I-Litany yokuthobeka

Img_0134
I-Litany yokuthobeka

nguRafael
UKhadinali Merry del Val
(1865-1930),
Unobhala welizwe likaPopu Saint Pius X

 

Owu Yesu! Ululamile kwaye uthobekile ngentliziyo, Ndiphendule.

     
Ngomnqweno wokuhlonitshwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngomnqweno wokuthandwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngomnqweno wokuphakanyiswa, Ndihlangule, Yesu.

Ngomnqweno wokuzukiswa, Ndihlangule, Yesu.

Ngomnqweno wokudunyiswa, Ndihlangule, Yesu.

Ukusuka kwiminqweno yokukhethwa kwabanye, Ndihlangule, Yesu.

Ukususela kumnqweno wokubonisana, Ndihlangule, Yesu.

Ngomnqweno wokuvunywa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukuhlaziswa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukudelwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukubandezeleka, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yoloyiko lokuqunjelwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukulityalwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukugculelwa, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukwenziwa ububi, Ndihlangule, Yesu.

Ngenxa yokoyika ukukrokrelwa, Ndihlangule, Yesu.


Ukuze abanye bathandwe ngaphezu kwam,


Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze abanye babonakale ngaphezulu kunam,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze, ngokoluvo lwehlabathi, abanye bonyuke kwaye nam ndinciphe,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze kukhethwe abanye ndibeke bucala,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze abanye badunyiswe kwaye mna ndingabonwa,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze abanye babenokhetho kum kuyo yonke into,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

Ukuze abanye babe ngcwele ngakumbi kunam,
ngaphandle kokuba ndibe ngcwele njengoko kufanelekile,

Yesu, ndinike ubabalo lokuba ndinqwenele.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UMOYA.