Igama "M"

Umculi ongaziwayo 

INCWADI Isuka kumfundi:

Molo Molo,

Maka, ndiziva ukuba kufuneka silumke xa sithetha ngezono ezifayo. Kwabakhoboka abangamaKatolika, ukoyika izono ezinokufa kunokubangela iimvakalelo zokuziva unetyala, iintloni, kunye nokuphelelwa lithemba okunyusa umjikelo weziyobisi. Ndive abantu abaninzi abachachayo bethetha kakubi ngamava abo obuKatolike kuba baziva begwetywa yicawa yabo kwaye bengaluva uthando emva kwezilumkiso. Uninzi lwabantu aluqondi nje ukuba yintoni eyenza ukuba izono ezithile zibe zizono zokufa… 

 

Umfundi othandekayo,

Enkosi ngeleta nangengcinga zakho. Ewe kunjalo, kufuneka ubuntununtunu kuyo yonke imiphefumlo, kwaye ngokuqinisekileyo ikateksi yesono sokufa epulpitini.

Andiqondi ukuba kufuneka silumke xa sithetha ngesono esisemfihlekweni kuba sizakuthetha ngokusebeza. Yimfundiso yeCawe, kwaye ngokungqinelana nokungabikho kwayo epulpitini, kuye kwakho ukwanda kwesono kwisizukulwana sethu, ngakumbi isono esibulalayo. Akufuneki siboyike ubunyani besono sokufa kunye neziphumo zaso. Okuphikisanayo:

Imfundiso yeCawa iyabungqina ubukho besihogo nobunaphakade baso. Ngokukhawuleza emva kokufa imiphefumlo yabo bafa bekwimeko yesono esinokufa yehlela esihogweni, apho beva ubunzima bohlwaywa esihogweni, "umlilo ongunaphakade." (ICatechism yeCawa yamaKatolika, 1035)

Ewe kunjalo, abaninzi bayibona le mfundiso njengento eyilwe ngabantu abanengqondo ephangaleleyo abanomnqweno wokulawula abantu ngenxa yokoyika. Nangona kunjalo, ayikho enye into ngaphandle kokuphindaphinda into uYesu ngokwakhe ayifundisayo amatyeli aliqela kwaye ke iyintoni iBandla inyanzelekile ukufundisa. 

Ukucamngca ndaziva ndiphefumlelwe ukuba ndibhale (Kwabo Bakwisono Sokufa…) ayisosigwebo, kodwa ichasene ngqo. Sisimemo kuwo wonke umphefumlo, nokuba umnyama kangakanani na, ulikhoboka kangakanani na, wenzakele kangakanani kwaye utshabalalisiwe… ukuzitshonisa kwilangatye lokuphilisa leNtliziyo kaKrestu eNgcwele, nalapho nezono zokufa ziyanyibilika njengenkungu. Ukusondela kumoni uthi, "Esi sisono esibi, kodwa uYesu uwachithile amandla aso wokwahlula ngonaphakade kuye: guquka ukholwe ...", ndiyakholwa, yenye yezona zinto ziphambili zenceba iBandla elinokuyenza. yenza. Ukwazi nje ukuba ukukrexeza, umzekelo, sisono esibi, kwanele ngokwako ukugcina imiphefumlo emininzi ekungonwabiseni.

Xa kuziwa kumntu onomlutha, indlela yethu akufuneki itshintshe: umyalezo wethu ise "iindaba ezilungileyo." Kodwa singavuya kakhulu ukuba sinikezele kwisilingo sanamhlanje sokuba amakhoboka "ngamaxhoba nje" endaweni yokuba avume abathathi-nxaxheba, nangona "imvume yabo epheleleyo" isenokuba yehlile, ngalo ndlela sinciphisa ubutyala bomoni. Ngokuqinisekileyo ukuba "inyaniso iyasikhulula", umlutha kufuneka aqonde ukuba isono abasenzayo sisinzulu kwaye sinokubeka umphefumlo wabo engozini yokwahlukana noThixo ngonaphakade. Ukuyilahla le nyaniso, ithethwe ngexesha elifanelekileyo ngokukodwa nomntu ongaguqukiyo, kunokuba sisono ngokwaso esiya kubuyela entlokweni yakhe:    

Nanini na xa usiva ilizwi eliphuma emlonyeni wam, uya kubalumkisa ngokuphuma kum. Ukuba ndithe kongendawo, Inene, uya kufa; uze ungamlumkisi, okanye uthethe ungamyeki kwihambo yakhe embi, ukuze aphile. Ongendawo uya kufa ngenxa yesono sakhe, kodwa mna ndiza kukuthwala. (UHezekile 3: 18)

Xa sijongana naye nawuphi na umoni (singazilibali nathi!), Kufuneka sibe nenceba njengoKristu. Kodwa kufuneka sinyaniseke ngokunjalo. 

"Nangona sinokugweba ukuba isenzo ngokwaso sisenzo esibi, kufuneka sinikezele isigwebo sabantu kubulungisa nenceba kaThixo." (1861) 

Ukuba iBandla ngokwalo ligcina isigwebo kuThixo, unontlalontle kunye nomoni ngokuqinisekileyo kufuneka balumke bangaphumeleli ekugwebeni, banike kwisilingo sokunciphisa ubunzulu besenzo esibi "kwimfesane". Imfesane kufuneka ihlale inyanisekile. 

"Ukungazi okungafaniyo nokuqaqadeka kwentliziyo akupheli, kunoko kuyonyusa isimilo sokuzithandela." (1859)

Akukho nto iphosakeleyo "ngokoyika iNkosi" (esinye sezipho ezisixhenxe zoMoya oyiNgcwele) nokwenza usindiso lwethu "ngoloyiko nangokungcangcazela," njengoko uPawulos esitsho. Yi enempilo Ukuqonda ubungozi bokuvukela, ukulungelelaniswa nentliziyo ethembele ngokupheleleyo kwinceba nokulunga kukaThixo oweza kuthi "esenyameni" ukuba atshabalalise isono sethu. Liyinyaniso "Ukoyika iNkosi" ayilohambo lokuziva unetyala, kodwa ngumtya wokuphila: kuyanceda ukufumanisa ubuxoki bokuba isono asisosiphumo.

Ubunzima besono esibi bumkhulu njengesohlwayo uKristu asihlawulele sona ngenxa yethu. Sifanele sishumayele iindaba ezilungileyo, ezilungileyo ngokwenene. Kungalunga kuphela ukuba sinyanisile ukuba kusekho ezinye "iindaba ezimbi" eziya kubakho ade abuye uKristu abeke zonke iintshaba zaKhe, ngakumbi ezo zokufa, phantsi kweenyawo zaKhe.

Kuyavunywa, ubunyaniso besono kunye nokuhlangana kwaso ngamanye amaxesha "kuyothusa isihogo" kuthi. Kodwa emva koko, mhlawumbi yinto entle leyo.

"Isono senkulungwane kukulahleka kwesono." —UPopu John Paul II

[ISt. UBernard waseClairvaux] uthi wonke umntu, nokuba angathini na "ukuxhonywa ebubini, ukubanjiswa ngumtsalane wolonwabo, umthinjwa ekuthinjweni… ohleli eludakeni ... ophazanyiswa lishishini, ohlupheke lusizi ... kwaye ebalwa nabo behla bangena isihogo — wonke umphefumlo, ndithi, umi njalo phantsi kokugwetywa kwaye ungenathemba, unamandla okujika uyifumane ingaphefumli nje umoya omtsha wethemba lokuxolelwa kunye nenceba, kodwa ikwazile nokulangazelela umtshato wamaLizwi " -Umlilo Ngaphakathi, UThomas Dubay 

–––––––––––––––––––––––––––

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.