE?

Ukunikwa imiqondiso yangoku yesidubedube ehlabathini — eyona nto iphambili phakathi kwabo kukhula kokuchasana nomthetho kunye nokuwexuka- isiphithiphithi sendalo, ukubonakala kukaNkosikazi wethu, ngakumbi eFatima, kunye nemiyalezo eya eSt. Faustina ebonisa ukuba siphila kwixesha eliqingqiweyo yenceba… kufanele ukuba siphile ngaphezulu kunangaphambili kwindawo yethemba, yolindelo, kunye nokulungela.  

Cinga ngoko uFr. UCharles wabhala ngaphezulu kwekhulu leminyaka eyadlulayo- kwaye kufanele ukuba sikuphi ngoku kumhla wethu:

… Ukuba sifunda okomzuzwana nje imiqondiso yexesha langoku, iimpawu ezothusayo zemeko yethu yezopolitiko kunye noguquko, kunye nenkqubela phambili yempucuko kunye nokukhula kwangaphambili kobubi, ehambelana nenkqubela phambili yempucuko kunye nokufunyanwa kwezinto ukuhleleka, asinakusilela ukubona kwangaphambili ukusondela kokuza komntu wesono, kunye neentsuku zenkxwaleko eyaxelwa kwangaphambili nguKristu.  -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 58; Iziko leendaba laseSophia

Kungoko kufuneka siwathathe nzulu amazwi ka-St Paul…

… Nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela. Kuba nina nonke ningoonyana bokukhanya nabokukhanya. Asingobobusuku okanye ubumnyama. Ngoko ke masingalali, njengabanye aba; masiphaphe sibe ziingcathu. (1 Tes. 5: 4-6)

Imiselwe umhla womgwebo, umhla wengqumbo kaThixo. Iingelosi ziyangcangcazela phambi kwawo. Thetha kwimiphefumlo ngale nceba inkulu ngelixa ilixesha lokunikwa kwenceba. Ukuba uthe cwaka ngoku, uya kuphendula ngenani elikhulu lemiphefumlo ngaloo mini yoyikekayo. Musa ukoyika. Thembeka kude kube sekupheleni. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Mama osikelelweyo kuSt Faustina, n. 635

Musa Ukoyika Nto. Thembeka kude kube sekupheleni. Ngokuphathelene noku, uPopu Francis ubonelela ngala mazwi enduduzo asikhumbuza ukuba uThixo usebenzela ukuzaliseka, hayi ukutshabalalisa:

“Into ezayo, njengokuzaliseka kwenguqu esele ikho ekufeni nasekuvukeni kukaKristu, sisidalwa esitsha. Ayikokutshabalalisa indalo iphela nako konke okusingqongileyo ”koko kukuzisa yonke into kwinzaliseko yayo, nenyaniso, nobuhle bayo. -POPE FRANCIS, Novemba 26, Abaphulaphuli Jikelele; Zenit

Kungoko, isizathu sokuba ndibhale oku kucamngca ngeMigwebo yokugqibela, kuba uMhla ukufuphi kunakuqala kwethu…

Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakuthelekiswa nanto. Ngumqondiso wexesha lokuphela; emva kwayo iya kufika imini yomgwebo. Ngelixa ixesha lisekhona, mabavumele ukuba baphume kumthombo wenceba yam; mabazuze kwiGazi naManzi athe gqi kubo. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Ngu-Yesu eSt Faustina, n. 848

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

Ixesha lamaXilongo-Icandelo IV

Indalo eNtsha 

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Ilahlekile i-Era

 

 Eli lixesha elinzima lonyaka kubulungiseleli bethu, ngokwezimali. 
Nceda uthandaze ngokuthobela isishumi kulungiselelo lwethu.
Usikelelke.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. UMateyu 25: 31-46
2 cf. UMateyu 24:14
3 cf. Ukuthethelelwa kobulumko
4 cf. Iipopu kunye neXesha lokuKhangela
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .