Ixilongo lokugqibela

ixilongo nguJoel Bornzin3Ixilongo lokugqibela, Ifoto nguJoel Bornzin

 

I ndizanyazanyisiwe namhlanje, ngokoqobo, lilizwi leNkosi elithetha enzulwini yomphefumlo wam; eshukunyiswa yintlungu yakhe engachazekiyo; ishukunyiswe yinkxalabo enzulu anayo ngabo eCaweni abalele ngokupheleleyo.

Kuba njengokuba babesithi, ngemihla ebingaphambi konogumbe, badle, basele, bazeke, bendise, kwada kwayimini awangena ngayo emkhombeni uNowa, bengazi, wada wafika unogumbe, wabakhukulisa bonke: koba njalo nokufika uNyana womntu. (Mat. 24: 38-39)

Ndiyamangaliswa yinyaniso eyoyikisayo yala mazwi. Ngokwenene, siyaphila njengakwimihla kaNowa. Siphulukene namandla ethu okuva ilizwi lakhe, ukumamela uMalusi Olungileyo, ukuqonda imiqondiso yamaxesha. Andithandabuzi ukuba abantu abaninzi babhenela ezantsi kwincwadi yam yamva nje, Ngaba nyhani uYesu uyeza?, ukubona ukuba bekukude kangakanani, emva koko athi, “Kude kakhulu”, “Andinaxesha”, “Andinamdla.” Njani na nawuphi na umKristu hayi unomdla kulo mbuzo? Ngapha koko, sinikwe ifayile ye- igunya Phendula kwiCawe kunye noMninimzi malunga nokusondela kweNkosi. Kwaye uninzi lwemiphefumlo efanayo ngokulula luchitha iiyure ukujikeleza udonga lwabo lwe-Facebook okanye ukubhadula kubutyobo obungenangqondo bewebhu kwihlabathi liphela. SiliBandla elixhonywe yintuthuzelo nolonwabo, lindindisholo ngenxa yedrone engapheliyo yomoya wehlabathi, kakhulu, kangangokuba asinakuva intswahla yeempuphu zasezulwini.

Kuba silahlekile. AmaKatolika amaninzi ahlaselwe nguPopu Francis ngokungathandabuzekiyo nangesibindi esithi siphulukene novuyo lweVangeli; Abefundisi basebenza njenge-CEO eqhuba iqumrhu; Kwaye abaninzi baye baphulukana Umoya yeVangeli, eya kufikelela kwabangxwelerhiweyo ngenceba kaKristu, ingabi "kukuthabatheka" yimfundiso. Amazwi kaHezekile afundeka njengesimangalo malunga neentliziyo ezilukhuni kwesi sizukulwana:

Ababuthathaka awubomelezanga, abagulayo awubaphilisanga, abakhubazekileyo awubabophele, abaphambukileyo awubuyisanga, abalahlekileyo awuzange ufune, kwaye ubalawule ngamandla kunye nobunzima. Zaba lusali ngokungabi namalusi; zaba kukudla kwawo onke amarhamncwa. (UHezekile 34: 4-5)

Ngokuqinisekileyo, abanye abefundisi sele beqalisile ukuxhokonxa nokubhala iileta eziya kurhulumente bekhalaza izindlu zangasese ezihamba nomtshato okanye umtshato wesini esifanayo. Kodwa lihambile ixesha. Kwakudingeka sishumayele iVangeli yoBomi phaya ngo-1968 xa IHumanae Vitae wayilahla inkcubeko yokufa. Kwakudingeka ukuba "sinikele onke amandla eCawe kumsebenzi omtsha wokuhambisa ivangeli" emva phaya ngo-1990, njengoko u-John Paul II wasibongozayo, [1]I-Redemptoris Missio, n. I-3 ungalindanga kude kube sele abarhwebi sele bophule umnyango. Kwakudingeka ukuba sibe "ngabaprofeti bexesha elitsha" ngo-2008 xa uBenedict wayethetha kwiSuku loLutsha lweHlabathi, ungalindi de sigqitywe ngabaprofeti bobuxoki. Kwaye emva kwexesha kakhulu ukubuyisa umva wobubi, ngengqondo yokuba ngoku kufuneka iqhube ikhosi yayo. Indoda ngokwayo iwavule ngokubanzi amasango abaKhweli bamahashe be-Apocalypse ngokumisela inkcubeko yokufa. Ngamafutshane: siza kuvuna into esiyihlwayeleyo.

Kodwa into engekho mva kukuba lalela kuYesu oqhubeka nokukhokela iBandla lakhe ngelixesha lobumnyama kwilizwi lika isiprofeto.

Ngelishwa ke, abaninzi baye baphulukana namandla abo okuva isiprofetho Ilizwi likaKristu ngokuchanekileyo kuba bengasenalo njengomntwana iintliziyo. KwiCawe yokuqala, uSt. Paul wamema isiprofetho ukuba sithethwe "ebandleni." Namhlanje, isiprofetho sihlekisiwe ngokuqinisekileyo ukuba asivinjwanga kwezinye iidayosisi. Kwenzeke ntoni kuthi? Nguwuphi umoya ophethe iCawe ukuba asisamkeli ilizwi likaMalusi Olungileyo, othe siyakuyazi?

Ezam iigusha ziyaliva ilizwi lam; Ndiyabazi, kwaye bayandilandela. (UYohane 10:27)

Ewe, abaninzi bathi abayi kusimamela isiprofetho ngaphandle kokuba "samkelwe" Kodwa oku kufana ecima uMoya! ICawa ingasiqonda njani isiprofetho ukuba asimameli nokusiva?

Uninzi lwabantwana bam aluboni kwaye aluva kuba abafuni. Abamkeli amazwi am nemisebenzi yam, ukanti ngam, uNyana wam ubiza wonke umntu. -Inenekazi lethu laseMedjugorje (kutyholwa) ukuya UMirjana, Juni 2, 2016

Bazakwenza ntoni abantu xa ingelosi ibonakala kubo ezinzulwini zobusuku isithi, “Lifikile ixesha lokuba usapho lwakho nibalekele kulo. ” Ngaba baya kuphendula bathi, “Intle kakhulu loo nto. Ndide ndihlale apha enkosi, de ubishophu wam amkele lo myalezo. Nkosi yam, ukuba uSt.Joseph wayelinde ukuba iphupha lakhe livunywe ngabasemagunyeni bezenkolo, ngesele ese-Egypt!

Sinezixhobo zonke esizidingayo ukuze siqonde isiprofeto- ibhayibhile kunye neCatechism kwabokuqala, kwaye ngethemba, ukuqonda kukabhishophu. Kodwa nathi asizazi ukuba sicinga ukuba isiprofetho siza kwamkelwa kuyo yonke indawo eCaweni ngeentyatyambo nehlombe. Hayi, babebaxuluba ngamatye abaprofeti, kwaye thina sibaxuluba ngamatye ngoku. Bangaphi abaprofeti bakaThixo 'ababengamkelekanga' ukutyhubela iinkulungwane? Kumaxesha ethu, uSt. UPio noFaustina bathi qatha engqondweni. Siye satyibilika kakhulu, sisoyika kwaye singaqiniseki ngokubhekisele into eyimfihlakalo yokuba abantu abatsha abangakholelwayo kubukho bukaThixo akufuneki bathulise iipulpiti zethu. Senza ngokwethu!

Kukho abo baye bafikelela kwinqanaba lokuba bathi "Sisityhilelo sabucala eso, yiyo loo nto akufuneki ndikholelwe kuso." Ukuba ubishophu ubhengeza oku okanye eso sibetho okanye isiprofetho ukuba siyinyani, oko kuthetha ukuba UThixo uthetha nathi ngale nqanawa, sithini na xa sisithi eZulwini, "Andimameli"! Ngaba ikhona into uThixo ayithethileyo engabalulekanga? Silibele ukuba uninzi lweemfundiso zikaSt. Paul kwiTestamente eNtsha zeza ngendlela "yezityhilelo zabucala" kuye ngokobuqu? Ndiva ukuba uYesu uyalila kwakhona:

Kuba intliziyo yaba bantu ithe fithi kukutyeba, Beva ngeendlebe ezithe nkqi, Bayawacima namehlo abo; Hleze babone ngamehlo, Beve ngeendlebe, Baqonde ngeentliziyo, Bajike ndibaphilise. . (Mat 13: 15)

Emva kweMisa yanamhlanje, njengoko ilizwi leNkosi lindishukumisileyo, Undinike isihloko sokubhala kwanamhlanje njengoko aqhele ukwenza: Ixilongo lokugqibela. Bambalwa abayiqondayo into yokuba sikwiiyure zokugqibela zeNceba phambi komnyango wezoBulungisa uqala ukuvula. Kufika inqanaba xa iNceba ingasenanceba, nini Lungisa Nguye onenceba ngakumbi.

Ndiye ndabizwa, ngabanye, umprofeti wentshabalalo nosizi. Kodwa ndiza kukuxelela into eyintshabalalo nesithokothoko: inkcubeko egunyazisa ukubulawa kwabagulayo, ukubandezeleka, kunye nabantu abadala; Uluntu oluvala amashishini, iivenkile ezinkulu, kunye neecawe ngenxa yokuba sikhuphe isisu kwaye sachaza ikamva ukuba lingabikho; inkcubeko ekhuthaza iphonografi ishiya intshabalalo kubomi bamadoda nabasetyhini; inkcubeko efundisa abantwana abancinci ukuba babuze ubuni babo kwaye bazame ngabo, ngaloo ndlela betshabalalisa ubumsulwa babo kwaye babulala imiphefumlo yabo; uluntu oluvula izindlu zalo zangasese kunye ne-lockerooms kwizenzo ezigwenxa ngokwesondo ngegama "lamalungelo"; Ihlabathi elime elunxwemeni lweMfazwe yesiThathu yeHlabathi kunye nezixhobo ezingavakaliyo zentshabalalo. Ngubani umhambisi wentshabalalo nosizi apha?

Uthi, Iindlela zikaYehova azilungelelene. Khanive, ndlu kaSirayeli; indlela yam ayilungelelene, yini na? Asizezenu na iindlela ezingalungeleleneyo? (UHezekile 18:25)

Into elele phezu kolundi ngu ikamva elizele lithemba. Nabani na ofundayo Ngaba nyhani uYesu uyeza? kufanele ukuba izaliswe luloyiko yile nto uThixo ayicwangcisileyo kwisigaba sokugqibela seli hlabathi. Kodwa ngaphambi kokuzalwa kukho iintlungu zokubeleka. Kwaye ngoku ngequbuliso kuthi. Ubuncinci, abo banamehlo banokubona oku, banako bazive le. Kodwa abo bakhethe i-epidural of comfort, uyolo kunye nobutyebi behlabathi abaqondi ukuba sele kufike kubo njengesela ebusuku. I-inki ayikaze yome kwizivumelwano zikazwelonke nezamazwe aphesheya eziza kukrazula uluntu njengoko iVangeli iba engekho mthethweni, ithathelwe indawo “yimithetho” engundaba-mlonyeni eya kuguqula utata nonyana, umama nonyana, ummelwane nommelwane. Ngoko ke…

Eli lixesha lobungqina bobugorha. Lilixa lokuba oobhishophu nababingeleli babe ngabelusi bokwenene, bancame ubomi babo ngenxa yemihlambi yabo. Lilixa lootata lokuncama ubomi babo ngenxa yabantwana babo. Lilixa lokuba abantu bavuke ebuthongweni besono bekhalimela uMoya weLizwe. Abafazi baya kuphiliswa xa amadoda esiba ngamadoda kwakhona, kwaye ngaloo ndlela usapho luya kubuyiselwa.

UThixo akazukunyamezela iCawe esisiqhwala. Kuya kufuneka sikhethe ukuba ngubani esiza kumlandela ngoku: UKristu okanye umoya womchasi-Kristu.

Ukuba safa naye, sodla ubomi kwandawonye naye; ukuba siyanyamezela, solawula kwandawonye naye. Kodwa ukuba siyamkhanyela uyakusikhanyela. Ukuba asithembekanga uhlala ethembekile, kuba akanako ukuzikhanyela. (2 Tim 2: 11-13)

Siza kudlula kumaxesha abuhlungu kakhulu kwixa elizayo, kodwa nakwimizuzu yozuko olukhulu. Uthando luhlala lusothusa. Siza kuvuswa… ihlabathi lonke kufuneka lishukunyiswe. ICawa kumele zenze nyulu. Ulahlekile, kwaye xa isibane sakhe singacimi ngokukhanyayo, Lonke ilizwe lisebumnyameni.

Ixilongo lokugqibela Isilumkiso kunye nokulungiselela kuyaphephethwa, kwaye kungakuhle ukuba sibonakalise, siguquke kwaye sibeke phambili izinto eziphambili ngokubaluleka. Le yimihla kaNowa kwaye wonke umntu kufuneka azibuze ukuba basekhona na kwiNqanawa.

Imihla isondele, kunye nokuzaliseka kombono wonke. Ngokuba akuyi kuba sabakho namnye umbono okhohlakeleyo, nokuvumisa okucengacengayo phakathi kwendlu kaSirayeli. Ke mna Ndikhoyo ndiya kuthetha ilizwi endiya kulithetha kwaye lenzeke. Aliyi kubuya umva, kodwa ngemihla yenu, ndlu eneenkani, ndithetha ilizwi, ndilenze; ​​itsho iNkosi uYehova. (Hez 12: 23-25)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukuthulisa Abaprofeti

UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Redemptoris Missio, n. I-3
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.